Châu Ngọc

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Ma-thi-ơ 13:45-46

45. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, 46. khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.


Tài Liệu