Dân Số Ký: Chương 33

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đây là những hành trình của dân Y-sơ-ra-ên. Họ đã ra khỏi đất Ai-cập theo đội ngũ của mình, dưới sự lãnh đạo của Môi-se và A-rôn. 2. Môi-se đã ghi lại những điểm khởi hành trong các hành trình của họ theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Đây là những chặng đường của họ - dựa theo những điểm khởi hành:

3. Họ đã rời khỏi Ram-se trong tháng thứ nhất - vào ngày mười lăm của tháng thứ nhất - tức là ngày hôm sau của Lễ Vượt Qua. Dân Y-sơ-ra-ên đã ra đi cách hiên ngang trước mắt của người Ai-cập, 4. còn người Ai-cập thì lo chôn cất những kẻ đã bị Đức Giê-hô-va giết giữa vòng của họ, tức là các con đầu lòng của họ. Đức Giê-hô-va đã thi hành sự đoán phạt trên các thần linh của họ.

5. Dân Y-sơ-ra-ên đã di chuyển từ Ram-se đến đóng trại tại Su-cốt. 6. Họ đã di chuyển từ Su-cốt đến đóng trại tại Ê-tam, là nơi giáp ranh với hoang mạc. 7. Họ đã di chuyển từ Ê-tam, hướng về Phi Ha-hi-rốt, ở phía đông của Ba-anh Sê-phôn, rồi đóng trại đối diện với Mít-đôn. 8. Họ đã di chuyển Phi Ha-hi-rốt, đi qua giữa biển để vào hoang mạc. Họ đã đi ba ngày đường trong hoang mạc Ê-tam, rồi đóng trại tại Ma-ra. 9. Họ đã di chuyển từ Ma-ra đến Ê-lim. Tại Ê-lim có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là, họ đóng trại tại đó. 10. Họ đã di chuyển từ Ê-lim đến đóng trại bên bờ Biển Đỏ. 11. Họ đã di chuyển từ Biển Đỏ đến đóng trại trong hoang mạc Sin. 12. Họ đã di chuyển từ hoang mạc Sin đến đóng trại tại Đáp-ca. 13. Họ đã di chuyển từ Đáp-ca đến đóng trại tại A-lúc. 14. Họ đã di chuyển từ A-lúc đến đóng tại Rê-phi-đim, là nơi không có nước cho dân chúng uống. 15. Họ đã di chuyển từ Rê-phi-đim đến đóng trại trong hoang mạc Si-nai. 16. Họ đã di chuyển từ hoang mạc Si-nai đến đóng trại tại Kíp-rốt Ha-tha-va.

17. Họ đã di chuyển từ Kíp-rốt Ha-tha-va đến đóng trại tại Hát-sê-rốt. 18. Họ đã di chuyển từ Hát-sê-rốt đến đóng trại tại Rít-ma. 19. Họ đã di chuyển từ Rít-ma đến đóng trại tại Ri-môn Phê-rết. 20. Họ đã di chuyển từ Ri-môn Phê-rết đến đóng trại tại Líp-na. 21. Họ đã di chuyển từ Líp-na đến đóng trại tại Ri-sa. 22. Họ đã di chuyển từ Ri-sa đến đóng trại tại Kê-hê-la-tha. 23. Họ đã di chuyển từ Kê-hê-la-tha đến đóng trại tại núi Sê-phe. 24. Họ đã di chuyển từ núi Sê-phe đến đóng trại tại Ha-ra-đa. 25. Họ đã di chuyển từ Ha-ra-đa đến đóng trại tại Mác-hê-lốt. 26. Họ đã di chuyển từ Mác-hê-lốt đến đóng trại tại Ta-hát. 27. Họ đã di chuyển từ Ta-hát đến đóng trại tại Ta-rách. 28. Họ đã di chuyển từ Ta-rách đến đóng trại tại Mít-ga. 29. Họ đã di chuyển từ Mít-ga đến đóng trại tại Hách-mô-na. 30. Họ đã di chuyển từ Hách-mô-na đến đóng trại tại Mô-sê-rốt. 31. Họ đã di chuyển từ Mô-sê-rốt đến đóng trại tại Bê-nê Gia-a-can. 32. Họ đã di chuyển từ Bê-nê Gia-a-can đến đóng trại tại Hô Ghi-gát. 33. Họ đã di chuyển từ Hô Ghi-gát đến đóng trại tại Dốt-ba-tha. 34. Họ đã di chuyển từ Dốt-ba-tha đến đóng trại tại Áp-rô-na. 35. Họ đã di chuyển từ Áp-rô-na đến đóng trại tại Ê-xi-ôn Ghê-be. 36. Họ đã di chuyển từ Ê-xi-ôn Ghê-be đến đóng trại tại hoang mạc Xin, tức là Ca-đe. 37. Họ đã di chuyển từ Ca-đe đến đóng trại tại núi Hô-rơ, gần biên giới của Ê-đôm.

50. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong bình nguyên Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô, rằng: 51. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên, và nói với họ rằng: Khi các ngươi vượt qua sông Giô-đanh để vào xứ Ca-na-an, 52. hãy đuổi tất cả những dân cư trong xứ khỏi mặt các ngươi. Hãy hủy diệt những tượng chạm, hủy diệt những tượng đúc, và hủy phá tất cả những nơi cao của họ. 53. Hãy chiếm lấy xứ và hãy định cư tại đó, bởi vì Ta đã ban xứ đó để các ngươi chiếm hữu. 54. Hãy bắt thăm để chia đất cho các gia tộc: Gia tộc đông sẽ được hưởng phần lớn, gia tộc nhỏ sẽ được hưởng phần nhỏ. Lá thăm rơi vào ai, phần sản nghiệp sẽ thuộc về người đó. Các ngươi hãy dựa theo tên chi tộc của tổ phụ mình mà phân chia sản nghiệp.

55. Nhưng nếu các ngươi không đuổi những dân trong xứ đi khỏi trước mặt mình, thì những kẻ các ngươi chừa lại sẽ trở thành những cái dằm trong mắt của các ngươi, những cái gai đâm vào hông của các ngươi; chúng sẽ khuấy rối các ngươi trong xứ mà các ngươi định cư. 56. Lúc đó, Ta sẽ làm cho các ngươi điều mà Ta đã làm cho họ.

Bản Dịch 1925

1. Nầy là các nơi đóng trại của dân Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô tùy theo các đội ngũ, có Môi-se và A-rôn quản lý. 2. Môi-se vâng mạng Đức Giê-hô-va chép sự hành trình của dân chúng, tùy theo các nơi đóng trại. Vậy, nầy là các nơi đóng trại tùy theo sự hành trình của họ.

3. Ngày rằm tháng giêng, tức ngày sau lễ Vượt-qua, dân Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ram-se, cách dạn dĩ, có mắt của hết thảy người Ê-díp-tô thấy. 4. Người Ê-díp-tô chôn những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã hành hại giữa bọn mình, tức là hết thảy con đầu lòng: Đức Giê-hô-va đã đoán xét các thần chúng nó.

5. Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến đóng trại tại Su-cốt; 6. rồi đi từ Su-cốt đến đóng trại tại Ê-tam, ở cuối đồng vắng. 7. Kế đó, đi từ Ê-tam vòng về hướng Phi-Ha-hi-rốt, đối ngang cùng Ba-anh-Sê-phôn, và đóng trại trước Mít-đôn. 8. Dân Y-sơ-ra-ên bỏ Phi-Ha-hi-rốt, đi qua giữa biển về hướng đồng vắng đi ba ngày đường ngang đồng vắng Ê-tam, rồi đóng trại tại Ma-ra.

9. Đoạn, đi từ Ma-ra đến Ê-lim; vả, tại Ê-lim có mười hai cái suối và bảy chục cây chà-là, bèn đóng trại tại đó. 10. Dân sự đi từ Ê-lim và đóng trại gần Biển đỏ. 11. Đoạn, đi từ Biển đỏ và đóng trại tại đồng vắng Sin. 12. Đi từ đồng vắng Sin và đóng trại tại Đáp-ca. 13. Đi từ Đáp-ca và đóng trại tại A-lúc. 14. Đi từ A-lúc và đóng trại tại Rê-phi-đim, là nơi không có nước cho dân sự uống.

15. Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Rê-phi-đim và đóng trại trong đồng vắng Si-na-i. 16. Kế đó, đi từ đồng vắng Si-na-i và đóng trại tại Kíp-rốt Ha-tha-va. 17. Đi từ Kíp-rốt-Ha-tha-va và đóng trại tại Hát-sê-rốt. 18. Đoạn, đi từ Hát-sê-rốt và đóng trại tại Rít-ma. 19. Đi từ Rít-ma và đóng trại tại Ri-môn Phê-rết. 20. Đi từ Ri-môn-Phê-rết và đóng trại tại Líp-na. 21. Đi từ Líp-na và đóng trại tại Ri-sa. 22. Kế đó, đi từ Ri-sa và đóng trại tại Kê-hê-la-tha. 23. Đi từ Kê-hê-la-tha đóng trại tại núi Sê-phe. 24. Đi từ núi Sê-phe và đóng trại tại Ha-ra-đa. 25. Đi từ Ha-ra-đa và đóng trại tại Mác-hê-lốt. 26. Đoạn, đi từ Mác-hê-lốt và đóng trại tại Ta-hát. 27. Đi từ Ta-hát và đóng trại tại Ta-rách. 28. Đi từ Ta-rách và đóng trại tại Mít-ga. 29. Đi từ Mít-ga và đóng trại tại Hách-mô-na. 30. Đi từ Hách-mô-na và đóng trại tại Mô-sê-rốt. 31. Đi từ Mô-sê-rốt và đóng trại tại Bê-ne-Gia-can. 32. Đi từ Bê-ne-Gia-can và đóng trại tại Hô-Ghi-gát. 33. Đi từ Hô-Ghi-gát và đóng trại tại Dốt-ba-tha. 34. Đi từ Dốt-ba-tha và đóng trại tại Áp-rô-na. 35. Đoạn, đi từ Áp-rô-na và đóng trại tại Ê-xi-ôn-Ghê-be. 36. Đi từ Ê-xi-ôn-Ghê-be và đóng trại tại đồng vắng Xin, nghĩa là tại Ca-đe. 37. Kế đó, đi từ Ca-đe và đóng trại tại núi Hô-rơ, ở chót đầu xứ Ê-đôm.

38. A-rôn, thầy tế lễ, theo mạng Đức Giê-hô-va lên trên núi Hô-rơ, rồi qua đời tại đó, nhằm ngày mồng một tháng năm, năm thứ bốn mươi sau khi dân Y-sơ-ra-ên đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 39. Khi A-rôn qua đời trên núi Hô-rơ, người đã được một trăm hai mươi ba tuổi.

40. Bấy giờ, vua A-rát, là người Ca-na-an, ở miền nam xứ Ca-na-an, hay rằng dân Y-sơ-ra-ên đến. 41. Dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ và đóng trại tại Xa-mô-na. 42. Đi từ Xa-mô-na và đóng trại tại Phu-nôn. 43. Đi từ Phu-nôn và đóng trại tại Ô-bốt. 44. Kế đó, đi từ Ô-bốt và đóng trại tại Y-giê-A-ba-rim, trên bờ cõi Mô-áp. 45. Đi từ Y-giê-A-ba-rim và đóng trại tại Đi-bôn-Gát. 46. Đi từ Đi-bôn-Gát và đóng trại tại Anh-môn-Đíp-la-tha-im. 47. Kế ấy, đi từ Anh-môn-Đíp-la-tha-im và đóng trại tại núi A-ba-rim trước Nê-bô. 48. Đi từ núi A-ba-rim và đóng trại tại đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. 49. Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại gần sông Giô-đanh, từ Bết-Giê-si-mốt chi A-bên-Si-tim trong đồng Mô-áp.

50. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, mà rằng: 51. Hãy truyền cùng dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an rồi, 52. thì phải đuổi hết thảy dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá hủy hết thảy hình tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó. 53. Các ngươi sẽ lãnh xứ làm sản nghiệp và ở tại đó; vì ta đã ban xứ cho các ngươi đặng làm sản nghiệp. 54. Phải bắt thăm chia xứ ra tùy theo họ hàng các ngươi. Hễ ai số đông, các ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn; còn hễ ai số ít, thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn. Mỗi người sẽ nhận lãnh phần mình bắt thăm được; phải cứ những chi phái tổ phụ các ngươi mà chia xứ ra. 55. Còn nếu các ngươi không đuổi dân của xứ khỏi trước mặt mình, thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại, sẽ như gai trong con mắt, và như chông nơi hông các ngươi, chúng nó sẽ theo bắt riết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở; 56. rồi xảy đến ta sẽ hành hại các ngươi khác nào ta đã toan hành hại chúng nó vậy.

Bản Dịch 2011

Những Chặng Ðường từ Ai-cập về Miền Ðất Hứa

1 Ðây là những chặng đường dân I-sơ-ra-ên khi ra khỏi Ai-cập đã di chuyển theo đội hình hành quân, dưới sự lãnh đạo của Môi-se và A-rôn. 2 Môi-se ghi lại những điểm khởi hành, từng chặng một, theo lệnh của CHÚA; và đây là những chặng đường của họ dựa theo những điểm khởi hành:

3 Họ rời khỏi Ram-se vào tháng thứ nhất, nhằm ngày mười lăm tháng giêng. Ngày hôm sau của Lễ Vượt Qua, dân I-sơ-ra-ên đã ra đi cách hiên ngang trước mắt người Ai-cập, 4 trong khi người Ai-cập lo chôn cất các con đầu lòng của mình, những người đã bị CHÚA đánh phạt ở giữa họ. CHÚA cũng đã thực hiện cuộc đoán phạt các thần của họ.

5 Dân I-sơ-ra-ên rời Ram-se ra đi và đến đóng trại tại Su-cốt. 6 Họ nhổ trại rời Su-cốt và đến đóng trại tại Ê-tham, một nơi trước khi vào đồng hoang. 7 Họ nhổ trại rời Ê-tham và đi ngược trở lại Pi Ha-hi-rốt, nơi đối ngang với Ba-anh Xê-phôn, và họ đóng trại đối diện với Mích-đôn. 8 Họ nhổ trại rời Pi Ha-hi-rốt đi ngang qua biển và vào đồng hoang. Họ đi ba ngày đường trong Ðồng Hoang Ê-tham, rồi đóng trại tại Ma-ra. 9 Họ nhổ trại rời Ma-ra và đến đóng trại tại Ê-lim. Ê-lim là nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là, và họ đóng trại tại đó. 10 Họ nhổ trại rời Ê-lim và đến đóng trại bên bờ Hồng Hải. 11 Họ nhổ trại rời bờ Hồng Hải và đến đóng trại trong Ðồng Hoang Sin. 12 Họ nhổ trại rời Ðồng Hoang Sin và đến đóng trại tại Ðô-pha-ca. 13 Họ nhổ trại rời Ðô-pha-ca và đến đóng trại tại A-lút. 14 Họ nhổ trại rời A-lút và đến đóng trại tại Rê-phi-đim, nơi không có nước cho dân uống. 15 Họ nhổ trại rời Rê-phi-đim và đến đóng trại trong Ðồng Hoang Si-nai. 16 Họ nhổ trại rời Ðồng Hoang Si-nai và đến đóng trại tại Kíp-rốt Hát-ta-a-va. 17 Họ nhổ trại rời Kíp-rốt Hát-ta-a-va và đến đóng trại tại Ha-xê-rốt. 18 Họ nhổ trại rời Ha-xê-rốt và đến đóng trại tại Rít-ma. 19 Họ nhổ trại rời Rít-ma và đến đóng trại tại Rim-môn Pê-rê. 20 Họ nhổ trại rời Rim-môn Pê-rê và đến đóng trại tại Líp-na. 21 Họ nhổ trại rời Líp-na và đến đóng trại tại Rít-sa. 22 Họ nhổ trại rời Rít-sa và đến đóng trại tại Kê-hê-la-tha. 23 Họ nhổ trại rời Kê-hê-la-tha và đến đóng trại tại Núi Sê-phe. 24 Họ nhổ trại rời Núi Sê-phe và đến đóng trại tại Ha-ra-đa. 25 Họ nhổ trại rời Ha-ra-đa và đến đóng trại tại Ma-khê-lót. 26 Họ nhổ trại rời Ma-khê-lót và đến đóng trại tại Ta-hát. 27 Họ nhổ trại rời Ta-hát và đến đóng trại tại Tê-ra. 28 Họ nhổ trại rời Tê-ra và đến đóng trại tại Mít-ca. 29 Họ nhổ trại rời Mít-ca và đến đóng trại tại Hách-mô-na. 30 Họ nhổ trại rời Hách-mô-na và đến đóng trại tại Mô-se-rốt. 31 Họ nhổ trại rời Mô-se-rốt và đến đóng trại tại Bê-nê Gia-a-can. 32 Họ nhổ trại rời Bê-nê Gia-a-can và đến đóng trại tại Họt Ha-ghi-đa. 33 Họ nhổ trại rời Họt Ha-ghi-đa và đến đóng trại tại Giọt-ba-tha. 34 Họ nhổ trại rời Giọt-ba-tha và đến đóng trại tại Áp-rô-na. 35 Họ nhổ trại rời Áp-rô-na và đến đóng trại tại Ê-xi-ôn Ghê-be. 36 Họ nhổ trại rời Ê-xi-ôn Ghê-be và đến đóng trại trong Ðồng Hoang Xin, tức là Ca-đe. 37 Họ nhổ trại rời Ca-đe và đến đóng trại tại Núi Hô-rơ, gần biên giới xứ Ê-đôm.

38 Tư Tế A-rôn vâng theo lịnh CHÚA đi lên Núi Hô-rơ và qua đời tại đó, nhằm ngày mồng một tháng năm, năm thứ bốn mươi, sau khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ai-cập. 39 A-rôn được một trăm hai mươi ba tuổi khi ông qua đời trên Núi Hô-rơ.

40 Lúc ấy Vua A-rát của dân Ca-na-an, đang sống ở miền nam xứ Ca-na-an, đã được báo tin rằng dân I-sơ-ra-ên đang tiến đến.

41 Họ nhổ trại rời Núi Hô-rơ và đến đóng trại tại Xanh-mô-na. 42 Họ nhổ trại rời Xanh-mô-na và đến đóng trại tại Pu-nôn. 43 Họ nhổ trại rời Pu-nôn và đến đóng trại tại Ô-bốt. 44 Họ nhổ trại rời Ô-bốt và đến đóng trại tại I-giê A-ba-rim, sát biên thùy của Mô-áp. 45 Họ nhổ trại rời I-gim và đến đóng trại tại Ði-bôn Gát. 46 Họ nhổ trại rời Ði-bôn Gát và đến đóng trại tại Anh-môn Ði-la-tha-im. 47 Họ nhổ trại rời Anh-môn Ði-la-tha-im và đến đóng trại trên các rặng núi ở A-ba-rim, đối ngang Nê-bô. 48 Họ nhổ trại rời các rặng núi ở A-ba-rim và đến đóng trại trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên bờ Sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. 49 Họ đóng trại dọc theo bờ Sông Giô-đanh từ Bết Giê-si-mốt cho đến A-bên Si-tim trong Ðồng Bằng Mô-áp.

Cách Ðối Xử với Dân Ca-na-an

50 CHÚA phán với Môi-se trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên bờ Sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô rằng, 51 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ: Khi các ngươi đi qua Sông Giô-đanh để vào trong đất Ca-na-an, 52 các ngươi phải đuổi các dân cư trong xứ đi khỏi mặt các ngươi, các ngươi phải phá hủy tất cả hình tượng đã chạm khắc vào đá của chúng, phá huỷ tất cả tượng chúng đúc để thờ, phá hủy tất cả những đền miếu chúng đã xây cất trên các nơi cao để cúng tế. 53 Các ngươi phải chiếm lấy xứ và định cư trong đó, vì Ta đã ban xứ đó cho các ngươi để làm chủ. 54 Các ngươi sẽ bốc thăm để phân chia xứ đó theo từng dòng họ. Dòng họ nào đông người, các ngươi phải chia phần sản nghiệp lớn hơn; dòng họ nào ít người, các ngươi sẽ chia phần sản nghiệp nhỏ hơn. Hễ thăm trúng nhằm người nào, phần sản nghiệp sẽ thuộc về người đó. Các ngươi cứ dựa theo tên chi tộc của tổ phụ mình mà phân chia sản nghiệp. 55 Nhưng nếu các ngươi không đuổi dân trong xứ đi khỏi mặt mình, thì những kẻ các ngươi chừa lại sẽ trở thành những dằm trong mắt các ngươi, những gai đâm vào hông các ngươi; chúng sẽ gây rối cho các ngươi trong xứ các ngươi định cư, 56 rồi bấy giờ Ta sẽ phải đối xử với các ngươi như Ta sắp đối xử với chúng chăng.”

Tài Liệu