Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 5

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Số phận của A-na-nia và Sa-phi-ra

1. Có một người tên là A-na-nia, cùng với vợ của mình là Sa-phi-ra, đã bán một tài sản; 2. ông giữ lại một phần tiền bán - người vợ cũng biết việc này - rồi đem chỉ một phần tiền đặt dưới chân của các sứ đồ.

3. Tuy nhiên Phi-e-rơ đã nói: “Nầy A-na-nia! Tại sao ngươi đã để Sa-tan đầy dẫy lòng của ngươi, ngươi đã nói dối với Đức Thánh Linh và giữ lại một phần tiền bán đất? 4. Khi chưa bán, không phải nó là của ngươi hay sao? Khi đã bán rồi, nó không thuộc quyền của ngươi hay sao? Tại sao ngươi toan tính việc này trong lòng của ngươi? Không phải ngươi đã nói dối với loài người, nhưng nói dối với Đức Chúa Trời.”

5. Khi A-na-nia nghe những lời này, ông đã ngã xuống rồi tắt thở. Nỗi kinh hoàng bao phủ trên tất cả những người nghe việc này. 6. Sau đó các thanh niên đã đứng dậy, khâm liệm ông, rồi đem đi chôn.

7. Thời gian trôi qua, khoảng ba giờ sau, vợ ông - chưa biết việc vừa xảy ra - đã bước vào.

8. Phi-e-rơ đã nói với bà: “Hãy cho ta biết, có phải ngươi đã bán đất chỉ chừng nầy hay không?” Bà nói: “Vâng! Chỉ như vậy.” 9. Phi-e-rơ đã nói với bà: “Sao các ngươi đồng lòng thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những người đã chôn chồng của ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi.”

10. Ngay lập tức, bà ngã xuống nơi chân của ông rồi tắt thở. Các thanh niên trở về thấy bà đã chết, họ đã khiêng bà ra ngoài, rồi chôn bà bên cạnh chồng của bà.

11. Nỗi kinh hoàng bao phủ trên cả Hội Thánh và tất cả những người nghe việc này.

Các Sứ Đồ chữa bệnh

12. Bấy giờ, có nhiều phép mầu và dấu lạ đã được thực hiện ở giữa dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Họ đồng ý với nhau tất cả cùng nhóm lại tại hiên cửa Sa-lô-môn. 13. Không ai trong số những người còn lại dám tham dự với họ, nhưng dân chúng thì nể trọng họ. 14. Lúc này, số người tin Chúa được thêm lên rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, 15. đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm trên giường và chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngả trên vài người trong số họ.

16. Dân chúng từ các thành phố lân cận Giê-ru-sa-lem cũng tụ họp về, đem đến những người bị bệnh, những người bị tà linh hành hạ, và rồi tất cả đều được chữa lành.

Các Sứ Đồ bị bắt rồi được tự do

17. Tuy nhiên thượng tế và những người cùng với ông - tức là những người thuộc phái Sa-đu-sê - đầy sự ganh tị, đã chỗi dậy; 18. những người này đã ra tay trên các sứ đồ, rồi bỏ họ vào nhà ngục công cộng.

19. Tuy nhiên trong ban đêm, có một thiên sứ của Chúa đã mở các cửa ngục, đem họ ra ngoài, rồi nói: 20. “Hãy đi! Đứng tại đền thờ, rồi nói cho dân chúng tất cả những lời của sự sống nầy.” 21. Nghe như vậy, vừa lúc rạng đông các sứ đồ đã vào trong đền thờ, rồi dạy dỗ.

Trong lúc đó, thượng tế và những người cùng với ông đã đến; họ triệu tập Hội Đồng với tất cả các nghị viên của dân Y-sơ-ra-ên lại, rồi sai người vào ngục để giải các sứ đồ đến. 22. Nhưng các viên chức được cử đi không tìm thấy họ trong ngục; sau đó họ quay trở lại, và báo cáo 23. rằng: “Chúng tôi thấy nhà ngục đóng kín, những lính canh đang đứng trước các cửa, tất cả an toàn, nhưng mở ra thì chúng tôi không thấy một người nào ở trong đó.”

Các Sứ Đồ trước Hội Đồng

24. Khi họ nghe những lời nầy, viên chỉ huy cảnh vệ Đền Thờ và các trưởng tế bối rối, lo âu về chính họ, bởi vì không biết việc nầy sẽ đưa đến điều gì. 25. Sau đó có người đến báo với họ: “Kìa, những người mà các ông đã bỏ ngục, đang ở trong đền thờ, họ đang đứng và dạy dỗ dân chúng!”

26. Sau đó viên chỉ huy cùng với các nhân viên đã đi để bắt các sứ đồ, nhưng không dùng bạo lực, bởi vì sợ bị dân chúng ném đá. 27. Những người đó giải họ đến, và đặt trước Hội Đồng, rồi họ bị thẩm vấn bởi vị thượng tế: 28. “Không phải chúng tôi đã truyền lệnh cho các ông không được nhân danh này dạy dỗ hay sao? Hãy xem! Các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem tràn ngập giáo lý của mình, và còn muốn đổ máu của Người nầy trên chúng tôi.”

29. Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời, nói rằng: “Cần phải vâng lời Đức Chúa Trời, hơn là vâng lời người ta. 30. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jesus được sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây và giết đi. 31. Đức Chúa Trời đã đem Đấng đó lên bên phải của Ngài - để làm Đấng Lãnh Đạo và Đấng Cứu Rỗi - để ban sự ăn năn và sự tha tội cho Y-sơ-ra-ên. 32. Chúng tôi là những nhân chứng cho những điều nầy, và Đức Thánh Linh, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng lời Ngài, cũng làm chứng như vậy.”

Lời khuyên của Ga-ma-li-ên

33. Khi nghe những lời nầy, thì họ đau như cắt và muốn giết các sứ đồ.

34. Tuy nhiên có một người trong Hội Đồng, là một người Pha-ri-si tên là Ga-ma-li-ên, là một giáo sư về luật pháp được tất cả dân chúng kính trọng, ông truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lúc. 35. Sau đó, ông nói với họ: “Thưa quý ông! là những người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận với những người nầy, với những điều mà quý vị dự tính thực hiện. 36. Thời gian trước đây, Thêu-đa đã dấy lên, tự xưng hùng, có khoảng bốn trăm người đã theo hắn, nhưng hắn đã bị giết, và tất cả những kẻ bị thuyết phục theo hắn đều tan rã, và rồi không còn gì cả. 37. Sau người nầy, cũng có Giu-đa, là một người Ga-li-lê, đã nổi lên vào thời đăng bộ, đã lôi kéo nhiều người theo mình. Nhưng rồi hắn cũng chết, tất cả những kẻ bị thuyết phục theo hắn đã tan lạc.

38. Bây giờ tôi thưa với quý vị: Hãy tránh xa khỏi những người nầy, cứ để mặc họ, bởi vì nếu mưu định và công việc nầy đến từ loài người thì sẽ bị thất bại; 39. tuy nhiên, nếu đó là bởi Đức Chúa Trời, thì quý vị sẽ không thể nào tiêu diệt họ được. Đừng bao giờ để cho quý vị ở trong vị thế chống lại Đức Chúa Trời.”

40. Họ đã được thuyết phục bởi ông. Họ đã gọi các sứ đồ vào, truyền đánh đòn, ra lệnh không được nói về danh của Đức Chúa Jesus, rồi thả họ ra.

41. Vì vậy, các sứ đồ đã rời khỏi Hội Đồng trong sự vui mừng, bởi vì họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì Danh của Chúa.

42. Sau đó, mỗi ngày, tại đền thờ và tại nhà, họ không ngừng giảng dạy và công bố Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Đại Chúng

Số phận của A-na-nia và Sa-phi-ra

Có một người tên là A-na-nia, cùng với vợ của mình là Sa-phi-ra, đã bán một tài sản. Ông giữ lại một phần tiền bán - người vợ cũng biết việc này - rồi đem chỉ một phần tiền đặt dưới chân của các sứ đồ.

Tuy nhiên Phi-e-rơ đã nói: “Nầy A-na-nia! Tại sao ngươi đã để Sa-tan đầy dẫy lòng của ngươi. Ngươi đã nói dối với Đức Thánh Linh và giữ lại một phần tiền bán đất? Khi chưa bán, không phải nó là của ngươi hay sao? Khi đã bán rồi, nó không thuộc quyền của ngươi hay sao? Tại sao ngươi toan tính việc này trong lòng của ngươi? Không phải ngươi đã nói dối với loài người, nhưng nói dối với Đức Chúa Trời.”

Khi A-na-nia nghe những lời này, ông đã ngã xuống rồi tắt thở. Nỗi kinh hoàng bao phủ trên tất cả những người nghe việc này.

Sau đó các thanh niên đã đứng dậy, khâm liệm ông, rồi đem đi chôn.

Thời gian trôi qua, khoảng ba giờ sau, vợ ông - chưa biết việc vừa xảy ra - đã bước vào.

Phi-e-rơ đã nói với bà: “Hãy cho ta biết, có phải ngươi đã bán đất chỉ chừng nầy hay không?”

Bà nói: “Vâng! Chỉ như vậy.”

Phi-e-rơ đã nói với bà: “Sao các ngươi đồng lòng thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những người đã chôn chồng của ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi.”

Ngay lập tức, bà ngã xuống nơi chân của ông rồi tắt thở.

Các thanh niên trở về thấy bà đã chết, họ đã khiêng bà ra ngoài, rồi chôn bà bên cạnh chồng của bà.

Nỗi kinh hoàng bao phủ trên cả Hội Thánh và tất cả những người nghe việc này.

Các Sứ Đồ chữa bệnh

Bấy giờ, có nhiều phép mầu và dấu lạ đã được thực hiện ở giữa dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Họ đồng ý với nhau tất cả cùng nhóm lại tại hiên cửa Sa-lô-môn. Không ai trong số những người còn lại dám tham dự với họ, nhưng dân chúng thì nể trọng họ. Lúc này, số người tin Chúa được thêm lên rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm trên giường và chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngả trên vài người trong số họ.

Dân chúng từ các thành phố lân cận Giê-ru-sa-lem cũng tụ họp về, đem đến những người bị bệnh, những người bị tà linh hành hạ, và rồi tất cả đều được chữa lành.

Các Sứ Đồ bị bắt rồi được tự do

Tuy nhiên thượng tế và những người cùng với ông - tức là những người thuộc phái Sa-đu-sê - đầy sự ganh tị, đã chỗi dậy; những người này đã ra tay trên các sứ đồ, rồi bỏ họ vào nhà ngục công cộng.

Tuy nhiên trong ban đêm, có một thiên sứ của Chúa đã mở các cửa ngục, đem họ ra ngoài, rồi nói: “Hãy đi! Đứng tại đền thờ, rồi nói cho dân chúng tất cả những lời của sự sống nầy.”

Nghe như vậy, vừa lúc rạng đông các sứ đồ đã vào trong đền thờ, rồi dạy dỗ.

Trong lúc đó, thượng tế và những người cùng với ông đã đến; họ triệu tập Hội Đồng với tất cả các nghị viên của dân Y-sơ-ra-ên lại, rồi sai người vào ngục để giải các sứ đồ đến. Tuy nhiên các viên chức được cử đi không tìm thấy họ trong ngục; sau đó họ quay trở lại, và báo cáo rằng: “Chúng tôi thấy nhà ngục đóng kín, những lính canh đang đứng trước các cửa, tất cả an toàn, nhưng mở ra thì chúng tôi không thấy một người nào ở trong đó.”

Các Sứ Đồ trước Hội Đồng

Khi họ nghe những lời nầy, viên chỉ huy cảnh vệ Đền Thờ và các trưởng tế bối rối, lo âu về chính họ, bởi vì không biết việc nầy sẽ đưa đến điều gì. Sau đó có người đến báo với họ: “Kìa, những người mà các ông đã bỏ ngục, đang ở trong đền thờ, họ đang đứng và dạy dỗ dân chúng!”

Sau đó viên chỉ huy cùng với các nhân viên đã đi để bắt các sứ đồ, nhưng không dùng bạo lực, bởi vì sợ bị dân chúng ném đá. Những người đó giải họ đến, và đặt trước Hội Đồng, rồi họ bị thẩm vấn bởi vị thượng tế: “Không phải chúng tôi đã truyền lệnh cho các ông không được nhân danh này dạy dỗ hay sao? Hãy xem! Các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem tràn ngập giáo lý của mình, và còn muốn đổ máu của Người nầy trên chúng tôi.”

Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời, nói rằng: “Cần phải vâng lời Đức Chúa Trời, hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jesus được sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem Đấng đó lên bên phải của Ngài - để làm Đấng Lãnh Đạo và Đấng Cứu Rỗi - để ban sự ăn năn và sự tha tội cho Y-sơ-ra-ên. Chúng tôi là những nhân chứng cho những điều nầy, và Đức Thánh Linh, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng lời Ngài, cũng làm chứng như vậy.”

Lời khuyên của Ga-ma-li-ên

Khi nghe những lời nầy, thì họ đau như cắt và muốn giết các sứ đồ.

Tuy nhiên có một người trong Hội Đồng, là một người Pha-ri-si tên là Ga-ma-li-ên, là một giáo sư về luật pháp được tất cả dân chúng kính trọng, ông truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lúc. Sau đó, ông nói với họ: “Thưa quý ông! là những người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận với những người nầy, với những điều mà quý vị dự tính thực hiện. Thời gian trước đây, Thêu-đa đã dấy lên, tự xưng hùng, có khoảng bốn trăm người đã theo hắn, nhưng hắn đã bị giết, và tất cả những kẻ bị thuyết phục theo hắn đều tan rã, và rồi không còn gì cả. Sau người nầy, cũng có Giu-đa, là một người Ga-li-lê, đã nổi lên vào thời đăng bộ, đã lôi kéo nhiều người theo mình. Nhưng rồi hắn cũng chết, tất cả những kẻ bị thuyết phục theo hắn đã tan lạc.

Bây giờ tôi thưa với quý vị: Hãy tránh xa khỏi những người nầy, cứ để mặc họ, bởi vì nếu mưu định và công việc nầy đến từ loài người thì sẽ bị thất bại; tuy nhiên, nếu đó là bởi Đức Chúa Trời, thì quý vị sẽ không thể nào tiêu diệt họ được. Đừng bao giờ để cho quý vị ở trong vị thế chống lại Đức Chúa Trời.”

Họ đã được thuyết phục bởi ông. Họ đã gọi các sứ đồ vào, truyền đánh đòn, ra lệnh không được nói về danh của Đức Chúa Jesus, rồi thả họ ra.

Vì vậy, các sứ đồ đã rời khỏi Hội Đồng trong sự vui mừng, bởi vì họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì Danh của Chúa.

Sau đó, mỗi ngày, tại đền thờ và tại nhà, họ không ngừng giảng dạy và công bố Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Ngữ Căn

Số phận của A-na-nia và Sa-phi-ra

1. Có một người tên là A-na-nia, cùng với vợ của mình là Sa-phi-ra, đã bán một tài sản; 2. ông giữ lại một phần tiền bán - người vợ cũng biết việc này - rồi đem chỉ một phần tiền đặt dưới chân của các sứ đồ.

3. Tuy nhiên Phi-e-rơ đã nói: “Nầy A-na-nia! Tại sao ngươi đã để Sa-tan đầy dẫy lòng của ngươi, ngươi đã nói dối với Đức Thánh Linh và giữ lại một phần tiền bán đất? 4. Khi chưa bán, không phải nó là của ngươi hay sao? Khi đã bán rồi, nó không thuộc quyền của ngươi hay sao? Tại sao ngươi toan tính việc này trong lòng của ngươi? Không phải ngươi đã nói dối với loài người, nhưng với Đức Chúa Trời.”

5. Khi A-na-nia nghe những lời này, ông đã ngã xuống rồi tắt thở. Nỗi kinh hoàng bao phủ trên tất cả những người nghe việc này. 6. Sau đó các thanh niên đã đứng dậy, khâm liệm ông, rồi đem đi chôn.

7. Thời gian trôi qua, khoảng ba giờ sau, vợ ông - chưa biết việc vừa xảy ra - đã bước vào.

8. Phi-e-rơ đã nói với bà: “Hãy cho ta biết, có phải ngươi đã bán đất chỉ chừng nầy hay không?” Bà nói: “Vâng! Chỉ như vậy.” 9. Phi-e-rơ đã nói với bà: “Sao các ngươi đồng lòng thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những người đã chôn chồng của ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi.”

10. Ngay lập tức, bà ngã xuống nơi chân của ông rồi tắt thở. Các thanh niên trở về thấy bà đã chết, họ đã khiêng bà ra ngoài, rồi chôn bà bên cạnh chồng của bà.

11. Nỗi kinh hoàng bao phủ trên cả Hội Thánh và tất cả những người nghe việc này.

Các Sứ Đồ chữa bệnh

12. Bấy giờ, có nhiều phép mầu và dấu lạ đã được thực hiện ở giữa dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Họ đồng ý với nhau tất cả cùng nhóm lại tại hiên cửa Sa-lô-môn. 13. Không ai trong số những người còn lại dám tham dự với họ, nhưng dân chúng thì nể trọng họ. 14. Lúc này, số người tin Chúa được thêm lên rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, 15. đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm trên giường và chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngả trên vài người trong số họ.

16. Dân chúng từ các thành phố lân cận Giê-ru-sa-lem cũng tụ họp về, đem đến những người bị bệnh, những người bị tà linh hành hạ, và rồi tất cả đều được chữa lành.

Các Sứ Đồ bị bắt rồi được tự do

17. Tuy nhiên thượng tế và những người cùng với ông - tức là những người thuộc phái Sa-đu-sê - đầy sự ganh tị, đã chỗi dậy; 18. những người này đã ra tay trên các sứ đồ, rồi bỏ họ vào nhà ngục công cộng.

19. Tuy nhiên trong ban đêm, có một thiên sứ của Chúa đã mở các cửa ngục, đem họ ra ngoài, rồi nói: 20. “Hãy đi! Đứng tại đền thờ, rồi nói cho dân chúng tất cả những lời của sự sống nầy.” 21. Nghe như vậy, vừa lúc rạng đông các sứ đồ đã vào trong đền thờ, rồi dạy dỗ.

Trong lúc đó, thượng tế và những người cùng với ông đã đến; họ triệu tập Hội Đồng với tất cả các nghị viên của dân Y-sơ-ra-ên lại, rồi sai người vào ngục để giải các sứ đồ đến. 22. Nhưng các viên chức được cử đi không tìm thấy họ trong ngục; sau đó họ quay trở lại, và báo cáo 23. rằng: “Chúng tôi thấy nhà ngục đóng kín, những lính canh đang đứng trước các cửa, tất cả an toàn, nhưng mở ra thì chúng tôi không thấy một người nào ở trong đó.”

Các Sứ Đồ trước Hội Đồng

24. Khi họ nghe những lời nầy, viên chỉ huy cảnh vệ Đền Thờ và các trưởng tế bối rối, lo âu về chính họ, bởi vì không biết việc nầy sẽ đưa đến điều gì. 25. Sau đó có người đến báo với họ: “Kìa, những người mà các ông đã bỏ ngục, đang ở trong đền thờ, họ đang đứng và dạy dỗ dân chúng!”

26. Sau đó viên chỉ huy cùng với các nhân viên đã đi để bắt họ, nhưng không dùng bạo lực, bởi vì sợ bị dân chúng ném đá. 27. Những người đó giải họ đến, và đặt trước Hội Đồng, rồi họ bị thẩm vấn bởi vị thượng tế: 28. “Không phải chúng tôi đã truyền lệnh cho các ông không được nhân danh này dạy dỗ hay sao? Hãy xem! Các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem tràn ngập giáo lý của mình, và còn muốn đổ máu của Người nầy trên chúng tôi.”

29. Nhưng Phi-e-rơ trả lời, và các sứ đồ đã nói: “Cần phải vâng lời Đức Chúa Trời, hơn là vâng lời người ta. 30. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jesus được sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây và giết đi. 31. Đức Chúa Trời đã đem Đấng đó lên bên phải của Ngài - để làm Đấng Lãnh Đạo và Đấng Cứu Rỗi - để ban sự ăn năn và sự tha tội cho Y-sơ-ra-ên. 32. Chúng tôi là những nhân chứng cho những điều nầy, và Đức Thánh Linh, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng lời Ngài, cũng vậy.”

Lời khuyên của Ga-ma-li-ên

33. Khi nghe những lời nầy, thì họ đau như cắt và muốn giết các sứ đồ.

34. Tuy nhiên có một người trong Hội Đồng, là một người Pha-ri-si tên là Ga-ma-li-ên, là một giáo sư về luật pháp được tất cả dân chúng kính trọng, ông truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lúc. 35. Sau đó, ông nói với họ: “Thưa quý ông! là những người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận với những người nầy, với những điều mà quý vị dự tính thực hiện. 36. Thời gian trước đây, Thêu-đa đã dấy lên, tự xưng hùng, có khoảng bốn trăm người đã theo hắn, nhưng hắn đã bị giết, và tất cả những kẻ bị thuyết phục theo hắn đều tan rã, và rồi không còn gì cả. 37. Sau người nầy, cũng có Giu-đa, là một người Ga-li-lê, đã nổi lên vào thời đăng bộ, đã lôi kéo nhiều người theo mình. Nhưng rồi hắn cũng chết, tất cả những kẻ bị thuyết phục theo hắn đã tan lạc.

38. Bây giờ tôi thưa với quý vị: Hãy tránh xa những người nầy, cứ để mặc họ, bởi vì nếu mưu định và công việc nầy đến từ loài người thì sẽ bị thất bại; 39. tuy nhiên, nếu đó là bởi Đức Chúa Trời, thì quý vị sẽ không thể nào tiêu diệt họ được; đừng bao giờ để cho quý vị ở trong vị thế chống lại Đức Chúa Trời.”

40. Họ đã được thuyết phục bởi ông. Họ đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn, truyền lệnh không được nói về danh của Đức Chúa Jesus, rồi thả họ ra.

41. Vì vậy, các sứ đồ đã rời khỏi Hội Đồng trong sự vui mừng, bởi vì họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì Danh Ngài.

42. Sau đó, mỗi ngày, tại đền thờ và tại nhà, họ không ngừng giảng dạy và công bố Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch 1925

1. Nhưng có một người tên là A-na-nia, thuận với vợ là Sa-phi-ra, bán gia sản mình, 2. và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán; rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. 3. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó? 4. Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. 5. A-na-nia nghe nói bấy nhiêu lời, thì ngã xuống và tắt hơi; phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. 6. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thây người và đem đi chôn.

7. Khỏi đó độ ba giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. 8. Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng: Hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngằn ấy phải không? Thưa rằng: Phải, giá ngằn ấy đó. 9. Phi-e-rơ bèn nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. 10. Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. 11. Cả Hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. 12. Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn. 13. Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. 14. Số những người tin Chúa cùng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, 15. đến nỗi người ta đem kẻ bịnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. 16. Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giê-ru-sa-lem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành.

17. Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người (ấy là phe Sa-đu-sê) đều đứng dậy, đầy lòng ghen tương, 18. bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. 19. Nhưng đang ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra, và dặn rằng: 20. Đi đi, hãy chường mặt nơi đền thờ, mà rao giảng cho dân chúng mọi lời nầy của sự sống. 21. sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày, vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên lại, sai người vào khám đặng điệu các sứ đồ đến. 22. Các kẻ sai đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình 23. rằng: chúng tôi thấy khám đóng kĩ, lính canh đứng ngoài trước cửa; nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong. 24. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy, đều bức tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. 25. Nhưng có người thoạt đến, báo với họ rằng: Kìa, những người mà các quan đã bỏ tù, nay đang ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự! 26. Kế đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi nhưng không dùng cách dữ tợn, vì sợ bị dân chúng ném đá; 27. và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ, rằng: 28. Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao! 29. Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. 30. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. 31. Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên. 32. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.

33. Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. 34. Nhưng một người Pha-ri-si, tên là Ga-ma-li-ên, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lịnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. 35. Kế đó, người nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xứ với những người nầy. 36. Trước đây, Thêu-đa dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ bốn trăm người theo hắn: hắn bị giết, và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rốt lại chẳng qua là hư không. 37. Kế hắn thì có Giu-đa, người Ga-li-lê, dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình; nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. 38. Nay ta khuyên các ngươi: Hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc nầy ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi; 39. nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời.

Chúng nghe theo lời người: 40. thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Jêsus mà giảng dạy; đoạn, tha ra. 41. Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus. 42. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin Lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ.

Bản Dịch 2011

A-na-nia và Sa-phi-ra

1 Nhưng một người tên là A-na-nia, với vợ là Sa-phi-ra, bán một miếng đất của họ, 2 và giữ lại một phần tiền; vợ ông biết rõ điều đó, đoạn ông đem số tiền còn lại đặt nơi chân các sứ đồ.

3 Phi-rơ nói, “Này ông A-na-nia, sao ông để Sa-tan đầy dẫy lòng ông, khiến ông nói dối Ðức Thánh Linh mà giữ lại một phần số tiền bán đất? 4 Khi miếng đất chưa bán, nó chẳng phải là của ông sao? Sau khi bán rồi, chẳng phải ông có quyền giữ số tiền đó sao? Tại sao ông rắp tâm làm điều ấy? Không phải ông dối gạt loài người nhưng dối gạt Ðức Chúa Trời.”

5 Nghe xong những lời ấy, A-na-nia ngã xuống và tắt thở. Tất cả những ai nghe chuyện ấy đều rất sợ hãi.

6 Các thanh niên đứng dậy, liệm xác ông, khiêng ra ngoài, và chôn.

7 Khoảng ba giờ sau, vợ ông, vốn chẳng biết việc đã xảy ra, bước vào. 8 Phi-rơ nói với bà, “Xin bà nói cho tôi biết, có phải ông bà bán miếng đất giá được bao nhiêu đó không?”

Bà đáp, “Vâng, chỉ được bấy nhiêu đó thôi.”

9 Phi-rơ nói với bà, “Tại sao ông bà đồng lòng với nhau thử Ðức Thánh Linh của Chúa? Kìa, bàn chân của những người đi chôn chồng bà vừa về đến cửa, họ sẽ khiêng bà luôn.”

10 Ngay lập tức bà ngã xuống nơi chân ông và tắt thở. Những thanh niên bước vào, thấy bà đã chết, họ khiêng bà ra, và chôn bà bên cạnh chồng bà.

11 Toàn thể hội thánh và tất cả những ai nghe việc ấy đều rất sợ hãi.

Những Dấu Kỳ và Phép Lạ Tỏ Ra Qua Các Ðầy Tớ Chúa

12 Khi ấy nhiều dấu kỳ và phép lạ xảy ra trong dân bởi tay các vị sứ đồ. Tất cả tín hữu đều đồng ý chọn Hành Lang Sa-lô-môn làm nơi nhóm họp. 13 Những người ngoài không ai dám tham dự với họ, mặc dù dân chúng rất coi trọng họ. 14 Tuy nhiên số người tin Chúa càng ngày càng đông, cả nam lẫn nữ rất nhiều. 15 Thậm chí người ta khiêng những người bịnh ra đường, đặt họ nằm trên các chõng và các cáng, để khi Phi-rơ đi qua, bóng của ông ít nữa cũng ngã trên một vài người bịnh. 16 Dân từ các thành phụ cận Giê-ru-sa-lem lũ lượt kéo nhau đến, mang theo những người bịnh và những người bị các quỷ ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành.

Các Sứ Ðồ Bị Bắt và Ðược Giải Thoát

17 Bấy giờ vị thượng tế và những người cộng sự của ông, tức những người theo phái Sa-đu-sê, đứng dậy. Họ đầy lòng ganh tị, 18 tra tay bắt các sứ đồ, và nhốt họ vào khám công. 19 Nhưng ban đêm một thiên sứ của Chúa đến, mở các cửa nhà giam, đưa họ ra ngoài, và bảo, 20 “Hãy đi, đứng trong đền thờ, và giảng dạy cho dân mọi lời ban sự sống này.” 21 Nghe như thế, vừa hừng đông họ đi vào đền thờ và giảng dạy.

Khi vị thượng tế và những người cộng sự của ông đến, họ triệu tập phiên họp của Hội Ðồng tức tất cả các vị trong Hội Ðồng Lãnh Ðạo của dân I-sơ-ra-ên; đoạn họ sai người đến nhà giam để điệu các sứ đồ đến. 22 Nhưng khi các cảnh binh đền thờ đến đó, họ chẳng thấy vị sứ đồ nào trong ngục, nên họ trở về và báo cáo, 23 “Chúng tôi thấy các cửa nhà giam đều khóa kỹ, và các lính canh đứng gác bên ngoài, nhưng khi mở các cửa ra, chúng tôi chẳng thấy người nào bên trong cả.”

24 Khi viên sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ và các trưởng tế nghe những lời đó, họ băn khoăn lo lắng, không biết việc này rồi sẽ ra sao. 25 Bấy giờ có người đến báo với họ, “Xem kìa, những người các ông đã giam trong ngục đang đứng ở đền thờ và giảng dạy cho dân.”

26 Viên sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ liền cùng một nhóm thuộc hạ đến bắt các sứ đồ giải về, nhưng họ không dám dùng vũ lực vì sợ bị dân ném đá.

Các Sứ Ðồ trước Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái

27 Khi những người ấy đã điệu họ đến và bắt họ đứng giữa Hội Ðồng, vị thượng tế chất vấn họ, 28 “Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh không được nhân danh người ấy để giảng dạy, thế mà, hãy xem, các anh đã làm cho Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo của các anh, và các anh định làm cho máu của người ấy đổ lại trên chúng tôi sao?”

29 Bấy giờ Phi-rơ và các sứ đồ trả lời và nói, “Chúng tôi phải vâng lời Ðức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. 30 Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm cho Ðức Chúa Jesus, Ðấng quý vị đã giết bằng cách treo trên cây gỗ, sống lại. 31 Ðức Chúa Trời đã tôn Ðấng ấy lên bên phải Ngài để làm Lãnh Tụ và Ðấng Giải Cứu, hầu ban sự ăn năn và sự tha tội cho dân I-sơ-ra-ên. 32 Chúng tôi là các nhân chứng cho những điều ấy, và Ðức Thánh Linh, Ðấng Ðức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng lời Ngài, cũng làm chứng cho những điều ấy.”

33 Khi nghe như thế họ vô cùng tức giận và bàn mưu giết các sứ đồ.

Lời Bàn của Giáo Sư Ga-ma-li-ên

34 Nhưng trong Hội Ðồng có một người Pha-ri-si tên là Ga-ma-li-ên, làm giáo sư luật, được toàn dân kính trọng; ông đứng dậy và ra lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. 35 Sau đó ông nói với họ,

“Kính thưa quý vị lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên, xin quý vị hãy cẩn thận về điều quý vị tính làm đối với những người này. 36 Trước đây có Thêu-đa nổi lên. Ông ấy tự cho mình là người có bản lĩnh và lôi kéo được một số người, khoảng bốn trăm người đã theo ông; nhưng khi ông ấy bị giết, tất cả những người theo ông đã tan rã, chẳng còn ai hết. 37 Sau ông ấy có Giu-đa người Ga-li-lê nổi lên trong thời kiểm tra dân số. Ông ấy cũng chiêu mộ được một số người theo mình, nhưng ông ấy cũng bị giết, tất cả những kẻ theo ông ấy đều bị tản lạc. 38 Vậy bây giờ tôi xin đề nghị với quý vị: hãy dang xa những người này và cứ để mặc họ, vì nếu chương trình này hay công việc này là bởi loài người, nó sẽ bị thất bại; 39 nhưng nếu bởi Ðức Chúa Trời, quý vị sẽ không thể nào đánh đổ họ được, mà không chừng quý vị còn trở thành những kẻ chống lại Ðức Chúa Trời.”

40 Bấy giờ họ mới chịu thuận theo lời thuyết phục của ông. Họ cho gọi các vị sứ đồ vào và sai người đánh đòn các vị ấy. Họ ra lịnh cho các vị ấy không được nhân danh Ðức Chúa Jesus mà nói, rồi thả các vị ấy ra.

41 Các vị sứ đồ ra khỏi phòng họp của Hội Ðồng lòng đầy vui mừng, vì họ đã được coi là xứng đáng để chịu khổ nhục vì danh Ngài.

42 Hằng ngày tại đền thờ hay tại các tư gia, họ vẫn tiếp tục giảng dạy và rao truyền Tin Mừng rằng Ðức Chúa Jesus chính là Ðấng Christ.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành