Dân Số Ký: Chương 9

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 22:43, ngày 9 tháng 9 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vào tháng Giêng năm thứ hai sau khi ra khỏi Ai-cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong hoang mạc Si-nai rằng: 2. Dân Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt Qua theo thời gian đã được chỉ định. 3. Vào lúc hoàng hôn của ngày mười bốn tháng nầy, các ngươi hãy giữ lễ đó như đã chỉ định. Các ngươi phải tuân giữ tất cả quy định và luật lệ của lễ đó.

4. Vì vậy, Môi-se đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt Qua. 5. Họ đã giữ lễ Vượt Qua vào lúc hoàng hôn của ngày mười bốn tháng Giêng tại hoang mạc Si-nai y như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Dân Y-sơ-ra-ên đã làm như vậy.

6. Có một số người bị ô uế vì xác của người chết cho nên họ không thể giữ lễ Vượt Qua trong ngày hôm đó. Họ đã đến gặp Môi-se và A-rôn vào ngày hôm đó. 7. Họ nói với Môi-se rằng: Chúng tôi bị ô uế vì xác của người chết. Vì sao giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên chúng tôi bị ngăn trở để dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va theo thời gian quy định? 8. Môi-se nới với họ: Hãy đứng yên để ta có thể nghe Đức Giê-hô-va phán về việc của các ngươi.

9. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 10. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên: Nếu có ai, hay người nào thuộc thế hệ theo sau của các ngươi, bị ô uế bởi xác chết hoặc vì bận đi xa, người đó vẫn có thể giữ lễ Vượt Qua của Đức Giê-hô-va. 11. Họ sẽ giữ vào lúc hoàng hôn của ngày mười bốn tháng Hai. Họ sẽ ăn bánh không men và rau đắng. 12. Họ sẽ tuân giữ mọi luật lệ về Lễ Vượt Qua, không được để lại gì cho đến sáng hôm sau, và cũng không được làm gãy một cái xương nào. 13. Nhưng người nào tinh sạch và không đi xa mà không giữ lễ Vượt Qua, người đó sẽ bị khai trừ khỏi dân tộc của mình, bởi vì người đó không dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va trong thời gian quy định. Người đó sẽ mang tội của mình. 14. Nếu một kiều dân ở giữa các ngươi muốn giữ Lễ Vượt Qua của Đức Giê-hô-va, người đó phải tuân theo quy định và luật lệ của lễ Vượt Qua. Các ngươi chỉ có một luật chung cho cả kiều dân và người bản xứ.

15. Vào ngày Ðền Tạm được dựng lên, mây đã bao phủ Đền Tạm tức là Lều Chứng Ước. Từ tối cho đến sáng, nó giống như lửa bên trên Đền Tạm. 16. Ban ngày, mây luôn luôn bao phủ và ban đêm thì nó giống như lửa. 17. Lúc nào mây cất lên khỏi Lều, thì sau đó dân Y-sơ-ra-ên sẽ ra đi. Nơi nào đám mây dừng lại, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ đóng trại của họ tại đó. 18. Dân Y-sơ-ra-ên ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va và đóng trại theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Bao lâu đám mây còn ngự trên Đền Tạm, thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại. 19. Thậm chí khi mây ngự trên Đền Tạm nhiều ngày, dân Y-sơ-ra-ên tuân giữ theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va không ra đi. 20. Có khi mây chỉ phủ trên Ðền Tạm vài ngày, theo lệnh của Đức Giê-hô-va, họ đóng trại; và rồi theo lệnh của Đức Giê-hô-va, họ ra đi. 21. Đôi khi mây chỉ ngự từ tối cho đến sáng, đến sáng, mây cất lên thì họ ra đi. Bất kể ngày hay đêm, khi đám mây cất lên thì họ ra đi. 22. Bất kể là hai ngày, một tháng, hay một năm, khi nào đám mây còn ngự trên Ðền Tạm, thì dân Y-sơ-ra-ên đóng trại và ở lại, mà không ra đi; nhưng khi đám mây cất lên, thì họ ra đi. 23. Họ đóng trại theo lệnh của Đức Giê-hô-va, và họ ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Họ tuân giữ lệnh của Đức Giê-hô-va đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se.

Bản Dịch 1925

1. Tháng giêng năm thứ hai, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se trong đồng vắng Si-na-i rằng: 2. Dân Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt-qua theo kỳ nhất định. 3. Các ngươi phải giữ lễ đó theo kỳ nhất định, tức là ngày mười bốn tháng nầy, vào buổi chiều tối; các ngươi phải làm theo hết thảy lệ định và luật pháp về lễ đó.

4. Vậy, Môi-se nói cùng dân Y-sơ-ra-ên để họ giữ lễ Vượt-qua. 5. Dân Y-sơ-ra-ên giữ lễ Vượt-qua trong tuần tháng giêng, ngày mười bốn, vào buổi chiều tối, tại đồng vắng Si-na-i, làm y mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

6. Vả, có mấy người vì cớ xác chết mà bị ô uế, không được giữ lễ Vượt-qua trong ngày đó, bèn đến trước mặt Môi-se và A-rôn, 7. mà thưa cùng Môi-se rằng: Chúng tôi bị lây ô uế vì xác chết của loài người; sao tại trong dân Y-sơ-ra-ên chúng tôi phải bị cất phần dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va theo kỳ đã chỉ? 8. Môi-se đáp rằng: Hãy đợi để ta biết điều Đức Giê-hô-va sẽ truyền dạy về các ngươi.

9. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: 10. Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi một người trong vòng các ngươi hay là trong vòng hậu đại các ngươi bị ô uế vì cớ xác chết, hoặc mắc đi xa, thì cũng buộc phải giữ lễ Vượt-qua cho Đức Giê-hô-va. 11. Mấy người đó phải giữ lễ nầy ngày mười bốn tháng hai, vào buổi chiều tối, ăn bánh không men cùng rau đắng, 12. chớ nên để chi còn dư lại đến sáng mai, và cũng chẳng nên bẻ gãy những xương; phải giữ theo mọi luật lệ về lễ Vượt-qua vậy. 13. Nhưng còn ai tinh sạch và không có đi xa, nếu chẳng giữ lễ Vượt-qua thì sẽ bị truất khỏi dân sự mình: vì người ấy chẳng dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong kỳ nhất định; người sẽ mang lấy tội mình. 14. Khi một khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi mà muốn giữ lễ Vượt-qua cho Đức Giê-hô-va, thì phải giữ theo lệ định và luật pháp về lễ Vượt-qua. Đồng có một luật lệ cho các ngươi, cho khách ngoại bang, và cho người nào sanh tại trong xứ.

15. Vả, ngày người ta dựng đền tạm, thì trụ mây bao phủ đền tạm và Trại chứng cớ; ban chiều dường có một vầng lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai. 16. Hằng có như vậy; ban ngày trụ mây bao phủ đền tạm, và ban đêm giống như có lửa. 17. Mỗi khi trụ mây cất lên khỏi Trại, thì dân Y-sơ-ra-ên ra đi; trong nơi nào trụ mây dừng lại, thì dân Y-sơ-ra-ên hạ trại ở đó. 18. Dân Y-sơ-ra-ên ra đi theo mạng Đức Giê-hô-va, và hạ trại theo mạng Đức Giê-hô-va. Trọn trong lúc trụ mây ngự trên đền tạm, thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại. 19. Khi nào trụ mây ngự lâu trên đền tạm, thì dân Y-sơ-ra-ên vâng theo mạng Đức Giê-hô-va, chẳng hề ra đi. 20. Nhưng khi nào trụ mây ngự ít ngày trên đền tạm, thì dân Y-sơ-ra-ên cứ vâng theo mạng Đức Giê-hô-va mà hạ trại và ra đi. 21. Khi trụ mây ngự tại đó từ buổi chiều đến sáng mai, và khi đến sáng mai trụ mây cất lên, thì ra đi; không cứ ngày hay đêm trụ mây cất lên, thì họ ra đi. 22. Trụ mây ngự trên đền tạm hoặc hai ngày, hoặc một tháng, hoặc lâu hơn nữa, thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại, không hề ra đi; nhưng khi trụ mây cất lên, thì họ ra đi. 23. Dân Y-sơ-ra-ên hạ trại và ra đi tùy theo mạng Đức Giê-hô-va; họ theo chương trình của Đức Giê-hô-va, tùy mạng Ngài đã cậy Môi-se mà truyền cho.

Bản Dịch 2011

Lễ Vượt Qua tại Si-nai

1 CHÚA phán với Môi-se trong Ðồng Hoang Si-nai, vào tháng giêng, năm thứ hai, sau khi họ đã ra khỏi đất Ai-cập rằng: 2 “Dân I-sơ-ra-ên phải giữ Lễ Vượt Qua theo thì giờ đã định. 3 Vào ngày mười bốn tháng này, lúc chạng vạng tối, các ngươi hãy giữ lễ ấy theo thì giờ đã định; các ngươi phải giữ tất cả quy tắc và luật lệ về lễ ấy.”

4 Vậy Môi-se nói với dân I-sơ-ra-ên để họ giữ Lễ Vượt Qua. 5 Vào ngày mười bốn tháng giêng, lúc chạng vạng tối, họ giữ Lễ Vượt Qua trong Ðồng Hoang Si-nai. CHÚA đã truyền cho Môi-se thế nào, dân I-sơ-ra-ên làm y thế ấy.

6 Bấy giờ có mấy người bị ô uế vì đã đụng đến xác chết, vì thế họ không được cho giữ Lễ Vượt Qua trong ngày đó. Ngày hôm đó họ đến gặp Môi-se và A-rôn, 7 và nói với hai vị ấy, “Chúng tôi đã bị ô uế vì đụng đến xác chết, nhưng sao chúng tôi còn bị cấm không được phép dâng của lễ lên CHÚA vào thời điểm đã định cho dân I-sơ-ra-ên?”

8 Môi-se đáp với họ, “Xin đứng ở đó đợi, để tôi đi thỉnh ý, xem CHÚA truyền như thế nào về trường hợp của anh chị em.”

9 CHÚA phán với Môi-se rằng, 10 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Bất cứ người nào trong các ngươi, hay bất cứ người nào trong dòng dõi các ngươi bị ô uế vì đụng đến xác chết, hoặc bận phải đi xa, đều phải giữ Lễ Vượt Qua để kính CHÚA. 11 Vào ngày mười bốn tháng hai, lúc chạng vạng tối, họ sẽ cử hành lễ ấy; họ sẽ ăn lễ ấy với bánh không men và rau đắng. 12 Họ sẽ không được để lại gì cho đến sáng hôm sau, và cũng không được làm gãy xương của con vật. Họ sẽ giữ mọi luật lệ về Lễ Vượt Qua. 13 Nhưng kẻ nào được sạch và không phải đi xa mà không giữ Lễ Vượt Qua sẽ bị loại trừ khỏi dân, vì đã không dâng lễ lên CHÚA vào thời điểm đã định; kẻ ấy sẽ phải mang lấy hậu quả của tội lỗi nó. 14 Phàm kiều dân nào ở giữa các ngươi muốn giữ Lễ Vượt Qua để kính CHÚA thì phải làm theo mọi quy tắc và luật lệ về Lễ Vượt Qua. Các ngươi chỉ có một luật chung về cách giữ Lễ Vượt Qua cho cả kiều dân và người bản xứ.”

Ðám Mây và Ánh Lửa

15 Vào ngày Ðền Tạm được dựng lên, mây sa xuống bao phủ cả Ðền Tạm, tức Lều Chứng Ước; còn từ tối cho đến sáng có ánh sáng như ánh lửa tỏa sáng bên trên Ðền Tạm. 16 Quang cảnh của Ðền Tạm luôn luôn như vậy: ban ngày có mây bao phủ, ban đêm có ánh lửa tỏa sáng. 17 Khi nào mây cất lên khỏi Lều, dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi; đến nơi nào mây dừng lại, dân I-sơ-ra-ên đóng trại tại đó. 18 Theo lệnh CHÚA mà dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi, và cũng theo lệnh CHÚA mà dân I-sơ-ra-ên đóng trại. Khi nào mây còn ngự trên Ðền Tạm thì họ còn đóng trại tại đó. 19 Dù khi mây tiếp tục bao phủ trên Ðền Tạm nhiều ngày thì dân I-sơ-ra-ên vẫn cứ vâng theo lệnh CHÚA mà không nhổ trại ra đi. 20 Có khi mây chỉ phủ trên Ðền Tạm vài ngày. Họ theo lệnh CHÚA mà ở lại trong trại, rồi theo lệnh CHÚA mà nhổ trại ra đi. 21 Có khi mây chỉ dừng lại từ tối đến sáng; sáng ngày mây cất lên, họ nhổ trại lên đường; có khi mây chỉ dừng lại một ngày một đêm, khi nào mây cất lên, họ nhổ trại ra đi. 22 Bất kể là hai ngày, một tháng, hay lâu hơn, hễ khi nào đám mây còn ngự trên Ðền Tạm, dân I-sơ-ra-ên vẫn cứ ở trong doanh trại mà không ra đi; nhưng khi đám mây cất lên, họ liền nhổ trại ra đi. 23 Cứ theo lệnh CHÚA mà họ đóng trại, và cứ theo lệnh CHÚA mà họ nhổ trại ra đi. Họ cứ giữ theo lệnh CHÚA mà CHÚA đã truyền qua Môi-se.

Tài Liệu