Châm Ngôn: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Con ơi! Nếu con tiếp nhận lời của ta dạy và trân quý những điều răn của ta trong lòng con, 2. nếu con lắng tai nghe sự khôn ngoan, và lòng con hướng về sự hiểu biết - 3. Đúng vậy! Nếu con cầu xin sự thông sáng, và cất tiếng nài xin sự hiểu biết, 4. nếu con tìm nó như tìm bạc, và kiếm nó như kiếm kho tàng kín giấu; 5. thì con sẽ biết kính sợ Đức Giê-hô-va, và tìm được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.

6. Bởi vì Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan, từ miệng của Ngài phát ra sự tri thức và thông sáng. 7. Ngài tích lũy sự khôn ngoan cho người chính trực, Ngài là thuẫn khiên cho những người bước đi cách ngay thẳng. 8. Ngài bảo vệ đường lối của người công chính, và Ngài gìn giữ đường lối của thánh đồ và bảo vệ các thánh đồ.

9. Lúc đó con sẽ hiểu biết thế nào là công chính, công lý, và công bình, cùng mọi đường lối tốt lành. 10. Bởi vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng của con, tri thức sẽ làm cho tâm hồn của con khoan khoái. 11. Sự khôn khéo sẽ canh giữ con, sự sáng suốt sẽ bảo vệ con, 12. giải thoát con khỏi con đường của kẻ ác và kẻ nói những điều xấu xa, 13. tức là những kẻ đã bỏ những con đường ngay thẳng, nhưng đi trong những đường lối tối tăm; 14. tức là những kẻ vui vẻ làm điều ác, và thích thú sự đồi trụy của kẻ gian tà. 15. Ðường của chúng là những đường lươn lẹo; lối chúng là những lối xảo quyệt. 16. Con sẽ được giải thoát khỏi dâm phụ, và khỏi bị phụ nữ quyến rũ bằng những lời tâng bốc, 17. tức là kẻ đã lìa bỏ người bạn đời của mình trong tuổi thanh xuân và quên giao ước của Đức Chúa Trời; 18. bởi vì nhà của nàng dẫn đến sự chết; những đường lối của nàng đều đưa đến chỗ chết. 19. Tất cả kẻ đến với nàng không một ai trở về, họ không tìm lại được con đường sự sống.

20. Vì vậy con hãy bước đi trong con đường lương thiện và gìn giữ đường lối của người công chính. 21. Bởi vì người ngay thẳng sẽ được sống trên đất và những người trọn vẹn vẫn tồn tại tại đó. 22. Nhưng những kẻ ác sẽ bị diệt trừ khỏi đất và những kẻ bất trung sẽ bị nhổ khỏi đó.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, Dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con,
2. Để lắng tai nghe sự khôn ngoan, Và chuyên lòng con về sự thông sáng;
3. Phải nếu con kêu cầu sự phân biện, Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng,
4. Nếu con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí,
5. Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời.
6. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.
7. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chánh,
8. Phù hộ các lối của người công bình, Và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài.
9. Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, Sự chánh trực, và các nẻo lành.
10. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, Và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích.
11. Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con, Sự thông sáng sẽ gìn giữ con,
12. Để cứu con khỏi đường dữ, Khỏi kẻ nói việc gian tà,
13. Và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng, Mà đi theo các lối tối tăm;
14. Là người vui dạ làm dữ, Ưa thích sự gian tà của kẻ ác;
15. Chúng nó cong vạy trong đường lối mình, Và lầm lạc trong các nẻo mình;
16. Lại sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ, Là người đàn bà lạ nói lời dua nịnh;
17. Nàng lìa bỏ bạn của buổi đang thì, Và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời mình;
18. Vì nhà nó xiêu qua sự chết, Và con đường nó dẫn đến chốn kẻ thác;
19. Chẳng ai đi đến nàng mà trở về, Hoặc được tới các lối sự sống;
20. Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện, Và gìn giữ các lối của kẻ công bình.
21. Vì người ngay thẳng sẽ được ở trên đất, Và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn.
22. Nhưng kẻ gian ác sẽ bị truất khỏi đất, Và kẻ bất trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó.

Bản Dịch 2011

Ích Lợi của Sự Khôn Ngoan

1 Con ơi, nếu con ghi nhận lời Ta

Và chất chứa các mệnh lệnh của Ta trong lòng;

2 Để tai con chăm chú lắng nghe khôn ngoan dạy bảo,

Ðể lòng con làm theo trí tuệ chỉ bày;

3 Phải, nếu con cầu xin được thông minh khôn sáng,

Và cất tiếng khẩn nài được hiểu biết khôn ngoan,

4 Nếu con kiếm nó như kiếm tiền kiếm bạc,

Và tìm nó như tìm kho báu bị chôn giấu,

5 Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là hết lòng kính sợ CHÚA,

Và khám phá ra làm sao để hiểu biết Ðức Chúa Trời.

6 Vì CHÚA cho người ta sự khôn ngoan thông sáng,

Từ miệng Ngài ban tri thức và thông minh;

7 Ngài để dành sự khôn ngoan cho người ngay thẳng,

Ngài là thuẫn khiên che chở kẻ thanh liêm;

8 Ngài bảo vệ đường lối của người công chính;

Ngài gìn giữ lối đi của các thánh đồ.

9 Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là công chính và công lý,

Thế nào là công bình và mọi đường lối tốt đẹp ngay lành.

10 Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con,

Sự tri thức sẽ làm cho linh hồn con khoan khoái.

11 Tính thận trọng sẽ trông nom con,

Sự thông sáng sẽ gìn giữ con.

12 Những điều ấy sẽ giải thoát con khỏi đường lối gian tà,

Cùng cứu con khỏi những kẻ nói lời xảo quyệt;

13 Tức những kẻ bỏ các đường ngay nẻo chánh,

Ðể bước vào những đường bất hảo tối tăm.

14 Ấy là những kẻ ham thích những điều gian ác,

Lấy làm vui trong xảo quyệt gian tà.

15 Ðường của chúng là những đường lươn lẹo;

Lối chúng đi luôn quẹo quọ không ngay.

  

16 Con sẽ được giải thoát khỏi người đàn bà trắc nết,

Và khỏi những lời quyến rũ của người phụ nữ ngoại tình.

17 Nàng đã bỏ người bạn đời nàng kết hôn thời xuân trẻ;

Nàng đã quên giao ước được lập trước mặt Ðức Chúa Trời.

18 Vì nhà nàng dẫn ngay vào cõi chết;

Lối nàng đi đưa đến chỗ kẻ qua đời.

19 Chẳng ai đến với nàng mà trở về được nữa;

Cũng chẳng ai tìm lại được nẻo sự sống cho mình.

  

20 Vậy con hãy bước đi trong đường người lương thiện;

Giữ chân con theo lối người ngay lành.

21 Vì người ngay thẳng sẽ được an cư trên đất;

Người trọn lành sẽ sống trong đó luôn luôn;

22 Nhưng phường gian ác sẽ bị dứt lìa khỏi đất,

Bọn bất trung sẽ bị nhổ bật gốc khỏi thế gian.


Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành