Dân Số Ký: Chương 23

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ba-la-am nói cùng Ba-lác rằng: Hãy xây tại đây cho tôi bảy bàn thờ, và chuẩn bị cho tôi tại đây bảy con bò đực và con bảy chiên đực. 2. Ba-lác đã làm đúng như Ba-la-am nói. Ba-lác và Ba-la-am dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ.

3. Ba-la-am nói với Ba-lác: Xin vua hãy đứng gần tế lễ thiêu của vua, còn tôi sẽ đi. Có thể Đức Giê-hô-va sẽ đến gặp tôi, rồi tôi sẽ thuật lại cho vua điều gì Ngài bày tỏ cho tôi. Sau đó ông đi đến một nơi cao vắng vẻ.

4. Đức Chúa Trời gặp Ba-la-am. Ông thưa với Ngài: Con đã lập bảy bàn thờ, và con đã dâng một con bò và một con chiên trên mỗi bàn thờ. 5. Đức Giê-hô-va đặt lời trong miệng của Ba-la-am, rồi Ngài phán: Hãy trở về với Ba-lác, và đây là điều ngươi sẽ nói.

6. Vì vậy, ông đã trở về với vua. Vua vẫn đứng gần tế lễ thiêu của mình, cùng với các quan chức của Mô-áp. 7. Ông cất tiếng công bố sứ điệp của mình: Ba-lác, vua của Mô-áp, đã sai mời tôi từ A-ram, từ vùng đồi núi đông phương, rồi nói: Hãy đến nguyền rủa Gia-cốp cho ta! Hãy đến phỉ báng Y-sơ-ra-ên! 8. Làm thế nào tôi có thể nguyền rủa người mà Ðức Chúa Trời không nguyền rủa? Làm thế nào tôi có thể phỉ báng người mà Ðức Chúa Trời không phỉ báng? 9. Từ trên đỉnh các vầng đá, tôi đã nhìn thấy người. Từ trên những ngọn đồi, tôi đã quan sát người. Hãy xem một dân sống biệt lập! Họ không hề cho rằng họ thuộc về các dân tộc. 10. Ai có thể đếm được bụi của Gia-cốp? Ai có thể tính được một phần tư của Y-sơ-ra-ên? Xin cho tôi được chết như cái chết của người công chính. Xin cho tôi được kết thúc giống như họ.

11. Ba-lác nói với Ba-la-am: Ông đã làm gì cho tôi vậy? Tôi mời ông để ông nguyền rủa những kẻ thù của tôi, nhưng xem nầy, ông lại chúc phước cho chúng.

12. Ông đã trả lời: Không phải tôi phải thận trọng để nói điều mà Đức Giê-hô-va đã đặt trong miệng tôi hay sao?

13. Sau đó Ba-lác nói với ông: Xin hãy đi với tôi đến một nơi khác để ông có thể từ đó nhìn thấy chúng. Ông sẽ chỉ thấy được một phần ở phía ngoài của chúng, chứ không thể nhìn thấy hết chúng được. Tại đó, xin ông hãy nguyền rủa chúng cho tôi.

14. Vua đã đem ông đến cánh đồng của Xô-phim, lên đỉnh Phích-ga, dựng tại đó bảy bàn thờ, rồi dâng trên mỗi bàn thờ một con bò đực và một con chiên đực. 15. Ông nói với Ba-lác: Xin vua đứng đây gần bên tế lễ thiêu của vua, còn tôi sẽ đi gặp Đức Giê-hô-va ở đằng kia.

16. Sau đó, Đức Giê-hô-va đã gặp Ba-la-am, đặt lời trong miệng của ông, rồi phán: Hãy trở về với Ba-lác, và đây là điều ngươi sẽ nói.

17. Vì vậy, ông đã trở về với vua. Vua vẫn đứng gần tế lễ thiêu của mình, cùng với các quan chức của Mô-áp. Ba-lác hỏi ông: Đức Giê-hô-va đã phán điều gì?

18. Ông cất tiếng công bố sứ điệp của mình rằng: Ba-lác, hãy đứng dậy và nghe! Hỡi con trai Xếp-bô, hãy lắng nghe! 19. Đức Chúa Trời không phải là người, cho nên Ngài không nói dối. Ngài cũng không phải là con của loài người, để Ngài phải ăn năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài không thực hiện sao? 20. Nầy, tôi đã nhận lệnh phải chúc phước. Khi Ngài đã ban phước, tôi không thể đảo ngược được. 21. Ngài không nhìn thấy tội lỗi nơi Gia-cốp, cũng không nhìn thấy sự bất hạnh nơi Y-sơ-ra-ên. Ðức Chúa Trời của người, đang ở với người. Tiếng chúc tụng Đức Vua vang dậy ở giữa họ. 22. Ðức Chúa Trời đã đem họ ra khỏi Ai-cập. Người có sức mạnh như bò rừng. 23. Không ai có thể dùng phù phép chống lại Gia-cốp, cũng không ai có thể dùng tà thuật chống lại Y-sơ-ra-ên. Nhưng đến kỳ đã định, người ta sẽ nói về Gia-cốp và Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy xem những gì Ðức Chúa Trời đã làm! 24. Kìa, một dân tộc đang trỗi dậy như một sư tử cái, tự vươn mình đứng lên như một sư tử đực. Nó sẽ không nằm xuống khi chưa ăn hết con mồi và uống xong máu của con vật bị giết.

25. Ba-lác nói với Ba-la-am: Được rồi! Đừng nguyền rủa chúng, nhưng cũng đừng chúc phước cho chúng. 26. Ba-la-am trả lời Ba-lác rằng: Không phải tôi đã nói với vua rằng tôi phải làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán hay sao?

27. Ba-lác nói với Ba-la-am: Xin hãy đến! Tôi sẽ đưa ông đến một nơi khác, may ra chỗ đó đẹp mắt Ðức Chúa Trời để Ngài cho phép ông nguyền rủa chúng cho tôi. 28. Ba-lác dẫn Ba-la-am lên đỉnh núi Phê-ô, nơi có thể nhìn thấy hoang mạc.

29. Ba-la-am nói cùng Ba-lác rằng: Hãy xây tại đây cho tôi bảy bàn thờ, và chuẩn bị cho tôi tại đây bảy con bò đực và con bảy chiên đực. 30. Ba-lác đã làm đúng như Ba-la-am nói, rồi dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ.

Bản Dịch 1925

1. Ba-la-am nói cùng Ba-lác rằng: Hãy cất tại đây cho tôi bảy cái bàn thờ, cùng sắm sẵn cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực. 2. Ba-lác làm như Ba-la-am đã nói; hai người dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ. 3. Đoạn, Ba-la-am nói cùng Ba-lác rằng: Vua hãy đứng gần của lễ thiêu của vua, tôi sẽ đi; có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng tôi chăng, tôi sẽ thuật lại cùng vua điều chi Ngài cho tôi thấy. Người đi lên một nơi cao trống trải. 4. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Ba-la-am, và Ba-la-am thưa cùng Ngài rằng: Tôi có lập bảy cái bàn thờ, và trên mỗi bàn thờ tôi có dâng một con bò đực và một con chiên đực. 5. Đức Giê-hô-va để lời trong miệng Ba-la-am và phán rằng: Hãy trở về cùng Ba-lác và nói như vậy. 6. Ba-la-am bèn trở về cùng Ba-lác; nầy, người và các sứ thần Mô-áp đứng gần của lễ thiêu vua.

7. Ba-la-am bèn nói lời ca mình mà rằng: Ba-lác, vua Mô-áp, sai vời tôi từ A-ram, Từ những núi Đông-phương, và nói: Hãy đến rủa sả Gia-cốp cho ta! Hãy đến, giận mắng Y-sơ-ra-ên!

8. Kẻ mà Đức Chúa Trời không rủa sả, tôi sẽ rủa sả làm sao? Kẻ mà Đức Chúa Trời không giận mắng, tôi sẽ giận mắng làm sao?

9. Vì từ đỉnh các núi, tôi thấy người, Từ đầu cao gò đống, tôi nhìn người: Kìa, là một dân ở riêng ra, Sẽ không nhập số các nước.

10. Ai đếm được bụi cát của Gia-cốp, Ai tu bộ được phần tư của Y-sơ-ra-ên? Người công chánh thác thể nào, tôi nguyện thác thể ấy; Cuối cùng người nghĩa làm sao, tôi nguyện cuối cùng tôi làm vậy!

11. Bấy giờ, Ba-lác nói cùng Ba-la-am rằng: Ngươi đã làm chi với ta? Ta thỉnh ngươi để rủa sả những thù nghịch ta, kìa ngươi lại chúc phước cho! 12. Người đáp rằng: Tôi há không nên cẩn thận nói điều Đức Giê-hô-va đặt vào miệng tôi sao? 13. Ba-lác bèn nói: Vậy, hãy đến cùng ta trong một chỗ khác, là nơi ngươi sẽ thấy dân nầy, vì ngươi chỉ đã thấy ở đầu cùng nó, chớ không thấy hết; ở đó hãy rủa sả nó cho ta. 14. Vậy, người dẫn Ba-la-am đến đồng Xô-phim, trên chót núi Phích-ga, lập bảy cái bàn thờ, và trên mỗi cái dâng một con bò đực và một con chiên đực. 15. Ba-la-am bèn nói cùng Ba-lác rằng: Hãy đứng đây gần của lễ thiêu của vua, còn tôi sẽ đi lại đó, đón Đức Giê-hô-va. 16. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Ba-la-am, để những lời trong miệng người, mà rằng: Hãy trở về cùng Ba-lác và nói như vậy.

17. Ba-la-am trở về cùng Ba-lác; người và các sứ thần Mô-áp đứng gần của lễ thiêu của vua. Ba-lác hỏi: Đức Giê-hô-va có phán chi?

18. Ba-la-am bèn nói lời ca mình mà rằng: Hỡi Ba-lác, hãy đứng dậy và nghe! Hỡi con trai Xếp-bô, hãy lắng tai!

19. Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?

20. Nầy, tôi đã lãnh mạng chúc phước; Ngài đã ban phước, tôi chẳng cải đâu.

21. Ngài chẳng xem tội ác nơi Gia-cốp, Và không thấy tà vạy trong Y-sơ-ra-ên; Giê-hô-va, Đức Chúa Trời người, ở cùng người, Trong Y-sơ-ra-ên có tiếng reo mừng của vua.

22. Ấy là Đức Chúa Trời đã rút dân đó ra khỏi xứ Ê-díp-tô; Chúng có sức mạnh như bò rừng vậy

23. Không có phù chú nơi Gia-cốp, Cũng chẳng có bói-khoa trong Y-sơ-ra-ên, Vì đến kỳ định, sẽ nói về Gia-cốp và Y-sơ-ra-ên rằng: Việc Đức Chúa Trời làm lạ là dường nào!

24. Kìa, một thứ dân hưng lên như sư tử cái, Và vùng lên khác nào sư tử đực; Chỉ khi nào đã xé được mồi mới nằm xuống, Và uống huyết những kẻ bị thương.

25. Bấy giờ, Ba-lác nói cùng Ba-la-am rằng: Chớ rủa sả họ, nhưng cũng đừng chúc phước cho nữa. 26. Ba-la-am đáp cùng Ba-lác rằng: Tôi há chẳng có nói: Tôi phải làm mọi điều Đức Giê-hô-va sẽ phán dặn sao? 27. Ba-lác lại nói cùng Ba-la-am rằng: Vậy, hãy lại, ta dẫn ngươi đến một chỗ khác; có lẽ Đức Chúa Trời sẽ ưng cho ngươi rủa sả dân nầy tại đó chăng. 28. Ba-lác bèn dẫn Ba-la-am đến chót núi Phê-ô, đối ngang đồng vắng. 29. Ba-la-am nói cùng Ba-lác rằng: Tại đây, hãy lập cho tôi bảy cái bàn thờ, và sắm sẵn bảy con bò đực và bảy con chiên đực. 30. Vậy, Ba-lác làm theo như Ba-la-am đã nói; trên mỗi bàn thờ, người dâng một con bò đực và một con chiên đực.

Bản Dịch 2011

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Nhất

1 Bấy giờ Ba-la-am nói với Ba-lác, “Xin dựng cho tôi bảy bàn thờ tại đây và xin cung cấp cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực.” 2 Ba-lác làm cho Ba-la-am theo lời ông yêu cầu; rồi Ba-lác và Ba-la-am dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ. 3 Ba-la-am nói với Ba-lác, “Xin ngài cứ ở lại đây bên cạnh các của lễ thiêu của ngài, để tôi đi dạo một lát; không chừng CHÚA sẽ đến gặp tôi. Hễ Ngài chỉ bảo tôi điều gì, tôi sẽ báo lại cho ngài.” Rồi ông đi đến một nơi cao vắng vẻ.

4 Bấy giờ Ðức Chúa Trời đến gặp Ba-la-am, Ba-la-am thưa với Ngài, “Con đã lập bảy bàn thờ, và trên mỗi bàn thờ con đã dâng một con bò đực và một con chiên đực.”

5 CHÚA đặt lời trong miệng Ba-la-am và bảo, “Hãy trở lại với Ba-lác, và đây là những gì ngươi phải nói.” 6 Vậy ông trở lại với Ba-lác, và này, ông ấy và quần thần Mô-áp của ông đang đứng bên cạnh các của lễ thiêu của ông. 7 Bấy giờ Ba-la-am nói lời sấm của ông rằng,

“Ba-lác đã cho người rước tôi từ A-ram về đây,

Vua Mô-áp đã mời tôi từ các dãy núi ở phương đông đến:

‘Hãy đến, hãy nguyền rủa Gia-cốp cho ta;

Hãy đến, hãy trù ẻo I-sơ-ra-ên cho ta!’

8 Làm sao tôi có thể nguyền rủa người mà Ðức Chúa Trời không nguyền rủa?

Làm sao tôi có thể trù ẻo người mà Ðức Chúa Trời không trù ẻo?

9 Từ trên đỉnh núi tôi đã trông thấy người,

Từ trên chót đồi tôi đã ngắm nhìn người;

Kìa, đó quả là một dân sống độc lập,

Họ không thể được coi ngang hàng như các dân khác!

10 Ai có thể đếm hết bụi của Gia-cốp,

Hay ai có thể đếm được một phần tư dân số của I-sơ-ra-ên?

Xin cho tôi được chết cái chết của người công chính;

Ước chi cuối cuộc đời tôi được như cuối cuộc đời ông ấy!”

11 Bấy giờ Ba-lác nói với Ba-la-am, “Ông đang làm gì cho tôi thế? Tôi rước ông về đây để nguyền rủa quân thù của tôi, nhưng kìa, ông lại chúc phước cho chúng!”

12 Ông đáp, “Tôi há đã chẳng nói với ngài rằng tôi chỉ nói những gì CHÚA đã đặt để trong miệng tôi sao?”

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Nhì

13 Vậy Ba-lác nói với ông, “Xin ông hãy đi với tôi đến một chỗ khác, để ông có thể trông thấy chúng. Ông sẽ chỉ thấy được một phần của chúng thôi, chứ không thấy hết chúng được. Tại đó xin ông hãy nguyền rủa chúng cho tôi.”

14 Ba-lác dẫn ông đến cánh đồng của Xô-phim, rồi lên đỉnh Núi Pít-ga. Ông dựng bảy bàn thờ và dâng trên mỗi bàn thờ một con bò đực và một con chiên đực. 15 Ba-la-am nói với Ba-lác, “Xin ngài cứ đứng bên cạnh các của lễ thiêu của ngài, trong khi tôi đến gặp CHÚA ở đằng kia.” 16 CHÚA gặp Ba-la-am, đặt sứ điệp vào miệng ông, và bảo, “Hãy trở lại với Ba-lác và đây là những gì ngươi phải nói.” 17 Khi ông trở lại với Ba-lác, kìa, ông ấy đang đứng bên cạnh các của lễ thiêu của ông với quần thần Mô-áp của ông. Ba-lác hỏi ông, “CHÚA đã nói những gì?” 18 Bấy giờ Ba-la-am nói lời sấm của ông rằng,

“Hỡi Ba-lác, xin hãy đứng dậy và nghe;

Hỡi con trai của Xíp-pô, xin hãy lắng nghe tôi nói:

19 Ðức Chúa Trời không phải là loài người mà nói dối;

Ngài cũng chẳng là phàm nhân mà hối cải điều gì.

Ngài đã hứa, lẽ nào Ngài chẳng thực hiện?

Lời Ngài đã phán ra, lẽ nào Ngài sẽ chẳng làm cho ứng nghiệm?

20 Này, tôi đã nhận lệnh phải chúc phước,

Và Ngài đã ban phước, nên tôi không thể làm ngược lại.

21 Ngài không thấy tội lỗi gì nơi Gia-cốp,

Ngài chẳng thấy điều chi lầm lỗi trong I-sơ-ra-ên.

CHÚA, Ðức Chúa Trời của người, đang ở với người;

Tiếng chúc tụng Ngài là Vua vang dậy ở giữa con cháu người.

22 Ðức Chúa Trời đã đem họ ra khỏi Ai-cập,

Sức mạnh Ngài như sức mạnh của các sừng bò rừng.

23 Không ai có thể trù ếm chống lại Gia-cốp,

Cũng không ai có thể dùng phù phép nghịch lại I-sơ-ra-ên;

Nhưng đến kỳ đã định, người ta sẽ nói về Gia-cốp và I-sơ-ra-ên rằng,

‘Hãy xem những gì Ðức Chúa Trời đã làm!’

24 Kìa, một dân trỗi dậy như một sư tử cái,

Và vươn mình đứng lên như một sư tử đực!

Nó sẽ không nằm xuống khi chưa ăn thịt con mồi,

Và uống máu con thú nó đã giết.”

25 Bấy giờ Ba-lác nói với Ba-la-am, “Thôi, nếu ông không nguyền rủa chúng được thì cũng đừng chúc phước cho chúng.”

26 Nhưng Ba-la-am trả lời Ba-lác, “Tôi há đã chẳng từng nói với ngài rằng, ‘Những gì CHÚA bảo tôi thì tôi phải làm sao?’”

27 Ba-lác nói với Ba-la-am, “Bây giờ hãy đi, tôi sẽ đưa ông tới một chỗ khác, may ra ở đó Ðức Chúa Trời sẽ vui lòng cho ông nguyền rủa chúng cho tôi.” 28 Vậy Ba-lác đem Ba-la-am lên đỉnh Núi Pê-ô, nơi có thể nhìn thấy cả đồng hoang. 29 Ba-la-am nói với Ba-lác, “Xin ngài dựng ở đây cho tôi bảy bàn thờ và xin đem cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực.” 30 Ba-lác làm như lời Ba-la-am yêu cầu, rồi ông dâng trên mỗi bàn thờ một con bò đực và một con chiên đực.

Tài Liệu