Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chữa lành người què

1. Vào giờ thứ chín là giờ cầu nguyện, Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ. 2. Có một người què từ lúc lọt lòng mẹ, mỗi ngày người đó được người ta đem đến đặt tại cửa đền thờ, gọi là Cửa Đẹp, để xin bố thí từ những người vào đền thờ. 3. Khi thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp vào đền thờ, người đó đã xin được bố thí.

4. Phi-e-rơ đã nhìn chăm vào người đó, rồi cùng với Giăng, nói: “Hãy nhìn vào chúng tôi.”

5. Người đó chăm chú nhìn họ với hy vọng sẽ nhận được điều gì từ nơi họ.

6. Tuy nhiên Phi-e-rơ đã nói: “Tôi không có vàng và bạc, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi!”

7. Ông đã nắm tay phải của người đó, rồi nâng người đó dậy. Lập tức các bàn chân và mắt cá của người đó trở nên cứng vững. 8. Người đó nhảy lên, đứng thẳng, rồi bước đi; người đó đã vào đền thờ cùng với họ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. 9. Mọi người đã thấy người đó bước đi thì ca ngợi Đức Chúa Trời. 10. Và rồi, họ nhận ra người đó là người đã ngồi xin bố thí tại Cửa Đẹp của đền thờ; họ kinh ngạc và sửng sờ về việc đã xảy ra cho người đó.

Bài giảng thứ hai của Sứ đồ Phi-e-rơ

11. Trong lúc người đó đang bám theo Phi-e-rơ và Giăng, tất cả dân chúng chạy đến với họ tại hành lang Sa-lô-môn - dân chúng vô cùng kinh ngạc.

12. Thấy vậy, Phi-e-rơ liền nói với dân chúng: “Thưa quý vị là những người Y-sơ-ra-ên! Tại sao quý vị ngạc nhiên về điều nầy? Tại sao quý vị nhìn chăm vào chúng tôi như chúng tôi đã nhờ quyền năng hay đạo đức riêng của mình khiến người nầy đi được? 13. Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, đã tôn vinh đầy tớ của Ngài là Đức Chúa Jesus, là Đấng mà chính quý vị đã nộp và từ bỏ trước sự hiện diện của Phi-lát trong khi ông đã xử để tha Ngài.

14. Tuy nhiên quý vị đã không muốn một Đấng Thánh và là Đấng Công Chính, nhưng đã xin tha cho một người, là một kẻ sát nhân, và quý vị đã nhận được điều đó. 15. Quý vị đã giết Đấng Sáng Tạo sự sống, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết; và chúng tôi là những nhân chứng cho điều đó.

16. Chính đức tin trong danh của Ngài đã làm cho người nầy, là người mà quý vị thấy và biết, được vững mạnh. Chính danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người nầy hoàn toàn khỏe mạnh ngay trước mặt tất cả quý vị.

17. Thưa anh em, tôi biết anh em, cũng như các lãnh đạo của anh em, đã hành động trong sự thiếu hiểu biết. 18. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã dùng cách đó để làm ứng nghiệm lời Ngài đã báo trước qua miệng của các tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau khổ.

19. Vì vậy, hãy ăn năn và quay lại để tội lỗi của anh em được tẩy xóa, 20. để những thời kỳ, đang được làm mới lại trong sự hiện diện của Chúa, sẽ đến, và Ngài có thể sai Đấng mà Ngài đã chỉ định là Đấng Christ, tức là Đức Chúa Jesus, đến với anh em. 21. là Đấng thật ra được tiếp nhận trên trời, cho đến thời kỳ tất cả mọi vật được phục hồi, như Đức Chúa Trời đã phán qua miệng các thánh nhân, là những tiên tri của Ngài, từ xa xưa.

22. Thật vậy, Môi-se đã nói: ‘Chúa, là Đức Chúa Trời của các ngươi, sẽ dấy lên trong những anh em của các ngươi một Đấng tiên tri như ta, và các ngươi phải lắng nghe Ngài trong trong tất cả mọi điều Ngài truyền cho các ngươi. 23. Và giờ đây, nếu linh hồn người nào không nghe Đấng tiên tri đó sẽ bị hủy diệt khỏi dân chúng.’

24. Tất cả các tiên tri, từ Sa-mu-ên cho đến những người theo sau, khi họ nói, cũng công bố về những ngày nầy.

25. Anh em là con cháu của các tiên tri và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ của anh em khi Ngài phán với Áp-ra-ham: ‘Và rồi bởi một Hậu Tự của con, tất cả các chi tộc trên đất sẽ được phước.’ 26. Trước hết, vì anh em mà Đức Chúa Trời đã nâng Đầy Tớ của Ngài lên, đã sai Ngài đến để ban phước cho anh em bằng cách khiến mỗi người lìa bỏ sự gian ác của mình.”

Bản Dịch Đại Chúng

Chữa lành người què

Vào giờ thứ chín là giờ cầu nguyện, Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ. Có một người què từ lúc lọt lòng mẹ, mỗi ngày người đó được người ta đem đến đặt tại cửa đền thờ, gọi là Cửa Đẹp, để xin bố thí từ những người vào đền thờ. Khi thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp vào đền thờ, người đó đã xin được bố thí.

Phi-e-rơ đã nhìn chăm vào người đó, rồi cùng với Giăng, nói: “Hãy nhìn vào chúng tôi.”

Người đó chăm chú nhìn họ với hy vọng sẽ nhận được điều gì từ nơi họ.

Tuy nhiên Phi-e-rơ đã nói: “Tôi không có vàng và bạc, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi!”

Ông đã nắm tay phải của người đó, rồi nâng người đó dậy. Lập tức các bàn chân và mắt cá của người đó trở nên cứng vững. Người đó nhảy lên, đứng thẳng, rồi bước đi; người đó đã vào đền thờ cùng với họ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Mọi người đã thấy người đó bước đi thì ca ngợi Đức Chúa Trời. Và rồi, họ nhận ra người đó là người đã ngồi xin bố thí tại Cửa Đẹp của đền thờ; họ kinh ngạc và sửng sờ về việc đã xảy ra cho người đó.

Bài giảng thứ hai của Sứ đồ Phi-e-rơ

Trong lúc người đó đang bám theo Phi-e-rơ và Giăng, tất cả dân chúng chạy đến với họ tại hành lang Sa-lô-môn - dân chúng vô cùng kinh ngạc.

Thấy vậy, Phi-e-rơ liền nói với dân chúng: “Thưa quý vị là những người Y-sơ-ra-ên! Tại sao quý vị ngạc nhiên về điều nầy? Tại sao quý vị nhìn chăm vào chúng tôi như chúng tôi đã nhờ quyền năng hay đạo đức riêng của mình khiến người nầy đi được? Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, đã tôn vinh đầy tớ của Ngài là Đức Chúa Jesus, là Đấng mà chính quý vị đã nộp và từ bỏ trước sự hiện diện của Phi-lát trong khi ông đã xử để tha Ngài.

Tuy nhiên quý vị đã không muốn một Đấng Thánh và là Đấng Công Chính, nhưng đã xin tha cho một người, là một kẻ sát nhân, và quý vị đã nhận được điều đó. Quý vị đã giết Đấng Sáng Tạo sự sống, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết; và chúng tôi là những nhân chứng cho điều đó.

Chính đức tin trong danh của Ngài đã làm cho người nầy, là người mà quý vị thấy và biết, được vững mạnh. Chính danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người nầy hoàn toàn khỏe mạnh ngay trước mặt tất cả quý vị.

Thưa anh em, tôi biết anh em, cũng như các lãnh đạo của anh em, đã hành động trong sự thiếu hiểu biết. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã dùng cách đó để làm ứng nghiệm lời Ngài đã báo trước qua miệng của các tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau khổ.

Vì vậy, hãy ăn năn và quay lại để tội lỗi của anh em được tẩy xóa, để những thời kỳ, đang được làm mới lại trong sự hiện diện của Chúa, sẽ đến, và Ngài có thể sai Đấng mà Ngài đã chỉ định là Đấng Christ, tức là Đức Chúa Jesus, đến với anh em. là Đấng thật ra được tiếp nhận trên trời, cho đến thời kỳ tất cả mọi vật được phục hồi, như Đức Chúa Trời đã phán qua miệng các thánh nhân, là những tiên tri của Ngài, từ xa xưa.

Thật vậy, Môi-se đã nói: ‘Chúa, là Đức Chúa Trời của các ngươi, sẽ dấy lên trong những anh em của các ngươi một Đấng tiên tri như ta, và các ngươi phải lắng nghe Ngài trong trong tất cả mọi điều Ngài truyền cho các ngươi. Và giờ đây, nếu linh hồn người nào không nghe Đấng tiên tri đó sẽ bị hủy diệt khỏi dân chúng.’

Tất cả các tiên tri, từ Sa-mu-ên cho đến những người theo sau, khi họ nói, cũng công bố về những ngày nầy.

Anh em là con cháu của các tiên tri và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ của anh em khi Ngài phán với Áp-ra-ham: ‘Và rồi bởi một Hậu Tự của con, tất cả các chi tộc trên đất sẽ được phước.’ Trước hết, vì anh em mà Đức Chúa Trời đã nâng Đầy Tớ của Ngài lên, đã sai Ngài đến để ban phước cho anh em bằng cách khiến mỗi người lìa bỏ sự gian ác của mình.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Chữa lành người què

1. Vào giờ thứ chín là giờ cầu nguyện, Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ. 2. Có một người què từ lúc lọt lòng mẹ, mỗi ngày người đó được người ta đem đến đặt tại cửa đền thờ, gọi là Cửa Đẹp, để xin bố thí từ những người vào đền thờ. 3. Khi thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp vào đền thờ, người đó đã xin được bố thí.

4. Phi-e-rơ đã nhìn chăm vào người đó, rồi cùng với Giăng, nói: “Hãy nhìn vào chúng tôi.”

5. Người đó chăm chú nhìn họ với hy vọng sẽ nhận được điều gì từ nơi họ.

6. Tuy nhiên Phi-e-rơ đã nói: “Tôi không có vàng và bạc, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi!”

7. Ông đã nắm tay phải của người đó, rồi nâng người đó dậy. Lập tức các bàn chân và mắt cá của người đó trở nên cứng vững. 8. Người đó nhảy lên, đứng thẳng, rồi bước đi; người đó đã vào đền thờ cùng với họ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. 9. Mọi người đã thấy người đó bước đi thì ca ngợi Đức Chúa Trời. 10. Và rồi, họ nhận ra người đó là người đã ngồi xin bố thí tại Cửa Đẹp của đền thờ; họ kinh ngạc và sửng sờ về việc đã xảy ra cho người đó.

Bài giảng thứ hai của Sứ đồ Phi-e-rơ

11. Trong lúc người đó đang bám theo Phi-e-rơ và Giăng, tất cả dân chúng chạy đến với họ tại hành lang Sa-lô-môn - dân chúng vô cùng kinh ngạc.

12. Thấy vậy, Phi-e-rơ liền nói với dân chúng: “Thưa quý vị là những người Y-sơ-ra-ên! Tại sao quý vị ngạc nhiên về điều nầy? Tại sao quý vị nhìn chăm vào chúng tôi như chúng tôi đã nhờ quyền năng hay đạo đức riêng của mình khiến người nầy đi được? 13. Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, đã tôn vinh đầy tớ của Ngài là Đức Chúa Jesus, là Đấng mà chính quý vị đã nộp và từ bỏ trước sự hiện diện của Phi-lát trong khi ông đã xử để tha Ngài.

14. Tuy nhiên quý vị đã không muốn một Đấng Thánh và là Đấng Công Chính, nhưng đã xin tha cho một người, là một kẻ sát nhân, và quý vị đã nhận được điều đó. 15. Quý vị đã giết Đấng Sáng Tạo sự sống, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết; và chúng tôi là những nhân chứng cho điều đó.

16. Chính đức tin trong danh của Ngài đã làm cho người nầy, là người mà quý vị thấy và biết, được vững mạnh. Chính danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người nầy hoàn toàn khỏe mạnh ngay trước mặt tất cả quý vị.

17. Thưa anh em, tôi biết anh em, cũng như các lãnh đạo của anh em, đã hành động trong sự thiếu hiểu biết. 18. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã dùng cách đó để làm ứng nghiệm lời Ngài đã báo trước qua miệng của các tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau khổ.

19. Vì vậy, hãy ăn năn và quay lại để tội lỗi của anh em được tẩy xóa, 20. để những thời kỳ, đang được làm mới lại trong sự hiện diện của Chúa, sẽ đến, và Ngài có thể sai Đấng mà Ngài đã chỉ định là Đấng Christ, tức là Đức Chúa Jesus, đến với anh em. 21. là Đấng thật ra được tiếp nhận trên trời, cho đến thời kỳ tất cả mọi vật được phục hồi, như Đức Chúa Trời đã phán qua miệng các thánh nhân, là những tiên tri của Ngài, từ xa xưa.

22. Thật vậy, Môi-se đã nói: ‘Chúa, là Đức Chúa Trời của các ngươi, sẽ dấy lên trong những anh em của các ngươi một Đấng tiên tri như ta, và các ngươi phải lắng nghe Ngài trong trong tất cả mọi điều Ngài truyền cho các ngươi. 23. Và giờ đây, nếu linh hồn người nào không nghe Đấng tiên tri đó sẽ bị hủy diệt khỏi dân chúng.’

24. Tất cả các tiên tri, từ Sa-mu-ên cho đến những người theo sau, khi họ nói, cũng công bố về những ngày nầy.

25. Anh em là con cháu của các tiên tri và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ của anh em khi Ngài phán với Áp-ra-ham: ‘Và rồi bởi một Hậu Tự của con, tất cả các chi tộc trên đất sẽ được phước.’ 26. Trước hết, vì anh em mà Đức Chúa Trời đã nâng Đầy Tớ của Ngài lên, đã sai Ngài đến để ban phước cho anh em bằng cách khiến mỗi người lìa bỏ sự gian ác của mình.”

Bản Dịch 1925

1. Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. 2. Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. 3. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. 4. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. 5. Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. 6. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! 7. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; 8. người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. 9. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. 10. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ đặng xin bố thí; nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người.

11. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn. 12. Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người nầy đi được vậy? 13. Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Jêsus, là Đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra. 14. Các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình; 15. các ngươi đã giết Chúa của sự sống, mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. 16. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi.

17. Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em, vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. 18. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. 19. Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, 20. hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus, 21. mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. 22. Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. 23. Hễ ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. 24. Hết thảy các tiên tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo người, cũng đều có rao truyền những ngày nầy nữa. 25. Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri, và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài phán cùng Áp-ra-ham rằng: Các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. 26. Đức Chúa Trời đã dấy Đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai Người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình.

Bản Dịch 2011

Người Què Ðược Chữa Lành

1 Một ngày kia Phi-rơ và Giăng đi lên đền thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều. 2 Khi ấy có một người què từ trong lòng mẹ đã được khiêng đến đó. Số là hằng ngày ông được người ta khiêng để bên cổng đền thờ tên là Cổng Ðẹp để xin những người đi vào đền thờ bố thí. 3 Khi ông thấy Phi-rơ và Giăng sắp vào đền thờ, ông xin họ bố thí. 4 Phi-rơ và Giăng nhìn chăm chăm ông và nói, “Hãy nhìn chúng tôi!”

5 Vậy ông nhìn chăm chăm họ, hy vọng sẽ nhận được gì. 6 Nhưng Phi-rơ nói, “Bạc và vàng tôi không có, nhưng điều tôi có, tôi cho ông: Nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét hãy đứng dậy và bước đi.”

7 Ðoạn Phi-rơ nắm lấy tay phải ông và đỡ ông dậy; ngay lập tức hai bàn chân và các mắt cá của ông được vững mạnh. 8 Ông nhảy lên, đứng thẳng dậy, và bước đi. Ông đi vào đền thờ với họ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ca ngợi Ðức Chúa Trời.

9 Mọi người thấy ông vừa đi vừa ca ngợi Ðức Chúa Trời; 10 họ nhận ra ông là người què vốn ngồi xin bố thí tại Cổng Ðẹp của đền thờ, họ rất kinh ngạc và lấy làm lạ về những gì đã xảy đến cho ông.

11 Trong khi ông bám theo Phi-rơ và Giăng, mọi người đều quá đỗi kinh ngạc và kéo nhau chạy theo họ đến một nơi gọi là Hành Lang Sa-lô-môn.

Phi-rơ Giảng tại Ðền Thờ

12 Khi Phi-rơ thấy thế, ông nói với dân, “Thưa anh chị em người I-sơ-ra-ên, tại sao anh chị em kinh ngạc về việc này? Hay tại sao anh chị em nhìn chầm chập vào chúng tôi như thể tự chúng tôi có quyền phép hoặc đạo hạnh gì có thể làm cho người này bước đi vậy? 13 Ấy là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của I-sác, và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp, Ðức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Ðức Chúa Jesus, Ðấng anh chị em đã trao nộp và khước từ trước mặt Phi-lát, dù ông ấy đã quyết định phóng thích Ngài. 14 Anh chị em đã khước từ Ðấng Thánh và Ðấng Công Chính mà xin ân xá một kẻ sát nhân cho mình. 15 Anh chị em đã giết Ðấng Ban Sự Sống, Ðấng Ðức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết; về việc này, chúng tôi là các nhân chứng. 16 Bởi đức tin trong danh Ngài là danh đã làm cho người này, người anh chị em đã thấy và biết, được vững mạnh, và bởi đức tin nơi Ngài mà người này đã được ban cho mạnh khỏe hoàn toàn ngay trước mắt anh chị em.

17 Vậy bây giờ, thưa anh chị em, tôi biết anh chị em đã hành động trong lúc chưa hiểu biết, cũng như những người lãnh đạo của anh chị em. 18 Nhưng nhờ thế Ðức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán qua miệng tất cả các vị tiên tri rằng Ðấng Christ do Ngài sai đến phải chịu đau khổ. 19 Vậy anh chị em hãy ăn năn, hãy trở về với Ðức Chúa Trời để tội lỗi của anh chị em được xóa đi, 20 hầu thời kỳ tươi mới có thể đến từ trước mặt Chúa, và để Ngài có thể sai Ðấng Christ, Ðấng đã được chỉ định từ trước, chính là Ðức Chúa Jesus, đến với anh chị em. 21 Ngài là Ðấng thiên đàng phải rước về cho đến thời kỳ làm mới lại muôn vật, tức thời kỳ Ðức Chúa Trời đã cậy miệng các vị tiên tri thánh của Ngài nói trước từ lâu. 22 Thật vậy Môi-se đã nói,

‘Chúa Ðức Chúa Trời của anh chị em sẽ dấy lên từ giữa anh chị em một đấng tiên tri như tôi cho anh chị em. Anh chị em phải nghe theo mọi điều đấng ấy dạy bảo. 23 Ai không nghe theo đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân.’

24 Sau đó tất cả các đấng tiên tri, từ Sa-mu-ên cho đến những vị kế tiếp ông, hễ ai nói tiên tri đều cũng loan báo về những ngày ấy. 25 Anh chị em là con cháu của các đấng tiên tri và của giao ước Ðức Chúa Trời đã lập với tổ tiên của anh chị em, khi Ngài phán với Áp-ra-ham,

‘Từ dòng dõi ngươi tất cả các dân trên đất sẽ được phước.’

26 Khi Ðức Chúa Trời dấy lên Ðầy Tớ của Ngài, Ngài đã sai Ðầy Tớ ấy đến với anh chị em trước hết, để ban phước cho anh chị em bằng cách làm mỗi người trong anh chị em lìa bỏ những xấu xa tội lỗi của mình.”

Tài Liệu