Khác biệt giữa các bản “Christ Trả Xong Tội Trái”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: Jesus Paid It All
 
*Nguyên tác: Jesus Paid It All
 
 
*Lời: Elvina M. Hall
 
*Lời: Elvina M. Hall
 
 
*Nhạc: John T. Grape
 
*Nhạc: John T. Grape
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''Jesus Paid It All'''
 
:'''Jesus Paid It All'''
 
 
:1. I hear the Savior say,
 
:1. I hear the Savior say,
 
:“Thy strength indeed is small;
 
:“Thy strength indeed is small;
 
:Child of weakness, watch and pray,
 
:Child of weakness, watch and pray,
 
:Find in Me thine all in all.”
 
:Find in Me thine all in all.”
 
 
:'''Refrain'''
 
:'''Refrain'''
 
:Jesus paid it all,
 
:Jesus paid it all,
Dòng 21: Dòng 14:
 
:Sin had left a crimson stain,
 
:Sin had left a crimson stain,
 
:He washed it white as snow.
 
:He washed it white as snow.
 
 
:2. For nothing good have I
 
:2. For nothing good have I
 
:Whereby Thy grace to claim,
 
:Whereby Thy grace to claim,
 
:I’ll wash my garments white
 
:I’ll wash my garments white
 
:In the blood of Calv’ry’s Lamb.
 
:In the blood of Calv’ry’s Lamb.
 
 
:3. And now complete in Him
 
:3. And now complete in Him
 
:My robe His righteousness,
 
:My robe His righteousness,
 
:Close sheltered ’neath His side,
 
:Close sheltered ’neath His side,
 
:I am divinely blest.
 
:I am divinely blest.
 
 
:4. Lord, now indeed I find
 
:4. Lord, now indeed I find
 
:Thy power and Thine alone,
 
:Thy power and Thine alone,
 
:Can change the leper’s spots
 
:Can change the leper’s spots
 
:And melt the heart of stone.
 
:And melt the heart of stone.
 
 
:5. When from my dying bed
 
:5. When from my dying bed
 
:My ransomed soul shall rise,
 
:My ransomed soul shall rise,
 
:“Jesus died my soul to save,”
 
:“Jesus died my soul to save,”
 
:Shall rend the vaulted skies.
 
:Shall rend the vaulted skies.
 
 
:6. And when before the throne
 
:6. And when before the throne
 
:I stand in Him complete,
 
:I stand in Him complete,
 
:I’ll lay my trophies down
 
:I’ll lay my trophies down
 
:All down at Jesus’ feet.
 
:All down at Jesus’ feet.
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Christ Trả Xong Tội Trái'''
 
:'''Christ Trả Xong Tội Trái'''
 
 
:1. Tôi nghe Đấng Christ đang truyền:
 
:1. Tôi nghe Đấng Christ đang truyền:
 
:“Lực con trăm phần ương yếu
 
:“Lực con trăm phần ương yếu
 
:Thì nên thức canh, tâm nguyền
 
:Thì nên thức canh, tâm nguyền
 
:Tìm trong chính ta mọi điều.”
 
:Tìm trong chính ta mọi điều.”
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Christ trả xong tội trái
 
:Christ trả xong tội trái
Dòng 61: Dòng 45:
 
:Christ tẩy tâm dường tuyết chẳng sai
 
:Christ tẩy tâm dường tuyết chẳng sai
 
:Dẫu tội đỏ như son mài.
 
:Dẫu tội đỏ như son mài.
 
 
:2. Lòng tôi chứa bao tội trần
 
:2. Lòng tôi chứa bao tội trần
 
:Nhận ơn trên trời vô giá
 
:Nhận ơn trên trời vô giá
 
:Dầm huyết, áo tôi tinh ngần
 
:Dầm huyết, áo tôi tinh ngần
 
:Nhờ Chiên ở Gô-gô-tha.
 
:Nhờ Chiên ở Gô-gô-tha.
 
 
:3. Rồi đây ở trước ngai trời
 
:3. Rồi đây ở trước ngai trời
 
:Hồn, thân trong Christ tươi mới
 
:Hồn, thân trong Christ tươi mới
 
:Miệng tôi nhắc luôn luôn lời:
 
:Miệng tôi nhắc luôn luôn lời:
 
:“Thập giá cứu phương muôn đời!”
 
:“Thập giá cứu phương muôn đời!”
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/174.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 220
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 220
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 174
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 174
 
* [[Thánh Ca]] - Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] - Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:45, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus Paid It All
  • Lời: Elvina M. Hall
  • Nhạc: John T. Grape

Lời Anh

Jesus Paid It All
1. I hear the Savior say,
“Thy strength indeed is small;
Child of weakness, watch and pray,
Find in Me thine all in all.”
Refrain
Jesus paid it all,
All to Him I owe;
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow.
2. For nothing good have I
Whereby Thy grace to claim,
I’ll wash my garments white
In the blood of Calv’ry’s Lamb.
3. And now complete in Him
My robe His righteousness,
Close sheltered ’neath His side,
I am divinely blest.
4. Lord, now indeed I find
Thy power and Thine alone,
Can change the leper’s spots
And melt the heart of stone.
5. When from my dying bed
My ransomed soul shall rise,
“Jesus died my soul to save,”
Shall rend the vaulted skies.
6. And when before the throne
I stand in Him complete,
I’ll lay my trophies down
All down at Jesus’ feet.

Lời Việt

Christ Trả Xong Tội Trái
1. Tôi nghe Đấng Christ đang truyền:
“Lực con trăm phần ương yếu
Thì nên thức canh, tâm nguyền
Tìm trong chính ta mọi điều.”
Điệp Khúc:
Christ trả xong tội trái
Nay chính tôi nợ Ngài
Christ tẩy tâm dường tuyết chẳng sai
Dẫu tội đỏ như son mài.
2. Lòng tôi chứa bao tội trần
Nhận ơn trên trời vô giá
Dầm huyết, áo tôi tinh ngần
Nhờ Chiên ở Gô-gô-tha.
3. Rồi đây ở trước ngai trời
Hồn, thân trong Christ tươi mới
Miệng tôi nhắc luôn luôn lời:
“Thập giá cứu phương muôn đời!”

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo