Dân Số Ký: Chương 24

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khi Ba-la-am thấy rằng việc chúc phước cho Y-sơ-ra-ên là điều đẹp mắt Đức Giê-hô-va, ông không đi tìm sự hướng dẫn tâm linh như những lần trước, nhưng hướng mặt về phía hoang mạc. 2. Ba-la-am ngước mắt lên và thấy Y-sơ-ra-ên đóng trại theo từng chi tộc. Thần của Đức Chúa Trời đến trên ông. 3. Ông cất tiếng công bố sứ điệp của mình:

Lời công bố của Ba-la-am con trai của Bê-ô. Lời công bố của một người có mắt được mở ra. 4. Lời công bố của một người nghe lời của Đức Chúa Trời, là người thấy khải tượng của Đấng Toàn Năng thì phủ phục xuống và mở mắt ra:

5. Hỡi Gia-cốp! Các lều trại của ngươi. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Những nơi cư ngụ của ngươi thật tốt đẹp biết dường nào: 6. Chúng giống như những thung lũng trải dài, như những khu vườn bên cạnh dòng sông, như những cây trầm hương mà Đức Giê-hô-va đã trồng, như những cây hương nam bên cạnh những dòng nước. 7. Nước từ trong thùng của người sẽ tuôn ra; hạt giống của người sẽ được tưới nước; vua của người sẽ cao hơn A-gát; vương quốc của người sẽ được tôn cao. 8. Ðức Chúa Trời đã đem người ra khỏi Ai-cập. Người có sức mạnh như bò rừng. Người sẽ nuốt các dân thù nghịch của mình, sẽ bẻ gãy những xương của chúng, và xuyên thấu chúng bằng những mũi tên. 9. Người phục xuống như sư tử đực, nằm xuống như sư tử cái. Ai dám trêu chọc người? Phước cho người nào chúc phước ngươi. Nguyền rủa cho người nào nguyền rủa ngươi.

10. Ba-lác nổi giận với Ba-la-am, ông đập mạnh tay của mình vào nhau, rồi Ba-lác nói với Ba-la-am: Tôi gọi ông đến đây để nguyền rủa những quân thù của tôi, nhưng nầy, ông đã chúc phước thật sung mãn cho chúng đến ba lần. 11. Vì vậy, bây giờ ông hãy chạy về xứ của ông đi. Tôi đã nói rằng tôi sẽ trọng đãi ông bằng thật nhiều của cải, nhưng nầy, Đức Giê-hô-va đã giữ ông khỏi vinh dự đó.

12. Ba-la-am đã nói với Ba-lác: Không phải tôi đã nói với các sứ giả mà vua đã sai đến với tôi rằng: 13. Nếu Ba-lác có cho tôi một tòa nhà đầy bạc và vàng, tôi cũng không thể vượt hơn những gì trong lời của Đức Giê-hô-va để thực hiện điều tốt hay xấu nào theo ý riêng của tôi, hay sao? Đức Giê-hô-va phán thế nào, tôi sẽ nói y như vậy. 14. Bây giờ, tôi sẽ trở về với dân tộc của tôi. Nhưng hãy đến, tôi sẽ báo cho vua biết điều mà dân nầy sẽ làm cho dân tộc của vua trong những thời gian về sau.

15. Ông cất tiếng công bố sứ điệp của mình: Lời công bố của Ba-la-am, con trai của Bê-ô. Lời công bố của một người có mắt được mở ra. 16. Lời công bố của một người lắng nghe lời của Đức Chúa Trời để biết được ý tưởng của Đấng Chí Cao, là người thấy khải tượng của Đấng Toàn Năng thì phủ phục xuống và mở mắt ra: 17. Tôi thấy Ngài, nhưng không phải bây giờ. Tôi chiêm ngưỡng Ngài, nhưng không gần gũi. Một ngôi sao sẽ xuất hiện từ Gia-cốp, một vương trượng sẽ trỗi lên từ Y-sơ-ra-ên, Ngài sẽ đập vỡ góc cạnh của Mô-áp và hủy diệt tất cả dòng dõi của Sết. 18. Ê-đôm sẽ bị chiếm hữu; Sê-i-rơ, kẻ thù của nó, sẽ bị chiếm hữu; Y-sơ-ra-ên sẽ được cường thịnh. 19. Một Ðấng ra từ Gia-cốp sẽ trị vì, và Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ còn sót lại của thành.

20. Ông nhìn về hướng A-ma-léc, rồi cất tiếng công bố sứ điệp của mình: A-ma-léc đứng đầu trong các nước, nhưng cuối cùng sẽ bị tàn hại.

21. Ông nhìn về hướng Kê-nít, rồi cất tiếng công bố sứ điệp của mình: Nơi cư trú của ngươi thật bền vững, và tổ của ngươi được đặt trong đá; 22. nhưng Ca-in sẽ bị lửa thiêu đốt khi A-sy-ri bắt ngươi lưu đày.

23. Ông cất tiếng công bố sứ điệp của mình: Ôi! Khi Đức Chúa Trời thực hiện những điều này, thì còn ai sống sót? 24. Những con tàu sẽ đến từ bờ biển Kít-tim, chúng sẽ làm khốn khổ A-sy-ri, làm khốn khổ Hê-be, và rồi chính chúng cũng sẽ bị tàn hại.

25. Sau đó, Ba-la-am đứng dậy đi về xứ của mình, và Ba-lác cũng đi theo đường của mình.

Bản Dịch 1925

1. Ba-la-am thấy rõ Đức Giê-hô-va ưng ban phước cho Y-sơ-ra-ên, thì không cậy đến phù chú như những lần khác; nhưng người xây mặt về hướng đồng vắng, 2. nhướng mắt lên thấy Y-sơ-ra-ên đóng trại từng chi phái, và Thần Đức Chúa Trời cảm động người,

3. bèn nói lời ca mình mà rằng: Lời ca của Ba-la-am, con trai Bê-ô, Lời ca của người có mắt mở ra,

4. Lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, Xem sự hiện thấy của Đấng Toàn năng, Sấp mình xuống và mắt mở ra:

5. Hỡi Gia-cốp! trại ngươi tốt dường bao! Hỡi Y-sơ-ra-ên! nhà tạm ngươi đẹp biết mấy!

6. Nó trương ra như trũng núi, Khác nào cánh vườn ở nơi mé sông, Tợ cây trầm hương mà Đức Giê-hô-va đã trồng, Tỉ như cây hương nam ở nơi mé nước.

7. Nước chảy tràn ngoài thùng chứa, Hột giống của người nhuần tưới dư dật, Vua người sẽ trổi cao hơn A-gát, Nước người được cao lên.

8. Đức Chúa Trời đã dẫn người ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Người có sức mạnh như bò rừng, Sẽ nuốt các nước, tức kẻ thù nghịch mình, Bẻ gãy xương chúng nó, đánh chúng nó bằng mũi tên mình.

9. Người sụm xuống, nằm như sư tử đực, khác nào sư tử cái: Ai dễ khiến ngồi lên? Phước cho kẻ nào chúc phước ngươi, Rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi.

10. Bấy giờ, Ba-lác nổi giận cùng Ba-la-am, vỗ tay mà nói cùng Ba-la-am rằng: Ta đã thỉnh ngươi đặng rủa sả kẻ thù nghịch ta; nầy, ngươi lại chúc phước cho chúng nó đã ba lần rồi! 11. Vậy, bây giờ, khá chạy trở về xứ ngươi! Ta đã nói ta sẽ tôn ngươi vinh hiển, nhưng nầy, Đức Giê-hô-va đã cản ngươi nhận lãnh. 12. Ba-la-am đáp cùng Ba-lác rằng: Tôi há chẳng có nói cùng các sứ giả vua đã sai đến tôi rằng: 13. Dầu Ba-lác cho tôi nhà người đầy bạc và vàng, tôi cũng chẳng được vượt qua mạng Đức Giê-hô-va để làm tự ý điều phải hay là điều quấy; tôi phải nói điều chi Đức Giê-hô-va sẽ phán! 14. Nầy, bây giờ, tôi trở cùng dân tôi, hãy lại, tôi sẽ cáo cho vua biết điều dân nầy ngày sau cùng sẽ làm cho dân sự vua.

15. Người bèn nói lời ca mình mà rằng: Lời ca của Ba-la-am, con trai Bê-ô, Lời ca của người có mắt mở ra;

16. Lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, Biết sự tri thức của Đấng Chí cao, Xem sự hiện thấy của Đấng Toàn năng, Sấp mình xuống mà mắt tự mở ra:

17. Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; Tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần; Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, Một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên; Người sẽ đâm lủng Mô-áp từ đầu nầy tới đầu kia, Hủy diệt dân hay dấy giặc nầy.

18. Người sẽ được Ê-đôm làm cơ nghiệp; Sẽ được Sê-i-rơ, là kẻ thù nghịch mình, làm sản nghiệp. Y-sơ-ra-ên sẽ tỏ ra sự cường thạnh mình.

19. Đấng ra từ Gia-cốp sẽ cầm quyền, Người sẽ diệt những dân sót của thành.

20. Ba-la-am cũng thấy A-ma-léc, bèn nói lời ca mình rằng: A-ma-léc đứng đầu các nước; Nhưng sau cùng người sẽ bị diệt vong.

21. Kế đó, Ba-la-am thấy người Kê-nít, bèn nói lời ca mình rằng: Chỗ ở ngươi là bền vững, Ổ ngươi đóng trong hòn đá. 22. Nhưng Ca-in sẽ bị hư nát, Cho đến khi A-su-rơ bắt dẫn tù ngươi.

23. Người còn nói lời ca mình rằng: Ôi! khi Đức Chúa Trời đã làm các điều nầy, ai sẽ còn sống?

24. Nhưng sẽ có những tàu từ gành Kít-tim đến, Hà khắc A-su, hà khắc Hê-be. Rồi chính người cũng sẽ bị tuyệt diệt.

25. Đoạn, Ba-la-am đứng dậy đi về bổn xứ. Ba-lác cũng lên đường.

Bản Dịch 2011

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Ba

1 Bấy giờ Ba-la-am nhận thấy CHÚA hài lòng khi ông chúc phước cho I-sơ-ra-ên, nên lần này ông không đi ra xa như những lần trước để tìm lời sấm, nhưng quay nhìn vào hướng đồng hoang. 2 Ba-la-am ngước mắt lên và thấy những dãy lều của dân I-sơ-ra-ên đã dựng một cách quy củ theo từng chi tộc. Bấy giờ Thần của Ðức Chúa Trời cảm thúc ông, 3 và ông nói lời sấm của ông rằng,

“Lời sấm của Ba-la-am con trai Bê-ô,

Lời sấm của người có mắt mở ra nhìn thấy,

4 Lời sấm của người nghe được lời của Ðức Chúa Trời,

Của người thấy được khải tượng của Ðấng Toàn Năng,

Của người phủ phục xuống khi xuất thần, nhưng cặp mắt vẫn mở ra thấy rõ:

5 Hỡi Gia-cốp, các lều của ông thật đẹp thay!

Hỡi I-sơ-ra-ên, các trại của ông đẹp biết bao!

6 Thật tựa như những thung lũng trải dài,

Như những mảnh vườn dọc theo bờ sông,

Như những hàng cây lô hội mà CHÚA đã trồng,

Như những hàng cây tùng hương dọc bên dòng nước.

7 Từ các thùng nước của ông ấy nước sẽ tuôn ra lai láng,

Những hạt giống của ông ấy sẽ được nhuần tưới dồi dào.

Vua ra từ dòng dõi ông ấy sẽ vĩ đại hơn cả A-ga,

Vương quốc của vua ấy sẽ được tôn cao vinh hiển.

8 Ðức Chúa Trời đã đem ông ấy ra khỏi Ai-cập;

Ngài phù hộ ông ấy, khiến ông ấy mạnh như những sừng bò;

Ông ấy sẽ ăn nuốt các dân thù nghịch mình;

Ông ấy sẽ bẻ gãy các xương của chúng ra từng khúc,

Và dùng những mũi tên bắn gục quân thù.

9 Ông ấy phục xuống, ông ấy nằm như sư tử đực,

Như sư tử cái đang nằm, ai dám chọc nó đứng lên?

Phước hạnh thay cho người chúc phước cho ông!

Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ nguyền rủa ông!”

10 Bấy giờ Ba-lác nổi giận với Ba-la-am; Ba-lác đập mạnh tay mình và nói với Ba-la-am, “Tôi rước ông đến đây để nguyền rủa quân thù của tôi, nhưng này, ông đã chúc phước cho chúng ba lần rồi. 11 Vậy bây giờ hãy trở về xứ của ông đi. Tôi đã nói rằng tôi sẽ trọng đãi ông bằng của cải thật nhiều, nhưng này, coi bộ CHÚA không muốn ông hưởng sự trọng đãi đó.”

12 Ba-la-am đáp với Ba-lác, “Tôi há chẳng đã nói với các sứ giả do ngài sai đến gặp tôi rằng, 13 ‘Nếu Ba-lác có cho tôi một nhà đầy bạc và vàng, tôi cũng không thể làm sai những gì lời CHÚA đã phán, để thêm hay bớt điều tốt hay điều xấu gì theo ý riêng của tôi. CHÚA phán thế nào, tôi sẽ nói y như thế ấy,’ hay sao? 14 Thôi, bây giờ tôi trở về với dân tôi, nhưng xin ngài lại đây, để tôi nói cho ngài nghe những gì dân ấy sẽ làm cho dân ngài trong những ngày sắp tới.”

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Tư

15 Bấy giờ ông nói lời sấm của ông rằng,

“Lời sấm của Ba-la-am con trai Bê-ô,

Lời sấm của người có mắt mở ra nhìn thấy,

16 Lời sấm của người nghe được lời của Ðức Chúa Trời,

Của người biết được ý tưởng của Ðấng Tối Cao,

Của người thấy được khải tượng của Ðấng Toàn Năng,

Của người phủ phục xuống khi xuất thần, nhưng cặp mắt vẫn mở ra thấy rõ:

17 Tôi trông thấy Người, nhưng bây giờ chưa rõ,

Tôi ngắm nhìn Người, nhưng Người chẳng kề bên.

Một vì sao sẽ ra từ Gia-cốp,

Một cây phủ việt sẽ trỗi lên từ I-sơ-ra-ên;

Nó sẽ đập tan các biên thùy của Mô-áp,

Nó sẽ đánh cho con cháu của Sê-thi tan tành.

18 Ê-đôm sẽ trở thành sản nghiệp của nó,

Sê-i-rơ bị làm sản nghiệp của kẻ thù mình,

I-sơ-ra-ên sẽ biểu dương sức mạnh của mình.

19 Một Ðấng ra từ Gia-cốp sẽ trị vì,

Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ còn sót lại của I-rơ.”

20 Ðoạn ông nhìn về hướng A-ma-léc và nói lời sấm của ông rằng:

“Hùng cường đứng đầu các nước là A-ma-léc,

Nhưng kết cuộc là bị vĩnh viễn diệt vong.”

21 Rồi ông nhìn về hướng Kê-ni và nói lời sấm của ông rằng:

“Nơi cư trú của ngươi thật bền vững thay,

Tổ của ngươi được đặt trên vầng đá;

22 Nhưng Ca-in sẽ bị hoang vu,

Át-su-rơ sẽ bắt ngươi đi lưu đày, không biết cho đến khi nào mới dứt?”

23 Ông lại nói lời sấm của ông rằng:

“Than ôi, ai sẽ sống nổi khi Ðức Chúa Trời làm thành những điều ấy?

24 Các chiến thuyền từ Kít-tim sẽ đến,

Chúng sẽ đàn áp Át-su-rơ và đàn áp Ê-be;

Nhưng rồi chúng cũng sẽ bị diệt vong vĩnh viễn.”

25 Ðoạn Ba-la-am đứng dậy đi về xứ của ông, còn Ba-lác cũng đi đường mình.

Tài Liệu