Christ Phục Sanh

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Low in the Grace He Lay
  • Tựa đề: Christ Phục Sinh
  • Lời: Robert Lowry (1826-1899)
  • Nhạc: Robert Lowry (1826-1899)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Low in the Grace He Lay
1. Low in the grave He lay, Jesus my Savior,
waiting the coming day, Jesus my Lord!
Refrain:
Up from the grave He arose;
with a mighty triumph o'er His foes;
He arose a victor from the dark domain,
and He lives forever, with His saints to reign.
He arose! He arose! Hallelujah! Christ arose!
2. Vainly they watch His bed, Jesus my Savior,
vainly they seal the dead, Jesus my Lord!
3. Death cannot keep its prey, Jesus my Savior;
He tore the bars away, Jesus my Lord!

Lời Việt

Christ Phục Sinh
1. Chôn sâu dưới mả u minh, Jêsus Cứu Chúa tôi!
Chờ đợi đến phút quang vinh, Chúa Jêsus tôi!
Điệp Khúc:
Vượt từ phần mộ Ngài phục sinh
Phục sinh hiển vinh thắng bao quân thù mình
Ngài phục sinh đem oai quyền ra đánh tan tử thần
Và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh
Ngài lại sống! Chúa lại sống!
Ha-lê-lu-gia! Christ phục sinh!
2. Niêm phong mả Chúa dư công, Jêsus Cứu Chúa tôi!
Thật canh mả Chúa hư không, Chúa Jêsus tôi!
3. Âm ti giữ Chúa vô năng, Jêsus Cứu Chúa tôi!
Ngài đã bẻ khóa tung then, Chúa Jêsus tôi!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo