Con Sông Tẩy Uế

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Cleansing Wave
  • Lời: Pho­ebe W. Palm­er (1807-1874)
  • Nhạc: Phoe­be P. Knapp (1839-1908)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Cleansing Wave
Oh, now I see the cleansing wave!
The fountain deep and wide;
Jesus, my Lord, mighty to save,
Points to His wounded side.
Refrain
The cleansing stream I see! I see!
I plunge, and oh, it cleanseth me!
Oh, praise the Lord! It cleanseth me!
It cleanseth me—yes, cleanseth me.
I rise to walk in Heav’n’s own light,
Above the world and sin,
With heart made pure and garments white,
And Christ enthroned within.
I see the new creation rise;
I hear the speaking blood.
It speaks! Polluted nature dies!
Sinks ’neath the cleansing flood.
Amazing grace! ’tis Heav’n below
To feel the blood applied,
And Jesus, only Jesus know,
My Jesus crucified.

Lời Việt

Con Sông Tẩy Uế
1. Kìa, tôi thấy sông sâu, rộng mênh mông,
Tẩy uế tâm tôi sạch ròng;
Jêsus cứu tôi do quyền vô song,
Chỉ chỗ hông tuôn giọt hồng.
Điệp Khúc:
Được xem con sông tẩy uế hôm nay,
Gieo mình tôi xuống bỗng trắng trong thay!
Ngợi khen Jêsus, suối tẩy thanh đây,
Tôi được thanh tẩy được tẩy thanh ngay.
2. Từ nay bước đi trên đường quang minh,
Suốt cõi nhân gian tội tình;
Bạch y Chúa ban tâm hồn sạch tinh,
Có Chúa nơi tâm linh mình.
3. Lòng luôn biết huyết linh nghiệm không thôi,
Ở thế gian như cung trời;
Lòng duy biết Jêsus Jêsus thôi,
Jêsus chết thay tôi rồi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo