Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 7

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 14:12, ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó, vị thượng tế đã hỏi: “Có phải đúng như vậy không?”

2. Ê-tiên bắt đầu nói: “Thưa các ông, các anh, và các cha! Xin hãy lắng nghe! Đức Chúa Trời hiển vinh đã xuất hiện cho tổ phụ của chúng ta là Áp-ra-ham, từ lúc còn ở tại Mê-sô-pô-ta-mi, trước khi ông đến định cư tại Cha-ran, 3. Ngài đã nói với ông rằng: ‘Hãy ra khỏi xứ sở của ngươi và bà con của ngươi, rồi đi đến một xứ, mà Ta sẽ chỉ cho ngươi.’ 4. Sau đó, ông đã ra khỏi xứ Canh-đê và định cư tại Cha-ran. Sau khi thân phụ của ông qua đời, Đức Chúa Trời đã chuyển ông từ nơi đó qua xứ nầy, là nơi mà quý vị hiện đang cư ngụ.

5. Ngài đã không ban cho ông một cơ nghiệp nào trong xứ nầy, dù chỉ một tấc đất lọt bàn chân, nhưng Ngài đã hứa cho ông cùng hậu tự của ông chiếm hữu nơi nầy, mặc dù lúc đó ông chưa có con. 6. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã phán rằng dòng dõi của ông sẽ kiều ngụ nơi đất khách, họ sẽ bị làm nô lệ tại đó, và bị ngược đãi trong bốn trăm năm. 7. Đức Chúa Trời đã phán: ‘Ta sẽ phán xét dân tộc đã bắt họ làm nô lệ; sau những việc nầy, họ sẽ ra đi và rồi sẽ thờ phượng Ta tại nơi nầy.’ 8. Ngài đã ban cho ông giao ước cắt bì, đã sinh Y-sác, rồi làm cắt bì cho con trong ngày thứ tám. Y-sác làm như vậy cho Gia-cốp, và Gia-cốp cũng làm như vậy cho mười hai trưởng tộc.

9. Các trưởng tộc ganh tị với Giô-sép, đã bán ông qua Ai-cập; nhưng Đức Chúa Trời ở cùng ông. 10. Ngài đã giải cứu ông khỏi tất cả những hoạn nạn của ông, đã ban cho ông ân điển và sự khôn ngoan trước mặt Pha-ra-ôn, là vua của Ai-cập; và vua đã bổ nhiệm ông lãnh đạo Ai-cập, cùng cả hoàng gia.

11. Sau đó có một nạn đói đã xảy ra cho cả Ai-cập và Ca-na-an, đây là một tai họa rất lớn, và các tổ phụ của chúng ta đã không tìm ra thực phẩm. 12. Khi Gia-cốp nghe ở Ai-cập có lúa, ông đã sai các tổ phụ của chúng ta đến đó lần thứ nhất. 13. Và trong lần thứ hai, Giô-sép đã bày tỏ chính mình cho các anh em của ông; và rồi Pha-ra-ôn đã biết về gia đình của Giô-sép.

14. Sau đó Giô-sép đã sai rước Gia-cốp, cha của mình, và tất cả quyến thuộc, tổng cộng là bảy mươi lăm người. 15. Gia-cốp đã xuống Ai-cập, ông và các tộc trưởng của chúng ta đã chết tại đó; 16. họ đã được đem về Si-chem, và được đặt trong phần mộ mà Áp-ra-ham đã bỏ tiền mua từ các con trai của Hê-mô ở Si-chem.

17. Nhưng khi gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa với Áp-ra-ham, số người tại Ai-cập đã gia tăng rất nhiều lần; 18. đến khi có một vua khác dấy lên tại Ai-cập, và vua không biết Giô-sép. 19. Vua đã đối xử cách quỷ quyệt với dòng giống của chúng ta, rồi ngược đãi các tổ phụ của chúng ta, buộc họ phải bỏ các trẻ sơ sinh của mình, không để cho chúng sống.

20. Môi-se đã được sinh ra trong giai đoạn nầy. Ông thật xinh đẹp đối với Chúa, và đã được nuôi trong ba tháng tại nhà của cha mình. 21. Khi Môi-se bị đem ra bên ngoài, con gái của Pha-ra-ôn đã nhận lấy ông, và nuôi dưỡng ông như con của nàng. 22. Môi-se đã được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai-cập; ông có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm của mình.

23. Sau đó, lúc ông được bốn mươi tuổi, ông đã nẩy sinh ý định đến thăm những anh em của mình là con dân Y-sơ-ra-ên. 24. Khi thấy một người bị đối xử bất công, ông đã bênh vực, trả thù vụ áp bức, rồi đánh gục người Ai-cập. 25. Ông nghĩ rằng các anh em của ông hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu cho họ qua tay của ông, nhưng họ không hiểu. 26. Và rồi ngày hôm sau, ông đã đến với những người đang cãi lẫy với nhau, ông năn nỉ họ hãy giải hòa, và nói rằng: ‘Quý vị ơi! Quý vị là anh em, tại sao lại gây thương tổn cho nhau?’

27. Tuy nhiên, kẻ đang ức hiếp người lân cận đã đẩy Môi-se ra, rồi nói: ‘Ai đã lập ông làm người cai trị và làm quan tòa của chúng tôi? 28. Không lẽ ông cũng muốn giết tôi như hôm qua ông đã giết người Ai-cập hay sao?’ 29. Vì lời tố cáo này, sau đó Môi-se đã chạy trốn, và rồi trở thành một người lưu vong tại xứ Ma-đi-an, là nơi ông sinh hai con trai.

30. Và rồi bốn mươi năm đã trôi qua, một thiên sứ đã xuất hiện cùng ông, trong một ngọn lửa nơi bụi gai đang cháy tại hoang mạc núi Si-nai.

31. Môi-se đã thấy, kinh ngạc trước cảnh tượng đó, ông đã đến gần, thì có tiếng của Chúa phán với ông: 32. ‘Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ con; Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác và của Gia-cốp.’ Môi-se hãi hùng, và ông không dám nhìn.

33. Sau đó Chúa phán cùng ông: ‘Hãy cởi dép khỏi chân con, bởi vì nơi con đang đứng là đất thánh. 34. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta tại Ai-cập, đã nghe tiếng kêu van của họ, cho nên đã xuống để giải cứu họ. Bây giờ hãy đến, Ta sẽ sai con đến Ai-cập.’

35. Chính Môi-se nầy, là người mà họ đã khước từ, và đã nói: ‘Ai đã lập ông làm người cai trị và quan tòa?’, ông chính là người mà Đức Chúa Trời đã sai đến để làm lãnh đạo và là người giải cứu, bằng cánh tay của vị thiên sứ, là Đấng đã hiện ra với ông trong bụi gai. 36. Chính người đã dẫn họ ra, đã thực hiện những phép mầu và dấu lạ trong xứ Ai-cập, trong Biển Đỏ, và trong hoang mạc suốt bốn mươi năm. 37. Chính Môi-se nầy đã nói với con dân Y-sơ-ra-ên: ‘Đức Chúa Trời sẽ dấy lên cho anh em một tiên tri giống như tôi từ các anh em.’ 38. Đây cũng là người đã ở giữa hội chúng tại hoang mạc cùng với vị thiên sứ, là đấng đã phán với ông trên núi Si-nai, và với các tổ phụ của chúng ta; và ông cũng đã nhận những sứ điệp sống động để truyền lại cho chúng ta.

39. Tuy nhiên các tổ phụ của chúng ta không vâng lời ông, đã cự tuyệt ông, tấm lòng của họ hướng về Ai-cập. 40. Họ đã nói với A-rôn: ‘Hãy làm cho chúng tôi những vị thần, để đi trước chúng tôi; bởi vì Môi-se nầy, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập, chúng tôi không biết điều gì đã xảy đến cho ông.’ 41. Trong những ngày đó, họ làm một bò con, dâng sinh tế cho hình tượng, rồi hoan lạc về những công việc của tay mình.

42. Đức Chúa Trời đã ngoảnh mặt và phó mặc họ thờ lạy các thiên thể - như đã được chép trong sách của các tiên tri: ‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, có phải các ngươi đã dâng sinh tế và lễ vật cho Ta suốt bốn mươi năm trong hoang mạc phải không? 43. Các ngươi cũng khiêng kiệu của Mo-lóc, và ngôi sao của thần Rom-phan, tức là những hình tượng mà các ngươi làm ra để thờ phượng chúng. Vì vậy, Ta cũng sẽ đày các ngươi qua bên kia Ba-by-lôn.’

44. Tổ phụ của chúng ta đã có Lều Chứng Ước trong hoang mạc, như Ngài đã phán cho Môi-se, đã hướng dẫn ông làm đúng theo kiểu mẫu mà ông đã thấy. 45. Họ đã tiếp nhận nó, và cùng với Giô-suê đem nó vào xứ mà họ đã chiếm lấy từ các dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước các tổ phụ của chúng ta, và nó đã tồn tại cho đến thời của Đa-vít, 46 là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, đã cầu xin để tìm một nơi ngự cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 47. Sau đó, chính Sa-lô-môn đã xây một ngôi nhà cho Ngài.

48. Tuy nhiên Đấng Chí Cao không ở trong các ngôi nhà bởi tay loài người làm ra, như đấng tiên tri đã nói: 49. ‘Chúa phán: Trời là ngai Ta, và đất là bệ của chân Ta. Loại nhà nào các ngươi sẽ xây dựng cho Ta, hay nơi nào là chỗ nghỉ ngơi của Ta? 50. Không phải tay của Ta đã dựng nên tất cả những vật nầy hay sao?’

51. Quý vị là những người cứng cổ, lòng chưa được cắt bì, và tai luôn luôn chống lại Đức Thánh Linh. Quý vị đang làm những điều mà tổ phụ của quý vị đã làm. 52. Có một tiên tri nào mà tổ phụ quý vị không bách hại? Họ đã giết những người nói tiên tri về sự hiện đến của Đấng Công Chính, là Đấng mà bây giờ quý vị đã phản bội và giết đi. 53. Quý vị đã nhận lãnh luật pháp, được truyền bởi các thiên sứ, nhưng không vâng giữ”

54. Khi họ nghe đến đây, họ đau như bị cắt trong lòng, họ nghiến răng với ông.

55. Tuy nhiên Ê-tiên được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. 56. Rồi ông nói: “Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra, và Con Người đang đứng bên phải Đức Chúa Trời.”

57. Nhưng họ đã gào thật lớn, bịt tai của họ lại, rồi cùng nhau xông vào ông. 58. Sau đó họ kéo ông ra ngoài thành để ném đá ông. Các nhân chứng lấy áo choàng của mình đặt nơi chân của một thanh niên tên là Sau-lơ.

59. Khi họ ném đá Ê-tiên, ông đã cầu nguyện: “Đức Chúa Jesus! Xin tiếp nhận linh hồn của con.”

60. Rồi ông quỵ xuống trên đầu gối của mình, kêu thật lớn: “Lạy Chúa! Xin đừng quy tội nầy cho họ!” Nói xong điều nầy, ông ngủ.

Bản Dịch Đại Chúng

Sau đó, vị thượng tế đã hỏi: “Có phải đúng như vậy không?”

Ê-tiên bắt đầu nói: “Thưa các ông, các anh, và các cha! Xin hãy lắng nghe! Đức Chúa Trời hiển vinh đã xuất hiện cho tổ phụ của chúng ta là Áp-ra-ham, từ lúc còn ở tại Mê-sô-pô-ta-mi, trước khi ông đến định cư tại Cha-ran, Ngài đã nói với ông rằng: ‘Hãy ra khỏi xứ sở của ngươi và bà con của ngươi, rồi đi đến một xứ, mà Ta sẽ chỉ cho ngươi.’ Sau đó, ông đã ra khỏi xứ Canh-đê và định cư tại Cha-ran. Sau khi thân phụ của ông qua đời, Đức Chúa Trời đã chuyển ông từ nơi đó qua xứ nầy, là nơi mà quý vị hiện đang cư ngụ.

Ngài đã không ban cho ông một cơ nghiệp nào trong xứ nầy, dù chỉ một tấc đất lọt bàn chân, nhưng Ngài đã hứa cho ông cùng hậu tự của ông chiếm hữu nơi nầy, mặc dù lúc đó ông chưa có con. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã phán rằng dòng dõi của ông sẽ kiều ngụ nơi đất khách, họ sẽ bị làm nô lệ tại đó, và bị ngược đãi trong bốn trăm năm. Đức Chúa Trời đã phán: ‘Ta sẽ phán xét dân tộc đã bắt họ làm nô lệ; sau những việc nầy, họ sẽ ra đi và rồi sẽ thờ phượng Ta tại nơi nầy.’ Ngài đã ban cho ông giao ước cắt bì, đã sinh Y-sác, rồi làm cắt bì cho con trong ngày thứ tám. Y-sác làm như vậy cho Gia-cốp, và Gia-cốp cũng làm như vậy cho mười hai trưởng tộc.

Các trưởng tộc ganh tị với Giô-sép, đã bán ông qua Ai-cập; nhưng Đức Chúa Trời ở cùng ông. Ngài đã giải cứu ông khỏi tất cả những hoạn nạn của ông, đã ban cho ông ân điển và sự khôn ngoan trước mặt Pha-ra-ôn, là vua của Ai-cập; và vua đã bổ nhiệm ông lãnh đạo Ai-cập, cùng cả hoàng gia.

Sau đó có một nạn đói đã xảy ra cho cả Ai-cập và Ca-na-an, đây là một tai họa rất lớn, và các tổ phụ của chúng ta đã không tìm ra thực phẩm. Khi Gia-cốp nghe ở Ai-cập có lúa, ông đã sai các tổ phụ của chúng ta đến đó lần thứ nhất. Và trong lần thứ hai, Giô-sép đã bày tỏ chính mình cho các anh em của ông; và rồi Pha-ra-ôn đã biết về gia đình của Giô-sép.

Sau đó Giô-sép đã sai rước Gia-cốp, cha của mình, và tất cả quyến thuộc, tổng cộng là bảy mươi lăm người. Gia-cốp đã xuống Ai-cập, ông và các tộc trưởng của chúng ta đã chết tại đó; họ đã được đem về Si-chem, và được đặt trong phần mộ mà Áp-ra-ham đã bỏ tiền mua từ các con trai của Hê-mô ở Si-chem.

Nhưng khi gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa với Áp-ra-ham, số người tại Ai-cập đã gia tăng rất nhiều lần; đến khi có một vua khác dấy lên tại Ai-cập, và vua không biết Giô-sép. Vua đã đối xử cách quỷ quyệt với dòng giống của chúng ta, rồi ngược đãi các tổ phụ của chúng ta, buộc họ phải bỏ các trẻ sơ sinh của mình, không để cho chúng sống.

Môi-se đã được sinh ra trong giai đoạn nầy. Ông thật xinh đẹp đối với Chúa, và đã được nuôi trong ba tháng tại nhà của cha mình. Khi Môi-se bị đem ra bên ngoài, con gái của Pha-ra-ôn đã nhận lấy ông, và nuôi dưỡng ông như con của nàng. Môi-se đã được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai-cập; ông có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm của mình.

Sau đó, lúc ông được bốn mươi tuổi, ông đã nẩy sinh ý định đến thăm những anh em của mình là con dân Y-sơ-ra-ên. Khi thấy một người bị đối xử bất công, ông đã bênh vực, trả thù vụ áp bức, rồi đánh gục người Ai-cập. Ông nghĩ rằng các anh em của ông hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu cho họ qua tay của ông, nhưng họ không hiểu. Và rồi ngày hôm sau, ông đã đến với những người đang cãi lẫy với nhau, ông năn nỉ họ hãy giải hòa, và nói rằng: ‘Quý vị ơi! Quý vị là anh em, tại sao lại gây thương tổn cho nhau?’

Tuy nhiên, kẻ đang ức hiếp người lân cận đã đẩy Môi-se ra, rồi nói: ‘Ai đã lập ông làm người cai trị và làm quan tòa của chúng tôi? Không lẽ ông cũng muốn giết tôi như hôm qua ông đã giết người Ai-cập hay sao?’ Vì lời tố cáo này, sau đó Môi-se đã chạy trốn, và rồi trở thành một người lưu vong tại xứ Ma-đi-an, là nơi ông sinh hai con trai.

Và rồi bốn mươi năm đã trôi qua, một thiên sứ đã xuất hiện cùng ông, trong một ngọn lửa nơi bụi gai đang cháy tại hoang mạc núi Si-nai.

Môi-se đã thấy, kinh ngạc trước cảnh tượng đó, ông đã đến gần, thì có tiếng của Chúa phán với ông: ‘Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ con; Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác và của Gia-cốp.’ Môi-se hãi hùng, và ông không dám nhìn.

Sau đó Chúa phán cùng ông: ‘Hãy cởi dép khỏi chân con, bởi vì nơi con đang đứng là đất thánh. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta tại Ai-cập, đã nghe tiếng kêu van của họ, cho nên đã xuống để giải cứu họ. Bây giờ hãy đến, Ta sẽ sai con đến Ai-cập.’

Chính Môi-se nầy, là người mà họ đã khước từ, và đã nói: ‘Ai đã lập ông làm người cai trị và quan tòa?’, ông chính là người mà Đức Chúa Trời đã sai đến để làm lãnh đạo và là người giải cứu, bằng cánh tay của vị thiên sứ, là Đấng đã hiện ra với ông trong bụi gai. Chính người đã dẫn họ ra, đã thực hiện những phép mầu và dấu lạ trong xứ Ai-cập, trong Biển Đỏ, và trong hoang mạc suốt bốn mươi năm. Chính Môi-se nầy đã nói với con dân Y-sơ-ra-ên: ‘Đức Chúa Trời sẽ dấy lên cho anh em một tiên tri giống như tôi từ các anh em.’ Đây cũng là người đã ở giữa hội chúng tại hoang mạc cùng với vị thiên sứ, là đấng đã phán với ông trên núi Si-nai, và với các tổ phụ của chúng ta; và ông cũng đã nhận những sứ điệp sống động để truyền lại cho chúng ta.

Tuy nhiên các tổ phụ của chúng ta không vâng lời ông, đã cự tuyệt ông, tấm lòng của họ hướng về Ai-cập. Họ đã nói với A-rôn: ‘Hãy làm cho chúng tôi những vị thần, để đi trước chúng tôi; bởi vì Môi-se nầy, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập, chúng tôi không biết điều gì đã xảy đến cho ông.’ Trong những ngày đó, họ làm một bò con, dâng sinh tế cho hình tượng, rồi hoan lạc về những công việc của tay mình.

Đức Chúa Trời đã ngoảnh mặt và phó mặc họ thờ lạy các thiên thể - như đã được chép trong sách của các tiên tri: ‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, có phải các ngươi đã dâng sinh tế và lễ vật cho Ta suốt bốn mươi năm trong hoang mạc phải không? Các ngươi cũng khiêng kiệu của Mo-lóc, và ngôi sao của thần Rom-phan, tức là những hình tượng mà các ngươi làm ra để thờ phượng chúng. Vì vậy, Ta cũng sẽ đày các ngươi qua bên kia Ba-by-lôn.’

Tổ phụ của chúng ta đã có Lều Chứng Ước trong hoang mạc, như Ngài đã phán cho Môi-se, đã hướng dẫn ông làm đúng theo kiểu mẫu mà ông đã thấy. Họ đã tiếp nhận nó, và cùng với Giô-suê đem nó vào xứ mà họ đã chiếm lấy từ các dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước các tổ phụ của chúng ta, và nó đã tồn tại cho đến thời của Đa-vít, là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, đã cầu xin để tìm một nơi ngự cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Sau đó, chính Sa-lô-môn đã xây một ngôi nhà cho Ngài.

Tuy nhiên Đấng Chí Cao không ở trong các ngôi nhà bởi tay loài người làm ra, như đấng tiên tri đã nói: ‘Chúa phán: Trời là ngai Ta, và đất là bệ của chân Ta. Loại nhà nào các ngươi sẽ xây dựng cho Ta, hay nơi nào là chỗ nghỉ ngơi của Ta? Không phải tay của Ta đã dựng nên tất cả những vật nầy hay sao?’

Quý vị là những người cứng cổ, lòng chưa được cắt bì, và tai luôn luôn chống lại Đức Thánh Linh. Quý vị đang làm những điều mà tổ phụ của quý vị đã làm. Có một tiên tri nào mà tổ phụ quý vị không bách hại? Họ đã giết những người nói tiên tri về sự hiện đến của Đấng Công Chính, là Đấng mà bây giờ quý vị đã phản bội và giết đi. Quý vị đã nhận lãnh luật pháp, được truyền bởi các thiên sứ, nhưng không vâng giữ”

Khi họ nghe đến đây, họ đau như bị cắt trong lòng, họ nghiến răng với ông.

Tuy nhiên Ê-tiên được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. Rồi ông nói: “Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra, và Con Người đang đứng bên phải Đức Chúa Trời.”

Nhưng họ đã gào thật lớn, bịt tai của họ lại, rồi cùng nhau xông vào ông. Sau đó họ kéo ông ra ngoài thành để ném đá ông. Các nhân chứng lấy áo choàng của mình đặt nơi chân của một thanh niên tên là Sau-lơ.

Khi họ ném đá Ê-tiên, ông đã cầu nguyện: “Đức Chúa Jesus! Xin tiếp nhận linh hồn của con.”

Rồi ông quỵ xuống trên đầu gối của mình, kêu thật lớn: “Lạy Chúa! Xin đừng quy tội nầy cho họ!” Nói xong điều nầy, ông ngủ.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau đó, vị thượng tế đã hỏi: “Có phải đúng như vậy không?”

2. Ê-tiên bắt đầu nói: “Thưa các ông, các anh, và các cha! Xin hãy lắng nghe! Đức Chúa Trời hiển vinh đã xuất hiện cho tổ phụ của chúng ta là Áp-ra-ham, từ lúc còn ở tại Mê-sô-pô-ta-mi, trước khi ông đến định cư tại Cha-ran, 3. Ngài đã nói với ông rằng: ‘Hãy ra khỏi xứ sở của ngươi và bà con của ngươi, rồi đi đến một xứ, mà Ta sẽ chỉ cho ngươi.’ 4. Sau đó, ông đã ra khỏi xứ Canh-đê và định cư tại Cha-ran. Sau khi thân phụ của ông qua đời, Đức Chúa Trời đã chuyển ông từ nơi đó qua xứ nầy, là nơi mà quý vị hiện đang cư ngụ.

5. Ngài đã không ban cho ông một cơ nghiệp nào trong xứ nầy, dù chỉ một tấc đất lọt bàn chân, nhưng Ngài đã hứa cho ông cùng hậu tự của ông chiếm hữu nơi nầy, mặc dù lúc đó ông chưa có con. 6. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã phán rằng dòng dõi của ông sẽ kiều ngụ nơi đất khách, họ sẽ bị làm nô lệ tại đó, và bị ngược đãi trong bốn trăm năm. 7. Đức Chúa Trời đã phán: ‘Ta sẽ phán xét dân tộc đã bắt họ làm nô lệ; sau những việc nầy, họ sẽ ra đi và rồi sẽ thờ phượng Ta tại nơi nầy.’ 8. Ngài đã ban cho ông giao ước cắt bì, đã sinh Y-sác, rồi làm cắt bì cho con trong ngày thứ tám. Y-sác làm như vậy cho Gia-cốp, và Gia-cốp cũng làm như vậy cho mười hai trưởng tộc.

9. Các trưởng tộc ganh tị với Giô-sép, đã bán ông qua Ai-cập; nhưng Đức Chúa Trời ở cùng ông. 10. Ngài đã giải cứu ông khỏi tất cả những hoạn nạn của ông, đã ban cho ông ân điển và sự khôn ngoan trước mặt Pha-ra-ôn, là vua của Ai-cập; và vua đã bổ nhiệm ông lãnh đạo Ai-cập, cùng cả hoàng gia.

11. Sau đó có một nạn đói đã xảy ra cho cả Ai-cập và Ca-na-an, là một tai họa rất lớn, và các tổ phụ của chúng ta đã không tìm ra thực phẩm. 12. Khi Gia-cốp nghe ở Ai-cập có lúa, ông đã sai các tổ phụ của chúng ta đến đó lần thứ nhất. 13. Và trong lần thứ hai, Giô-sép đã bày tỏ chính mình cho các anh em của ông; và rồi Pha-ra-ôn đã biết về gia đình của Giô-sép.

14. Sau đó Giô-sép đã sai rước Gia-cốp, cha của mình, và tất cả quyến thuộc, tổng cộng là bảy mươi lăm người. 15. Gia-cốp đã xuống Ai-cập, ông và các tộc trưởng của chúng ta đã chết tại đó; 16. họ đã được đem về Si-chem, và được đặt trong phần mộ mà Áp-ra-ham đã bỏ tiền mua từ các con trai của Hê-mô ở Si-chem.

17. Nhưng khi gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa với Áp-ra-ham, số người tại Ai-cập đã gia tăng rất nhiều lần; 18. đến khi có một vua khác dấy lên tại Ai-cập, và vua không biết Giô-sép. 19. Vua đã đối xử cách quỷ quyệt với dòng giống của chúng ta, rồi ngược đãi các tổ phụ của chúng ta, buộc họ phải bỏ các trẻ sơ sinh của mình, không để cho chúng sống.

20. Môi-se đã được sinh ra trong giai đoạn nầy. Ông thật xinh đẹp đối với Chúa, và đã được nuôi trong ba tháng trong nhà của cha mình. 21. Khi Môi-se bị đem ra bên ngoài, con gái của Pha-ra-ôn đã nhận lấy ông, và nuôi dưỡng ông như con của nàng. 22. Môi-se đã được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai-cập; ông có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm của mình.

23. Sau đó, lúc ông được bốn mươi tuổi, ông đã nẩy sinh ý định đến thăm những anh em của mình là con cái của Y-sơ-ra-ên. 24. Khi thấy một người bị đối xử bất công, ông đã bênh vực, trả thù vụ áp bức, rồi đánh gục người Ai-cập. 25. Ông nghĩ rằng các anh em của ông hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu cho họ qua tay của ông, nhưng họ không hiểu. 26. Và rồi ngày hôm sau, ông đã đến với những người đang cãi lẫy với nhau, ông năn nỉ họ hãy giải hòa, và nói rằng: ‘Quý vị ơi! Quý vị là anh em, tại sao lại gây thương tổn cho nhau?’

27. Tuy nhiên, kẻ đang ức hiếp người lân cận đã đẩy Môi-se ra rồi nói: ‘Ai đã lập ông làm người cai trị và làm quan tòa của chúng tôi? 28. Không lẽ ông cũng muốn giết tôi như hôm qua ông đã giết người Ai-cập hay sao?’ 29. Vì lời tố cáo này, sau đó Môi-se đã chạy trốn, và rồi trở thành một người lưu vong tại xứ Ma-đi-an, là nơi ông sinh hai con trai.

30. Và rồi bốn mươi năm đã trôi qua, một thiên sứ đã xuất hiện cùng ông, trong một ngọn lửa nơi bụi gai đang cháy tại hoang mạc núi Si-nai.

31. Môi-se đã thấy, kinh ngạc trước cảnh tượng đó, ông đã đến gần, thì có tiếng của Chúa phán với ông: 32. ‘Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ con; Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác và của Gia-cốp.’ Môi-se trở nên kinh hãi, và ông không dám nhìn.

33. Sau đó Chúa phán cùng ông: ‘Hãy cởi dép khỏi chân con, bởi vì nơi con đang đứng là đất thánh. 34. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta tại Ai-cập, đã nghe tiếng kêu van của họ, cho nên đã xuống để giải cứu họ. Bây giờ hãy đến, Ta sẽ sai con đến Ai-cập.’

35. Chính Môi-se nầy, là người mà họ đã khước từ, và đã nói: ‘Ai đã lập ông làm người cai trị và quan tòa?’, ông chính là người mà Đức Chúa Trời đã sai đến để làm lãnh đạo và là người giải cứu, bằng cánh tay của vị thiên sứ, là Đấng đã hiện ra với ông trong bụi gai. 36. Chính người đã dẫn họ ra, đã thực hiện những phép mầu và dấu lạ trong xứ Ai-cập, trong Biển Đỏ, và trong hoang mạc suốt bốn mươi năm. 37. Chính Môi-se nầy đã nói với con dân Y-sơ-ra-ên: ‘Đức Chúa Trời sẽ dấy lên cho anh em một tiên tri giống như tôi từ các anh em.’ 38. Đây cũng là người đã ở giữa hội chúng tại hoang mạc cùng với vị thiên sứ, là đấng đã phán với ông trên núi Si-nai, và với các tổ phụ của chúng ta; và ông cũng đã nhận những sứ điệp sống động để truyền lại cho chúng ta.

39. Tuy nhiên các tổ phụ của chúng ta không vâng lời ông, đã cự tuyệt ông, và tấm lòng của họ hướng về Ai-cập. 40. Họ đã nói với A-rôn: ‘Hãy làm cho chúng tôi những vị thần, để đi trước chúng tôi; bởi vì Môi-se nầy, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập, chúng tôi không biết điều gì đã xảy đến cho ông.’ 41. Trong những ngày đó, họ làm một bò con, dâng sinh tế cho hình tượng, rồi hoan lạc về những công việc của tay mình.

42. Đức Chúa Trời đã ngoảnh mặt và phó mặc họ thờ lạy các thiên thể, như đã được chép trong sách của các tiên tri: ‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, có phải các ngươi đã dâng sinh tế và lễ vật cho Ta suốt bốn mươi năm trong hoang mạc phải không? 43. Các ngươi cũng khiêng kiệu của Mo-lóc, và ngôi sao của thần Rom-phan, tức là những hình tượng mà các ngươi làm ra để thờ phượng chúng. Vì vậy, Ta cũng sẽ đày các ngươi qua bên kia Ba-by-lôn.’

44. Tổ phụ của chúng ta đã có Lều Chứng Ước trong hoang mạc, như Ngài đã phán cho Môi-se, đã hướng dẫn ông làm đúng theo kiểu mẫu mà ông đã thấy. 45. Họ đã tiếp nhận nó, và cùng với Giô-suê đem nó vào xứ mà họ đã chiếm lấy từ các dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước các tổ phụ của chúng ta, và nó đã tồn tại cho đến thời của Đa-vít, 46 là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, đã cầu xin để tìm một nơi ngự cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 47. Sau đó, chính Sa-lô-môn đã xây một ngôi nhà cho Ngài.

48. Tuy nhiên Đấng Chí Cao không ở trong các ngôi nhà bởi tay loài người làm ra, như đấng tiên tri đã nói: 49. ‘Chúa phán: Trời là ngai Ta, và đất là bệ của chân Ta. Loại nhà nào các ngươi sẽ xây dựng cho Ta, hay nơi nào là chỗ nghỉ ngơi của Ta? 50. Không phải tay của Ta đã dựng nên tất cả những vật nầy hay sao?’

51. Quý vị là những người cứng cổ, lòng chưa được cắt bì, và tai luôn luôn chống lại Đức Thánh Linh. Quý vị đang làm những điều mà tổ phụ của quý vị đã làm. 52. Có một tiên tri nào mà tổ phụ quý vị không bách hại? Họ đã giết những người nói tiên tri về sự hiện đến của Đấng Công Chính, là Đấng mà bây giờ quý vị đã phản bội và giết đi. 53. Quý vị đã nhận lãnh luật pháp, được truyền bởi các thiên sứ, nhưng không vâng giữ”

54. Khi họ nghe đến đây, họ đau như cắt trong lòng, họ nghiến răng với ông.

55. Tuy nhiên ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus đang đứng bên phải Đức Chúa Trời. 56. Rồi ông nói: “Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra, và Con Người đang đứng bên phải Đức Chúa Trời.”

57. Nhưng họ đã gào thật lớn, bịt tai của họ lại, rồi cùng nhau xông vào ông. 58. Sau đó họ kéo ông ra ngoài thành để ném đá ông. Các nhân chứng lấy áo choàng của mình đặt nơi chân của một thanh niên tên là Sau-lơ.

59. Khi họ ném đá Ê-tiên, ông đã cầu nguyện: “Đức Chúa Jesus! Xin tiếp nhận linh hồn của con.”

60. Rồi ông quỵ xuống trên đầu gối của mình, kêu thật lớn: “Lạy Chúa! Xin đừng quy tội nầy cho họ!” Nói xong điều nầy, ông ngủ.

Bản Dịch 1925

1. Thầy cả thượng phẩm bèn hỏi Ê-tiên rằng: Có phải thật như vậy chăng? 2. Ê-tiên trả lời rằng: Hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi! Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Áp-ra-ham, khi người còn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, chưa đến ở tại Cha-ran, 3. mà phán rằng: Hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 4. Bấy giờ người ra khỏi xứ Canh-đê, rồi đến thành Cha-ran. Từ đó, lúc cha người qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đang ở; 5. Ngài chẳng ban cho người sản nghiệp gì trong xứ nầy, dầu một thẻo đất lọt bàn chân cũng không, nhưng Ngài hứa ban xứ nầy làm kỷ vật cho người và dòng dõi người nữa, dẫu bấy giờ người chưa có con cái mặc lòng. 6. Đức Chúa Trời phán như vầy: Dòng dõi ngươi sẽ ở ngụ nơi đất khách, người ta sẽ bắt chúng nó làm tôi và hà hiếp trong bốn trăm năm. 7. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nhưng ta sẽ đoán xét dân đã bắt chúng nó làm tôi, kế đó, chúng nó sẽ ra khỏi, và thờ phượng ta trong nơi nầy. 8. Đoạn, Đức Chúa Trời ban cho người sự giao ước về phép cắt bì. Ấy vậy, khi Áp-ra-ham đã sanh một con trai là Y-sác, thì làm phép cắt bì cho, trong ngày thứ tám; Y-sác làm phép cắt bì cho Gia-cốp, và Gia-cốp làm phép ấy cho mười hai tổ phụ.

9. Mười hai tổ phụ ghen ghét Giô-sép, nên bán qua xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người. 10. Ngài giải cứu người khỏi cảnh khó khăn, và cho đầy ơn và trí trước mặt Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, vua ấy lập người làm tể tướng cai quản xứ Ê-díp-tô và cả nhà vua nữa. 11. Bấy giờ, xảy có cơn đói kém trong cả xứ Ê-díp-tô và xứ Ca-na-an; sự túng ngặt lớn lắm, tổ phụ chúng ta chẳng tìm được đồ ăn. 12. Gia-cốp nghe bên Ê-díp-tô có lúa mì, thì sai tổ phụ ta qua đó lần thứ nhất. 13. Đến lần thứ hai, anh em Giô-sép nhận biết người, và Pha-ra-ôn mới biết dòng họ người. 14. Giô-sép bèn sai rước Gia-cốp là cha mình và cả nhà, cộng là bảy mươi lăm người. 15. Vậy, Gia-cốp xuống xứ Ê-díp-tô, rồi chết tại đó, và tổ phụ chúng ta cũng vậy; 16. sau được đem về Si-chem, chôn nơi mộ mà Áp-ra-ham đã lấy bạc mua của con cháu Hê-mô quê ở Si-chem.

17. Nhưng, gần đến kỳ phải ứng nghiệm lời hứa Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham, dân cứ sanh sản và thêm nhiều lên trong xứ Ê-díp-tô, 18. cho đến khi trong xứ đó có một vua khác dấy lên, chẳng nhìn biết Giô-sép. 19. Vua nầy dùng mưu hại dòng giống và hà hiếp tổ phụ chúng ta, ép phải bỏ con mới sanh, hầu cho sống chẳng được. 20. Trong lúc đó, Môi-se sanh ra; người xinh tốt khác thường, được nuôi trong ba tháng tại nhà cha mình. 21. Khi người bị bỏ, thì con gái Pha-ra-ôn vớt lấy, nuôi làm con mình. 22. Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô; lời nói và việc làm đều có tài năng. 23. Nhưng lúc người được đầy bốn mươi tuổi rồi, trong lòng nhớ đến, muốn đi thăm anh em mình là con cái Y-sơ-ra-ên. 24. Môi-se thấy có người hà hiếp một người trong đám họ, nên binh vực kẻ bị hà hiếp và đánh người Ê-díp-tô để báo thù cho. 25. Người ngờ anh em mình chắc hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng tay mình giải cứu họ; nhưng họ chẳng hiểu. 26. Đến ngày sau, chúng đang đánh lộn với nhau, thì người đến gần mà giải hòa, rằng: Hỡi các ngươi, đã là anh em, sao lại làm hại nhau vậy? 27. Kẻ đang ức hiếp người lân cận mình xô Môi se ra, mà rằng: Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan xử đoán chúng ta? 28. Há ngươi muốn giết ta như hôm qua đã giết người Ê-díp-tô sao? 29. Môi-se vừa nghe lời đó thì trốn đi ở trong xứ Ma-đi-an, nơi đó người sanh được hai con trai.

30. Cách bốn mươi năm, một thiên sứ hiện ra cùng người, tại đồng vắng núi Si-na-i, trong ngọn lửa nơi bụi gai đang cháy. 31. Môi-se thấy vậy, lấy làm lạ về sự hiện ra đó, đang áp lại để xem cho gần hơn, thì nghe tiếng Chúa phán rằng: 32. Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác và của Gia-cốp. Môi-se run sợ, chẳng dám nhìn xem. 33. Chúa bèn phán rằng: Hãy cổi giày ở chân ngươi ra; vì chỗ mà ngươi đứng đó là một nơi đất thánh. 34. Ta đã đoái xem và thấy cảnh khó khăn của dân ta trong xứ Ê-díp-tô, ta đã nghe tiếng than thở của chúng nó, và xuống đặng giải cứu. Bây giờ hãy đến, đặng ta sai ngươi qua xứ Ê-díp-tô.

35. Môi-se nầy là người họ đã bỏ ra, và rằng: Ai đã lập ngươi lên làm quan cai trị và quan đoán xét chúng ta? Ấy là người mà Đức Chúa Trời đã sai làm quan cai trị và đấng giải cứu cậy tay một thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai. 36. Ấy là người đã đem họ ra khỏi, làm những dấu kỳ phép lạ trong xứ Ê-díp-tô, trên Biển-đỏ, và nơi đồng vắng trong bốn mươi năm. 37. Ấy là Môi-se nầy đã nói cùng con cái Y-sơ-ra-ên rằng: Đức Chúa Trời sẽ dấy lên trong hàng anh em các ngươi một đấng tiên tri giống như ta. 38. Ấy là người, trong dân hội tại nơi đồng vắng, đã ở với thiên sứ, là đấng phán cùng người trên núi Si-na-i, và với tổ phụ chúng ta, người lại nhận lấy những lời sự ống đặng trao lại cho các ngươi. 39. Ấy là người mà tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời, đã bỏ người đặng nghiêng lòng về xứ Ê-díp-tô, 40. và nói với A-rôn rằng: Hãy làm các thần đi trước chúng ta; vì về phần Môi-se nầy, là người đã dẫn chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi. 41. Trong những ngày đó, họ đúc một tượng bò con, dâng tế lễ cho tượng và vui mừng về việc tay mình làm nên. 42. Đức Chúa Trời bèn lìa bỏ họ, phú họ thờ lạy cơ binh trên trời, như có chép trong sách các đấng tiên tri rằng: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, vậy có phải các ngươi từng dâng con sinh và của lễ cho ta, Trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng, 43. Khi các ngươi khiêng nhà trại của Mo-lóc Và ngôi sao của thần Rom-phan, Tức là những hình tượng mà các ngươi làm ra để thờ lạy chăng? Ta cũng sẽ đày các ngươi qua bên kia Ba-by-lôn.

44. Đền tạm chứng cớ vốn ở giữa tổ phụ chúng ta trong đồng vắng, như Chúa đã truyền lịnh cho Môi-se phải là y theo kiểu mẫu người đã thấy. 45. Tổ phụ chúng ta đã nhận lấy đền tạm ấy, rồi đồng đi với Giô-suê đem vào xứ họ đã chiếm lấy của các dân mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt họ; đền tạm cứ ở đó cho đến đời vua Đa-vít, 46. là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, và xin ban một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 47. Kế đó, vua Sa-lô-môn cất cho Chúa một cái nhà. 48. Nhưng Đấng Rất Cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng tiên tri đã nói: 49. Chúa phán: Trời là ngai ta, Đất là bệ chân ta. Nào có nhà nào các ngươi cất cho ta, Có nơi nào cho ta yên nghỉ chăng? 50. Há chẳng phải tay ta đã dựng nên mọi vật nầy chăng?

51. Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia! Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài; tổ-phụ các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng thế ấy! 52. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của Đấng Công bình; và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết Đấng đó; 53. các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng không giữ lấy!

54. Chúng nghe những lời đó, thì giận trong lòng, và nghiến răng với Ê-tiên. 55. Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời; 56. thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các từng trời mở ra, và Con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. 57. Bấy giờ, chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, 58. kéo người ra ngoài thành, rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo xống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sau-lơ. 59. Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi. 60. Đoạn, người quì xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ! Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ.

Bản Dịch 2011

Lời Giảng của Ê-tiên

1 Bấy giờ vị thượng tế hỏi ông, “Có đúng như vậy không?”

2 Ông đáp, “Thưa anh chị em và thưa quý cha, xin nghe tôi trình bày. Ðức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra với Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta khi ông còn ở tại Mê-sô-pô-ta-mi-a, trước khi ông sống tại Cha-ran. 3 Ngài bảo ông, ‘Hãy lìa quê hương và bà con ngươi, để đến một xứ Ta sẽ chỉ cho ngươi.’ 4 Ông lìa xứ Canh-đê và đến định cư tại Cha-ran. Rồi từ đó, sau khi thân phụ của ông qua đời, Ngài đem ông vào xứ này, xứ quý vị hiện đang sống. 5 Ngài chẳng cho ông sản nghiệp gì trong xứ này, dù một thẻo đất đặt bàn chân cũng không, nhưng Ngài lại hứa ban cho ông và cho dòng dõi ông quyền làm chủ xứ này, dù lúc ấy ông chưa có con. 6 Ðức Chúa Trời đã phán với ông rằng dòng dõi ông sẽ kiều ngụ nơi đất khách quê người, rồi họ sẽ bị bắt làm nô lệ và bị ngược đãi trong bốn trăm năm. 7 Nhưng Ðức Chúa Trời cũng đã phán,

‘Ta sẽ đoán phạt dân đã bắt chúng làm nô lệ; rồi sau đó chúng sẽ ra đi và thờ phượng Ta tại nơi này.’

8 Bấy giờ Ngài ban cho ông giao ước cắt bì; vì thế khi Áp-ra-ham sinh được I-sác, ông đã làm phép cắt bì cho I-sác vào ngày thứ tám. Theo đó I-sác làm phép cắt bì cho Gia-cốp, rồi Gia-cốp làm phép cắt bì cho mười hai trưởng tộc.

9 Các trưởng tộc ganh tị với Giô-sép nên đã bán ông xuống Ai-cập, nhưng Ðức Chúa Trời đã ở với ông. 10 Ngài đã giải cứu ông khỏi mọi cảnh truân chuyên, và cho ông được ơn và khôn ngoan trước mặt Pha-ra-ôn vua Ai-cập, khiến vua ấy bổ nhiệm ông làm tể tướng cai trị cả nước Ai-cập và cả hoàng cung.

11 Bấy giờ một nạn đói hoành hành dữ dội trên toàn cõi Ai-cập và Ca-na-an, nên các tổ phụ chúng ta không tìm đâu ra thực phẩm. 12 Nhưng khi Gia-cốp nghe rằng có lúa mì ở Ai-cập, ông sai các tổ phụ chúng ta đến đó lần thứ nhất. 13 Ðến lần thứ hai, Giô-sép tỏ mình ra cho các anh em ông biết; sau đó gia đình của Giô-sép được Pha-ra-ôn biết đến. 14 Giô-sép gởi lời mời Gia-cốp cha ông và tất cả bà con của ông, gồm bảy mươi lăm người. 15 Vậy Gia-cốp đi xuống Ai-cập và qua đời tại đó, và các tổ phụ chúng ta cũng vậy. 16 Thi hài họ đã được mang về Si-chem và đặt trong mộ mà Áp-ra-ham đã bỏ tiền mua của con cháu Ha-mô ở Si-chem.

17 Khi gần đến kỳ Ðức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài đã hứa với Áp-ra-ham, dân tộc chúng ta tại Ai-cập đã gia tăng dân số và thêm lên bội phần, 18 cho đến khi một vua khác dấy lên ở Ai-cập, và không biết gì về Giô-sép. 19 Vua ấy đối với dân tộc chúng ta cách quỷ quyệt; hắn áp bức các tổ phụ chúng ta, bắt họ phải đem con thơ của mình bỏ đi, để chúng không được sống. 20 Ngay vào thời điểm đó Môi-se được sinh ra và là một em bé dễ thương trước mặt Ðức Chúa Trời; ông được nuôi ba tháng trong nhà cha mình. 21 Khi ông bị đem đi bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã vớt lấy và đem về nuôi như con ruột mình. 22 Môi-se được giáo dục tất cả sự khôn ngoan của người Ai-cập, và là một người có quyền trong lời nói và việc làm.

23 Khi ông được bốn mươi tuổi, lòng ông nảy ra ý định đi thăm đồng bào mình, tức dân I-sơ-ra-ên. 24 Khi ông thấy một đồng bào ông bị người Ai-cập bức hiếp, ông đã ra tay binh vực, và để binh vực người bị bức hiếp, ông đã thẳng tay đánh chết người Ai-cập đó. 25 Lúc ấy ông nghĩ rằng đồng bào ông sẽ hiểu rằng Ðức Chúa Trời đã dùng ông để giải cứu họ, nhưng họ không hiểu như vậy.

26 Ngày hôm sau khi thấy họ đánh nhau, ông đến gần và tìm cách giải hòa. Ông nói, ‘Thưa các anh em, các anh em là đồng bào ruột thịt với nhau, sao lại đánh nhau như vậy?’ 27 Nhưng kẻ đang đánh người lân cận mình xô ông ra và nói, ‘Ai đã lập ông làm người lãnh đạo và quan án của chúng tôi? 28 Bộ ông tính giết tôi như đã giết người Ai-cập hôm qua sao?’ 29 Nghe những lời ấy, Môi-se liền bỏ trốn và trở thành một kiều dân trong xứ Mi-đi-an; ở đó ông sinh được hai con trai.

30 Cách bốn mươi năm sau, một Thiên Sứ hiện đến với ông trong ngọn lửa của bụi gai cháy trong đồng hoang trên Núi Si-nai. 31 Khi Môi-se thấy cảnh tượng ấy, ông lấy làm lạ; và khi ông lại gần để xem cho rõ thì có tiếng của Chúa phán với ông, 32 ‘Ta là Ðức Chúa Trời của các tổ phụ ngươi, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.’ Môi-se run sợ và không dám nhìn nữa. 33 Nhưng Chúa phán với ông, ‘Hãy cởi giày ở chân ngươi ra, vì nơi ngươi đứng là đất thánh. 34 Ta đã thấy cảnh dân Ta bị ngược đãi ở Ai-cập, và Ta đã nghe tiếng rên siết của chúng, nên Ta xuống để giải thoát chúng. Bây giờ, hãy lại đây, để Ta sẽ sai ngươi đến Ai-cập.’

35 Chính Môi-se này là người họ đã loại bỏ và bảo rằng, ‘Ai lập ông làm người lãnh đạo và quan án?’ Ông ấy chính là người đã được Ðức Chúa Trời sai đi làm người lãnh đạo và người giải thoát họ bằng cánh tay của vị Thiên Sứ đã hiện ra cho ông trong bụi gai. 36 Ông ấy chính là người đã dẫn họ ra đi sau khi đã thực hiện những dấu kỳ và phép lạ ở Ai-cập, rồi ở Hồng Hải, và trong đồng hoang bốn mươi năm. 37 Chính Môi-se này là người đã nói với con dân I-sơ-ra-ên,

‘Ðức Chúa Trời sẽ dấy lên từ giữa anh chị em một đấng tiên tri như tôi cho anh chị em.’

38 Ông ấy là người đã ở với hội chúng trong đồng hoang, cùng với vị Thiên Sứ đã nói chuyện với ông trên Núi Si-nai, và với các tổ phụ chúng ta. Ông ấy là người đã nhận những lời hằng sống để truyền lại cho chúng ta. 39 Nhưng các tổ phụ chúng ta không muốn vâng lời ông ấy; họ gạt ông ấy qua một bên và xoay lòng muốn trở về Ai-cập. 40 Họ nói với A-rôn,

‘Hãy làm cho chúng tôi những vị thần để đi trước dẫn dắt chúng tôi, vì Môi-se này, người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy đến cho ông ấy.’

41 Trong những ngày đó họ đúc tượng một con bò con, rồi đem của tế lễ đến dâng cho tượng bò con đó, và vui mừng về công việc của tay họ làm ra. 42 Vì thế Ðức Chúa Trời đã lìa bỏ họ, phó mặc họ cho sự thờ cúng các thiên binh trên trời, như có chép trong sách của các đấng tiên tri rằng,

‘Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, các ngươi há đã dâng cho Ta các thú vật hiến tế và các lễ vật suốt bốn mươi năm trong đồng hoang sao?

43 Các ngươi đã đem theo lều thờ thần Mô-lóc,

Và ngôi sao thần Rê-phan của các ngươi,

Ðó là những thần tượng các ngươi làm ra để thờ.

Nên Ta sẽ đày các ngươi qua bên kia Ba-by-lôn.’

44 Các tổ phụ chúng ta đã có Lều Chứng Cớ trong đồng hoang, như Ngài truyền cho Môi-se làm ra theo mẫu mực ông ấy đã thấy. 45 Các tổ phụ chúng ta đã thừa hưởng Lều ấy và cùng Giô-suê đem Lều ấy vào xứ đã chiếm lấy từ các dân ngoại, đó là các dân Ðức Chúa Trời đã đuổi đi trước mặt các tổ phụ chúng ta. Lều ấy cứ ở đó cho đến thời Vua Ða-vít, 46 là người được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. Vua ấy đã cầu xin để tìm một nơi ngự cho Ðức Chúa Trời của nhà Gia-cốp. 47 Sau đó Sa-lô-môn đã xây cho Ngài một ngôi nhà. 48 Tuy nhiên Ðấng Tối Cao không ở trong đền do tay người ta dựng nên, như một vị tiên tri đã bảo,

49 ‘Chúa phán, “Trời là ngai Ta, đất là bệ chân Ta.

Các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào hoặc nơi nào để cho Ta nghỉ?

50 Há chẳng phải tay Ta đã dựng nên mọi vật ấy sao?”’

51 Quý vị thật là những người cứng cổ, lòng và tai không chịu cắt bì; quý vị cứ chống lại Ðức Thánh Linh mãi. Tổ phụ quý vị thế nào, quý vị cũng thể ấy. 52 Có vị tiên tri nào mà tổ phụ quý vị không bách hại chăng? Họ giết những người nào báo trước về sự xuất hiện của Ðấng Công Chính, là Ðấng mà bây giờ chính quý vị đã trở thành những kẻ phản bội và những kẻ sát nhân. 53 Quý vị đã nhận lãnh Luật Pháp do các thiên sứ ban hành mà quý vị không tuân giữ.”

Ê-tiên Tuẫn Ðạo

54 Khi nghe những lời ấy họ giận điên trong lòng; họ nghiến răng chống lại ông. 55 Nhưng ông được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, ngước mắt nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Ðức Chúa Trời, và thấy Ðức Chúa Jesus đứng bên phải Ðức Chúa Trời. 56 Ông nói, “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên phải Ðức Chúa Trời.” 57 Bấy giờ họ cùng hét lên một tiếng lớn, bịt tai lại, chạy a lại chỗ Ê-tiên, 58 kéo ông ra ngoài thành, và ném đá ông. Những người làm chứng cởi áo choàng của họ để nơi chân một thanh niên tên là Sau-lơ. 59 Trong khi họ ném đá ông, Ê-tiên cầu nguyện rằng, “Lạy Ðức Chúa Jesus, xin tiếp nhận linh hồn con.” 60 Khi quỵ xuống, ông kêu lớn tiếng, “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ.” Nói như vậy xong ông an giấc.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành