Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 19:21, ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Trong lúc họ đang nói với dân chúng, thì các trưởng tế, viên quản lý đền thờ, và những người Sa-đu-sê đã kéo đến cùng họ. 2. Những người đó bực tức bởi vì họ đã giảng dạy cho dân chúng và công bố về Đức Chúa Jesus và sự sống lại từ cõi chết. 3. Những người đó bắt họ giam vào ngục cho đến ngày hôm sau, bởi vì lúc đó trời đã tối. 4. Tuy nhiên, có nhiều người đã nghe sứ điệp thì tin; con số những người nam vào khoảng năm ngàn.

5. Đến ngày hôm sau, các lãnh đạo, các trưởng lão, và các học giả giáo luật đã họp lại tại Giê-ru-sa-lem 6. cùng với An-ne là thầy thượng tế, Cai-phe, Giăng, và A-léc-xan-đơ, cùng với rất nhiều người thuộc dòng dõi của thượng tế.

7. Những người đó đặt hai người ở giữa, rồi bắt đầu tra hỏi: “Bởi quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các ngươi đã làm điều nầy?”

8. Sau đó Phi-e-rơ, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đã nói với họ: “Thưa các lãnh đạo của dân chúng và các trưởng lão! 9. Nếu hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn vì đã làm một điều phước thiện cho một người bệnh, và bằng cách nào người đó đã được chữa lành, 10. thì xin tất cả quý vị và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên hãy biết rằng: Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét - là Đấng mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự, cũng là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết - nhờ Ngài mà người nầy đang đứng lành mạnh trước mặt quý vị. 11. Ngài là vầng đá, đã bị quý vị, là những thợ xây, đã loại ra; tuy nhiên đã trở nên đầu của góc nhà. 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong một người nào khác, bởi vì ở dưới trời không có một danh nào khác đã được ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.”

13. Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết hai ông là những người tầm thường, không học, thì họ kinh ngạc. Sau đó, họ nhận biết hai ông đã từng ở với Đức Chúa Jesus. 14. Và bởi vì họ thấy người đã được chữa lành đang đứng bên cạnh hai ông, cho nên họ không thể phản bác được.

15. Sau khi truyền cho hai ông rời khỏi Hội Đồng, họ đã bàn luận với nhau 16. rằng: “Chúng ta phải làm gì với những người nầy? Một phép lạ hiển nhiên thật sự đã được thực hiện qua những người này, tất cả cư dân tại Giê-ru-sa-lem đều làm chứng, và chúng ta không thể chối cãi được. 17. Tuy nhiên, để điều này không loan ra trong dân chúng thêm nữa, chúng ta hãy cảnh cáo họ không được dùng danh nầy để nói với bất cứ ai.”

18. Vì vậy, họ đã gọi hai ông vào, truyền lệnh không được nhân danh Đức Chúa Jesus để nói hay dạy cho bất cứ ai. 19. Tuy nhiên Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời với họ rằng: “Các ông hãy suy xét! Điều nào là đúng trước mặt Đức Chúa Trời: Vâng lời các ông hay là vâng lời Đức Chúa Trời? 20. Bởi vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe.”

21. Sau khi tiếp tục hăm dọa, họ thả hai người ra, bởi vì không tìm được phương cách nào để trừng phạt hai ông bởi vì họ sợ dân chúng, vì tất cả đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22. Bởi vì người đàn ông được phép lạ này chữa lành đã hơn bốn mươi tuổi.

23. Khi được thả ra, họ đã đến với những người thuộc về mình và thuật lại mọi điều mà các trưởng tế và các trưởng lão đã nói với họ.

24. Nghe xong, họ hiệp nhau cất tiếng dâng lên Đức Chúa Trời, và nói rằng: “Lạy Chúa, là Đấng đã tạo nên trời, đất, biển, và mọi vật ở trong đó, 25. là Đấng mà tổ phụ của chúng con bởi Đức Thánh Linh qua miệng của Đa-vít, là đầy tớ của Ngài, đã nói rằng: ‘Vì sao những người ngoại bang nổi giận, vì sao các dân tộc lập mưu vô ích? 26. Các vua trên đất đã đứng lên, các lãnh đạo đã họp lại với nhau, để chống lại Chúa và chống lại Đấng Christ của Ngài’. 27. Thật vậy, bởi vì Hê-rốt, Pôn-xơ Phi-lát, cùng với những người ngoại bang, và dân Y-sơ-ra-ên, đã họp nhau tại thành nầy để chống lại Đầy Tớ Thánh của Ngài là Đức Chúa Jesus, là Đấng mà Ngài đã xức dầu 28. để thực hiện mọi việc bởi tay của Ngài và theo mục đích của Ngài đã hoạch định từ trước. 29. Bây giờ, lạy Chúa, xin xem xét những lời hăm dọa của họ, và ban cho các đầy tớ của Ngài sự dạn dĩ để tất cả đều công bố lời của Ngài, 30. qua điều đó cánh tay của Ngài vươn ra để chữa lành, để những phép mầu, dấu lạ sẽ xảy ra qua danh của Đầy Tớ Thánh Ngài, là Đức Chúa Jesus.”

31. Khi cầu nguyện xong thì nơi họ đang nhóm lại rúng động, tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

32. Cộng đồng tín hữu đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng, nhưng mọi vật của họ là của chung. 33. Các sứ đồ với quyền năng rất lớn đã làm chứng về sự sống lại của Chúa, là Đức Chúa Jesus; sau đó ân điển được ban cách dư dật trên tất cả mọi người. 34. Vì vậy, không một ai trong vòng họ thiếu thốn, bởi vì những người có ruộng đất hay nhà cửa đã bán đi, đem tiền bán được 35. đặt dưới chân các sứ đồ; để phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi người.

36. Lúc đó, Giô-sép, là người mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự an ủi, thuộc dòng dõi Lê-vi, sinh tại Síp, 37. đã bán đám ruộng mà ông làm chủ, rồi đem tiền đặt nơi chân của các sứ đồ.

Bản Dịch Đại Chúng

Trong lúc họ đang nói với dân chúng, thì các trưởng tế, viên quản lý đền thờ, và những người Sa-đu-sê đã kéo đến cùng họ. Những người đó bực tức bởi vì họ đã giảng dạy cho dân chúng và công bố về Đức Chúa Jesus và sự sống lại từ cõi chết. Những người đó bắt họ giam vào ngục cho đến ngày hôm sau, bởi vì lúc đó trời đã tối.

Tuy nhiên, có nhiều người đã nghe sứ điệp thì tin; con số những người nam đã tin vào khoảng năm ngàn.

Đến ngày hôm sau, các lãnh đạo, các trưởng lão, và các học giả giáo luật đã họp lại tại Giê-ru-sa-lem cùng với An-ne là thầy thượng tế, Cai-phe, Giăng, và A-léc-xan-đơ, cùng với rất nhiều người thuộc dòng dõi của thượng tế.

Những người đó đặt hai người ở giữa, rồi bắt đầu tra hỏi: “Bởi quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các ngươi đã làm điều nầy?”

Sau đó Phi-e-rơ, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đã nói với họ: “Thưa các lãnh đạo của dân chúng và các trưởng lão! Nếu hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn vì đã làm một điều phước thiện cho một người bệnh, và rồi bằng cách nào người đó đã được chữa lành, thì xin tất cả quý vị và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên hãy biết rằng: Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét - là Đấng mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự, cũng là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết - nhờ Ngài mà người nầy đang đứng lành mạnh trước mặt quý vị. Ngài là vầng đá, đã bị quý vị, là những thợ xây, đã loại ra; tuy nhiên vầng đá đó đã trở nên vầng đá đầu của góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong một người nào khác, bởi vì ở dưới trời không có một danh nào khác đã được ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.”

Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết hai ông là những người tầm thường, không học, thì họ kinh ngạc. Sau đó, họ nhận biết hai ông đã từng ở với Đức Chúa Jesus. Và bởi vì họ thấy người đã được chữa lành đang đứng bên cạnh hai ông, cho nên họ không thể phản bác được.

Sau khi truyền cho hai ông rời khỏi Hội Đồng, họ đã bàn luận với nhau rằng: “Chúng ta phải làm gì với những người nầy? Một phép lạ hiển nhiên thật sự đã được thực hiện qua những người này, tất cả cư dân tại Giê-ru-sa-lem đều làm chứng, và chúng ta không thể chối cãi được. Tuy nhiên, để điều này không loan ra trong dân chúng thêm nữa, chúng ta hãy cảnh cáo họ không được dùng danh nầy để nói với bất cứ ai.” Vì vậy, họ đã gọi hai ông vào, truyền lệnh không được nhân danh Đức Chúa Jesus để nói hay dạy cho bất cứ ai.

Tuy nhiên Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời với họ rằng: “Các ông hãy suy xét! Điều nào là đúng trước mặt Đức Chúa Trời: Vâng lời các ông hay là vâng lời Đức Chúa Trời? Bởi vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe.” Sau khi tiếp tục hăm dọa, họ thả hai người ra, bởi vì không tìm được phương cách nào để trừng phạt hai ông bởi vì họ sợ dân chúng, vì tất cả đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Bởi vì người đàn ông được phép lạ này chữa lành đã hơn bốn mươi tuổi.

Khi được thả ra, họ đã đến với những người thuộc về mình và thuật lại mọi điều mà các trưởng tế và các trưởng lão đã nói với họ.

Nghe xong, họ hiệp nhau cất tiếng dâng lên Đức Chúa Trời, và nói rằng: “Lạy Chúa, là Đấng đã tạo nên trời, đất, biển, và mọi vật ở trong đó, là Đấng mà tổ phụ của chúng con bởi Đức Thánh Linh qua miệng của Đa-vít, là đầy tớ của Ngài, đã nói rằng: ‘Vì sao những người ngoại bang nổi giận, vì sao các dân tộc lập mưu vô ích? Các vua trên đất đã đứng lên, các lãnh đạo đã họp lại với nhau, để chống lại Chúa và chống lại Đấng Christ của Ngài’. Thật vậy, bởi vì Hê-rốt, Pôn-xơ Phi-lát, cùng với những người ngoại bang, và dân Y-sơ-ra-ên, đã họp nhau tại thành nầy để chống lại Đầy Tớ Thánh của Ngài là Đức Chúa Jesus, là Đấng mà Ngài đã xức dầu để thực hiện mọi việc bởi tay của Ngài và theo mục đích của Ngài đã hoạch định từ trước. Bây giờ, lạy Chúa, xin xem xét những lời hăm dọa của họ, và ban cho các đầy tớ của Ngài sự dạn dĩ để tất cả đều công bố lời của Ngài, và qua điều đó, cánh tay của Ngài vươn ra để chữa lành, để những phép mầu, dấu lạ sẽ xảy ra trong danh của Đầy Tớ Thánh Ngài, là Đức Chúa Jesus.”

Khi cầu nguyện xong thì nơi họ đang nhóm lại rúng động, tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

Cộng đồng tín hữu đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng, nhưng mọi vật của họ là của chung. Các sứ đồ với quyền năng rất lớn đã làm chứng về sự sống lại của Chúa, là Đức Chúa Jesus; sau đó ân điển được ban cách dư dật trên tất cả mọi người. Vì vậy, không một ai trong vòng họ thiếu thốn, bởi vì những người có ruộng đất hay nhà cửa đã bán đi, đem tiền bán được đặt dưới chân các sứ đồ; để phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi người.

Lúc đó, Giô-sép, là người mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự an ủi, thuộc dòng dõi Lê-vi, sinh tại Síp, đã bán đám ruộng mà ông làm chủ, rồi đem tiền đặt nơi chân của các sứ đồ.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Trong lúc họ đang nói với dân chúng, thì các trưởng tế, viên quản lý đền thờ, và những người Sa-đu-sê đã kéo đến cùng họ. 2. Những người đó bực tức bởi vì họ đã giảng dạy cho dân chúng và công bố về Đức Chúa Jesus và sự sống lại từ cõi chết. 3. Những người đó bắt họ giam vào ngục cho đến ngày hôm sau, bởi vì lúc đó trời đã tối. 4. Tuy nhiên, có nhiều người đã nghe sứ điệp thì tin; con số những người nam vào khoảng năm ngàn.

5. Đến ngày hôm sau, các lãnh đạo, các trưởng lão, và các học giả giáo luật đã họp lại tại Giê-ru-sa-lem 6. cùng với An-ne là thầy thượng tế, Cai-phe, Giăng, và A-léc-xan-đơ, cùng với rất nhiều người thuộc dòng dõi của thượng tế.

7. Những người đó đặt hai ông ở giữa, rồi bắt đầu tra hỏi: “Bởi quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các ngươi đã làm điều nầy?”

8. Sau đó Phi-e-rơ, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đã nói với họ: “Thưa các lãnh đạo của dân chúng và các trưởng lão! 9. Nếu hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn vì đã làm một điều phước thiện cho một người bệnh, và bằng cách nào người đó đã được chữa lành, 10. thì xin tất cả quý vị và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên hãy biết rằng: Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét - là Đấng mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự, cũng là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết - nhờ Ngài mà người nầy đang đứng lành mạnh trước mặt quý vị. 11. Ngài là vầng đá, đã bị quý vị, là những thợ xây, đã loại ra; tuy nhiên đã trở nên đầu của góc nhà. 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong một người nào khác, bởi vì ở dưới trời không có một danh nào khác đã được ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.”

13. Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết hai ông là những người tầm thường, không học, thì họ kinh ngạc. Sau đó, họ nhận biết hai ông đã từng ở với Đức Chúa Jesus. 14. Và bởi vì thấy người đã được chữa lành đang đứng bên cạnh hai ông, cho nên họ không thể phản bác được.

15. Sau khi truyền cho hai ông rời khỏi Hội Đồng, họ đã bàn luận với nhau 16. rằng: “Chúng ta phải làm gì với những người nầy? Một phép lạ hiển nhiên thật sự đã được thực hiện qua những người này, tất cả cư dân tại Giê-ru-sa-lem đều làm chứng, và chúng ta không thể chối cãi được. 17. Tuy nhiên, để điều này không loan ra trong dân chúng thêm nữa, chúng ta hãy cảnh cáo họ không được dùng danh nầy để nói với bất cứ ai.”

18. Vì vậy, họ đã gọi hai ông vào, truyền lệnh không được nhân danh Đức Chúa Jesus để nói hay dạy cho bất cứ ai. 19. Tuy nhiên Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời với họ rằng: “Các ông hãy suy xét! Điều nào là đúng trước mặt Đức Chúa Trời: Vâng lời các ông hay là vâng lời Đức Chúa Trời? 20. Bởi vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe.” 21. Sau khi tiếp tục hăm dọa, họ thả hai người ra, bởi vì không tìm được phương cách nào để trừng phạt hai ông bởi vì họ sợ dân chúng, vì tất cả đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22. Bởi vì người đàn ông được phép lạ này chữa lành đã hơn bốn mươi tuổi.

23. Khi được thả ra, họ đã đến với những người thuộc về mình và thuật lại mọi điều mà các trưởng tế và các trưởng lão đã nói với họ.

24. Nghe xong, họ hiệp nhau cất tiếng dâng lên Đức Chúa Trời, và nói rằng: “Lạy Chúa, là Đấng đã tạo nên trời, đất, biển, và mọi vật ở trong đó, 25. là Đấng mà tổ phụ của chúng con bởi Đức Thánh Linh qua miệng của Đa-vít, là đầy tớ của Ngài, đã nói rằng: ‘Vì sao những người ngoại bang nổi giận, vì sao các dân tộc lập mưu vô ích? 26. Các vua trên đất đã đứng lên, các lãnh đạo đã họp lại với nhau, để chống lại Chúa và chống lại Đấng Christ của Ngài’. 27. Thật vậy, bởi vì Hê-rốt, Pôn-xơ Phi-lát, cùng với những người ngoại bang, và dân Y-sơ-ra-ên, đã họp nhau tại thành nầy để chống lại Đầy Tớ Thánh của Ngài là Đức Chúa Jesus, là Đấng mà Ngài đã xức dầu 28. để thực hiện mọi việc bởi tay của Ngài và theo mục đích của Ngài đã hoạch định từ trước. 29. Bây giờ, lạy Chúa, xin xem xét những lời hăm dọa của họ, và ban cho các đầy tớ của Ngài sự dạn dĩ để tất cả đều công bố lời của Ngài, 30. qua điều đó cánh tay của Ngài vươn ra để chữa lành, để những phép mầu, dấu lạ sẽ xảy ra qua danh của Đầy Tớ Thánh Ngài, là Đức Chúa Jesus.”

31. Khi cầu nguyện xong thì nơi họ đang nhóm lại rúng động, tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

32. Cộng đồng tín hữu đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng, nhưng mọi vật của họ là của chung. 33. Các sứ đồ với quyền năng rất lớn đã làm chứng về sự sống lại của Chúa, là Đức Chúa Jesus; sau đó ân điển được ban cách dư dật trên tất cả mọi người. 34. Vì vậy, không một ai trong vòng họ thiếu thốn, bởi vì những người có ruộng đất hay nhà cửa đã bán đi, đem tiền bán được 35. đặt dưới chân các sứ đồ; để phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi người. 36. Lúc đó, Giô-sép, là người mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự an ủi, thuộc dòng dõi Lê-vi, sinh tại Síp, 37. đã bán đám ruộng mà ông làm chủ, rồi đem tiền đặt nơi chân của các sứ đồ.

Bản Dịch 1925

1. Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến, 2. tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền, nhân Đức Chúa Jêsus, sự từ kẻ chết sống lại. 3. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. 4. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn.

5. Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Giê-ru-sa-lem, 6. với An-ne, là thầy cả thượng phẩm, Cai phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. 7. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình, và hỏi rằng: Bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều nầy? 8. Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão, 9. nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, 10. thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người nầy được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. 11. Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

13. Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Jêsus. 14. Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết. 15. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bèn bàn luận cùng nhau, 16. rằng: Chúng ta xử với hai người nầy làm sao? Vì cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ; chúng ta chối không nổi. 17. Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăm dọa, cấm họ, từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai. 18. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Jêsus mà nói hay là dạy. 19. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? 20. Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. 21. Vậy, họ lại ngăm dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội, vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22. Vả, người đã nhờ phép lạ cho được chữa bịnh đó, là người đã hơn bốn mươi tuổi.

23. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. 24. Mọi người nghe đoạn, thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó, 25. và đã dùng Đức Thánh Linh, phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua Đa-vít, rằng: Vì sao các dân nổi giận, Lại vì sao các nước lập mưu vô ích? 26. Các vua trên mặt đất dấy lên, Các quan hiệp lại, Mà nghịch cùng Chúa và Đấng chịu xức dầu của Ngài. 27. Vả, Hê-rốt và Bô-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã xức dầu cho, 28. để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. 29. Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, 30. giơ tay Ngài ra, để nhờ danh Đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, phép lạ và dấu kỳ. 31. Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

32. Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. 33. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ; và hết thảy đều được phước lớn. 34. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến 35. đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. 36. Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ, 37. có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.

Bản Dịch 2011

Phi-rơ và Giăng trước Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái

1 Khi họ còn đang nói với dân, các tư tế, viên sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ, và những người Sa-đu-sê ập đến. 2 Họ rất bực tức vì hai ông đã dạy cho dân và rao giảng về sự sống lại của người chết trong Ðức Chúa Jesus. 3 Họ bắt các ông và giam vào ngục, định hôm sau sẽ đem ra xét xử, vì lúc ấy trời đã tối. 4 Nhưng nhiều người đã tin sau khi nghe sứ điệp của họ; và số nam tín hữu lên đến khoảng năm ngàn người.

5 Hôm sau các quan chức, các trưởng lão, và các thầy dạy giáo luật họp nhau tại Giê-ru-sa-lem, 6 cùng với Thượng Tế An-nát, Cai-a-pha, Giăng, A-léc-xan-đơ, và nhiều người trong gia tộc của thượng tế. 7 Họ điệu các ông ra, bắt đứng giữa, rồi tra hỏi, “Bởi thẩm quyền nào hay nhân danh ai các anh làm điều này?”

8 Bấy giờ Phi-rơ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và nói với họ:

“Kính thưa quý vị lãnh đạo của dân, kính thưa quý vị trưởng lão:

9 Nếu ngày nay chúng tôi bị xét xử vì đã làm một việc tốt cho một người bị tật nguyền rằng làm thể nào người ấy được lành mạnh, 10 thì xin mọi người trong quý vị và toàn dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng: ấy là nhờ danh của Ðức Chúa Jesus Christ người Na-xa-rét, Ðấng quý vị đã đóng đinh trên cây thập tự, Ðấng Ðức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết, chính nhờ danh Ngài mà người này được mạnh khỏe và đang đứng trước mặt quý vị đây. 11 Ðức Chúa Jesus này là

‘Tảng đá đã bị quý vị, những thợ xây nhà, loại ra,

Nhưng Ngài đã trở thành tảng đá góc nhà.’

12 Chẳng có ơn cứu rỗi trong đấng nào khác, vì chẳng có danh nào khác ban cho loài người ở dưới trời, hầu chúng ta phải nhờ danh đó để được cứu.”

13 Khi họ thấy sự bạo dạn của Phi-rơ và Giăng và nhận biết hai ông không phải là những người học thức khoa bảng mà chỉ là dân thường, họ lấy làm ngạc nhiên, và họ nhận ra rằng hai ông đã từng theo Ðức Chúa Jesus. 14 Ngoài ra họ cũng thấy người được chữa lành đang đứng đó với hai ông nên họ chẳng biết đáp lại thế nào. 15 Họ truyền cho những người ấy ra ngoài phòng họp của Hội Ðồng; họ bàn luận với nhau 16 rằng, “Chúng ta phải làm gì với những người này bây giờ? Vì quả thật mọi người sống ở Giê-ru-sa-lem đều biết rõ rằng hai người ấy đã làm một phép lạ rành rành; chúng ta không thể nào chối cãi. 17 Nhưng để việc này khỏi đồn rộng ra trong dân, chúng ta hãy cảnh cáo họ, không cho phép họ nói đến danh ấy với ai nữa.”

18 Sau khi đã gọi các ông vào, họ ra lịnh cấm các ông nhân danh Ðức Chúa Jesus để nói hay dạy cho ai. 19 Nhưng Phi-rơ và Giăng trả lời và nói với họ, “Không lẽ vâng lời quý vị thay vì Ðức Chúa Trời là đúng trước mặt Ðức Chúa Trời chăng? Xin quý vị hãy xét đi. 20 Vì chúng tôi không thể không nói những gì chúng tôi đã thấy và nghe.”

21 Sau khi họ đe dọa các ông thêm, họ thả các ông ra, vì họ chẳng tìm được cớ gì để phạt các ông, và cũng vì họ sợ dân, bởi mọi người đều tôn vinh Ðức Chúa Trời về việc đã xảy ra.

22 Vả, người đàn ông được phép lạ chữa lành đã ngoài bốn mươi tuổi.

Cộng Ðồng Tín Hữu Cầu Nguyện

23 Sau khi được thả ra, họ đến với anh chị em tín hữu và thuật lại mọi điều các trưởng tế và các trưởng lão đã bảo họ. 24 Khi mọi người nghe như thế, họ đồng lòng cất tiếng dâng lời cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời rằng, “Lạy Chúa, Ngài là Ðấng đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi vật trong chúng. 25 Chính Ngài đã cậy Ðức Thánh Linh phán qua miệng của tổ phụ chúng con là Ða-vít, tôi tớ Ngài, rằng:

‘Vì sao các quốc gia nổi giận,

Và các dân lập mưu vô ích?

26 Các vua thế gian đứng dậy,

Và các lãnh tụ hiệp lại với nhau,

Ðể chống lại Chúa,

Và chống lại Ðấng Ðược Xức Dầu của Ngài.’

27 Vì thật vậy trong thành này, Vua Hê-rốt và Pôn-tơ Phi-lát, cùng các dân ngoại và dân I-sơ-ra-ên, đã hiệp với nhau để chống lại Ðức Chúa Jesus, đầy tớ thánh của Ngài, Ðấng được xức dầu của Ngài 28 để thực hiện những việc do tay Ngài đã sắp đặt và chương trình Ngài đã định phải xảy ra. 29 Giờ đây, Chúa ôi, xin đoái xem những lời đe dọa của họ, và xin ban cho các tôi tớ Ngài cứ dạn dĩ tiếp tục rao giảng Ðạo Ngài. 30 Xin đưa tay Ngài ra chữa lành và bày tỏ những dấu kỳ và phép lạ trong danh Ðức Chúa Jesus, đầy tớ thánh của Ngài.”

31 Khi họ cầu nguyện xong, nơi họ đang nhóm rúng động; họ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và rao giảng Ðạo Ðức Chúa Trời cách dạn dĩ.

Các Tín Hữu Chia Sẻ Với Nhau

32 Bấy giờ cộng đồng tín hữu đông đảo ấy đồng tâm hiệp ý với nhau, không ai xem bất kỳ những gì mình có là của riêng, nhưng họ xem mọi vật là của chung. 33 Với quyền năng lớn lao, các sứ đồ làm chứng về sự sống lại của Ðức Chúa Jesus, và họ thảy đều nhận được ân phước dồi dào. 34 Trong vòng họ chẳng ai thiếu thốn gì, vì có nhiều chủ đất hoặc chủ nhà đã bán đất hoặc nhà của họ, lấy tiền bán được đem 35 đặt nơi chân các sứ đồ, để phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu.

36 Có một người Lê-vi kia sinh ở Chíp-rơ, tên là Giô-sép, mà các sứ đồ gọi là Ba-na-ba, có nghĩa là “Con của Sự An Ủi.” 37 Ông có một cánh đồng; ông bán cánh đồng ấy, lấy tiền, và đem đặt nơi chân các sứ đồ.

Tài Liệu