Ca Cảm Tạ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Nun dank­et al­le Gott
  • Tựa đề: Ca Cảm Tạ
  • Lời: Martin Rinkart, 1648
  • Nhạc: Johann Gruger, 1647
  • Hòa âm: Fe­lix Men­dels­sohn, 1840
  • Lời Anh: Ca­ther­ine Wink­worth, 1856.
  • Tài Liệu: Prax­is Pi­e­ta­tis Mel­i­ca, by Jo­hann Crü­ger (Ber­lin, Ger­ma­ny: 1647)

Lời Đức

1. Nun danket alle Gott
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der große Dinge tut
An uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen an
Unzählig viel zu gut
Bis hier her hat getan.
2. Der ewig reiche Gott
Woll uns bei unsrem Leben
Ein immer fröhlich Herz
Und edlen Frieden geben,
Und uns in seiner Gnad,
Erhalten fort und fort
Und uns aus aller Not
Erlösen hier und dort.
3. Lob, Ehr und Preis sei Gott,
Dem Vater und dem Sohne
Und dem, der beiden gleich
Im höchsten Himmelsthrone,
Dem einig höchsten Gott,
Als er anfänglich war
Und ist und bleiben wird
Jetzt und immerdar.

Lời Anh

Now Thank We All Our God
1. Now thank we all our God, with heart and hands and voices,
Who wondrous things has done, in Whom this world rejoices;
Who from our mothers’ arms has blessed us on our way
With countless gifts of love, and still is ours today.
2. O may this bounteous God through all our life be near us,
With ever joyful hearts and blessed peace to cheer us;
And keep us in His grace, and guide us when perplexed;
And free us from all ills, in this world and the next!
3. All praise and thanks to God the Father now be given;
The Son and Him Who reigns with Them in highest Heaven;
The one eternal God, whom earth and Heaven adore;
For thus it was, is now, and shall be evermore.

Lời Việt

Ca Cảm Tạ
1. Đây tâm, tay, tiếng chúng tôi vui vẻ cám ơn Chúa trên trời
Bao công lao Chúa hiển oai, xem thế giới vui vẻ trong Ngài
Nơi tay Cha thánh chúng tôi đã được phước Chúa vô đối
Thêm lớn ơn thiêng càng thêm, đến nay vẫn thương êm đềm.
2. Giê-hô-va bác ái thay, xin Chúa ở bên chúng tôi rày
Cho tâm vui vẻ thảnh thơi, nâng đỡ chúng tôi đến trọn đời
Xin thiên ân giữ chúng tôi, hằng đưa bước lúc tăm tối
Xin giữ luôn luôn rày sau, khỏi cơn khổ nguy, ưu sầu.
3. Xin dâng Chân Chúa bữa nay muôn tiếng cám ơn đức cao dày
Cha, Con, Linh rất hiển oai, muôn thuở quản cai ở thiên đài
Trên thiên binh dưới thế nhân, thờ Thần vĩnh hữu, toàn chân
Khi trước, hôm nay, ngày mai, thủy chung nhất tâm thờ Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo