Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Will Sing The Wondrous Story
  • Lời: Fran­cis H. Row­ley, (1886)
  • Nhạc: Pe­ter P. Bil­horn, (1886)
  • Tài Liệu: Sac­red Songs and So­los - Ira Sank­ey (1887)

Lời Anh

I Will Sing The Wondrous Story
1. I will sing the wondrous story
Of the Christ Who died for me.
How He left His home in glory
For the cross of Calvary.
Refrain
Yes, I’ll sing the wondrous story
Of the Christ Who died for me,
Sing it with the saints in glory,
Gathered by the crystal sea.
2. I was lost, but Jesus found me,
Found the sheep that went astray,
Threw His loving arms around me,
Drew me back into His way.
3. I was bruised, but Jesus healed me,
Faint was I from many a fall,
Sight was gone, and fears possessed me,
But He freed me from them all.
4. Days of darkness still come o’er me,
Sorrow’s path I often tread,
But His presence still is with me;
By His guiding hand I’m led.
5. He will keep me till the river
Rolls its waters at my feet;
Then He’ll bear me safely over,
Where the loved ones I shall meet.

Lời Việt

Chuyện Tôi Thích Xướng Ca
1. Nầy chuyện hay tôi thích ca chẳng thôi,
Xưa Jêsus lưu huyết thay tôi,
Đành lìa Cha, vui cách xa nước, ngôi,
Gô-gô-tha chết thay tôi rồi.
Điệp Khúc:
Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời.
Jêsus xưa cam chết thay tôi,
Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời.
Cạnh biển như pha lê rạng ngời.
2. Ngài tìm tôi đương lúc tôi cách xa,
Như chiên kia trong núi kêu la;
Ngài dùng tay âu yếm ôm bế ra.
Đường chánh minh đưa tôi về nhà.
3. Ngài dìu tôi cho đến nơi mé sông,
Trên bao nhiêu con sóng nguy vong,
Ngài bồng tôi trông bến kia thẳng xông,
Cùng những kẽ mến yêu tương phùng.
4. Mình bị thương, Jê-sus săn-sóc tôi,
Khi sa chân mê-mẩn chơi-vơi;
Lòng sợ-kinh, hai mắt như tối đui,
Ngài cứu-chữa tươi-vui rạng-ngời.
5. Hiện bao phen tăm-tối vây-hãm tôi,
Tai-ương như theo dõi không thôi,
Nhờ Jê-sus đi với tôi mỗi nơi,
Dựa cánh Chúa thấy an-tịnh rồi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo