Dòng Huyết Đào

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Dòng Huyết Đào
1. Jêsus Chúa ta ngày xưa mang khổ hình,
Chết cho thế nhân còn sống trong tội tình.
Mau vui tiếp nghinh nào ai đang lo lắng.
Điệp Khúc:
Chúa sẽ giữ gìn, Ngài luôn luôn che chở.
Nhìn xem nơi dòng huyết đổ ra cứu muôn dân;
Nhìn xem huyết hồng kia,
Ta sẽ được Chúa thứ tha mọi tội ô.
2. Jêsus thứ tha, Ngài khoan dung thứ tha,
Ðúng như hứa ngôn Ngài Chúa tha cho rồi.
Tai ta lắng nghe kìa Jêsus đang phán.
3. Jêsus Chúa chân thật yêu thương dẫy đầy,
Jêsus Chúa nhân từ có bao năng quyền.
Ai tin đến danh Ngài được bình an đấy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo