Dân Số Ký: Chương 28

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 00:26, ngày 8 tháng 12 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Bản Dịch 1926== 1. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy truyền lịnh nầy cho dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Các ngư…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1926

1. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy truyền lịnh nầy cho dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Các ngươi phải lo dâng cho ta trong kỳ định lễ vật và thực vật của ta, cùng các của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho ta. 3. Vậy, ngươi phải nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nầy là của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va: Mỗi ngày, hai con chiên con đực giáp năm, không tì vít, làm của lễ thiêu hằng hiến. 4. Ngươi phải dâng con nầy vào buổi sớm mai và con kia vào buổi chiều tối; 5. còn về của lễ chay, thì phải dâng một phần mười ê-pha bột lọc nhồi với một phần tư hin dầu ô-li-ve ép. 6. Ấy là của lễ thiêu hằng hiến đã lập tại núi Si-na-i. là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 7. Lễ quán sẽ bằng một phần tư hin rượu cho mỗi một chiên con. Ngươi phải dâng lễ quán bằng rượu cho Đức Giê-hô-va trong nơi thánh. 8. Ngươi phải dâng chiên con kia vào buổi chiều tối, và làm một của lễ chay và một lễ quán như buổi sớm mai; ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 9. Ngày sa-bát, ngươi phải dâng hai chiên con đực giáp năm, không tì vít, và hai phần mười ê-pha bột lọc nhồi dầu làm của lễ chay với lễ quán cặp theo. 10. Ấy là của lễ thiêu về mỗi ngày sa-bát, ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo. 11. Mỗi đầu tháng, các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va hai con bò đực tơ, một con chiên đực, và bảy chiên con đực giáp năm, không tì vít, làm của lễ thiêu; 12. ba phần mười ê-pha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con bò đực; hai phần mười ê-pha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về con chiên đực; 13. một phần mười ê-pha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con chiên con. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. 14. Lễ quán sẽ bằng phân nửa hin rượu nho về mỗi con bò đực, một phần ba hin về con chiên đực và một phần tư hin về mỗi con chiên con. Ấy là của lễ thiêu về các đầu tháng trong năm. 15. Ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo, cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con dê đực làm của lễ chuộc tội. 16. Ngày mười bốn tháng giêng, phải giữ lễ Vượt-qua cho Đức Giê-hô-va. 17. Qua ngày mười lăm sẽ là ngày lễ; phải ăn bánh không men trong bảy ngày. 18. Ngày thứ nhất các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh: chớ nên làm một công việc xác thịt nào. 19. Các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va hai con bò đực tơ, và bảy chiên con đực giáp năm, đều không tì vít, làm của lễ thiêu. 20. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu; các ngươi phải dâng ba phần mười ê-pha về một con bò đực, hai phần mười ê-pha về con chiên đực, 21. và một phần mười ê-pha về mỗi chiên con, 22. luôn một con dê đực làm của lễ chuộc tội, đặng làm lễ chuộc tội cho các ngươi. 23. Các ngươi phải dâng các lễ vật nầy, ngoài của lễ thiêu buổi sớm mai, là một của lễ thiêu hằng hiến. 24. Mỗi bữa trong bảy ngày, các ngươi phải dâng những lễ vật ngần ấy, như thực vật về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Người ta phải dâng lễ vật đó ngoài của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo. 25. Ngày thứ bảy các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. 26. Trong kỳ lễ của các tuần, nhằm ngày hoa quả đầu mùa, khi các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ chay mới, thì phải có sự hội hiệp thánh; chớ nên làm một công việc xác thịt nào. 27. Các ngươi sẽ dùng hai con bò đực tơ, một con chiên đực, và bảy chiên con đực giáp năm, đặng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va; 28. của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, ba phần mười ê-pha về mỗi con bò đực, hai phần mười ê-pha về con chiên đực, 29. một phần mười ê-pha về mỗi con chiên con; 30. cũng phải dâng một con dê đực, để làm lễ chuộc tội cho mình. 31. Ngoài của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay cặp theo, các ngươi cũng phải dâng mấy lễ vật đó, không tì vít, và thêm những lễ quán cặp theo.

Bản Dịch 2011

Của Lễ Dâng Hằng Ngày
1. CHÚA phán với Mô-sê, 2. “Hãy truyền cho dân I-sơ-ra-ên và bảo họ: Về của lễ dâng lên Ta, tức thực phẩm dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Ta, các ngươi khá dâng lên đúng thời điểm đã ấn định. 3. Ngươi hãy bảo họ: Ðây là của lễ các ngươi sẽ dùng lửa dâng lên CHÚA: Ngày nào các ngươi cũng phải dâng hai con chiên đực một tuổi không tì vết để làm của lễ hằng ngày. 4. Một con sẽ dâng vào buổi sáng, và một con vào chiều tối, 5. cùng với của lễ chay gồm hai lít bột thượng hạng trộn với một lít dầu nguyên chất đã được ép ra. 6. Ðó là của lễ thiêu dâng lên thường xuyên đã được thiết lập tại Núi Si-nai, một của lễ dùng lửa để thiêu dâng hầu có mùi thơm dâng lên CHÚA. 7. Của lễ quán cặp theo sẽ là một lít rượu cho mỗi con chiên; rượu mạnh làm của lễ quán ấy sẽ được đổ ra trong nơi thánh để dâng lên CHÚA. 8. Còn con chiên kia sẽ được dâng vào lúc chiều tối, cùng với của lễ chay và của lễ quán, giống như cách đã dâng con chiên vào buổi sáng; của lễ ấy sẽ được dùng lửa để thiêu dâng hầu có mùi thơm dâng lên CHÚA.
Của Lễ Dâng Ngày Sa-bát
9. Mỗi ngày Sa-bát, các ngươi sẽ dâng hai con chiên đực một tuổi, không tì vết, cùng với của lễ chay gồm bốn lít bột thượng hạng trộn dầu, và của lễ quán. 10. Ðó là của lễ thiêu dâng đặc biệt trong ngày Sa-bát, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày và của lễ quán cặp theo với nó.
Của Lễ Dâng Ngày Mồng Một
11. Vào mỗi ngày đầu tháng các ngươi sẽ dâng một của lễ thiêu lên CHÚA, gồm hai con bò đực, một con chiên đực đã lớn, và bảy con chiên đực một tuổi, thảy đều không tì vết. 12. Của lễ chay dâng kèm theo khi dâng mỗi con bò đực là sáu lít rưỡi bột thượng hạng trộn dầu; của lễ chay khi dâng con chiên đực đã lớn là bốn lít bột thượng hạng trộn dầu; 13. của lễ chay khi dâng mỗi con chiên đực con là hai lít bột thượng hạng trộn dầu. Ðó là của lễ thiêu dùng lửa để thiêu dâng hầu có mùi thơm dâng lên CHÚA. 14. Còn lễ quán cặp theo là hai lít rượu cho mỗi con bò đực, một lít rưỡi rượu cho con chiên đực đã lớn, và một lít rượu cho mỗi con chiên đực con. Ðó là của lễ thiêu dâng lên vào mỗi đầu tháng cho tất cả tháng trong năm. 15. Các ngươi cũng phải dâng lên CHÚA một con dê đực để làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày và của lễ quán cặp theo với nó.
Của Lễ Dâng trong Lễ Vượt Qua
(Xuất 12:14-20; Lê 23:4-8; Phục 16:1-8)
16. Cứ đến ngày mười bốn tháng Giêng các ngươi phải giữ Lễ Vượt Qua để tôn kính CHÚA. 17. Ngày mười lăm tháng đó sẽ là ngày lễ; các ngươi sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày. 18. Ngày thứ nhất các ngươi phải có một cuộc nhóm họp thánh; hôm đó các ngươi sẽ nghỉ làm các công việc thường nhật của mình. 19. Các ngươi sẽ dùng lửa dâng một của lễ thiêu lên CHÚA, gồm hai con bò đực, một con chiên đực đã lớn, và bảy con chiên đực một tuổi; các ngươi phải xem kỹ là chúng không có tì vết gì. 20. Của lễ chay dâng kèm theo với chúng là bột thượng hạng trộn dầu; các ngươi sẽ dâng sáu lít rưỡi cho một con bò đực, bốn lít cho con chiên đực đã lớn, 21. và hai lít cho mỗi con của bảy con chiên đực con. 22. Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình. 23. Các ngươi hãy dâng những của lễ nầy ngoài những của lễ thiêu dâng vào buổi sáng, tức là của lễ thiêu dâng hằng ngày. 24. Trong suốt bảy ngày, ngày nào các ngươi cũng phải dâng những của lễ như thế; đó là những thực phẩm được dùng lửa để thiêu dâng hầu có mùi thơm dâng lên CHÚA. Các ngươi sẽ dâng những của lễ ấy ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày và của lễ quán cặp theo với nó. 25. Ngày thứ bảy các ngươi phải có một cuộc nhóm họp thánh; hôm đó các ngươi hãy nghỉ làm những công việc thường nhật của mình.
Của Lễ Dâng trong Lễ Các Tuần
(Lê 23:15-22; Phục 16:9-12)
26. Vào ngày lễ dâng hoa quả đầu mùa, khi các ngươi dâng lên CHÚA những hoa lợi mới để làm của lễ chay trong Lễ Các Tuần, các ngươi phải có một cuộc nhóm họp thánh; hôm đó các ngươi hãy nghỉ làm công việc thường nhật của mình. 27. Các ngươi hãy dâng một của lễ thiêu, một của lễ có mùi thơm dâng lên CHÚA, gồm hai con bò đực, một con chiên đực đã lớn, và bảy con chiên đực một tuổi. 28. Của lễ chay cặp theo với chúng sẽ là bột thượng hạng trộn dầu, gồm sáu lít rưỡi cho một con bò đực, bốn lít cho con chiên đực đã lớn, 29. và hai lít cho mỗi con của bảy con chiên đực con. 30. Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội cho mình. 31. Ðó là những của lễ các ngươi sẽ dâng, ngoài của lễ thiêu dâng hằng ngày, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với chúng. Tất cả con vật hiến tế đó đều không tì vết.

Tài Liệu