Dạ Khúc

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Dạ Khúc
  • Lời: Phạm Xuân Thiều
  • Nhạc: Fred Degen
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Dạ Khúc
1. Bạn đớn đau chăng bạn ưu tư gì?
Hay trên lối bạn đầy tăm tối?
Bạn nên hãy lặng nghe tiếng Chúa truyền
“Đến đây nhận khúc hát đêm thâu.”
Điệp Khúc:
Lòng lo lắng sẽ an bình ngay liền
Tội khiên dứt bước trên đường ngay
Luồng mây tối vụt tan biến mất rồi
Chúa ban liền khúc hát đêm thâu.
2. Kìa thánh Phao-lô cùng Si-la này
Gây nên biến động trong đêm tối
Xiềng xích tháo ngục kia cửa mở rồi
Cũng do nhờ khúc hát đêm thâu.
3. Dù có đôi khi lòng ta nao sờn
Hay linh tánh lìa xa Cha Thánh
Ta nên hãy lặng nhe khúc thánh nhạc
Tiếng nhạc thần trổi giữa đêm thâu.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo