Khác biệt giữa các bản “Châm Ngôn: Chương 8”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Update Ban Dich 2011)
(Added audio)
 
Dòng 2: Dòng 2:
  
 
1.  Sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông sáng há không vang tiếng mình ra ư?<br/>2.  Sự khôn ngoan đứng trên chót các nơi cao, Ngoài đường, tại các ngã tư.<br/>3.  Gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, Ở chỗ đông trong cửa thành, sự khôn ngoan la lên rằng:<br/>4.  Hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi, Và tiếng ta hướng về con cái loài người!<br/>5.  Hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo; Hỡi kẻ dại dột, lòng ngươi khá nên thông sáng.<br/>6.  Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt lành, Ta hở môi ra mà dạy điều ngay thẳng.<br/>7.  Vì miệng ta sẽ nói chân thật; Còn môi ta ghét sự gian ác.<br/>8.  Các lời miệng ta điều xưng hiệp sự công bình. Trong nó chẳng có điều chi cong vạy hoặc gian tà.<br/>9.  Thảy đều rõ ràng cho người nào hiểu biết, Và ngay thẳng cho người nào tìm được sự tri thức.<br/>10.  Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, Thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa;<br/>11.  Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, Và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng.<br/>12.  Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, Và tìm được sự hiểu biết, và sự dẽ dặt.<br/>13.  Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.<br/>14.  Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta; Ta là sự thông sáng; năng lực vốn thuộc về ta.<br/>15.  Nhờ ta, các vua cai trị, Và những quan trưởng định sự công bình.<br/>16.  Nhờ ta, các quan trưởng, người tước vị, Và các quan xét thế gian đều quản hạt.<br/>17.  Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.<br/>18.  Sự giàu có, sự tôn trọng, Của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta.<br/>19.  Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; Hoa lợi của ta quí hơn bạc cao.<br/>20.  Ta đi trong con đường công bình, Giữa các lối ngay thẳng,<br/>21.  Đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, Và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.<br/>22.  Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, Và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta.<br/>23.  Ta đã được lập từ trước vô cùng Từ khi nguyên thỉ, trước khi dựng nên trái đất.<br/>24.  Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, Thì ta đã s sh ra rồi.<br/>25.  Trước khi núi non chưa lập nên, Và các gò nổng chưa có;<br/>26.  Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh ra rồi.<br/>27.  Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó.<br/>28.  Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâu vững chắc,<br/>29.  Định bờ cõi cho biển, Để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, Và khi Ngài lập nên trái đất,<br/>30.  Thì ta ở bên Ngài làm thợ cái, Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, Và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài.<br/>31.  Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, Và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người.<br/>32.  Vậy, bây giờ, các con ơi! hãy nghe ta; Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay.<br/>33.  Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, Chớ nên từ chối nó.<br/>34.  Người nào nghe lời ta, Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, Và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay.<br/>35.  Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, Và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va;<br/>36.  Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình; Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết.<br/>
 
1.  Sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông sáng há không vang tiếng mình ra ư?<br/>2.  Sự khôn ngoan đứng trên chót các nơi cao, Ngoài đường, tại các ngã tư.<br/>3.  Gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, Ở chỗ đông trong cửa thành, sự khôn ngoan la lên rằng:<br/>4.  Hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi, Và tiếng ta hướng về con cái loài người!<br/>5.  Hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo; Hỡi kẻ dại dột, lòng ngươi khá nên thông sáng.<br/>6.  Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt lành, Ta hở môi ra mà dạy điều ngay thẳng.<br/>7.  Vì miệng ta sẽ nói chân thật; Còn môi ta ghét sự gian ác.<br/>8.  Các lời miệng ta điều xưng hiệp sự công bình. Trong nó chẳng có điều chi cong vạy hoặc gian tà.<br/>9.  Thảy đều rõ ràng cho người nào hiểu biết, Và ngay thẳng cho người nào tìm được sự tri thức.<br/>10.  Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, Thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa;<br/>11.  Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, Và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng.<br/>12.  Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, Và tìm được sự hiểu biết, và sự dẽ dặt.<br/>13.  Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.<br/>14.  Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta; Ta là sự thông sáng; năng lực vốn thuộc về ta.<br/>15.  Nhờ ta, các vua cai trị, Và những quan trưởng định sự công bình.<br/>16.  Nhờ ta, các quan trưởng, người tước vị, Và các quan xét thế gian đều quản hạt.<br/>17.  Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.<br/>18.  Sự giàu có, sự tôn trọng, Của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta.<br/>19.  Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; Hoa lợi của ta quí hơn bạc cao.<br/>20.  Ta đi trong con đường công bình, Giữa các lối ngay thẳng,<br/>21.  Đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, Và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.<br/>22.  Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, Và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta.<br/>23.  Ta đã được lập từ trước vô cùng Từ khi nguyên thỉ, trước khi dựng nên trái đất.<br/>24.  Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, Thì ta đã s sh ra rồi.<br/>25.  Trước khi núi non chưa lập nên, Và các gò nổng chưa có;<br/>26.  Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh ra rồi.<br/>27.  Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó.<br/>28.  Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâu vững chắc,<br/>29.  Định bờ cõi cho biển, Để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, Và khi Ngài lập nên trái đất,<br/>30.  Thì ta ở bên Ngài làm thợ cái, Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, Và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài.<br/>31.  Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, Và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người.<br/>32.  Vậy, bây giờ, các con ơi! hãy nghe ta; Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay.<br/>33.  Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, Chớ nên từ chối nó.<br/>34.  Người nào nghe lời ta, Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, Và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay.<br/>35.  Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, Và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va;<br/>36.  Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình; Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết.<br/>
 +
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio/Bible/read/V02\B20\V02B20C008.mp3</html5media>
  
 
==Bản Dịch 2011==
 
==Bản Dịch 2011==
 +
 
'''Bản Chất của Sự Khôn Ngoan'''
 
'''Bản Chất của Sự Khôn Ngoan'''
  

Bản hiện tại lúc 00:38, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Bản Dịch 1925

1. Sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông sáng há không vang tiếng mình ra ư?
2. Sự khôn ngoan đứng trên chót các nơi cao, Ngoài đường, tại các ngã tư.
3. Gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, Ở chỗ đông trong cửa thành, sự khôn ngoan la lên rằng:
4. Hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi, Và tiếng ta hướng về con cái loài người!
5. Hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo; Hỡi kẻ dại dột, lòng ngươi khá nên thông sáng.
6. Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt lành, Ta hở môi ra mà dạy điều ngay thẳng.
7. Vì miệng ta sẽ nói chân thật; Còn môi ta ghét sự gian ác.
8. Các lời miệng ta điều xưng hiệp sự công bình. Trong nó chẳng có điều chi cong vạy hoặc gian tà.
9. Thảy đều rõ ràng cho người nào hiểu biết, Và ngay thẳng cho người nào tìm được sự tri thức.
10. Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, Thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa;
11. Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, Và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng.
12. Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, Và tìm được sự hiểu biết, và sự dẽ dặt.
13. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.
14. Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta; Ta là sự thông sáng; năng lực vốn thuộc về ta.
15. Nhờ ta, các vua cai trị, Và những quan trưởng định sự công bình.
16. Nhờ ta, các quan trưởng, người tước vị, Và các quan xét thế gian đều quản hạt.
17. Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.
18. Sự giàu có, sự tôn trọng, Của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta.
19. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; Hoa lợi của ta quí hơn bạc cao.
20. Ta đi trong con đường công bình, Giữa các lối ngay thẳng,
21. Đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, Và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.
22. Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, Và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta.
23. Ta đã được lập từ trước vô cùng Từ khi nguyên thỉ, trước khi dựng nên trái đất.
24. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, Thì ta đã s sh ra rồi.
25. Trước khi núi non chưa lập nên, Và các gò nổng chưa có;
26. Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh ra rồi.
27. Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó.
28. Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâu vững chắc,
29. Định bờ cõi cho biển, Để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, Và khi Ngài lập nên trái đất,
30. Thì ta ở bên Ngài làm thợ cái, Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, Và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài.
31. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, Và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người.
32. Vậy, bây giờ, các con ơi! hãy nghe ta; Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay.
33. Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, Chớ nên từ chối nó.
34. Người nào nghe lời ta, Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, Và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay.
35. Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, Và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va;
36. Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình; Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết.

Bản Dịch 2011

Bản Chất của Sự Khôn Ngoan

1 Sự khôn ngoan há chẳng mời gọi sao?

Sự thông sáng há chẳng cất tiếng kêu lớn sao?

2 Sự khôn ngoan đứng trên những nơi cao dọc bên lề đường;

Nàng đứng nơi các con đường giao nhau;

3 Nàng đứng bên các cổng thành,

Nàng đứng chỗ đông người đi vào thành và cất tiếng gọi mời:

4 “Hỡi mọi người, ta mời gọi các ngươi;

Ta khẩn khoản kêu gọi các ngươi, những người đang sống.

5 Hỡi những kẻ ngây thơ, hãy học lấy khôn ngoan thận trọng;

Hỡi những kẻ điên rồ, hãy cố mang thông sáng vào lòng.

6 Hãy lắng tai nghe, vì ta sẽ nói ra những điều cao thượng,

Từ môi ta sẽ thoát ra những điều chính trực;

7 Bởi miệng ta nói những lời chân thật,

Vì môi ta ghê tởm sự gian tà.

8 Tất cả những lời của miệng ta đều là công chính;

Chẳng có tà tâm hoặc mờ ám bên trong.

9 Chúng thảy đều rõ ràng minh bạch cho người hiểu biết;

Chúng chính xác tỏ tường đối với ai tìm kiến thức thông minh.

10 Hãy nhận lấy lời dạy của ta hơn nhận tiền nhận bạc;

Thà chọn có trí khôn hơn chọn lấy bạc vàng.

11 Vì sự khôn ngoan có giá trị nhiều hơn châu ngọc;

Tất cả những gì người ta mơ ước đều không sánh được với nàng.

12 Ta, sự khôn ngoan, ở với thận trọng.

Ta tìm thấy tri thức và minh triết.

13 Kính sợ CHÚA là ghét những gì gian ác.

Ta ghét tính kiêu căng, thói hống hách, đường lối ác, và lưỡi lươn lẹo.

14 Ta có mưu lược và diệu kế tuyệt vời.

Ta có tri thức, và ta có quyền năng.

15 Nhờ ta các vua chúa có thể trị vì;

Nhờ ta kẻ cầm quyền ban hành được sắc lệnh công bình;

16 Nhờ ta các quan quyền có thể cai trị hữu hiệu;

Nhờ ta những nhà quyền quý mới hành sử công minh.

17 Ta yêu mến những người yêu mến ta;

Ai tìm kiếm ta hết lòng sẽ tìm được ta.

18 Sự giàu sang và sự tôn trọng ở với ta;

Sự giàu có lâu dài và sự công chính ở với ta.

19 Trái của ta quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng,

Hoa lợi của ta tốt hơn bạc thượng hảo hạng.

20 Ta bước đi trong con đường công chính,

Ta cùng đi với công lý một đường;

21 Ta ban cho người yêu mến ta được hưởng giàu sang phú quý;

Ta làm cho kho tàng của họ được đầy dẫy tràn trề.

Sự Khôn Ngoan Dự Phần trong Cuộc Sáng Tạo

22 CHÚA đã có ta ngay từ lúc khởi sự đường lối Ngài;

Trước khi khai thiên lập địa đã có ta.

23 Từ vô cực trong quá khứ, từ nguyên thủy, đã có ta.

Trước khi dựng nên trái đất đã có ta.

24 Khi chưa có các đại dương,

Khi chưa có các nguồn sông suối đã có ta.

25 Trước khi núi non thành hình,

Trước khi các đồi cao hiện hữu đã có ta.

26 Trước khi Ngài dựng nên trái đất và đồng ruộng,

Trước khi có bụi đất trên thế gian đã có ta.

27 Ta đã có ở đó khi Ngài dựng nên các tầng trời,

Khi Ngài vẽ một vòng tròn trên mặt vực thẳm,

28 Khi Ngài đặt mây trời trên cao vời vợi,

Khi Ngài lập các nguồn nước cho đại dương sâu thẳm,

29 Khi Ngài ấn định giới hạn cho đại dương để nước không vượt qua mệnh lệnh của Ngài,

Khi Ngài thiết lập các nền trái đất.

30 Ta đã ở bên cạnh Ngài như một người thợ cả;

Ta là niềm vui của Ngài hằng ngày;

Ta luôn luôn vui vẻ trước mặt Ngài.

31 Ta vui về địa cầu của Ngài có người sinh sống;

Ta thích thú về thế giới của loài người.

32 Vậy các con ơi, bây giờ hãy lắng nghe ta khuyên bảo;

Ai giữ các đường lối ta thật có phước thay.

33 Hãy nghe lời răn dạy của ta và trở nên khôn ngoan,

Các con đừng bao giờ lơ là đối với lời giáo huấn ấy.

34 Phước thay cho người nghe lời ta dạy bảo,

Hằng ngày trông ngóng nơi cổng ta và chờ đợi nơi cửa ta.

35 Vì ai tìm được ta là tìm được sự sống,

Và tìm được ân huệ từ CHÚA ban cho;

36 Nhưng ai không tìm kiếm ta là gây thiệt hại cho mình;

Còn ai ghét ta quả là kẻ mến yêu sự chết.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu