Chỉ Tin Cậy Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chỉ Tin Cậy Chúa
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chỉ Tin Cậy Chúa
1. Cậy tin nơi Cứu Chúa Jêsus mỗi bước đi trong đời
Cậy tin nơi Cứu Chúa chí ái, Chúa sẽ như bài ca
Dù trời phong ba bão táp gió cuốn ở bước đi đời ta
Luôn tin nơi Cứu Chúa Jêsus, chắc Chúa không xa lìa.
Điệp Khúc:
Jêsus là bạn thân, Chúa khắng khít với ta
Không khi nào lìa xa
Jêsus ở bên hoài.
2. Cậy tin nơi Cứu Chúa Jêsus, mỗi bước đi trong đời
Dù cho nguy khốn đến phá khuấy, Chúa sẽ ban bình an
Mọi buồn đau hay bão táp gió cuốn, vẫn cứ tin Ngài luôn
Duy Jêsus Cứu Chúa chí ái, ở với ta đêm ngày.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo