Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 22

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. “Thưa các ông, các anh, và các cha! Xin hãy nghe sự biện hộ của tôi với quý vị!” 2. Khi nghe ông nói với họ bằng tiếng Hê-bơ-rơ, họ im lặng hơn. Ông nói:

3. “Tôi là một người Do Thái, sinh tại Tạt-sơ thuộc Si-li-si, nhưng được trưởng dưỡng trong thành phố nầy, học dưới chân của Ga-ma-li-ên. Tôi được giáo dục đúng theo luật pháp của tổ tiên chúng ta, đầy lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, cũng giống như tất cả quý vị hôm nay. 4. Tôi đã từng bách hại những người theo đạo nầy cho đến chết; bắt trói và bỏ tù bất kể đàn ông hay đàn bà. 5. Về điều này, vị thượng tế và tất cả trưởng lão làm chứng cho tôi; tôi đã nhận từ họ những bức thư gửi cho các anh em tại Đa-mách, và tôi đã đi đến đó để bắt trói những người tại đó, dẫn về Giê-ru-sa-lem để trừng trị.

6. Tuy nhiên, có một chuyện đã xảy ra cho tôi trên hành trình. Vào khoảng giữa trưa, khi gần đến Đa-mách, thình lình có một ánh sáng chói lòa từ trời chiếu xuống bao phủ tôi. 7. Tôi đã ngã xuống đất và nghe có một tiếng phán với tôi: ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ! Tại sao ngươi bắt bớ Ta?’ 8. Tôi thưa: ‘Lạy Chúa! Chúa là ai?’ Ngài phán: ‘Ta là Jesus người Na-xa-rét mà ngươi đang bắt bớ.’ 9. Những người đi với tôi nhìn thấy ánh sáng đó, nhưng họ không nghe tiếng của Đấng đã phán với tôi. 10. Sau đó tôi đã thưa: ‘Lạy Chúa! Con phải làm gì?’ Và rồi Chúa nói với tôi: ‘Hãy chỗi dậy, đi đến Đa-mách, tại đó con sẽ được hướng dẫn cho biết điều Ta chỉ định cho con phải làm.’ 11. Vì ánh sáng chói lòa, trong lúc tôi không thể thấy, các bạn đồng hành đã nắm tay dắt tôi, và tôi đã đến Đa-mách. 12. Sau đó, có một người tên là A-na-nia, là một người mộ đạo theo luật pháp, được tất cả người Do Thái sống tại đó làm chứng tốt. 13. Ông đã đến với tôi, đứng bên cạnh tôi, rồi nói với tôi: ‘Anh Sau-lơ! Hãy nhận thị lực trở lại!’ Ngay chính giờ đó, tôi nhìn lên và thấy ông ta. 14. Rồi ông nói: ‘Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã chọn anh để biết ý muốn của Ngài, để thấy Đấng Công Chính, và nghe tiếng phán từ miệng của Ngài. 15. Bởi vì anh sẽ làm nhân chứng cho Ngài với tất cả mọi người về những điều anh đã thấy và nghe. 16. Bây giờ, tại sao anh còn chần chờ? Hãy chỗi dậy, nhận báp-têm, thanh tẩy tội lỗi của mình, và kêu cầu danh của Ngài.’

17. Chuyện xảy ra sau đó lúc tôi trở về Giê-ru-sa-lem; đang khi cầu nguyện trong đền thờ, tôi xuất thần 18. và thấy Ngài đang phán với tôi rằng: ‘Hãy vội vã, nhanh chóng ra khỏi Giê-ru-sa-lem, vì họ sẽ không chấp nhận lời làm chứng của con về Ta!’ 19. Tôi thưa: ‘Lạy Chúa! Chính họ biết con đã từng bỏ tù và đánh đòn những người tin Chúa trong các hội đường. 20. Và khi máu của Ê-tiên, nhân chứng của Ngài, bị đổ ra, thì chính con cũng đứng bên cạnh, tán đồng, và canh giữ trang phục của những người giết ông ta.’ 21. Ngài phán với tôi: ‘Hãy đi, bởi vì Ta sẽ sai con đến cùng những người ngoại quốc ở xa.’”

22. Họ chịu lắng nghe ông nói cho đến lời nầy, thì họ cất lớn giọng của họ nói rằng: “Hãy diệt hạng người đó khỏi mặt đất! Nó chẳng đáng sống!” 23. Sau đó, họ hò hét, tung áo xống, vẩy bụi lên trời. 24. Viên chỉ huy ra lệnh dẫn ông vào trong đồn, dùng roi tra khảo ông để biết tại sao dân chúng la hét chống lại ông như vậy.

25. Tuy nhiên, khi họ lấy dây căng ông ra, Phao-lô đã nói với viên đội trưởng đang đứng gần đó: “Có hợp pháp để các ông đánh đòn một người, là một công dân Rô-ma, khi chưa thành án sao?” 26. Nghe như vậy, viên đội trưởng đã trình với vị chỉ huy rằng: “Ông định làm gì đây? Vì người nầy là một công dân Rô-ma.” 27. Sau đó vị chỉ huy đã đến gặp Phao-lô rồi hỏi: “Hãy nói cho tôi, anh có phải là công dân Rô-ma không?” Ông đã trả lời: “Phải.” 28. Vị chỉ huy nói: “Tôi đã mua quyền công dân này với giá rất cao.” Nhưng Phao-lô nói rằng: “Còn tôi thì có lúc mới sinh.” 29. Vì vậy, ngay lập tức, những kẻ chuẩn bị tra khảo ông đều bỏ đi, và vị chỉ huy rất sợ hãi khi biết rằng người mà mình đã trói đó chính là một công dân Rô-ma.

30. Hôm sau, muốn biết chắc tại sao ông bị người Do Thái tố cáo, vị chỉ huy đã mở trói cho Phao-lô, và ra lệnh cho các trưởng tế cùng toàn thể Hội đồng họp lại. Ông dẫn Phao-lô, rồi đặt ở giữa họ.

Bản Dịch Đại Chúng

“Thưa các ông, các anh, và các cha! Xin hãy nghe sự biện hộ của tôi với quý vị!” Khi nghe ông nói với họ bằng tiếng Hê-bơ-rơ, họ im lặng hơn. Ông nói:

“Tôi là một người Do Thái, sinh tại Tạt-sơ thuộc Si-li-si, nhưng được trưởng dưỡng trong thành phố nầy, học dưới chân của Ga-ma-li-ên. Tôi được giáo dục đúng theo luật pháp của tổ tiên chúng ta, đầy lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, cũng giống như tất cả quý vị hôm nay. Tôi đã từng bách hại những người theo đạo nầy cho đến chết; bắt trói và bỏ tù bất kể đàn ông hay đàn bà. Về điều này, vị thượng tế và tất cả trưởng lão làm chứng cho tôi; tôi đã nhận từ họ những bức thư gửi cho các anh em tại Đa-mách, và tôi đã đi đến đó để bắt trói những người tại đó, dẫn về Giê-ru-sa-lem để trừng trị.

Tuy nhiên, có một chuyện đã xảy ra cho tôi trên hành trình. Vào khoảng giữa trưa, khi gần đến Đa-mách, thình lình có một ánh sáng chói lòa từ trời chiếu xuống bao phủ tôi. Tôi đã ngã xuống đất và nghe có một tiếng phán với tôi: ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ! Tại sao ngươi bắt bớ Ta?’ Tôi thưa: ‘Lạy Chúa! Chúa là ai?’ Ngài phán: ‘Ta là Jesus người Na-xa-rét mà ngươi đang bắt bớ.’ Những người đi với tôi nhìn thấy ánh sáng đó, nhưng họ không nghe tiếng của Đấng đã phán với tôi. Sau đó tôi đã thưa: ‘Lạy Chúa! Con phải làm gì?’ Và rồi Chúa nói với tôi: ‘Hãy chỗi dậy, đi đến Đa-mách, tại đó con sẽ được hướng dẫn cho biết điều Ta chỉ định cho con phải làm.’ Vì ánh sáng chói lòa, trong lúc tôi không thể thấy, các bạn đồng hành đã nắm tay dắt tôi, và tôi đã đến Đa-mách. Sau đó, có một người tên là A-na-nia, là một người mộ đạo theo luật pháp, được tất cả người Do Thái sống tại đó làm chứng tốt. Ông đã đến với tôi, đứng bên cạnh tôi, rồi nói với tôi: ‘Anh Sau-lơ! Hãy nhận thị lực trở lại!’ Ngay chính giờ đó, tôi nhìn lên và thấy ông ta. Rồi ông nói: ‘Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã chọn anh để biết ý muốn của Ngài, để thấy Đấng Công Chính, và nghe tiếng phán từ miệng của Ngài. Bởi vì anh sẽ làm nhân chứng cho Ngài với tất cả mọi người về những điều anh đã thấy và nghe. Bây giờ, tại sao anh còn chần chờ? Hãy chỗi dậy, nhận báp-têm, thanh tẩy tội lỗi của mình, và kêu cầu danh của Ngài.’

Chuyện xảy ra sau đó lúc tôi trở về Giê-ru-sa-lem; đang khi cầu nguyện trong đền thờ, tôi xuất thần và thấy Ngài đang phán với tôi rằng: ‘Hãy vội vã, nhanh chóng ra khỏi Giê-ru-sa-lem, vì họ sẽ không chấp nhận lời làm chứng của con về Ta!’ Tôi thưa: ‘Lạy Chúa! Chính họ biết con đã từng bỏ tù và đánh đòn những người tin Chúa trong các hội đường. Và khi máu của Ê-tiên, nhân chứng của Ngài, bị đổ ra, thì chính con cũng đứng bên cạnh, tán đồng, và canh giữ trang phục của những người giết ông ta.’ Ngài phán với tôi: ‘Hãy đi, bởi vì Ta sẽ sai con đến cùng những người ngoại quốc ở xa.’”

Họ chịu lắng nghe ông nói cho đến lời nầy, thì họ cất lớn giọng của họ nói rằng: “Hãy diệt hạng người đó khỏi mặt đất! Nó chẳng đáng sống!” Sau đó, họ hò hét, tung áo xống, vẩy bụi lên trời. Viên chỉ huy ra lệnh dẫn ông vào trong đồn, dùng roi tra khảo ông để biết tại sao dân chúng la hét chống lại ông như vậy.

Tuy nhiên, khi họ lấy dây căng ông ra, Phao-lô đã nói với viên đội trưởng đang đứng gần đó: “Có hợp pháp để các ông đánh đòn một người, là một công dân Rô-ma, khi chưa thành án sao?” Nghe như vậy, viên đội trưởng đã trình với vị chỉ huy rằng: “Ông định làm gì đây? Vì người nầy là một công dân Rô-ma.” Sau đó vị chỉ huy đã đến gặp Phao-lô rồi hỏi: “Hãy nói cho tôi, anh có phải là công dân Rô-ma không?” Ông đã trả lời: “Phải.” Vị chỉ huy nói: “Tôi đã mua quyền công dân này với giá rất cao.” Nhưng Phao-lô nói rằng: “Còn tôi thì có lúc mới sinh.” Vì vậy, ngay lập tức, những kẻ chuẩn bị tra khảo ông đều bỏ đi, và vị chỉ huy rất sợ hãi khi biết rằng người mà mình đã trói đó chính là một công dân Rô-ma.

Hôm sau, muốn biết chắc tại sao ông bị người Do Thái tố cáo, vị chỉ huy đã mở trói cho Phao-lô, và ra lệnh cho các trưởng tế cùng toàn thể Hội đồng họp lại. Ông dẫn Phao-lô, rồi đặt ở giữa họ.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. “Thưa các ông, các anh, và các cha! Xin hãy nghe sự biện hộ của tôi với quý vị!” 2. Khi nghe ông nói với họ bằng tiếng Hê-bơ-rơ, họ im lặng hơn. Ông nói:

3. “Tôi là một người Do Thái, sinh tại Tạt-sơ thuộc Si-li-si, nhưng được trưởng dưỡng trong thành phố nầy, học dưới chân của Ga-ma-li-ên. Tôi được giáo dục đúng theo luật pháp của tổ tiên chúng ta, đầy lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, cũng giống như tất cả quý vị hôm nay. 4. Tôi đã từng bách hại những người theo đạo nầy cho đến chết; bắt trói và bỏ tù bất kể đàn ông hay đàn bà. 5. Về điều này, vị thượng tế và tất cả trưởng lão làm chứng cho tôi; tôi đã nhận từ họ những bức thư gửi cho các anh em tại Đa-mách, và tôi đã đi đến đó để bắt trói những người tại đó, dẫn về Giê-ru-sa-lem để trừng trị.

6. Tuy nhiên, có một chuyện đã xảy ra cho tôi trên hành trình, vào khoảng giữa trưa, khi gần đến Đa-mách, thình lình có một ánh sáng chói lòa từ trời chiếu xuống bao phủ tôi. 7. Tôi ngã xuống đất và nghe có một tiếng phán với tôi: ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ! Tại sao ngươi bắt bớ Ta?’ 8. Tôi đã thưa: ‘Lạy Chúa! Chúa là ai?’ Ngài phán: ‘Ta là Jesus người Na-xa-rét mà ngươi đang bắt bớ.’ 9. Những người đi với tôi nhìn thấy ánh sáng đó, nhưng họ không nghe tiếng của Đấng đã phán với tôi. 10. Sau đó tôi đã thưa: ‘Lạy Chúa! Con phải làm gì?’ Và rồi Chúa nói với tôi: ‘Hãy chỗi dậy, đi đến Đa-mách, tại đó con sẽ được hướng dẫn cho biết điều Ta chỉ định cho con phải làm.’ 11. Vì ánh sáng chói lòa, trong lúc tôi không thể thấy, các bạn đồng hành đã nắm tay dắt tôi, và tôi đã đến Đa-mách. 12. Sau đó, có một người tên là A-na-nia, là một người mộ đạo theo luật pháp, được tất cả người Do Thái sống tại đó làm chứng tốt. 13. Ông đã đến với tôi, đứng bên cạnh tôi, rồi nói với tôi: ‘Anh Sau-lơ! Hãy nhận thị lực trở lại!’ Ngay chính giờ đó, tôi nhìn lên và thấy ông ta. 14. Rồi ông nói: ‘Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã chọn anh để biết ý muốn của Ngài, để thấy Đấng Công Chính, và nghe tiếng phán từ miệng của Ngài. 15. Bởi vì anh sẽ làm nhân chứng cho Ngài với tất cả mọi người về những điều anh đã thấy và nghe. 16. Bây giờ, tại sao anh còn chần chờ? Hãy chỗi dậy, nhận báp-têm, thanh tẩy tội lỗi của mình, và kêu cầu danh của Ngài.’

17. Chuyện xảy ra sau đó vào lúc tôi trở về Giê-ru-sa-lem; đang khi cầu nguyện trong đền thờ thì tôi xuất thần 18. và thấy Ngài đang phán với tôi rằng: ‘Hãy vội vã, nhanh chóng ra khỏi Giê-ru-sa-lem, vì họ sẽ không chấp nhận lời làm chứng của con về Ta!’ 19. Tôi thưa: ‘Lạy Chúa! Chính họ biết con đã từng bỏ tù và đánh đòn những người tin Chúa trong các hội đường. 20. Và khi máu của Ê-tiên, nhân chứng của Ngài, bị đổ ra, thì chính con cũng đứng bên cạnh, tán đồng, và canh giữ trang phục của những người giết ông ta.’ 21. Ngài phán với tôi: ‘Hãy đi, bởi vì Ta sẽ sai con đến cùng những người ngoại quốc ở xa.’”

22. Họ chịu lắng nghe ông nói cho đến lời nầy, thì họ cất lớn giọng của họ nói rằng: “Hãy diệt hạng người đó khỏi mặt đất! Nó chẳng đáng sống!” 23. Sau đó, họ hò hét, tung áo xống, vẩy bụi lên trời. 24. Viên chỉ huy ra lệnh dẫn ông vào trong đồn, dùng roi tra khảo ông để biết tại sao dân chúng la hét chống lại ông như vậy.

25. Tuy nhiên, khi họ lấy dây căng ông ra, Phao-lô đã nói với viên đội trưởng đang đứng gần đó: “Có hợp pháp để các ông đánh đòn một người, là một công dân Rô-ma, khi chưa thành án sao?” 26. Nghe như vậy, viên đội trưởng đã trình với vị chỉ huy rằng: “Ông định làm gì đây? Vì người nầy là một công dân Rô-ma.” 27. Sau đó vị chỉ huy đã đến gặp Phao-lô rồi hỏi: “Hãy nói cho tôi, anh có phải là công dân Rô-ma không?” Ông đã trả lời: “Phải.” 28. Vị chỉ huy nói: “Tôi đã mua quyền công dân này với giá rất cao.” Nhưng Phao-lô nói rằng: “Còn tôi thì có lúc mới sinh.” 29. Vì vậy, ngay lập tức, những kẻ chuẩn bị tra khảo ông đều bỏ đi, và vị chỉ huy rất sợ hãi khi biết rằng người mà mình đã trói đó chính là một công dân Rô-ma.

30. Hôm sau, muốn biết chắc tại sao ông bị người Do Thái tố cáo, vị chỉ huy đã mở trói cho Phao-lô, và ra lệnh cho các trưởng tế cùng toàn thể Hội đồng họp lại. Ông dẫn Phao-lô, rồi đặt ở giữa họ.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi các anh các cha, hãy nghe điều tôi đang nói với để binh vực mình.

2. Khi chúng nghe người nói tiếng Hê-bơ-rơ, thì càng chăm chỉ bội phần. Người bèn nói rằng: 3. Tôi là người Giu-đa, sanh tại thành Tạt-sơ, trong sứ Si-li-si, nhưng nuôi tại đây, trong thành nầy, học nơi chân Ga-ma-li-ên, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. 4. Tôi từng bắt bớ phe nầy cho đến chết, bất kỳ đàn ông đàn bà, đều xiềng lại và bỏ tù: 5. về điều đó, thầy cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi; vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thơ gởi cho anh em thành Đa-mách, là nơi tôi toan đi, đặng bắt trói những người ở đó dẫn về thành Giê-ru-sa-lem để xử phạt.

6. Vả, lúc tôi đang đi đường, gần đến thành Đa-mách, độ ban trưa, thình lình có ánh sáng lớn, từ trên trời giáng xuống, soi sáng chung quanh mình tôi. 7. Tôi té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, làm sao ngươi bắt bớ ta? 8. Tôi trả lời rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài phán: Ta là Jêsus ở Na-xa-rét mà ngươi đang bắt bớ đây. 9. Những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng, nhưng chẳng nghe tiếng của Đấng phán cùng tôi. 10. Tôi bèn thưa: Lạy Chúa, tôi phải làm chi? Chúa đáp rằng: Hãy chờ dậy, đi đến thành Đa-mách, ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho ngươi làm. 11. Bởi cớ sự chói lói của ánh sáng đó, thì tôi chẳng thấy được, nên những kẻ cùng đi nắm tay dắt tôi đến thành Đa-mách.

12. Tên A-na-nia kia, là người nhân đức theo luật pháp, được các người Giu-đa trú tại Đa-mách đều làm chứng tốt, có đến tìm tôi; 13. người đứng trước mặt tôi mà nói rằng: Hỡi Sau-lơ, anh tôi, hãy sáng mắt, lại. Liền một lúc, tôi được sáng mắt, và xem thấy A-na-nia. 14. Đoạn, người nói với tôi rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy Đấng Công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. 15. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe. 16. Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-tem và làm sạch tội lỗi mình đi.

17. Đến lúc trở về thành Giê-ru-sa-lem, tôi đang cầu nguyện trong đền thờ, thì bị ngất trí; 18. thấy Đức Chúa Jêsus phán cùng tôi rằng: Hãy vội vàng, lập tức ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem; vì họ sẽ chẳng nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu. 19. Tôi thưa rằng: Lạy Chúa, chính họ biết tôi từng bỏ tù những người tin Chúa và đánh đòn trong các nhà hội nữa. 20. Lại khi Ê-tiên là kẻ làm chứng cho Chúa bị đổ máu, tôi ở đó đành lòng và giữ áo xống những kẻ giết người. 21. Chúa bèn phán cùng tôi rằng: Hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa.

22. Chúng chịu nghe người nói đến đó, song đến câu ấy, thì vùng kêu lên rằng: Hãy cất người dường ấy khỏi thế gian! Nó chẳng đáng sống đâu! 23. Chúng kêu la, cổi áo, hất bụi bay lên giữa khoảng không. 24. Quản cơ bèn truyền điệu người vào trong đồn, dùng roi mà tra người, để biết vì cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người. 25. Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đang đứng đó rằng: Ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Rô-ma, mặc dầu người đó chưa thành án, hay sao? 26. Vừa nghe mấy lời đó, thầy đội đi thưa cùng quản cơ rằng: Ông toan làm chi? vì người nầy là quốc dân Rô-ma. 27. Quản cơ đến, hỏi Phao-lô rằng: Hãy nói cho ta biết, ngươi có phải là quốc dân Rô-ma chăng? Người trả lời rằng: Phải. 28. Quản cơ lại nói: Ta đã mua được quyền lợi quốc dân đó cao giá lắm. Phao-lô nói: Còn phần tôi thì có quyền lợi đó từ lúc mới sinh ra rồi. 29. Tức thì, những kẻ tra khảo người đều tránh xa ra; và khi quản cơ biết người mình đã biểu trói lại đó là quốc dân Rô-ma, thì sợ hãi.

30. Hôm sau, quản cơ muốn biết cho đúng vì cớ nào Phao-lô bị người Giu-đa cáo, bèn sai mở trói, truyền cho các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phao-lô ra, bắt đứng trước mặt họ.

Bản Dịch 2011

Phao-lô Làm Chứng tại Giê-ru-sa-lem

Lời Mở Ðầu

1 “Thưa các anh và các cha, xin lắng nghe lời biện hộ của tôi trước quý vị giờ đây.”

2 Khi họ nghe ông nói với họ bằng tiếng Hê-bơ-rơ, họ lại càng yên lặng hơn, và ông nói tiếp:

3 “Tôi là người Do-thái, sinh tại Tạt-sơ, thuộc vùng Si-li-si-a, nhưng lớn lên trong thành này, học nơi chân Giáo Sư Ga-ma-li-ên, được giáo dục nghiêm khắc theo Luật Pháp của tổ phụ chúng ta. Tôi rất nhiệt thành với Ðức Chúa Trời, giống như tất cả quý vị hôm nay. 4 Tôi đã từng bách hại Ðạo này cho đến chết, bắt trói và bỏ tù cả đàn ông lẫn đàn bà. 5 Ngay cả vị thượng tế và mọi người trong Hội Ðồng Trưởng Lão có thể làm chứng cho tôi điều đó. Chính quý vị ấy đã cấp những thư giới thiệu tôi đến với anh em ở Thành Ða-mách, để tôi đến đó bắt trói những ai theo Ðạo này, đem về Giê-ru-sa-lem trừng trị.

Thuật Lại Kinh Nghiệm Gặp Chúa

6 Trong khi tôi đi đường và gần đến Ða-mách, khoảng giữa trưa, thình lình một luồng ánh sáng cực sáng từ trời chiếu xuống quanh tôi. 7 Tôi té xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi rằng, ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?’

8 Tôi thưa, ‘Lạy Chúa, Ngài là ai?’

Ngài phán với tôi, ‘Ta là Jesus người Na-xa-rét mà ngươi đang bắt bớ.’

9 Lúc ấy những người đi với tôi chắc hẳn đã thấy ánh sáng nhưng không hiểu tiếng nói của Ðấng phán với tôi.

10 Tôi hỏi, ‘Lạy Chúa, con phải làm gì bây giờ?’

Chúa phán với tôi, ‘Hãy đứng dậy, đi vào Thành Ða-mách, tại đó có người sẽ nói với ngươi mọi việc đã định cho ngươi phải làm.’

11 Vì tôi không thấy đường vì bị ánh sáng chói lòa ấy làm mù mắt, các bạn đồng hành đã nắm tay tôi và dắt tôi vào Thành Ða-mách.

12 Tại đó có một người tên là A-na-nia, một người rất sùng đạo theo tiêu chuẩn của Luật Pháp, được mọi người Do-thái ở đó khen ngợi, 13 đến tìm tôi, đứng bên tôi, và nói, ‘Anh Sau-lơ, hãy sáng mắt lại.’ Ngay lúc đó tôi ngước mắt lên và thấy ông. 14 Ông nói, ‘Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã chọn anh, để anh biết thánh ý của Ngài, thấy Ðấng Công Chính, và nghe tiếng nói từ miệng Ngài. 15 Vì từ nay, anh sẽ là nhân chứng của Ngài cho mọi người về những gì anh đã thấy và nghe. 16 Vậy bây giờ anh còn chần chờ gì nữa? Hãy đứng dậy và chịu phép báp-têm, để tội lỗi anh được rửa sạch, và kêu cầu danh Ngài.’

Thuật Lại Sự Kêu Gọi Ði Giảng Ðạo cho Các Dân Ngoại

17 Sau đó tôi trở về Giê-ru-sa-lem. Khi tôi cầu nguyện trong đền thờ, tôi bị xuất thần, 18 và tôi thấy Chúa nói với tôi, ‘Hãy mau lên, hãy lập tức rời khỏi Giê-ru-sa-lem, vì họ không chấp nhận lời chứng của con về Ta.’

19 Tôi thưa lại, ‘Lạy Chúa, chính họ biết rõ con đã từng đi từ hội đường này đến hội đường khác bắt bỏ tù và đánh đập bất cứ ai tin Ngài. 20 Khi máu của Ê-tiên nhân chứng của Ngài bị đổ ra, con đã đứng xem, tán thành, và giữ áo choàng cho những người giết ông ấy.’

21 Ngài phán với tôi, ‘Hãy đi, vì Ta muốn sai con đến với các dân ngoại ở những nơi xa xăm.’”

22 Ðám đông lắng nghe ông nói nhưng khi đến câu ấy, họ gào to, “Hãy trừ khỏi mặt đất hạng người như thế, vì nó không đáng sống.”

Phao-lô Sử Dụng Quyền Công Dân

23 Trong khi họ tiếp tục la hét, họ cởi áo choàng ra phất lên, và hốt bụi đất tung lên trời. 24 Quan tư lịnh truyền lịnh đem ông vào đồn và ra lịnh dùng roi có móc đánh ông để tra khảo xem tại sao dân chúng gào thét chống lại ông như thế. 25 Khi họ lấy dây căng ông ra để đánh, Phao-lô hỏi viên đại đội trưởng đứng gần, “Ông có quyền đánh một công dân La-mã khi người ấy chưa bị kết án sao?”

26 Nghe vậy viên đại đội trưởng đến nói với quan tư lịnh, “Ông tính làm gì thế? Vì người này là một công dân La-mã.”

27 Quan tư lịnh đến và hỏi ông, “Hãy nói cho tôi biết, ông có phải là công dân La-mã không?”

Phao-lô đáp, “Phải.”

28 Quan tư lịnh nói, “Tôi đã tốn một số tiền lớn mới mua được quốc tịch La-mã.”

Phao-lô đáp, “Còn tôi, khi sinh ra tôi đã là công dân La-mã rồi.”

29 Ngay lập tức những kẻ tính tra khảo ông rút lui; còn quan tư lịnh thì bắt đầu lo sợ, vì ông ta vừa biết được Phao-lô là công dân La-mã mà đã bắt trói ông ấy bằng xiềng.

Phao-lô Ở Trước Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái

30 Hôm sau quan tư lịnh muốn biết rõ tại sao người Do-thái tố cáo ông, nên đem ông ra khỏi nhà giam và truyền lệnh triệu tập các trưởng tế và toàn thể Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái lại, rồi đưa Phao-lô xuống và để ông đứng trước mặt họ.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành