Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 21

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau khi từ giã họ, chúng tôi giong buồm và đi thẳng đến Cốt; ngày hôm sau, đến Rô-đơ, và từ đó đến Pa-ta-ra. 2. Chúng tôi gặp một chiếc tàu đi qua Phê-ni-xi, chúng tôi đã xuống tàu, rồi đi. 3. Khi nhìn thấy Chíp-rơ, chúng tôi giữ nó ở phía trái, rồi đi thẳng đến Sy-ri và cập bến ở Ty-rơ, vì tàu phải dỡ hàng hóa tại đó.

4. Sau khi tìm được các môn đồ, chúng tôi ở lại với họ bảy ngày. Họ được Đức Thánh Linh cảm động, khuyên Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 5. Nhưng khi những ngày tạm trú đã qua rồi, chúng tôi tiếp tục hành trình. Tất cả các môn đồ, cùng với vợ và con của họ, đã đưa tiễn chúng tôi đến ngoài thành. Họ đã quỳ gối trên bờ biển và cầu nguyện. 6. Sau khi từ giã nhau, chúng tôi lên tàu, còn họ thì trở về nhà.

7. Chúng tôi hoàn tất chuyến hải hành từ Ty-rơ xuống Pê-tô-lê-mai, chúng tôi chào thăm các anh em rồi ở lại với họ một ngày. 8. Hôm sau, chúng tôi lên đường đến Sê-sa-rê, vào nhà của Phi-líp, là nhà truyền giảng, và cũng là một trong bảy chấp sự, chúng tôi đã ở lại với ông. 9. Ông có bốn người con gái, là những trinh nữ, có ơn nói tiên tri.

10. Trong những ngày chúng tôi ở lại đó, có một tiên tri tên A-ga-bút từ Giu-đê xuống. 11. Ông đã đến thăm chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô trói chân tay của mình, rồi nói: “Đây là lời của Đức Thánh Linh phán: ‘Tại Giê-ru-sa-lem, người có dây thắt lưng nầy sẽ bị những người Do Thái trói như vậy, và họ sẽ nộp người vào trong tay những người ngoại quốc.’”

12. Sau khi chúng tôi nghe những lời này, cả những người tại đó lẫn chúng tôi, đều xin Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 13. Nhưng Phao-lô đã trả lời: “Tại sao các anh em khóc lóc và làm cho tôi đau lòng. Bởi vì tôi sẵn sàng không những bị trói, mà ngay cả chịu chết vì danh của Chúa, là Đức Chúa Jesus, tại Giê-ru-sa-lem.” 14. Sau đó, vì không thể thuyết phục ông được nữa, chúng tôi đành yên lặng, và nói: “Xin ý Chúa được nên!”

15. Sau những ngày này, chúng tôi sửa soạn hành lý để bắt đầu lên Giê-ru-sa-lem. 16. Có vài môn đồ từ Sê-sa-rê cùng đi, họ dẫn chúng tôi đến ở trọ với Ma-na-sôn, quê ở Síp, là một trong những môn đồ đầu tiên.

17. Chúng tôi đến Giê-ru-sa-lem và được các anh em đón tiếp vui vẻ. 18. Hôm sau, Phao-lô cùng đi với chúng tôi đến thăm Gia-cơ. Tất cả các trưởng lão đã đến. 19. Sau khi chào thăm họ, ông đã thuật lại từng việc mà Đức Chúa Trời đã thực hiện ở giữa những người ngoại quốc qua chức vụ của ông. 20. Sau khi nghe những điều đó, họ bắt đầu tôn ngợi Đức Chúa Trời. Rồi họ nói với ông: “Anh ơi! Anh thấy đó, có hàng vạn người Do Thái đã tin; tất cả đều sốt sắng về luật pháp. 21. Họ đã nghe đồn về anh rằng anh dạy những người Do Thái trong các dân ngoại phải bỏ luật Môi-se, đừng cắt bì cho con cái, và đừng tuân giữ các tục lệ nữa. 22. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bởi vì chắc chắn họ biết anh đã đến rồi. 23. Vì vậy, hãy làm theo điều chúng tôi căn dặn. Có bốn người mắc lời khấn nguyện đang ở với chúng tôi. 24. Hãy dẫn những người nầy, làm lễ thanh tẩy cùng với họ, rồi chịu chi phí cho họ để họ cạo đầu; sau đó mọi người sẽ biết rằng những tin đồn về anh là không đúng, nhưng anh vẫn tuân giữ luật pháp. 25. Còn về phần những người ngoại quốc đã tin, chúng tôi đã viết thư cho họ biết về quyết định của chúng tôi, đó là: Không ăn vật cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt, và đừng gian dâm.”

26. Ngày hôm sau, Phao-lô đã dẫn những người này, cùng làm lễ thanh tẩy với họ; rồi ông vào trong đền thờ, báo cáo ngày nào thời kỳ thanh tẩy sẽ hoàn tất cho tới khi lễ vật được dâng cho mỗi một người trong số họ.

27. Khi bảy ngày sắp hết, những người Do Thái quê ở A-sia thấy Phao-lô trong đền thờ nên xúi giục đám đông tra tay bắt ông. 28. Họ la lớn: “Quý vị, những người Y-sơ-ra-ên, làm ơn giúp! Đây là kẻ đã giảng dạy khắp nơi, chống lại dân tộc, luật pháp và cả nơi nầy. Hơn thế nữa, nó còn dẫn những người Hy Lạp vào trong đền thờ, và làm ô uế nơi thánh nầy.”

29. Bởi vì trước đó họ đã thấy Trô-phim, một người Ê-phê-sô, cùng với Phao-lô trong thành phố, cho nên họ tưởng rằng Phao-lô đã dẫn người đó vào trong đền thờ. 30. Cả thành đều náo động, dân chúng chạy lại. Họ bắt Phao-lô kéo ra khỏi đền thờ, rồi lập tức đóng các cửa lại.

31. Sau đó họ tìm cách giết ông, viên chỉ huy đội quân đồn trú được báo cáo rằng cả thành Giê-ru-sa-lem đang nổi loạn. 32. Ngay lập tức, ông đem quân lính và sĩ quan xông vào họ. Khi thấy viên chỉ huy và binh lính, họ ngừng đánh Phao-lô. 33. Viên chỉ huy đến gần, bắt Phao-lô và ra lệnh trói ông lại bằng hai dây xích, rồi hỏi họ: ông là ai và đã làm những việc gì. 34. Tuy nhiên, từ trong đám đông, người kêu lên thể nầy, kẻ la lên thể khác; viên chỉ huy không thể biết được điều gì đã gây nên cuộc rối loạn, cho nên đã ra lệnh giải ông về đồn.

35. Lúc Phao-lô đến trước những bậc thềm, quân lính phải khiêng ông đi, bởi vì đám đông quá hung bạo. 36. Đoàn dân kéo theo sau, hét lên: “Hãy giết hắn đi!” 37. Khi sắp được đem vào đồn, Phao-lô nói với viên chỉ huy: “Tôi có thể nói với ông đôi lời không?” Viên chỉ huy hỏi: “Ngươi biết nói tiếng Hy Lạp sao? 38. Như vậy, ngươi không phải là tên Ai Cập kia, trước đây đã nổi loạn, rồi kéo bốn nghìn kẻ giết người vào nơi hoang mạc sao?”

39. Nhưng Phao-lô đã trả lời: “Tôi là dân Do Thái, quê tại Tạt-sơ, xứ Si-li-si, công dân của một thành phố quan trọng. Xin hãy cho phép tôi nói với dân chúng.” 40. Khi đã được phép rồi, Phao-lô đứng trên bậc thềm, giơ tay ra hiệu cho dân chúng. Khi mọi người yên lặng, ông nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng:

Bản Dịch Đại Chúng

Sau khi từ giã họ, chúng tôi giong buồm và đi thẳng đến Cốt. Ngày hôm sau, đến Rô-đơ, và từ đó đến Pa-ta-ra. Chúng tôi gặp một chiếc tàu đi qua Phê-ni-xi, chúng tôi đã xuống tàu, rồi đi. Khi nhìn thấy Chíp-rơ, chúng tôi giữ nó ở phía trái, rồi đi thẳng đến Sy-ri và cập bến ở Ty-rơ, vì tàu phải dỡ hàng hóa tại đó.

Sau khi tìm được các môn đồ, chúng tôi ở lại với họ bảy ngày. Họ được Đức Thánh Linh cảm động, khuyên Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên khi những ngày tạm trú đã qua rồi, chúng tôi tiếp tục hành trình. Tất cả các môn đồ, cùng với vợ và con của họ, đã đưa tiễn chúng tôi đến ngoài thành. Họ đã quỳ gối trên bờ biển và cầu nguyện. Sau khi từ giã nhau, chúng tôi lên tàu, còn họ thì trở về nhà.

Chúng tôi hoàn tất chuyến hải hành từ Ty-rơ xuống Pê-tô-lê-mai, chúng tôi chào thăm các anh em rồi ở lại với họ một ngày. Hôm sau, chúng tôi lên đường đến Sê-sa-rê, vào nhà của Phi-líp, là nhà truyền giảng, và cũng là một trong bảy chấp sự, chúng tôi đã ở lại với ông. Ông có bốn người con gái, là những trinh nữ, có ơn nói tiên tri.

Trong những ngày chúng tôi ở lại đó, có một tiên tri tên A-ga-bút từ Giu-đê xuống. Ông đã đến thăm chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô trói chân tay của mình, rồi nói: “Đây là lời của Đức Thánh Linh phán: ‘Tại Giê-ru-sa-lem, người có dây thắt lưng nầy sẽ bị những người Do Thái trói như vậy, và họ sẽ nộp người vào trong tay những người ngoại quốc.’”

Sau khi chúng tôi nghe những lời này, cả những người tại đó, lẫn chúng tôi, đều xin Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. Nhưng Phao-lô đã trả lời: “Tại sao các anh em khóc lóc và làm cho tôi đau lòng. Bởi vì tôi sẵn sàng không những bị trói, mà ngay cả chịu chết vì danh của Chúa, là Đức Chúa Jesus, tại Giê-ru-sa-lem.” Sau đó, vì không thể thuyết phục ông được nữa, chúng tôi đành yên lặng, và nói: “Xin ý Chúa được nên!”

Sau những ngày này, chúng tôi sửa soạn hành lý để bắt đầu lên Giê-ru-sa-lem. Có vài môn đồ từ Sê-sa-rê cùng đi, họ dẫn chúng tôi đến ở trọ với Ma-na-sôn, quê ở Síp, là một trong những môn đồ đầu tiên.

Chúng tôi đến Giê-ru-sa-lem và được các anh em đón tiếp vui vẻ. Hôm sau, Phao-lô cùng đi với chúng tôi đến thăm Gia-cơ. Tất cả các trưởng lão đã đến. Sau khi chào thăm họ, ông đã thuật lại từng việc mà Đức Chúa Trời đã thực hiện ở giữa những người ngoại quốc qua chức vụ của ông. Sau khi nghe những điều đó, họ bắt đầu tôn ngợi Đức Chúa Trời. Rồi họ nói với ông: “Anh ơi! Anh thấy đó, có hàng vạn người Do Thái đã tin; tất cả đều sốt sắng về luật pháp. Họ đã nghe đồn về anh rằng anh dạy những người Do Thái trong các dân ngoại phải bỏ luật Môi-se, đừng cắt bì cho con cái, và đừng tuân giữ các tục lệ nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bởi vì chắc chắn họ biết anh đã đến rồi. Vì vậy, hãy làm theo điều chúng tôi căn dặn. Có bốn người mắc lời khấn nguyện đang ở với chúng tôi. Hãy dẫn những người nầy, làm lễ thanh tẩy cùng với họ, rồi chịu chi phí cho họ để họ cạo đầu; sau đó mọi người sẽ biết rằng những tin đồn về anh là không đúng, nhưng anh vẫn tuân giữ luật pháp. Còn về phần những người ngoại quốc đã tin, chúng tôi đã viết thư cho họ biết về quyết định của chúng tôi, đó là: Không ăn vật cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt, và đừng gian dâm.”

Ngày hôm sau, Phao-lô đã dẫn những người này, cùng làm lễ thanh tẩy với họ; rồi ông vào trong đền thờ, báo cáo ngày nào thời kỳ thanh tẩy sẽ hoàn tất, cho đến khi lễ vật được dâng cho mỗi một người trong số họ.

Khi bảy ngày sắp hết, những người Do Thái quê ở A-sia thấy Phao-lô trong đền thờ nên xúi giục đám đông tra tay bắt ông. Họ la lớn: “Quý vị, những người Y-sơ-ra-ên, xin hãy giúp! Đây là kẻ đã giảng dạy khắp nơi, chống lại dân tộc, luật pháp và cả nơi nầy. Hơn thế nữa, nó còn dẫn những người Hy Lạp vào trong đền thờ, và làm ô uế nơi thánh nầy.”

Bởi vì trước đó họ đã thấy Trô-phim, một người Ê-phê-sô, cùng với Phao-lô trong thành phố, cho nên họ tưởng rằng Phao-lô đã dẫn người đó vào trong đền thờ. Cả thành đều náo động, dân chúng chạy lại. Họ bắt Phao-lô kéo ra khỏi đền thờ, rồi lập tức đóng các cửa lại.

Sau đó họ tìm cách giết ông, viên chỉ huy đội quân đồn trú được báo cáo rằng cả thành Giê-ru-sa-lem đang nổi loạn. Ngay lập tức, ông đem quân lính và sĩ quan xông vào họ. Khi thấy viên chỉ huy và binh lính, họ ngừng đánh Phao-lô. Viên chỉ huy đến gần, bắt Phao-lô và ra lệnh trói ông lại bằng hai dây xích, rồi hỏi họ rằng ông là ai và đã làm những việc gì. Tuy nhiên, từ trong đám đông, người kêu lên thể nầy, kẻ la lên thể khác; viên chỉ huy không thể biết được điều gì đã gây nên cuộc rối loạn, cho nên đã ra lệnh giải ông về đồn.

Lúc Phao-lô đến trước những bậc thềm, quân lính phải khiêng ông đi, bởi vì đám đông quá hung bạo. Đoàn dân kéo theo sau, hét lên: “Hãy giết hắn đi!” Khi sắp được đem vào đồn, Phao-lô nói với viên chỉ huy: “Tôi có thể nói với ông đôi lời không?” Viên chỉ huy hỏi: “Ngươi biết nói tiếng Hy Lạp sao? Như vậy, ngươi không phải là tên Ai Cập kia, trước đây đã nổi loạn, rồi kéo bốn nghìn kẻ giết người vào nơi hoang mạc sao?”

Nhưng Phao-lô đã trả lời: “Tôi là dân Do Thái, quê tại Tạt-sơ, xứ Si-li-si, công dân của một thành phố quan trọng. Xin hãy cho phép tôi nói với dân chúng.” Khi đã được phép rồi, Phao-lô đứng trên bậc thềm, giơ tay ra hiệu cho dân chúng. Khi mọi người yên lặng, ông nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng:

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau khi từ giã họ, chúng tôi giong buồm và đi thẳng đến Cốt; ngày hôm sau, đến Rô-đơ, và từ đó đến Pa-ta-ra. 2. Gặp một chiếc tàu đi qua Phê-ni-xi, chúng tôi xuống tàu, rồi đi. 3. Khi nhìn thấy Chíp-rơ, chúng tôi giữ nó ở bên trái, đi thẳng đến Sy-ri và cập bến ở Ty-rơ, vì tàu phải dỡ hàng hóa tại đó.

4. Sau khi tìm được các môn đồ, chúng tôi ở lại với họ bảy ngày. Họ được Đức Thánh Linh cảm động, khuyên Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 5. Nhưng khi những ngày tạm trú đã qua rồi, chúng tôi tiếp tục hành trình. Tất cả, cùng với vợ và con của họ, đã đưa tiễn chúng tôi đến ngoài thành, họ đã quỳ gối trên bờ biển, và cầu nguyện. 6. Sau khi từ giã nhau, chúng tôi lên tàu, còn họ thì trở về nhà.

7. Chúng tôi hoàn tất chuyến hải hành từ Ty-rơ xuống Pê-tô-lê-mai, chúng tôi chào thăm các anh em rồi ở lại với họ một ngày. 8. Hôm sau, chúng tôi lên đường đến Sê-sa-rê, vào nhà của Phi-líp, là nhà truyền giảng, và cũng là một trong bảy chấp sự, chúng tôi đã ở lại với ông. 9. Ông có bốn người con gái, là những trinh nữ, có ơn nói tiên tri.

10. Trong những ngày chúng tôi ở lại đó, có một tiên tri tên A-ga-bút từ Giu-đê xuống. 11. Ông đã đến thăm chúng tôi, lấy dây thắt lưng của Phao-lô trói chân tay của mình, rồi nói: “Đây là lời của Đức Thánh Linh phán: ‘Tại Giê-ru-sa-lem, người có dây thắt lưng nầy sẽ bị những người Do Thái trói như vậy, và họ sẽ nộp người vào trong tay những người ngoại quốc.’”

12. Sau khi chúng tôi nghe những lời này, cả những người tại đó lẫn chúng tôi, đều xin ông đừng lên Giê-ru-sa-lem. 13. Nhưng Phao-lô đã trả lời: “Tại sao các anh em khóc lóc và làm cho tôi đau lòng. Bởi vì tôi sẵn sàng không những bị trói, mà ngay cả chịu chết vì danh của Chúa, là Đức Chúa Jesus, tại Giê-ru-sa-lem.” 14. Sau đó, vì không thể thuyết phục ông được nữa, chúng tôi đành yên lặng, và nói: “Xin ý Chúa được nên!”

15. Sau những ngày này, chúng tôi sửa soạn hành lý để bắt đầu lên Giê-ru-sa-lem. 16. Có vài môn đồ từ Sê-sa-rê cùng đi, họ dẫn chúng tôi đến ở trọ với Ma-na-sôn, quê ở Síp, là một trong những môn đồ đầu tiên.

17. Chúng tôi đến Giê-ru-sa-lem và được các anh em đón tiếp vui vẻ. 18. Hôm sau, Phao-lô cùng đi với chúng tôi đến thăm Gia-cơ. Tất cả các trưởng lão đã đến. 19. Sau khi chào thăm họ, ông thuật lại từng việc mà Đức Chúa Trời đã thực hiện giữa những người ngoại quốc qua chức vụ của ông. 20. Sau khi nghe những điều đó, họ bắt đầu tôn ngợi Đức Chúa Trời. Rồi họ nói với ông: “Anh ơi! Anh thấy đó, có hàng vạn người Do Thái đã tin; tất cả đều sốt sắng về luật pháp. 21. Họ đã nghe đồn về anh rằng anh dạy những người Do Thái trong các dân ngoại phải bỏ luật Môi-se, đừng cắt bì cho con cái, và đừng tuân giữ các tục lệ nữa. 22. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bởi vì chắc chắn họ biết anh đã đến rồi. 23. Vì vậy, hãy làm theo điều chúng tôi căn dặn. Có bốn người mắc lời khấn nguyện đang ở với chúng tôi. 24. Hãy dẫn những người nầy, làm lễ thanh tẩy cùng với họ, và chịu chi phí cho họ để họ cạo đầu; và rồi mọi người sẽ biết rằng những tin đồn về anh là không đúng, nhưng anh vẫn tuân giữ luật pháp. 25. Còn về phần những người ngoại quốc đã tin, chúng tôi đã viết thư cho họ biết về quyết định của chúng tôi, đó là: Không ăn vật cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt, và đừng gian dâm.”

26. Ngày hôm sau, Phao-lô đã dẫn những người này, cùng làm lễ thanh tẩy với họ; rồi ông vào trong đền thờ, báo cáo ngày nào thời kỳ thanh tẩy sẽ hoàn tất cho tới khi lễ vật được dâng cho mỗi một người trong số họ.

27. Khi bảy ngày sắp hết, những người Do Thái quê ở A-sia thấy Phao-lô trong đền thờ nên xúi giục đám đông tra tay bắt ông. 28. Họ la lớn: “Quý vị là những người Y-sơ-ra-ên! Xin hãy giúp đỡ! Đây là kẻ đã giảng dạy khắp nơi, chống lại dân tộc, luật pháp và cả nơi nầy; hơn nữa, nó còn dẫn những người Hy Lạp vào trong đền thờ, và làm ô uế nơi thánh nầy.”

29. Bởi vì trước đó họ đã thấy Trô-phim, một người Ê-phê-sô, cùng với Phao-lô trong thành phố, cho nên họ tưởng rằng Phao-lô đã dẫn người đó vào trong đền thờ. 30. Cả thành đều náo động, dân chúng chạy lại. Họ bắt Phao-lô kéo ra khỏi đền thờ, và lập tức đóng các cửa lại.

31. Sau đó họ tìm cách giết ông, viên chỉ huy đội quân đồn trú được báo cáo rằng cả thành Giê-ru-sa-lem đang nổi loạn. 32. Ngay lập tức, ông đem quân lính và sĩ quan xông vào họ. Khi thấy viên chỉ huy và binh lính, họ ngừng đánh Phao-lô. 33. Viên chỉ huy đến gần, bắt Phao-lô và ra lệnh trói ông lại bằng hai dây xích, rồi hỏi ông là ai và đã làm những việc gì. 34. Tuy nhiên, từ trong đám đông, người kêu lên thể nầy, kẻ la lên thể khác; viên chỉ huy không thể biết được điều gì đã gây nên cuộc rối loạn, cho nên ra lệnh giải ông về đồn.

35. Lúc Phao-lô đến những bậc thềm, quân lính phải khiêng ông đi, bởi vì đám đông quá hung bạo. 36. Đoàn dân kéo theo sau, hét lên: “Hãy giết hắn đi!” 37. Khi sắp được đem vào đồn, Phao-lô nói với viên chỉ huy: “Tôi có thể nói với ông đôi lời không?” Viên chỉ huy hỏi: “Ngươi biết nói tiếng Hy Lạp sao? 38. Như vậy, ngươi không phải là tên Ai Cập kia, trước đây đã nổi loạn, rồi kéo bốn nghìn kẻ giết người vào nơi hoang mạc sao?”

39. Nhưng Phao-lô đã trả lời: “Tôi là dân Do Thái, quê tại Tạt-sơ, xứ Si-li-si, công dân của một thành phố quan trọng. Xin hãy cho phép tôi nói với dân chúng.” 40. Khi đã được phép rồi, Phao-lô đứng trên bậc thềm, giơ tay ra hiệu cho dân chúng. Khi mọi người yên lặng, ông nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng:

Bản Dịch 1925

1. Chúng ta phân rẽ các người đó xong, bèn xuống tàu, đi thẳng đến thành Cốt, này hôm sau tới thành Rô-đơ, và từ đó đến thành Ba-ta-ra. 2. ở đó gặp một chiếc tàu, dương buồm chạy qua xứ Phê-ni-xi; chúng ta bèn xuống đi. 3. Thấy đảo Chíp-rơ, thì tránh bên hữu, cứ theo đường đến xứ Sy-ri, đậu tại thành Ty-rơ, vì tàu phải cất hàng hóa tại đó. 4. Chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi, bèn ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem. 5. nhưng, khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua, thì lại đi; cả môn đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành, ai nấy đều quì xuống trên bờ, cùng nhau cầu nguyện, 6. rồi từ giã nhau. Đoạn, chúng ta xuống tàu; môn đồ trở về nhà.

7. Còn chúng ta đi hết đường thủy, thì ở thành Ty-rơ sang thành Bê-lô-lê-mai, chào thăm anh em và ở lại với họ một ngày. 8. Ngày mai, chúng ta ở nơi đó đi, đến thành Sê-sa-rê; vào nhà Phi-líp, là người giảng Tin Lành, một trong bảy thầy phó tế, rồi ở lại đó. 9. Người có bốn con gái đồng trinh hay nói tiên tri. 10. Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một người tiên tri tên là A-ga-bút ở xứ Giu-đê xuống. 11. Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chân tay mình, mà nói rằng: nầy là lời Đức Thánh-Linh phán: Tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng nầy như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo. 12. Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Giê-ru-sa-lem. 13. Nhưng người trả lời rằng: Anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Jêsus chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. 14. Người chẳng khứng chịu khuyên dỗ, thì chúng ta không ép nữa, mà nói rằng: Xin cho ý muốn của Chúa được nên!

15. Qua những ngày đó, chúng ta sắm sửa, rồi lên thành Giê-ru-sa-lem. 16. Có mấy người môn đồ ở thành Sê-sa-rê cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Ma-na-sôn kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đồ lâu nay, và người cho chúng ta trọ tại nhà mình.

17. Chúng ta đến thành Giê-ru-sa-lem, thì anh em vui mừng tiếp rước. 18. Bữa sau, Phao-lô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ; có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. 19. Phao-lô chào mừng các người đó rồi, bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. 20. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn, nói cùng người rằng: Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giu-đa đã tin, và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. 21. Vả, chúng đã hay rằng anh dạy các người Giu-đa ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm phép cắt bì cho con mình, hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. 22. Vậy, khá lo liệu làm sao? Chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại; vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi. 23. Nên, hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh: Chúng tôi đây có bốn người đều mắc lời thề; 24. hãy đem bốn người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, song rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. 25. Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định: là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm. 26. Phao-lô bèn đem bốn người cùng đi, vừa đến ngày sau, làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, đặng tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ trọn, và dâng của lễ về mỗi người trong bọn mình.

27. Khi bảy ngày gần trọn, thì các người Giu-đa, quê A-si, thấy Phao-lô trong đền thờ, bèn xui cả đoàn dân dấy loạn, rồi bắt người, 28. mà kêu lên rằng: Hỡi các người Y-sơ-ra-ên, hãy đến giúp với! Kìa, người nầy giảng dạy khắp thiên hạ, nghịch cùng dân, nghịch cùng luật pháp, và nghịch cùng chốn này nữa, đến đỗi hắn dẫn người Gờ-réc vào trong đền thờ, và làm cho nơi thánh nầy bị ô uế. 29. Số là, chúng trước đã thấy Trô-phim, người Ê-phê-sô, ở với Phao-lô tại trong thành phố, nên ngờ rằng Phao-lô đã dẫn người vào đền thờ. 30. Cả thành đều xôn xao, dân chúng chạy nhóm lại đoàn đông, bắt Phao-lô, kéo ra khỏi đền thờ, tức thì các cửa đều đóng lại. 31. Chúng đang tìm phương giết người, thì tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thành Giê-ru-sa-lem đều xôn xao. 32. Người lập tức bắt quân lính và cai đội kéo đến nơi chúng. Vừa thấy quản cơ và quân lính thì chúng thôi không đánh Phao-lô nữa. 33. Quản cơ bèn tới gần, bắt người rồi truyền lấy hai cái xích xích lại; đoạn, hỏi người là ai, và đã làm việc gì. 34. Trong đoàn dân, kẻ reo lên thể nầy, người la lên thể khác; nhân sự rối loạn, người không biết được chắc, nên dạy điệu về đồn. 35. Lúc Phao-lô bước lên thềm, quân lính phải khiêng người đi, bởi cớ đoàn dân hung bạo lắm. 36. Vì có đám dân theo sau đông mà kêu rằng: Hãy giết đi!

37. Lúc Phao-lô vào đồn, thì nói với quản cơ rằng: Tôi có phép nói với ông đôi điều chăng? Quản cơ trả lời rằng: Ngươi biết nói tiếng Gờ-réc sao? 38. Vậy thì ngươi hẳn chẳng phải là người Ê-díp-tô kia, ngày trước đã gây loạn, kéo bốn ngàn kẻ cướp vào nơi đồng vắng hay sao? 39. Phao-lô trả lời rằng: Tôi là người Giu-đa, vốn ở thành Tạt-sơ, công dân của một thành trong xứ Si-li-si tức là thành có danh tiếng; xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân. 40. Được phép rồi, Phao-lô đứng trên thềm, giơ tay ra dấu cho dân. Đâu đó yên lặng, người bèn nói tiếng Hê-bơ-rơ rằng:

Bản Dịch 2011

Phao-lô tại Ty-rơ

1 Sau khi từ giã họ chúng tôi xuống tàu và giăng buồm đi thẳng đến Ðảo Cốt; hôm sau chúng tôi đến Ðảo Rô-đơ, rồi từ đó đến Pa-ta-ra. 2 Tại đó, khi tìm được một chiếc tàu đi Phô-ni-xi-a, chúng tôi xuống tàu và ra khơi. 3 Khi thấy Ðảo Chíp-rơ, chúng tôi đi bọc về phía nam, nhắm hướng Sy-ri-a tiến tới, và cập bến tại Ty-rơ, vì tàu phải dỡ hàng tại đó. 4 Chúng tôi đi tìm các môn đồ và ở lại đó bảy ngày. Do được Ðức Thánh Linh cảm thúc, họ cứ bảo Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 5 Tuy nhiên khi thời gian ở lại đó đã mãn, chúng tôi từ giã họ và tiếp tục cuộc hành trình. Tất cả anh em với vợ con họ tiễn chúng tôi ra tận bên ngoài thành. Chúng tôi cùng quỳ xuống trên bãi biển cầu nguyện, 6 rồi chào giã biệt nhau. Sau đó chúng tôi lên tàu, còn họ trở về nhà.

Phao-lô tại Pơ-tô-lê-mai và Sê-sa-rê

7 Chuyến hải hành từ Ty-rơ chấm dứt khi chúng tôi đến Pơ-tô-lê-mai. Chúng tôi chào thăm các anh chị em và ở với họ một ngày. 8 Hôm sau chúng tôi từ giã họ và đến Sê-sa-rê. Chúng tôi vào nhà của Phi-líp là nhà truyền giảng Tin Mừng, một trong bảy vị chấp sự đầu tiên, và ở lại đó với ông. 9 Ông có bốn cô gái đồng trinh, cô nào cũng có ơn nói tiên tri. 10 Khi chúng tôi ở đó được mấy ngày, một vị tiên tri tên là A-ga-bút từ Giu-đê đến đó. 11 Ông đến thăm chúng tôi. Ông lấy dây thắt lưng của Phao-lô, dùng nó cột chân và tay của ông lại, rồi nói, “Ðức Thánh Linh phán thế này, ‘Người Do-thái tại Giê-ru-sa-lem sẽ cột người có dây lưng này như thế này, và họ sẽ bắt nộp người ấy cho dân ngoại.’”

12 Khi chúng tôi nghe những lời ấy, chúng tôi và những anh chị em ở đó nài khuyên Phao-lô đừng đi lên Giê-ru-sa-lem. 13 Nhưng Phao-lô đáp, “Anh chị em làm gì vậy? Anh chị em khóc chỉ làm đau lòng tôi thôi, vì tôi đã sẵn sàng không những để chịu trói, mà còn chịu chết vì danh của Ðức Chúa Jesus tại Giê-ru-sa-lem nữa.” 14 Khi chúng tôi thấy không thể thuyết phục được ông, chúng tôi đành im lặng và chỉ nói, “Xin ý Chúa được nên.”

Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem

15 Sau những ngày ấy, khi đã chuẩn bị xong, chúng tôi đi lên Giê-ru-sa-lem. 16 Một số môn đồ ở Sê-sa-rê cùng đi với chúng tôi; họ đưa chúng tôi đến nhà của Mơ-na-sôn người Chíp-rơ, một môn đồ kỳ cựu, để chúng tôi tạm trú tại đó.

17 Khi chúng tôi đến Giê-ru-sa-lem, chúng tôi được anh chị em vui mừng tiếp đón. 18 Ngày hôm sau, Phao-lô và chúng tôi đến thăm Gia-cơ và tất cả các vị trưởng lão có mặt hôm đó. 19 Sau khi chào hỏi họ, Phao-lô tuần tự thuật lại cho họ nghe những gì Ðức Chúa Trời đã thực hiện giữa các dân ngoại qua chức vụ ông. 20 Nghe thế ai nấy đều tôn vinh Ðức Chúa Trời, rồi họ nói với ông, “Thưa anh, như anh đã thấy đó, có mấy chục ngàn người Do-thái đã tin Chúa, nhưng lòng họ vẫn còn nhiệt thành đối với Luật Pháp của Môi-se. 21 Người ta đã báo cho họ rằng, anh đã dạy người Do-thái sống giữa các dân ngoại hãy bỏ Luật Pháp của Môi-se, đừng làm phép cắt bì cho con trai, và đừng vâng giữ các tục lệ Môi-se đã truyền. 22 Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chắc chắn họ đã nghe tin anh về đến rồi. 23 Thôi, hãy làm theo điều chúng tôi chỉ cho anh. Chúng tôi có bốn anh em đây đang mắc lời thệ nguyện. 24 Anh hãy đem họ đi và cùng chịu lễ tẩy uế với họ, rồi trả tiền cho họ cạo tóc. Bấy giờ mọi người sẽ biết rằng những lời người ta đồn đại về anh là không đúng sự thật, vì chính anh cũng làm theo và tuân giữ Luật Pháp. 25 Còn về phần các dân ngoại trở lại tin Chúa, chúng tôi đã gởi một bức thư nói rõ quyết định của chúng tôi rồi, đó là họ phải kiêng cữ thức ăn cúng cho thần tượng, không ăn huyết, không ăn thịt các thú vật chết ngạt, và không gian dâm.”

26 Vậy Phao-lô đem bốn người ấy đi; ngày hôm sau, ông và họ cùng chịu lễ tẩy uế; sau đó ông cùng họ vào đền thờ để công bố ngày sẽ chấm dứt thời kỳ tẩy uế, tức là ngày mỗi người thọ lễ sẽ dâng của tế lễ.

Phao-lô Bị Bắt

27 Nhưng khi thời hạn bảy ngày ấy sắp xong, những người Do-thái ở A-si-a thấy Phao-lô đang ở trong đền thờ, họ khích động cả đám đông và tra tay bắt ông. 28 Những người ấy la lên rằng, “Ðồng bào I-sơ-ra-ên ơi, xin giúp chúng tôi. Tên này đây, hắn đã đi khắp nơi, dạy dỗ mọi người chống lại dân tộc chúng ta, chống lại Luật Pháp chúng ta, và chống luôn cả nơi thánh này nữa. Ðã vậy, hắn còn đem những người Hy-lạp vào đền thờ và làm nơi thánh này ra ô uế.”

29 Số là trước đó họ đã thấy Trô-phi-mu, một người Ê-phê-sô, ở trong thành với Phao-lô, nên họ tưởng ông đã dẫn Trô-phi-mu vào đền thờ. 30 Thế là cả thành náo động, và dân chúng ùn ùn chạy đến; họ bắt Phao-lô và kéo ông ra khỏi đền thờ, lập tức các cổng đền thờ đóng lại.

31 Trong khi họ đang tìm cách để giết ông, có người báo cáo cho quan tư lịnh đội quân La-mã đang trú đóng trong thành rằng cả Giê-ru-sa-lem đang náo loạn. 32 Ông lập tức điều động các đại đội trưởng và các binh sĩ kéo xuống nơi náo loạn. Khi thấy ông và các lính La-mã họ ngưng tay không đánh Phao-lô nữa. 33 Quan tư lịnh cho bắt Phao-lô và ra lịnh dùng hai dây xích xiềng ông lại, rồi ông hỏi Phao-lô là ai và đã làm điều gì. 34 Nhưng trong đám đông, người hét lên thể này, kẻ la lên thể khác, và vì quá ồn ào, khiến ông không thể hiểu rõ thật hư thế nào, nên ông ra lịnh bắt Phao-lô đem về đồn. 35 Khi Phao-lô bước lên bậc thềm, quân lính phải khiêng ông đi, vì đám đông quá hung bạo. 36 Ðám đông ấy cứ đi theo phía sau và gào thét, “Hãy giết nó đi!”

Phao-lô Yêu Cầu Ðược Tự Biện Hộ

37 Khi Phao-lô sắp sửa được đưa vào trong đồn, ông nói với quan tư lịnh, “Ông cho phép tôi nói vài lời với ông được không?”

Quan tư lịnh đáp, “Ông biết nói tiếng Hy-lạp sao? 38 Vậy ông không phải là tên Ai-cập đã lãnh đạo cuộc nổi dậy mới đây và đã kéo bốn ngàn tay sát thủ vào đồng hoang sao?”

39 Phao-lô đáp, “Tôi là người Do-thái, công dân của Tạt-sơ, một thành không kém quan trọng trong vùng Si-li-si-a. Xin ông cho phép tôi nói ít lời với đám đông.”

40 Khi được phép, Phao-lô đứng trên bậc thềm, đưa tay làm dấu cho dân chúng yên lặng. Khi mọi người đã yên lặng, Phao-lô nói với họ trong tiếng Hê-bơ-rơ rằng:

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành