Chúa Không Ở Nơi Mộ Nầy

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: He Is Not Here, But Is Risen
  • Lời: Dan­i­el W. Whit­tle (1840-1901)
  • Nhạc: James Mc­Gran­a­han (1840-1907)

Lời Anh

He Is Not Here, But Is Risen
1. Oh, day of awful story
Jesus is dead!
Sad end to hope of glory
Jesus is dead!
Refrain
Behold the stone is rolled away!
And shining ones have come to say:
“He is not here, but is risen!
He is not here, but is risen!”
The night of death is past and gone
Arise, and greet the glorious morn!
“He is not here, but is risen!
He is not here, but is risen!”
2. A weary night of weeping
Jesus is dead!
A night that knew no sleeping
Jesus is dead!
3. A day in sorrow dawning
Jesus is dead!
A sad and gloomy morning
Jesus is dead!

Lời Việt

Chúa Không Ở Nơi Mộ Nầy
1. Bữa ấy giữa trưa trời ủ ê.
Jesus đã chết!
Tất cả mối hy vọng tái tê.
Jesus chết rồi!
Điệp Khúc:
Kìa nhìn bàn thạch chặn mồ mở toang,
Rạng ngời mộ phần, một thiên sứ phán:
Jesus phục sinh rồi đâu có đây,
Chúa đã sống chẳng ở chi nơi này!
Kìa những đêm tối tử vong đà qua,
Cùng đón nghênh buổi sáng tươi đầy hoa,
Jesus đà phục sinh như hứa đấy,
Chúa sống chẳng ở chi nơi mộ này.”
2. Tối ấy biết bao lệ chứa chan.
Jesus đã chết!
Chẳng thế ngủ duy ngồi khóc than.
Jesus chết rồi!
3. Sáng ấy mỗi tâm hồn khóc thương.
Jesus đã chết!
Ảo não biết bao niềm cảm thương.
Jesus chết rồi!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo