Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 24

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Năm ngày sau, Thượng tế A-na-nia đã đến, cùng với vài trưởng lão, và một luật sư tên Tẹt-tu-lu, để khiếu nại Phao-lô với tổng đốc.

2. Sau khi Phao-lô được gọi vào, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo như sau: "Nhờ ngài mà chúng tôi nhận được nhiều bình an; nhờ viễn tượng của ngài mà nhiều cải cách tốt đẹp đã được thực hiện cho dân tộc nầy. 3. Thưa ngài Phê-lít, bất cứ tại đâu và bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng đều ghi nhận những điều đó với lòng tri ân sâu xa. 4. Tuy nhiên để khỏi làm phiền ngài thêm nữa, tôi xin ngài lấy lòng khoan nhân mà nghe lời trình bày ngắn gọn của chúng tôi: 5. Thật vậy, chúng tôi đã gặp người nầy như là một loài ôn dịch đã khuấy rối và gây xích động giữa vòng những người Do Thái khắp thế giới, và hắn cũng là một lãnh đạo của tà giáo Na-xa-rét. 6. Thậm chí hắn cố gắng làm ô uế đền thờ, cho nên chúng tôi đã bắt hắn [và dự định xử theo luật của chúng tôi]. 7. [Tuy nhiên, Ly-si-a, vị chỉ huy, với một lực lượng rất lớn đã đến, bắt hắn khỏi tay của chúng tôi,] 8. [rồi ra lệnh rằng những người tố cáo phải đến gặp ngài.] Xin chính ngài hãy tra hỏi hắn để có thể biết mọi điều mà chúng tôi tố cáo hắn.” 9. Sau đó, những người Do Thái cũng đồng tình, quả quyết những điều này là đúng như vậy.

10. Sau khi tổng đốc ra hiệu cho Phao-lô phúc đáp, ông nói: “Tôi biết ngài làm thẩm phán trong nước nầy đã lâu năm, cho nên tôi rất vui được tự biện hộ về những điều này. 11. Như ngài có thể biết, tôi vừa lên Giê-ru-sa-lem chưa được mười hai ngày để thờ phượng. 12. Người ta không hề thấy tôi tranh cãi với ai, hay xúi giục dân chúng nổi loạn, hoặc trong đền thờ, hoặc nơi hội đường, hay là trong thành phố. 13. Ngay bây giờ, họ cũng không thể đưa ra một bằng chứng nào cho ngài về điều mà họ đã tố cáo tôi. 14. Tuy nhiên tôi thừa nhận với ngài điều nầy: Đó là tôi theo đạo mà họ gọi là tà giáo. Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi. Tôi tin mọi điều được chép trong luật pháp và các tiên tri. 15. Tôi có một hy vọng nơi Đức Chúa Trời cũng như chính họ vậy: Đó là trông chờ sự sống lại của cả người công chính lẫn người bất chính. 16. Cũng chính vì điều nầy, trong mọi sự, tôi cố gắng để có được một lương tâm không bị cáo trách trước Đức Chúa Trời và trước loài người. 17. Nhiều năm đã trôi qua, bây giờ tôi trở về đất nước, đem theo vật cứu trợ và những sinh lễ. 18. Họ gặp tôi đang làm lễ thanh tẩy trong đền thờ, chứ không có tụ tập đám đông hoặc gây rối loạn gì cả. Tuy nhiên, có một vài người Do Thái từ A-sia, 19. họ là những người đáng lý phải gặp ngài hôm nay để tố cáo tôi, nếu họ tìm thấy tôi có điều gì đáng để tố cáo; 20. còn nếu không, chính những người ở đây hãy nói rằng họ đã thấy điều gì bất chính trong tôi khi tôi đang đứng trước Hội Đồng. 21. Nếu có, chỉ là một lời mà tôi đã thốt lên khi đứng ở giữa họ: ‘Chỉ vì sự sống lại của những người chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông.’”

22. Tuy nhiên, Phê-lít biết rất chính xác nhiều điều về đạo, cho nên đã trì hoãn, ông nói: “Khi nào chỉ huy Ly-si-a xuống, ta sẽ xem xét việc nầy cho các ngươi.” 23. Ông ra lệnh cho đội trưởng, là người đang canh giữ Phao-lô, dễ dãi hơn hơn với ông, và đừng ngăn cấm thân nhân của ông đến chăm sóc ông. 24. Vài ngày sau, Phê-lít cùng với Đơ-ru-si, vợ của ông, là một phụ nữ Do Thái, đã đến; ông mời Phao-lô để nghe Phao-lô nói về đức tin trong Đấng Christ Jesus. 25. Tuy nhiên khi Phao-lô nói về sự công chính, sự tiết độ và sự phán xét sẽ đến, thì Phê-lít run sợ và nói: “Bây giờ ông có thể lui; khi nào có dịp, tôi sẽ gọi ông trở lại!” 26. Đồng thời, Phê-lít cũng hy vọng Phao-lô đút lót tiền cho mình, cho nên thường đòi Phao-lô đến và nói chuyện với ông.

27. Hai năm trôi qua, Pốt-tiu Phê-tu kế vị Phê-lít. Vì muốn được lòng dân Do Thái nên sau khi Phê-lít đi, ông đã giam Phao-lô vào ngục.

Bản Dịch Đại Chúng

Năm ngày sau, Thượng tế A-na-nia đã đến, cùng với vài trưởng lão, và một luật sư tên Tẹt-tu-lu, để khiếu nại Phao-lô với tổng đốc.

Sau khi Phao-lô được gọi vào, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo như sau: " Thưa ngài Phê-lít! Nhờ ngài mà chúng tôi nhận được nhiều bình an; nhờ viễn tượng của ngài mà nhiều cải cách tốt đẹp đã được thực hiện cho dân tộc nầy. Bất cứ tại đâu và bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng đều ghi nhận những điều đó với lòng tri ân sâu xa. Tuy nhiên để khỏi làm phiền ngài thêm nữa, tôi xin ngài lấy lòng khoan nhân mà nghe lời trình bày ngắn gọn của chúng tôi: Thật vậy, chúng tôi đã gặp người nầy như là một loài ôn dịch đã khuấy rối và gây xích động giữa vòng những người Do Thái khắp thế giới, và hắn cũng là một lãnh đạo của tà giáo Na-xa-rét. Thậm chí hắn cố gắng làm ô uế đền thờ, cho nên chúng tôi đã bắt hắn và dự định xử theo luật của chúng tôi. Tuy nhiên, Ly-si-a, vị chỉ huy, với một lực lượng rất lớn đã đến, bắt hắn khỏi tay của chúng tôi, rồi ra lệnh rằng những người tố cáo phải đến gặp ngài. Xin chính ngài hãy tra hỏi hắn để có thể biết mọi điều mà chúng tôi tố cáo hắn.” Sau đó, những người Do Thái cũng đồng tình, quả quyết những điều này là đúng như vậy.

Sau khi tổng đốc ra hiệu cho Phao-lô phúc đáp, ông nói: “Tôi biết ngài làm thẩm phán trong nước nầy đã lâu năm, cho nên tôi rất vui được tự biện hộ về những điều này. Như ngài có thể biết, tôi vừa lên Giê-ru-sa-lem chưa được mười hai ngày để thờ phượng. Người ta không hề thấy tôi tranh cãi với ai, hay xúi giục dân chúng nổi loạn, hoặc trong đền thờ, hoặc nơi hội đường, hay là trong thành phố. Ngay bây giờ, họ cũng không thể đưa ra một bằng chứng nào cho ngài về điều mà họ đã tố cáo tôi. Tuy nhiên tôi thừa nhận với ngài điều nầy: Đó là tôi theo đạo mà họ gọi là tà giáo. Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi. Tôi tin mọi điều được chép trong luật pháp và các tiên tri. Tôi có một hy vọng nơi Đức Chúa Trời cũng như chính họ vậy: Đó là trông chờ sự sống lại của cả người công chính lẫn người bất chính. Cũng chính vì điều nầy, trong mọi sự, tôi cố gắng để có được một lương tâm không bị cáo trách trước Đức Chúa Trời và trước loài người. Nhiều năm đã trôi qua, bây giờ tôi trở về đất nước, đem theo vật cứu trợ và những sinh lễ. Họ gặp tôi đang làm lễ thanh tẩy trong đền thờ, chứ không có tụ tập đám đông hoặc gây rối loạn gì cả. Tuy nhiên, có một vài người Do Thái từ A-sia, họ là những người đáng lý phải gặp ngài hôm nay để tố cáo tôi, nếu họ tìm thấy tôi có điều gì đáng để tố cáo; còn nếu không, chính những người ở đây hãy nói rằng họ đã thấy điều gì bất chính trong tôi khi tôi đang đứng trước Hội Đồng. Nếu có, chỉ là một lời mà tôi đã thốt lên khi đứng ở giữa họ: ‘Chỉ vì sự sống lại của những người chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông.’”

Tuy nhiên, Phê-lít biết rất chính xác nhiều điều về đạo, cho nên đã trì hoãn, ông nói: “Khi nào chỉ huy Ly-si-a xuống, ta sẽ xem xét việc nầy cho các ngươi.” Ông ra lệnh cho đội trưởng, là người đang canh giữ Phao-lô, dễ dãi hơn hơn với ông, và đừng ngăn cấm thân nhân của ông đến chăm sóc ông.

Vài ngày sau, Phê-lít cùng với Đơ-ru-si, vợ của ông, là một phụ nữ Do Thái, đã đến; ông mời Phao-lô để nghe Phao-lô nói về đức tin trong Đấng Christ Jesus. Tuy nhiên khi Phao-lô nói về sự công chính, sự tiết độ và sự phán xét sẽ đến, thì Phê-lít run sợ và nói: “Bây giờ ông có thể lui; khi nào có dịp, tôi sẽ gọi ông trở lại!” Đồng thời, Phê-lít cũng hy vọng Phao-lô đút lót tiền cho mình, cho nên thường đòi Phao-lô đến và nói chuyện với ông.

Hai năm trôi qua, Pốt-tiu Phê-tu đến kế vị Phê-lít. Vì muốn được lòng dân Do Thái nên sau khi Phê-lít đi, ông đã giam Phao-lô vào ngục.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Năm ngày sau, Thượng tế A-na-nia đã đến, cùng với vài trưởng lão, và một luật sư tên Tẹt-tu-lu, để khiếu nại Phao-lô với tổng đốc. 2. Sau khi Phao-lô được gọi vào, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo như sau: "Nhờ ngài mà chúng tôi nhận được nhiều bình an; nhờ viễn tượng của ngài mà nhiều cải cách tốt đẹp đã được thực hiện cho dân tộc nầy. 3. Thưa ngài Phê-lít, bất cứ tại đâu và bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng đều ghi nhận những điều đó với lòng tri ân sâu xa. 4. Tuy nhiên để khỏi làm phiền ngài thêm nữa, tôi xin ngài lấy lòng khoan nhân mà nghe lời trình bày ngắn gọn của chúng tôi: 5. Thật vậy, chúng tôi đã gặp người nầy như là một loài ôn dịch đã khuấy rối và gây xích động giữa vòng những người Do Thái khắp thế giới, và hắn cũng là một lãnh đạo của tà giáo Na-xa-rét. 6. Thậm chí hắn cố gắng làm ô uế đền thờ, cho nên chúng tôi đã bắt hắn [và dự định xử theo luật của chúng tôi]. 7. [Tuy nhiên, Ly-si-a, vị chỉ huy, với một lực lượng rất lớn đã đến, bắt hắn khỏi tay của chúng tôi,] 8. [rồi ra lệnh rằng những người tố cáo phải đến gặp ngài.] Xin chính ngài hãy tra hỏi hắn để có thể biết mọi điều mà chúng tôi tố cáo hắn.” 9. Sau đó, những người Do Thái cũng đồng tình, quả quyết những điều này là đúng như vậy.

10. Sau khi tổng đốc ra hiệu cho Phao-lô phúc đáp, ông nói: “Tôi biết ngài làm thẩm phán trong nước nầy đã lâu năm, cho nên tôi rất vui được tự biện hộ về những điều này. 11. Như ngài có thể biết, tôi lên Giê-ru-sa-lem chưa được mười hai ngày để thờ phượng. 12. Người ta không hề thấy tôi tranh cãi với ai, hay xúi giục dân chúng nổi loạn, hoặc trong đền thờ, hoặc nơi hội đường, hay là trong thành phố. 13. Ngay bây giờ, họ cũng không thể đưa ra một bằng chứng nào cho ngài về điều họ đã tố cáo tôi. 14. Tuy nhiên tôi thừa nhận với ngài điều nầy: Đó là tôi theo đạo mà họ gọi là tà giáo. Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, tôi tin mọi điều được chép trong luật pháp và các tiên tri. 15. Tôi có một hy vọng nơi Đức Chúa Trời cũng như chính họ vậy, đó là trông chờ sự sống lại của cả người công chính lẫn người bất chính. 16. Cũng chính vì điều nầy, trong mọi sự, tôi cố gắng để có một lương tâm không bị cáo trách trước Đức Chúa Trời và trước loài người. 17. Nhiều năm đã trôi qua, bây giờ tôi trở về đất nước, đem theo vật cứu trợ và những sinh lễ. 18. Họ gặp tôi đang làm lễ thanh tẩy trong đền thờ, chứ không có tụ tập đám đông hoặc gây rối loạn gì cả. Tuy nhiên, có một vài người Do Thái từ A-sia, 19. họ là những người đáng lý phải gặp ngài hôm nay để tố cáo tôi, nếu họ tìm thấy tôi có điều gì đáng để tố cáo; 20. còn nếu không, chính những người ở đây hãy nói rằng họ đã thấy điều gì bất chính trong tôi khi tôi đang đứng trước Hội Đồng; 21. nếu có, chỉ là một lời mà tôi đã thốt lên khi đứng ở giữa họ: ‘Chỉ vì sự sống lại của những người chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông.’ ”

22. Tuy nhiên, Phê-lít biết rất chính xác nhiều điều về đạo, cho nên đã trì hoãn, ông nói: “Khi nào chỉ huy Ly-si-a xuống, ta sẽ xem xét việc nầy cho các ngươi.” 23. Ông ra lệnh cho đội trưởng, là người đang canh giữ Phao-lô, dễ dãi hơn hơn với ông, và đừng ngăn cấm thân nhân của ông đến chăm sóc ông. 24. Vài ngày sau, Phê-lít cùng với Đơ-ru-si, vợ của ông, là một phụ nữ Do Thái, đã đến; ông mời Phao-lô để nghe ông nói về đức tin trong Đấng Christ Jesus. 25. Tuy nhiên khi ông nói về sự công chính, sự tiết độ và sự phán xét sẽ đến, thì Phê-lít run sợ và nói: “Bây giờ ông hãy lui ra; khi nào có dịp, tôi sẽ gọi ông trở lại!” 26. Đồng thời, ông cũng hy vọng Phao-lô đút lót tiền cho mình, cho nên thường đòi ông đến và nói chuyện với ông.

27. Hai năm trôi qua, Pốt-tiu Phê-tu kế vị Phê-lít. Vì muốn được lòng dân Do Thái nên sau khi Phê-lít đi, ông đã giam Phao-lô vào ngục.

Bản Dịch 1925

1. Sau đó năm ngày, có thầy cả thượng phẩm là A-na-nia đến, với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tẹt-tu-lu, trình đơn kiện Phao-lô trước mặt quan tổng đốc. 2. Phao-lô bị đòi đến rồi, Tẹt-tu-lu khởi sự cáo người như vầy:

3. Bẩm quan lớn Phê-lít, nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân nầy, lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy. 4. Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lâu hơn, thì tôi xin quan lấy lòng khoan nhân mà nghe một vài lời chúng tôi nói đây. 5. Vậy, chúng tôi đã gặp người nầy, như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế giới: nó làm đầu của phe người Na-xa-rét, 6. cũng đã toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó [và chúng tôi có muốn xử nó theo luật pháp chúng tôi. 7. Nhưng quản cơ Ly-sia đến, bắt nó khỏi tay chúng tôi cách hung bạo, 8. truyền lịnh cho các người kiện nó hãy đến hầu quan.] Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn, thì sẽ biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo.

9. Đến phiên các người Giu-đa cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy.

10. Quan tổng đốc ra dấu biểu Phao-lô nói đi, thì người thưa rằng: Tôi biết quan làm quan án trong nước nầy đã lâu năm, nên tôi dạn dĩ mà binh vực duyên cớ mình. 11. Quan tra xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Giê-ru-sa-lem mà thờ lạy, chưa được mười hai ngày nay. 12. Người ta chẳng từng gặp tôi, hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố, cãi lẫy cùng ai hay xui dân làm loạn bao giờ. 13. Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó. 14. Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri; 15. và tôi có sự trông cậy nầy nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. 16. Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. 17. Vả, đã lâu năm nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dâng của lễ. 18. Đang khi ấy, có mấy người Giu-đa quê ở cõi A-si kia gặp tôi ở trong đền thờ, được tinh sạch, chớ chẳng có dân đông hay rối loạn chi. 19. Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi. 20. Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội, lúc tôi đứng tại tòa công luận, 21. hoặc có, thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng: Ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông.

22. Phê-lít vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giãn việc kiện ra, mà rằng: khi nào quan quản cơ Ly-sia xuống, ta sẽ xét việc nầy. 23. Đoạn, người truyền cho thầy đội giữ Phao-lô, nhưng phải cho người hơi được thong thả, có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người, thì đừng cấm. 24. Qua mấy ngày sau, Phê-lít với vợ mình là Đơ-ru-si, người Giu-đa, đến, rồi sai gọi Phao-lô, và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. 25. Nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê-lít run sợ, nói rằng: Bây giờ ngươi hãy lui; đợi khi nào ta rảnh, sẽ gọi lại. 26. Phê-lít cũng trông Phao-lô lót bạc cho mình; nên năng đòi người đến, và nói chuyện cùng người.

27. Khỏi hai năm, Bốt-tiu Phê-tu đến thay Phê-lít. Bởi cớ Phê-lít muốn làm cho dân Giu-đa bằng lòng, bèn cứ giam Phao-lô nơi ngục.

Bản Dịch 2011

Phao-lô Biện Hộ Trước Chính Quyền La-mã tại Sê-sa-rê

1 Năm ngày sau Thượng Tế A-na-nia với vài trưởng lão và một luật sư tên Tẹt-tu-lu xuống đệ đơn kiện Phao-lô với quan tổng trấn. 2 Sau khi Phao-lô được gọi đến, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố cáo ông rằng:

“Tâu quan Phê-lít:

Nhờ ơn quan, chúng tôi hưởng được thái bình lâu dài, và nhờ sự nhìn xa thấy rộng của quan, nhiều cải tiến đã được thực hiện cho đất nước này. 3 Lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng hết lòng tri ơn quan. 4 Ðể khỏi phải làm phiền quan thêm nữa, xin quan nhẫn nại lắng nghe chúng tôi trình bày vắn tắt như sau:

5 Chúng tôi đã tìm thấy tên này là đồ ôn dịch, một kẻ chuyên gây rối cho người Do-thái khắp nơi trên thế giới, và là tên cầm đầu của phái Na-xa-rét. 6 Vì hắn toan làm ô uế đền thờ nên chúng tôi đã bắt hắn. Chúng tôi muốn xử hắn theo luật của chúng tôi, 7 nhưng Quan Chỉ Huy Cơ-lau-đi-u Ly-si-a đã đến dùng vũ lực cướp hắn khỏi tay chúng tôi, 8 và truyền cho những ai muốn tố cáo hắn hãy đến hầu quan. Khi quan đích thân tra xét hắn, chắc chắn quan sẽ rõ mọi điều chúng tôi tố cáo hắn.”

9 Người Do-thái cũng hùa theo và bảo rằng những lời cáo buộc ấy quả đúng như vậy.

10 Khi Phao-lô được quan tổng trấn ra dấu cho phép nói, ông nói:

“Tôi biết rằng quan xét xử trong đất nước này đã nhiều năm, nên tôi rất hân hạnh được nói lên những lời để binh vực tôi. 11 Quan có thể cho điều tra để biết rõ rằng tôi đi lên Giê-ru-sa-lem để thờ phượng cách đây chưa được mười hai ngày. 12 Trong đền thờ, trong các hội đường, hoặc trong khắp thành phố, người ta không thấy tôi tranh cãi với ai điều gì và cũng không sách động quần chúng nổi loạn. 13 Họ cũng không thể chứng minh cho quan những điều họ tố cáo tôi hôm nay. 14 Nhưng tôi xin xác nhận với quan về ‘Ðạo’ mà họ gọi là ‘phái’ đó:

Tôi phụng sự Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi. Tôi tin tưởng mọi điều đã chép trong Luật Pháp và Các Tiên Tri. 15 Tôi có lòng hy vọng nơi Ðức Chúa Trời, một niềm hy vọng mà chính họ cũng đồng ý, đó là sẽ có sự sống lại cho người ngay lành và kẻ gian ác. 16 Vì thế tôi luôn luôn cố giữ một lương tâm trong sạch trước mặt Ðức Chúa Trời và mọi người.

17 Sau nhiều năm xa cách, nay tôi về nước để mang tiền cứu trợ về giúp đất nước tôi và để dâng của tế lễ. 18 Trong khi tôi làm như thế, họ bắt tôi trong đền thờ, lúc tôi sắp hoàn tất nghi lễ tẩy uế, không tụ tập đám đông, và cũng không gây rối chi cả. 19 Nhưng một số người Do-thái ở A-si-a, những người đáng lý phải hầu quan hôm nay để tố cáo tôi, nếu họ tìm thấy tôi có điều gì đáng tố cáo; 20 còn không, xin những người có mặt tại đây nói ra tội trạng của tôi lúc tôi đứng trước Hội Ðồng Lãnh Ðạo, 21 nếu không phải là câu này mà tôi đã tuyên bố khi đứng trước mặt họ, ‘Ấy là vì sự sống lại của người chết mà tôi bị xét xử trước mặt anh em hôm nay.’”

Phao-lô Bị Giam Lỏng tại Sê-sa-rê

22 Nhưng Phê-lít, người biết khá rõ về Ðạo mà Phao-lô đề cập, đã cho hoãn lại cuộc xét xử và nói, “Khi nào Quan Chỉ Huy Ly-si-a xuống đây, ta sẽ phán quyết vụ án này cho các ngươi.” 23 Sau đó ông ra lịnh cho viên đại đội trưởng chịu trách nhiệm việc canh giữ Phao-lô phải cho ông được tự do thong thả, và đừng ngăn trở nếu có thân nhân bạn hữu nào đến thăm nuôi.

24 Vài ngày sau Phê-lít và vợ ông là Ðơ-ru-si-la, một phụ nữ Do-thái, gọi Phao-lô đến để nghe ông giảng về đức tin nơi Ðức Chúa Jesus Christ. 25 Nhưng khi nghe Phao-lô nói đến sự công chính, sự tiết độ, và sự phán xét sẽ đến, Phê-lít sợ và nói, “Bây giờ ông có thể lui ra, khi nào có thì giờ, tôi sẽ mời ông trở lại.” 26 Ðồng thời Phê-lít cũng mong Phao-lô đút lót tiền bạc cho mình, nên thường mời ông đến đàm đạo.

27 Sau hai năm, Pọt-xi-u Phê-tu đến thay thế Phê-lít. Số là vì muốn được lòng người Do-thái, nên Phê-lít cứ giam lỏng Phao-lô trong tù.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành