Chúc Mừng Hôn Lễ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Love Him
  • Lời: Stephen C. Foster (1826-1864)
  • Nhạc: Daniel B. Tower
  • Tài Liệu: London Hymn Book

Lời Anh

I Love Him
1. Gone from my heart the world and all its charms;
Now through the blood I’m saved from all alarms;
Down at the cross my heart is bending low;
The precious blood of Jesus cleanses white as snow.
Refrain:
I love Him, I love Him,
Because He first loved me,
And purchased my salvation on Calv’ry’s tree.
2. Once I was lost, and ’way down deep in sin;
Once was a slave to passions fierce within;
Once was afraid to meet an angry God;
But now I’m cleansed from ev’ry stain through Jesus’ blood.
3. Once I was bound, but now I am set free;
Once I was blind, but now the light I see;
Once I was dead, but now in Christ I live,
To tell the world around the peace that He doth give.

Lời Việt

Chúc Mừng Hôn Lễ
1. Mừng vui hôn nhân đôi lứa bởi Chúa đính duyên,
Vườn Ê-đen kia nghe tiếng Chúa Cha rao truyền;
Mừng vui hôn nhân đôi lứa bởi Chúa sánh duyên,
Chúng ta ca hát hòa thanh chúc cho gái xuân trai lành.
Điệp Khúc:
Thanh bình thay! Vui mừng thay!
Mừng vui phước lớn Chúa ban,
Chúc cho đôi lứa thành hôn cả hai thắm duyên vui tình.
2. Lời giao đinh ninh đôi lứa có Chúa chứng minh,
Tình yêu thương nhau so với núi cao sông dài;
Lời giao đinh ninh đôi lứa có Chúa chứng minh,
Đến khi trắng tóc mồi da lứa đôi cũng không sai lời.
3. Trời cao bao nhiêu ân ái khắng khít bấy nhiêu,
Cầu Cha ban ơn êm ấm ở trong gia đình;
Trời cao bao nhiêu ân ái khắng khít bấy nhiêu,
Trăm năm ân sủng tình thương Chúa ban thủy chung song toàn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo