Cỏ và Lúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 04:34, ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 13:24-30; 13:36-43''' '''Ma-thi-ơ 13:24-30''' 24. Đức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước th…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Ma-thi-ơ 13:24-30; 13:36-43

Ma-thi-ơ 13:24-30

24. Đức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25. Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. 26. Đến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. 27. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra?

Ma-thi-ơ 13:36-43

36. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi vào nhà; môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. 37. Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người; 38. ruộng là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ; 39. kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ. 40. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy; 41. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, 42. và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!


Tài Liệu