Chúa Truyền Hãy Soi Sáng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus Bids Us Shine
  • Tựa đề: Jêsus Truyền Bạn Mình Soi Sáng
  • Lời: (Anna) Susan Bogert Warner (1820-1915), 1868
  • Nhạc: Edwin Othello Excell (1851-1921), 1864
  • Tài Liệu:
  • The Little Corporal (1868).

Lời Anh

Jesus Bids Us Shine
1. Jesus bids us shine with a clear, pure light,
Like a little candle burning in the night;
In this world of darkness, we must shine,
You in your small corner, and I in mine.
2. Jesus bids us shine, first of all for Him;
Well He sees and knows it if our light is dim;
He looks down from heaven, sees us shine,
You in your small corner, and I in mine.
3. Jesus bids us shine, then, for all around,
Many kinds of darkness in this world abound:
Sin, and want, and sorrow—we must shine,
You in your small corner, and I in mine.

Lời Việt

Jêsus Truyền Bạn Mình Soi Sáng
1. Jêsus truyền bạn mình soi sáng luôn luôn ra
Giống một ngọn đèn lòa trong đêm mịt mù tăm tối
Nơi thế gian u minh này phải soi lòa
Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.
2. Jêsus truyền bạn mình soi sáng ra danh Cha
Nếu ngọn đèn lờ mờ, Jêsus từ trời soi đoái
Ta khá mau khêu ngọn đèn mãi rạng lòa
Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.
3. Jêsus truyền bạn mình soi sáng cho ai ai
Giúp mọi người buồn bực trong nơi mịt mù tăm tối
Nơi thế gian ô tội cần phải soi hoài
Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.
4. Jêsus truyền bạn mình luôn sáng soi đêm thâu
Dắt người tội về Ngài, mau xa lìa đường tăm tối
Ta sáng soi luôn luôn nhờ Chúa thêm dầu
Tại nhà tôi, tôi soi sáng, chốn anh, anh soi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo