Danh Lạ Lùng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Take the Name of Jesus with You
  • Lời: Ly­dia O. Bax­ter, (1870)
  • Nhạc: W. How­ard Doane
  • Tài Liệu: Pure Gold, by W. How­ard Doane and Ro­bert Low­ry (New York: Big­low & Main, 1871)

Lời Anh

Take the Name of Jesus with You
1. Take the name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe
It will joy anf comfort give you,
Take it then wheree'er you go.
Refrain:
Precious name, Oh, how sweet!
Hope of earth and joy of heaven,
Precious name, Oh, how sweet!
Hope of earth and joy of heav'n.
2. Take the name of Jesus ever
As a shield from every snare;
If temptations round you gather,
Breathe that holy name in prayer
3. At the name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in heaven we'll crown Him
When our journey is complete.

Lời Việt

Danh Lạ Lùng
1. Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu,
Nhờ danh Jêsus mau kêu cầu;
Lòng chắc sẽ được an ủi thảnh thơi,
Danh nầy chớ quên trong mọi nơi.
Điệp Khúc:
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!
Mừng vui ở trời, nơi đất trông;
Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!
Mừng vui ở trời, đất hi vọng.
2. Dầu sao cứ nhơn danh Chúa Jêsus,
Làm khiên che lằn tên quân thù;
Dù Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta,
Kêu Ngài ắt nó lui chạy xa.
3. Nhờ danh Jêsus ta đến nghiêng mình,
Quì nơi Ngài dâng tâm thành;
Giờ lâm chung nguyện hô danh Chúa luôn,
Duy Ngài có vinh danh độc tôn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo