Dâng Chúa Chiên Thơ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Dâng Chúa Chiên Thơ
  • Lời: Trần Thế Thiên Phước
  • Nhạc: Benjamin R. Hanby, 1866
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Dâng Chúa Chiên Thơ'
1. Cha yêu thương, con dâng lên Chúa
Tiếng chúc tôn ngợi danh cao quý.
Điệp Khúc:
Giờ này xin dâng Chúa chiên thơ đây
Nguyện Ngài vui ban phước ơn tuôn đầy
Xin chăm nom yêu thương dạy khuyên
Chiên khôn lớn với Cha nhân hiền.
2. Hôm nay đây con dâng lên Chúa
Tiếng khẩn xin nguyện Cha nghe thấy.
3. Vua Jêsus yêu thương con trẻ
Đến với Ngài được bao ơn phước.
4. Nơi xa xa chiên thơ nghe tiếng
Chúa Jêsus người chăn yêu dấu.
5. Nghe đâu đây vang vang câu hát
Tiếng trẻ thơ mừng vui bên Chúa.
6. Con luôn luôn đi theo chân Chúa
Sống tín trung dạy khuyên chăm sóc.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo