Dân Số Ký: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đây là gia phổ của A-rôn và Môi-se vào lúc Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trên núi Si-nai. 2. Ðây là tên các con trai của A-rôn: Na-đáp là con đầu lòng, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma. 3. Ðó là tên các con trai của A-rôn, tức là những tư tế đã được xức dầu. Họ là những người có năng lực để thi hành chức vụ tư tế. 4. Tuy nhiên, Na-đáp và A-bi-hu đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va khi hai người dâng một thứ lửa lạ lên cho Đức Giê-hô-va trong hoang mạc Si-nai. Họ không có con, cho nên chỉ có Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma làm chức tư tế dưới sự giám sát của A-rôn là cha của họ.

5. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 6. Hãy đem chi tộc Lê-vi đến gần để họ túc trực trước mặt Tư Tế A-rôn và phụ giúp ông. 7. Họ sẽ thực hiện những nhu cầu của ông và nhu cầu cho toàn thể hội chúng trước Lều Hội Kiến, tức là phục vụ những công việc của Ðền Tạm. 8. Họ phải chăm sóc tất cả những vật dụng trong Lều Hội Kiến, thi hành những công việc trong Đền Tạm theo nhu cầu của dân Y-sơ-ra-ên. 9. Hãy giao người Lê-vi cho A-rôn và các con trai của ông. Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, họ là những người được giao phó hoàn toàn cho ông. 10. Ngươi hãy lập A-rôn và dòng dõi của ông để họ thi hành chức vụ tư tế, tuy nhiên bất cứ người nào khác đến gần sẽ bị xử tử.

11. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 12. Nầy, Ta đã chọn người Lê-vi ở giữa dân Y-sơ-ra-ên để thay thế cho các con trai đầu lòng của Y-sơ-ra-ên. Vì vậy người Lê-vi thuộc về Ta, 13. bởi vì tất cả các con đầu lòng đều thuộc về Ta. Khi Ta đánh hạ tất cả các con đầu lòng tại Ai-cập, Ta đã biệt riêng cho Ta tất cả các con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên, cả người lẫn thú vật. Họ phải thuộc về Ta. Ta là Đức Giê-hô-va.

14. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong hoang mạc Si-nai rằng: 15. Hãy thống kê người Lê-vi theo các gia tộc và các chi tộc của họ. Ngươi hãy thống kê mọi người nam từ một tháng trở lên.

16. Vì vậy, Môi-se đã thống kê họ đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền. 17. Đây là tên các con trai của Lê-vi: Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. 18. Đây là tên các con trai của Ghẹt-sôn theo chi tộc của họ là Líp-ni và Si-mê-i. 19. Các con trai của Kê-hát theo chi tộc của họ là Am-ram, Dít-sa, Hếp-rôn và U-xi-ên. 20. Các con trai của Mê-ra-ri theo chi tộc của họ là Mách-li và Mu-si. Đó là những chi tộc của Lê-vi và các gia tộc của họ.

21. Dòng họ Ghẹt-sôn có chi tộc Líp-ni và chi tộc Si-mê-i. Ðó là các chi tộc thuộc về dòng họ Ghẹt-sôn. 22. Số người nam từ một tháng trở lên là 7.500 người. 23. Dòng họ Ghẹt-sôn đóng trại phía sau của Ðền Tạm, thuộc về phía tây. 24. Lãnh đạo của gia tộc Ghẹt-sôn là Ê-li-a-sáp, con của La-ên. 25. Trách nhiệm của dòng họ Ghẹt-sôn tại Lều Hội Kiến gồm có: Đền Tạm, lều với các tấm phủ, tấm màn chắn cửa của Lều Hội Kiến, 26. các tấm màn che chung quanh sân, và tấm màn chắn cổng vào sân - tức những tấm màn che chung quanh Ðền Tạm và bàn thờ, cùng các dây thừng để căng những vật đó.

27. Dòng họ Kê-hát có chi tộc Am-ram, chi tộc Dít-sa, chi tộc Hếp-rôn, và chi tộc U-xi-ên. Ðó là các chi tộc thuộc về gia tộc Kê-hát. 28. Số người nam từ một tháng trở lên là 8.600 người. Họ chịu trách nhiệm trong Nơi Thánh. 29. Các chi tộc thuộc dòng họ Kê-hát đóng trại tại phía nam của Ðền Tạm. 30. Lãnh đạo của gia tộc Kê-hát là Ê-li-sa-phan, con trai của U-xi-ên. 31. Trách nhiệm của họ gồm có: Hòm Giao Ước, cái bàn, cây đèn, các bàn thờ, những vật dụng trong Nơi Thánh để dùng trong các nghi lễ, tấm màn, và những công việc liên hệ với tất cả những vật đó. 32. Ê-lê-a-sa con trai Tư Tế A-rôn chỉ huy các lãnh đạo của người Lê-vi, và giám sát những người phục vụ Nơi Thánh.

33. Dòng họ Mê-ra-ri có chi tộc Mách-li và chi tộc Mu-si. Ðó là các chi tộc thuộc dòng họ Mê-ra-ri. 34. Số người nam từ một tháng trở lên là 6.200 người. 35. Lãnh đạo các chi tộc của gia tộc Mê-ra-ri là Xu-ri-ên, con trai của A-bi-hai. Họ đóng trại về phía bắc của Đền Tạm. 36. Dòng họ Mê-ra-ri được bổ nhiệm coi sóc các khung của Đền Tạm, các cây xà ngang, các cây trụ, đế trụ, cùng tất cả những vật dụng, và những công việc liên hệ đến những vật đó, 37. kể cả những trụ ở chung quanh sân, đế trụ, cọc, và các dây thừng.

38. Những người đóng trại trước Đền Tạm về phía đông, trước Lều Hội Kiến về hướng mặt trời mọc, là Môi-se, A-rôn và các con trai ông. Họ có trách nhiệm phục vụ trong Nơi Thánh theo nhu cầu của dân Y-sơ-ra-ên. Những người ngoài đến gần đó sẽ bị xử tử. 39. Tổng số người Lê-vi được kiểm kê theo lệnh Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se và A-rôn theo từng gia tộc, tất cả các con trai từ một tháng trở lên là 22.000 người.

40. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy thống kê tất cả các con trai đầu lòng của Y-sơ-ra-ên từ một tháng trở lên, rồi lập danh sách của họ. 41. Ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy thu nhận cho Ta người Lê-vi thay cho tất cả các con đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên, và các gia súc của người Lê-vi thay cho tất cả các con đầu lòng trong gia súc của người Y-sơ-ra-ên.

42. Vì vậy, Môi-se đã thống kê tất cả con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên như Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông. 43. Tổng số các con trai đầu lòng từ một tháng trở lên, liệt kê theo từng tên, là 22.273 người.

44. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 45. Hãy chọn những người Lê-vi thay thế cho tất cả con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên và súc vật của người Lê-vi thay thế cho súc vật của dân chúng. Người Lê-vi sẽ thuộc về Ta. Ta là Đức Giê-hô-va. 46. Để chuộc lại 273 con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên, vượt hơn số người Lê-vi, 47. ngươi hãy nhận năm siếc-lơ bạc cho mỗi người. Ngươi hãy nhận theo siếc-lơ Nơi Thánh - một siếc-lơ là hai chục ghê-ra. 48. Ngươi hãy giao số tiền chuộc những con trưởng nam trội hơn đó cho A-rôn và các con trai của người.

49. Vì vậy Môi-se đã thu tiền chuộc lại những con trưởng nam vượt hơn số người Lê-vi. 50. Số tiền mà ông thu từ những con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên là 1.365 siếc-lơ theo siếc-lơ Nơi Thánh. 51. Môi-se đã trao số tiền chuộc cho A-rôn và các con trai ông theo lời của Đức Giê-hô-va - đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se.

Bản Dịch 1925

1. Nầy là dòng dõi của A-rôn và Môi-se, về ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại trên núi Si-na-i.

2. Nầy là tên các con trai A-rôn: Trưởng nam là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma. 3. Đó là tên các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ đã chịu phép xức dầu, và được lập lên để làm chức tế lễ. 4. Vả, Na-đáp và A-bi-hu đã thác trước mặt Đức Giê-hô-va khi hai người dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va tại trong đồng vắng Si-na-i. Hai người nầy không có con. Còn Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma làm chức tế lễ trước mặt A-rôn, là cha mình.

5. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: 6. Hãy khiến chi phái Lê-vi lại gần, đặt trước thầy tế lễ A-rôn, để người Lê-vi phục sự người. 7. Người Lê-vi sẽ giữ chức phận của người và chức phận của cả hội chúng về trước hội mạc mà làm những công việc của đền tạm. 8. Cũng phải coi sóc hết thảy đồ đạc của hội mạc và mọi vật chi dân Y-sơ-ra-ên giao cho đặng dùng làm công việc của đền tạm. 9. Vậy, ngươi phải giao người Lê-vi cho A-rôn và cho các con trai người; vì đã lấy họ từ trong vòng dân Y-sơ-ra-ên mà ban trọn cho A-rôn rồi. 10. Vậy, ngươi sẽ lập A-rôn và các con trai người, để làm chức tế lễ; người ngoại đến gần sẽ bị xử tử.

11. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 12. Nầy, từ giữa dân Y-sơ-ra-ên ta chọn lấy người Lê-vi thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên; vậy, người Lê-vi sẽ thuộc về ta. 13. Vì hết thảy con đầu lòng đều thuộc về ta; ngày xưa khi ta hành hại các con đầu lòng trong xứ Ê-díp-tô, ta đã biệt riêng ra thánh cho ta hết thảy con đầu lòng trong Y-sơ-ra-ên, bất luận loài người hay thú vật; chúng nó đều sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va.

14. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se tại trong đồng vắng Si-na-i mà rằng: 15. Hãy kê sổ con cháu Lê-vi, tùy theo tông tộc và họ hàng chúng nó, kê hết thảy nam đinh từ một tháng sắp lên. 16. Môi-se bèn kê sổ người Lê-vi theo mạng của Đức Giê-hô-va, y như Ngài đã phán dặn người vậy.

17. Đây là các con trai của Lê-vi kể từng tên: Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. 18. Đây là tên của các con trai Ghẹt-sôn, tùy theo họ hàng mình: Líp-ni và Si-mê-y. 19. Đây là các con trai của Kê-hát tùy theo họ hàng mình: Am-ram, Dít-sa, Hếp-rôn và U-xi-ên; 20. và các con trai của Mê-ra-ri, tùy theo họ hàng mình, là: Mách-li và Mu-si. Đó là những họ hàng của người Lê-vi, tùy theo tông tộc của họ.

21. Họ hàng Líp-ni và họ hàng Si-mê-y thuộc về Ghẹt-sôn. Đó là hai họ hàng của Ghẹt-sôn vậy. 22. Những người trong họ Ghẹt-sôn được tu bộ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là bảy ngàn năm trăm người. 23. Các họ hàng của Ghẹt-sôn đóng trại về phía tây, sau đền tạm. 24. Quan trưởng của tông tộc Ghẹt-sôn là Ê-li-a-sáp, con trai của La-ên. 25. Chức phận của con cháu Ghẹt-sôn trong hội mạc là coi sóc mọi vật chi can đến đền tạm và Trại, tức là tấm bong của Trại và bức màn của cửa hội mạc, 26. các bố vi của hành lang, và bức màn của cửa hành lang bao phủ chung quanh đền tạm và bàn thờ, cùng dây chạc về các việc của đền tạm.

27. Họ hàng Am-ram, họ hàng Dít-sa, họ hàng Hếp-rôn và họ hàng U-xi-ên thuộc về Kê-hát. Đó là những họ hàng của Kê-hát. 28. Cứ kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là tám ngàn sáu trăm người có chức phận săn sóc nơi thánh. 29. Các họ hàng của con cháu Kê-hát đóng trại bên hông đền tạm về phía nam. 30. Quan trưởng của tông tộc Kê-hát là Ê-li-sa-phan, con trai của U-xi-ên. 31. Người Kê-hát coi sóc hòm bảng chứng, cái bàn, chân đèn, các bàn thờ, và những đồ đạc của nơi thánh để dùng về việc thờ phượng, luôn với bức màn và các vật chi can đến. 32. Tổng trưởng của người Lê-vi là Ê-lê-a-sa, con trai của thầy tế lễ A-rôn, được đặt lên quản trị những người coi sóc nơi thánh.

33. Họ hàng Mách-li và họ hàng Mu-si thuộc về Mê-ra-ri. Đó là hai họ hàng của Mê-ra-ri vậy. 34. Những người trong bọn Mê-ra-ri được tu bộ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là sáu ngàn hai trăm người. 35. Quan trưởng của tông tộc Mê-ra-ri là Xu-ri-ên, con trai của A-bi-hai. Con cháu Mê-ra-ri đóng trại bên hông đền tạm về phía bắc, 36. có phần coi sóc các tấm ván của đền tạm, cây xà ngang, trụ, lỗ trụ, những đồ đạc, và mọi việc thuộc về đó, 37. những trụ ở chung quanh hành lang và lỗ trụ, những nọc và dây chạc của trụ.

38. Những người đóng trại trước đền tạm về phía đông, tức trước hội mạc về phía mặt trời mọc, là Môi-se, A-rôn và các con trai người, có chức phận săn sóc nơi thánh thế cho dân Y-sơ-ra-ên. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. 39. Hết thảy người Lê-vi mà Môi-se và A-rôn vâng mạng Đức Giê-hô-va tu bộ, tùy theo họ hàng của họ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là hai mươi hai ngàn người.

40. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy kê sổ hết thảy con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên, từ một tháng sắp lên, và hãy dựng sổ tên chúng nó. 41. Ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi phải chọn lấy cho ta người Lê-vi thế cho các con trưởng nam trong dân Y-sơ-ra-ên; cũng phải bắt súc vật của người Lê-vi thế cho mọi con súc vật đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên. 42. Vậy, Môi-se kê sổ các con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. 43. Hết thảy những con trưởng nam kể từng tên, từ tuổi một tháng sắp lên, theo sự kê sổ họ, là hai mươi hai ngàn hai trăm bảy mươi ba người.

44. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 45. Hãy chọn lấy những người Lê-vi thế cho hết thảy con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên, và súc vật của người Lê-vi thế cho súc vật của dân Y-sơ-ra-ên; vậy, các người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. 46. Còn về sự chuộc lại con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên, kê sổ hơn số người Lê-vi hai trăm bảy mươi ba, 47. thì ngươi phải thâu mỗi người năm siếc-lơ, tùy theo siếc-lơ nơi thánh; một siếc-lơ là hai chục ghê-ra. 48. Ngươi phải giao bạc cho A-rôn và các con trai người; ấy là bạc chuộc lại những con trưởng nam trổi hơn. 49. Vậy, Môi-se thâu bạc chuộc lại những con trưởng nam trổi hơn số người Lê-vi đã chuộc lại. 50. Bạc mà người thâu về những con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên, cộng được một ngàn ba trăm sáu mươi lăm siếc-lơ, theo siếc-lơ của nơi thánh. 51. Môi-se vâng mạng Đức Giê-hô-va, giao bạc chuộc lại cho A-rôn và các con trai người, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

Bản Dịch 2011

Các Con của A-rôn

1 Ðây là dòng dõi của A-rôn và Môi-se trong thời CHÚA phán với Môi-se trên Núi Si-nai. 2 Ðây là tên các con trai A-rôn: Na-đáp con đầu lòng, A-bi-hu, Ê-lê-a-xa, và I-tha-ma. 3 Ðó là tên các con trai của A-rôn, những vị tư tế đã được xức dầu phong chức để thi hành chức vụ tư tế. 4 Na-đáp và A-bi-hu đã qua đời trước mặt CHÚA, khi họ dâng một thứ lửa uế dị trước mặt CHÚA trong Ðồng Hoang Si-nai. Hai người đó không có con nối dõi. Chỉ còn Ê-lê-a-xa và I-tha-ma tiếp tục thi hành chức vụ tư tế trước mặt A-rôn thân phụ của họ.

Nhiệm Vụ của Người Lê-vi

5 Bấy giờ CHÚA phán với Môi-se, 6 “Hãy đem chi tộc Lê-vi đến gần và để họ đứng túc trực trước mặt Tư Tế A-rôn, hầu họ có thể phụ giúp ông. 7 Họ sẽ thi hành những công tác cho ông và cho toàn thể hội chúng trước Lều Hội Kiến, tức phục vụ những công việc của Ðền Tạm. 8 Họ sẽ trông nom tất cả những vật dụng trong Lều Hội Kiến, và thay cho dân I-sơ-ra-ên làm những công việc phục vụ Ðền Tạm. 9 Ngươi hãy trao người Lê-vi cho A-rôn và dòng dõi ông. Họ đã được chọn trong toàn dân I-sơ-ra-ên để trao cho ông ấy. 10 Ngươi hãy lập A-rôn và dòng dõi ông để họ thi hành chức vụ tư tế; người nào ngoài dòng dõi ông đến gần nơi thánh sẽ bị xử tử.”

Người Lê-vi Ðược Chọn

11 CHÚA phán với Môi-se rằng, 12 “Này, Ta chọn người Lê-vi trong dân I-sơ-ra-ên để thay thế tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên; vì thế người Lê-vi thuộc về Ta, 13 vì tất cả con đầu lòng đều thuộc về Ta. Khi Ta tiêu diệt tất cả con đầu lòng trong đất Ai-cập, Ta đã biệt riêng ra thánh cho Ta tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên, cả loài người lẫn loài thú; chúng thuộc về Ta. Ta là CHÚA.”

Thống Kê Người Lê-vi

14 Bấy giờ CHÚA phán với Môi-se trong Ðồng Hoang Si-nai rằng, 15 “Hãy thực hiện cuộc thống kê người Lê-vi theo gia tộc và thị tộc. Ngươi sẽ lập danh sách mọi người nam từ một tháng trở lên.” 16 Vậy Môi-se lập danh sách họ theo như lời CHÚA đã truyền cho ông.

17 Sau đây là tên các con của Lê-vi: Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. 18 Ðây là tên các con của Ghẹt-sôn theo thị tộc của họ: Líp-ni và Si-mê-i. 19 Các con của Kê-hát theo thị tộc của họ: Am-ram, Ít-ha, Hếp-rôn, và U-xi-ên. 20 Các con của Mê-ra-ri theo thị tộc của họ: Mác-li và Mu-si. Ðó là các thị tộc của người Lê-vi kể theo gia tộc của họ.

21 Dòng họ Ghẹt-sôn có thị tộc Líp-ni và thị tộc Si-mê-i. Ðó là các thị tộc của dòng họ Ghẹt-sôn. 22 Theo danh sách họ đã kê khai trong cuộc thống kê, những người nam của họ, tuổi từ một tháng trở lên, tổng cộng được bảy ngàn năm trăm người. 23 Dòng họ Ghẹt-sôn đóng trại phía sau Ðền Tạm, tức ở phía tây. 24 Ê-li-a-sáp con của La-ên lãnh đạo dòng họ Ghẹt-sôn. 25 Nhiệm vụ của dòng họ Ghẹt-sôn là đảm trách những công việc trong Lều Hội Kiến, tức Ðền Tạm, gồm chiếc lều và những tấm bạt làm mái lều, tấm màn che ở cửa ra vào Lều Hội Kiến, 26 những tấm màn làm tường vải che chung quanh sân và tấm màn che ở cổng vào sân, tức những tấm màn che chung quanh Ðền Tạm và bàn thờ, cùng các dây thừng để căng những vật ấy.

27 Dòng họ Kê-hát có thị tộc Am-ram, thị tộc Ít-ha, thị tộc Hếp-rôn, và thị tộc U-xi-ên. Ðó là các thị tộc của dòng họ Kê-hát. 28 Tính tất cả những người nam của họ, tuổi từ một tháng trở lên, tổng cộng được tám ngàn sáu trăm người; họ đảm trách những nhiệm vụ trong Nơi Thánh. 29 Dòng họ Kê-hát đóng trại ở phía nam Ðền Tạm. 30 Ê-li-xa-phan con trai U-xi-ên lãnh đạo các thị tộc của dòng họ Kê-hát. 31 Nhiệm vụ của họ là trông nom Rương Giao Ước, bàn dâng bánh thánh, cây đèn, các bàn thờ, các khí cụ của Nơi Thánh mà các tư tế dùng để thi hành thánh lễ, tấm màn ngăn đôi, và mọi thứ liên hệ đến những việc ấy. 32 Ê-lê-a-sa con trai Tư Tế A-rôn chỉ huy những người lãnh đạo của người Lê-vi, và giám sát những người phục vụ trong Nơi Thánh.

33 Dòng họ Mê-ra-ri có thị tộc Mác-li và thị tộc Mu-si. Ðó là các thị tộc của dòng họ Mê-ra-ri. 34 Theo danh sách họ đã kê khai trong cuộc thống kê, những người nam của họ, tuổi từ một tháng trở lên, tổng cộng được sáu ngàn hai trăm người. 35 Xu-ri-ên con của A-bi-ha-in lãnh đạo các thị tộc của dòng họ Mê-ra-ri. Họ đóng trại ở phía bắc Ðền Tạm. 36 Trách nhiệm giao cho các con cháu của Mê-ra-ri là các tấm ván, các thanh ngang, các trụ, các đế trụ, các đồ phụ tùng, và mọi thứ liên hệ đến những vật đó. 37 Ngoài ra, họ cũng chịu trách nhiệm về các trụ để treo màn che quanh sân, các đế của những trụ ấy, các cọc, và những dây căng của chúng.

38 Những người đóng trại ở phía trước hay về phía đông của Ðền Tạm, tức ở phía trước hay về phía đông của Lều Hội Kiến, là Môi-se, A-rôn, và các con trai của A-rôn. Họ có trách nhiệm cử hành các thánh lễ trong Nơi Thánh, tức tất cả những gì họ phải làm cho dân I-sơ-ra-ên. Bất cứ người ngoài nào đến gần nơi ấy sẽ bị xử tử.

39 Tổng cộng những người Lê-vi đã được thống kê, tức những người Môi-se và A-rôn đã vâng lệnh CHÚA lập danh sách, theo từng thị tộc, mọi người nam tuổi từ một tháng trở lên, là hai mươi hai ngàn người.

Thống Kê Các Con Ðầu Lòng và Việc Chuộc Con Ðầu Lòng

40 Bấy giờ CHÚA phán với Môi-se, “Hãy thực hiện cuộc thống kê tất cả con trai đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên, tuổi từ một tháng trở lên và lập danh sách họ. 41 Ta là CHÚA. Sau đó ngươi hãy nhận lấy người Lê-vi cho Ta, để họ thay thế tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên và lấy các súc vật của người Lê-vi để chúng thay thế tất cả súc vật đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên.” 42 Vậy Môi-se lập danh sách tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên như CHÚA đã truyền cho ông. 43 Ông cộng tất cả con đầu lòng đã được ghi danh, tức tất cả những người nam đầu lòng tuổi từ một tháng trở lên, cứ theo từng tên mà tính, tổng cộng được hai mươi hai ngàn hai trăm bảy mươi ba người.

44 Bấy giờ CHÚA phán với Môi-se rằng, 45 “Hãy nhận lấy người Lê-vi để thay thế tất cả con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên và lấy các súc vật của người Lê-vi để thay thế tất cả súc vật đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên; bấy giờ người Lê-vi sẽ thuộc về Ta. Ta là CHÚA. 46 Còn giá để chuộc hai trăm bảy mươi ba người, tức số người sai biệt do số con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên trội hơn số người Lê-vi, sẽ như sau: 47 Ngươi sẽ nhận lấy năm sê-ken cho một người, theo trị giá của sê-ken Nơi Thánh, một sê-ken là hai mươi ghê-ra. 48 Hãy lấy số tiền đó rồi trao cho A-rôn và các con trai ông; nhờ số tiền ấy mà số người trội hơn đó sẽ được chuộc.” 49 Vậy Môi-se nhận lấy số tiền chuộc những người sai biệt, do số con đầu lòng trội hơn số người Lê-vi; 50 ông nhận lấy số tiền một ngàn ba trăm sáu mươi lăm sê-ken, theo trị giá của sê-ken Nơi Thánh, từ các con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên, 51 rồi Môi-se trao số tiền ấy cho A-rôn và các con trai ông theo lời CHÚA, y như CHÚA đã truyền cho Môi-se.

Tài Liệu