Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 16

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó Phao-lô cũng đến Đẹt-bơ và Lít-trơ. Tại đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, là con trai của một nữ tín hữu người Do Thái, và cha là người Hy Lạp. 2. Anh đã được các anh em tại Lít-trơ và I-cô-ni làm chứng tốt. 3. Phao-lô muốn đem người nầy theo nên ông đã làm lễ cắt bì cho anh, bởi vì người Do Thái tại những nơi đó đều biết rằng cha của anh là người Hy Lạp.

4. Sau đó, trong lúc đi qua các thành phố, họ cũng căn dặn các tín hữu phải giữ những quy định của các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem đã thiết lập. 5. Vì vậy, các Hội Thánh được vững mạnh trong đức tin, và số tín hữu gia tăng mỗi ngày.

6. Họ đã đi qua khắp miền Phi-ri-gi và Ga-la-ti, Đức Thánh Linh ngăn cấm họ truyền đạo tại A-sia. 7. Sau đó họ xuống My-sia, họ cố gắng đi vào Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jesus không cho phép 8. nên họ đã đi ngang qua My-sia rồi xuống Trô-ách. 9. Có một khải tượng hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm: Có một người Ma-xê-đô-nia đứng nài xin ông rằng: “Xin hãy qua Ma-xê-đô-nia cứu giúp chúng tôi!”

10. Khi ông thấy khải tượng đó, ngay lập tức chúng tôi tìm cách đến Ma-xê-đô-nia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi công bố Phúc Âm tại đó. 11. Sau đó từ Trô-ách chúng tôi đáp tàu thẳng đến Sa-mô-tra-xơ. Hôm sau, đến Nê-a-pô-li, 12. và từ nơi đó, đến Phi-líp, là thành phố hàng đầu của tỉnh Ma-xê-đô-nia, là một thuộc địa. Chúng tôi lưu lại tại thành phố này vài ngày.

13. Sau đó vào ngày sa-bát, chúng tôi đã ra ngoài cổng thành, gần bờ sông, theo truyền thống là nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu giảng cho các phụ nữ đang tụ họp tại đó.

14. Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi, tên là Ly-đi, quê ở Thi-a-ti-rơ, là một người bán vải sắc tía, và là người thờ kính Đức Chúa Trời. Bà được Chúa mở lòng cho nên đã chú ý đến những điều Phao-lô nói. 15. Sau khi đã nhận báp-têm cùng với cả nhà của mình, bà nài nĩ rằng: “Nếu các ông xét rằng tôi là trung thành với Chúa, xin hãy vào, và ở lại trong nhà của tôi.” Rồi bà thuyết phục chúng tôi.

16. Chuyện xảy ra khi chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện, có một cô gái, bị quỷ Phi-tôn nhập, đã gặp chúng tôi; cô là người đã mang lại nhiều lợi nhuận cho các chủ nhân qua việc bói toán. 17. Cô đã đi theo Phao-lô và chúng tôi, và la lớn rằng: “Những người nầy là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, là những người rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi.” 18. Cô cứ tiếp tục làm như vậy trong nhiều ngày. Và rồi Phao-lô bực mình nên quay lại nói với quỷ rằng: “Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi nàng.” Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi.

19. Khi các chủ nhân của nàng thấy không còn hy vọng kiếm lợi cho họ được nữa, họ đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo vào trong quảng trường, đến trước những người cầm quyền. 20. Họ mang hai ông đến các thẩm phán, rồi nói rằng: “Những người nầy là những người Do Thái đã gây rối loạn trong thành phố của chúng ta, 21. họ dạy những phong tục không hợp pháp, mà chúng ta - là những người Rô-ma - không thể chấp nhận hay thực hành.”

22. Đám đông cũng nổi lên chống lại hai ông. Các thẩm phán đã ra lệnh xé trang phục của hai ông, rồi đánh hai ông bằng roi. 23. Sau khi bị đánh đòn rất nhiều, họ quăng hai ông vào ngục, rồi truyền cho viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. 24. Nhận được chỉ thị như vậy, viên cai ngục đã giam hai ông vào căn ngục ở bên trong, rồi cùm chân của hai ông lại.

25. Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Các tù nhân lắng nghe họ. 26. Thình lình, có một cơn động đất rất lớn, đến nỗi những nền của nhà ngục bị rúng động. Ngay lập tức, tất cả các cửa mở tung, tất cả xiềng của các tù nhân đều tháo ra cả.

27. Sau đó, viên cai ngục thức dậy, thấy các cửa ngục mở toang, tưởng rằng các tù nhân đã trốn thoát hết, nên rút gươm định tự sát. 28. Tuy nhiên Phao-lô đã kêu thật lớn tiếng rằng: “Đừng sát hại chính mình! Tất cả chúng tôi đều còn ở đây!”

29. Viên cai ngục đã gọi lấy đèn, rồi chạy thật nhanh vào trong ngục, và kinh hãi quỳ dưới chân của Phao-lô và Si-la. 30. Ông đưa hai người ra ngoài, rồi hỏi: “Thưa các chúa! Tôi phải làm gì để được cứu?”

31. Họ nói: “Hãy tin Chúa, là Đức Chúa Jesus, thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.” 32. Và rồi họ nói với ông, và tất cả những người ở trong nhà của ông, về đạo của Chúa.

33. Ngay trong ban đêm, vào chính giờ đó, viên cai ngục đã đem hai ông ra rửa những vết thương. Và rồi ngay lập tức, ông và cả gia đình đều nhận báp-têm. 34. Sau đó, ông mời họ vào trong nhà, dọn bàn, rồi vui vẻ cùng với cả gia đình bởi vì họ đã tin Đức Chúa Trời.

35. Và rồi đến sáng, các thẩm phán sai các cảnh vệ đến nói: “Hãy thả những người đó.”

36. Sau đó, viên cai ngục cho truyền đạt những lời nầy với Phao-lô: “Các thẩm phán đã nhắn rằng các ông có thể đi. Vì vậy, hãy ra, và đi bình an.”

37. Nhưng Phao-lô nói với họ: “Chúng tôi là công dân Rô-ma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng tôi giữa công chúng rồi tống giam vào ngục; bây giờ họ lại lén lút thả chúng tôi hay sao? Không thể được! Họ phải đích thân đến đây để thả chúng tôi!”

38. Sau đó các cảnh vệ đã trình lại những lời này với các thẩm phán. Sau khi nghe hai ông là công dân Rô-ma thì họ sợ hãi. 39. Vì vậy, họ đã đến, năn nỉ hai ông, đưa hai ông ra ngoài, rồi khẩn nài hai ông hãy rời khỏi thành phố.

40. Khi đã ra khỏi tù, họ đến thăm Ly-đi; khi đã gặp, họ khích lệ các anh em, rồi rời đi.

Bản Dịch Đại Chúng

Sau đó Phao-lô cũng đến Đẹt-bơ và Lít-trơ. Tại đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, là con trai của một nữ tín hữu người Do Thái, và cha là người Hy Lạp. Anh đã được các anh em tại Lít-trơ và I-cô-ni làm chứng tốt. Phao-lô muốn đem người nầy theo nên ông đã làm lễ cắt bì cho anh, bởi vì người Do Thái tại những nơi đó đều biết rằng cha của anh là người Hy Lạp.

Sau đó, trong lúc đi qua các thành phố, họ cũng căn dặn các tín hữu phải giữ những quy định của các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem đã thiết lập. Vì vậy, các Hội Thánh được vững mạnh trong đức tin, và số tín hữu gia tăng mỗi ngày.

Họ đã đi qua khắp miền Phi-ri-gi và Ga-la-ti, Đức Thánh Linh ngăn cấm họ truyền đạo tại A-sia. Sau đó họ xuống My-sia, họ cố gắng đi vào Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jesus không cho phép nên họ đã đi ngang qua My-sia rồi xuống Trô-ách.

Có một khải tượng hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm: Có một người Ma-xê-đô-nia đứng nài xin ông rằng: “Xin hãy qua Ma-xê-đô-nia cứu giúp chúng tôi!” Khi ông thấy khải tượng đó, ngay lập tức chúng tôi tìm cách đến Ma-xê-đô-nia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi công bố Phúc Âm tại đó.

Sau đó từ Trô-ách chúng tôi đáp tàu thẳng đến Sa-mô-tra-xơ. Hôm sau, đến Nê-a-pô-li, và từ nơi đó, đến Phi-líp, là thành phố hàng đầu của tỉnh Ma-xê-đô-nia, là một thuộc địa. Chúng tôi lưu lại tại thành phố này vài ngày.

Và rồi vào ngày sa-bát, chúng tôi đã ra ngoài cổng thành, gần bên bờ sông, mà theo truyền thống là nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu giảng cho các phụ nữ đang tụ họp tại đó.

Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi, tên là Ly-đi, quê ở Thi-a-ti-rơ. Bà là một người bán vải sắc tía, và là người thờ kính Đức Chúa Trời. Bà được Chúa mở lòng cho nên đã chú ý đến những điều Phao-lô nói. Sau khi đã nhận báp-têm cùng với cả nhà của mình, bà nài nĩ rằng: “Nếu các ông xét rằng tôi là trung thành với Chúa, xin hãy vào, và ở lại trong nhà của tôi.” Rồi bà cố thuyết phục chúng tôi.

Chuyện xảy ra khi chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện, có một cô gái, bị quỷ Phi-tôn nhập, đã gặp chúng tôi; cô là người đã mang lại nhiều lợi nhuận cho các chủ nhân qua việc bói toán. Cô đã đi theo Phao-lô và chúng tôi, và la lớn rằng: “Những người nầy là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, là những người rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi.” Cô cứ tiếp tục làm như vậy trong nhiều ngày. Và rồi Phao-lô bực mình nên quay lại nói với quỷ rằng: “Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi nàng.” Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi.

Khi các chủ nhân của nàng thấy không còn hy vọng kiếm lợi cho họ được nữa, họ đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo vào trong quảng trường, đến trước những người cầm quyền. Họ mang hai ông đến các thẩm phán, rồi nói rằng: “Những người nầy là những người Do Thái đã gây rối loạn trong thành phố của chúng ta, họ đã dạy những phong tục không hợp pháp, mà chúng ta - là những người Rô-ma - không thể chấp nhận hay thực hành.” Đám đông cũng nổi lên chống lại hai ông.

Các thẩm phán đã ra lệnh xé trang phục của hai ông, rồi đánh hai ông bằng roi. Sau khi bị đánh đòn rất nhiều, họ quăng hai ông vào ngục, rồi truyền cho viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. Nhận được chỉ thị như vậy, viên cai ngục đã giam hai ông vào căn ngục ở bên trong, rồi cùm chân của hai ông lại.

Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Các tù nhân lắng nghe họ. Thình lình, có một cơn động đất rất lớn, đến nỗi những nền của nhà ngục bị rúng động. Ngay lập tức, tất cả các cửa mở tung, tất cả xiềng của các tù nhân đều tháo ra cả.

Sau đó, viên cai ngục thức dậy, thấy các cửa ngục mở toang, tưởng rằng các tù nhân đã trốn thoát hết, nên rút gươm định tự sát. Tuy nhiên Phao-lô đã kêu thật lớn tiếng rằng: “Đừng sát hại chính mình! Tất cả chúng tôi đều còn ở đây!”

Viên cai ngục đã gọi lấy đèn, rồi chạy thật nhanh vào trong ngục, và kinh hãi quỳ dưới chân của Phao-lô và Si-la. Ông đưa hai người ra ngoài, rồi hỏi: “Thưa các chúa! Tôi phải làm gì để được cứu?”

Họ nói: “Hãy tin Chúa, là Đức Chúa Jesus, thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.” Và rồi họ nói với ông, và tất cả những người ở trong nhà của ông, về đạo của Chúa.

Ngay trong ban đêm, vào chính giờ đó, viên cai ngục đã đem hai ông ra rửa những vết thương. Và rồi ngay lập tức, ông và cả gia đình đều nhận báp-têm. Sau đó, ông mời họ vào trong nhà, dọn bàn, rồi vui vẻ cùng với cả gia đình bởi vì họ đã tin Đức Chúa Trời.

Và rồi đến sáng, các thẩm phán sai các cảnh vệ đến nói: “Hãy thả những người đó.”

Sau đó, viên cai ngục cho truyền đạt những lời nầy với Phao-lô: “Các thẩm phán đã nhắn rằng các ông có thể đi. Vì vậy, hãy ra, và đi bình an.”

Nhưng Phao-lô nói với họ: “Chúng tôi là công dân Rô-ma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng tôi giữa công chúng rồi tống giam vào ngục; bây giờ họ lại lén lút thả chúng tôi hay sao? Không thể được! Họ phải đích thân đến đây để thả chúng tôi!”

Sau đó các cảnh vệ đã trình lại những lời này với các thẩm phán. Sau khi nghe hai ông là công dân Rô-ma thì họ sợ hãi. Vì vậy, họ đã đến, năn nỉ hai ông, đưa hai ông ra ngoài, rồi khẩn nài hai ông hãy rời khỏi thành phố.

Khi đã ra khỏi tù, họ đến thăm Ly-đi; khi đã gặp, họ khích lệ các anh em, rồi rời đi.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau đó ông cũng đến Đẹt-bơ và Lít-trơ. Tại đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, là con trai của một nữ tín hữu người Do Thái, và cha là người Hy Lạp. 2. Anh được các anh em tại Lít-trơ và I-cô-ni làm chứng tốt. 3. Phao-lô muốn đem người nầy theo nên ông đã làm lễ cắt bì cho anh, bởi vì người Do Thái tại những nơi đó đều biết rằng cha của anh là người Hy Lạp.

4. Sau đó, trong lúc đi qua các thành phố, họ cũng căn dặn các tín hữu phải giữ những quy định của các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem đã thiết lập. 5. Vì vậy, các Hội Thánh được vững mạnh trong đức tin, và số tín hữu gia tăng mỗi ngày.

6. Họ đã đi qua khắp miền Phi-ri-gi và Ga-la-ti, Đức Thánh Linh ngăn cấm họ truyền đạo tại A-sia. 7. Sau đó họ xuống My-sia, họ cố gắng đi vào Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jesus không cho phép 8. nên họ đã đi ngang qua My-sia rồi xuống Trô-ách. 9. Có một khải tượng hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm: Có một người Ma-xê-đô-nia đang đứng nài xin ông rằng: “Xin hãy qua Ma-xê-đô-nia cứu giúp chúng tôi!”

10. Khi ông thấy khải tượng đó, ngay lập tức chúng tôi tìm cách đến Ma-xê-đô-nia, vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi công bố Phúc Âm tại đó. 11. Sau đó từ Trô-ách chúng tôi đáp tàu thẳng đến Sa-mô-tra-xơ; hôm sau, đến Nê-a-pô-li; 12. từ nơi đó, đến Phi-líp, là thành phố hàng đầu của tỉnh Ma-xê-đô-nia, là một thuộc địa. Chúng tôi lưu lại tại thành phố này vài ngày.

13. Sau đó vào ngày sa-bát, chúng tôi ra ngoài cổng thành, gần bờ sông, theo truyền thống là nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu giảng cho các phụ nữ đang tụ họp tại đó. 14. Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi, tên là Ly-đi, quê ở Thi-a-ti-rơ, là một người bán vải sắc tía, và là người thờ kính Đức Chúa Trời. Bà được Chúa mở lòng cho nên đã chú ý đến những điều Phao-lô nói. 15. Sau khi đã nhận báp-têm cùng với cả nhà của mình, bà nài nĩ rằng: “Nếu các ông xét rằng tôi là trung thành với Chúa, xin hãy vào, và ở lại trong nhà của tôi.” Rồi bà thuyết phục chúng tôi.

16. Chuyện xảy ra khi chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện, có một cô gái, bị quỷ Phi-tôn nhập, đã gặp chúng tôi; cô là người đã mang lại nhiều lợi nhuận cho các chủ nhân qua việc bói toán. 17. Cô đã đi theo Phao-lô và chúng tôi, và la lớn rằng: “Những người nầy là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, là những người rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi.” 18. Cô cứ tiếp tục làm như vậy trong nhiều ngày. Và rồi Phao-lô bực mình nên quay lại nói với quỷ rằng: “Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi nàng.” Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi.

19. Khi các chủ nhân của nàng thấy không còn hy vọng kiếm lợi cho họ được nữa, họ đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo vào trong quảng trường, đến trước những người cầm quyền. 20. Họ mang hai ông đến các thẩm phán, rồi nói rằng: “Những người nầy là những người Do Thái, đã gây rối loạn trong thành phố của chúng ta, 21. họ dạy những phong tục không hợp pháp, mà chúng ta - là những người Rô-ma - không thể chấp nhận hay thực hành.”

22. Đám đông cũng nổi lên chống lại hai ông. Các thẩm phán đã ra lệnh xé trang phục của hai ông, rồi đánh hai ông bằng roi. 23. Sau khi bị đánh đòn rất nhiều, họ quăng hai ông vào ngục, rồi truyền cho viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt. 24. Nhận được chỉ thị như vậy, viên cai ngục đã giam hai ông vào căn ngục ở bên trong, rồi cùm chân của hai ông lại.

25. Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Các tù nhân lắng nghe họ. 26. Thình lình, có một cơn động đất rất lớn, đến nỗi những nền của nhà ngục bị rúng động. Ngay lập tức, tất cả các cửa mở tung, tất cả xiềng của các tù nhân đều tháo ra cả. 27. Sau đó, viên cai ngục thức dậy, thấy các cửa ngục mở toang, tưởng rằng các tù nhân đã trốn thoát hết, nên rút gươm định tự sát.

28. Tuy nhiên Phao-lô đã kêu thật lớn tiếng rằng: “Đừng sát hại chính mình! Tất cả chúng tôi đều còn ở đây!”

29. Viên cai ngục đã gọi lấy đèn, rồi chạy thật nhanh vào trong ngục, và kinh hãi quỳ dưới chân của Phao-lô và Si-la. 30. Ông đưa hai người ra ngoài, rồi hỏi: “Thưa các chúa! Tôi phải làm gì để được cứu?”

31. Họ nói: “Hãy tin Chúa, là Đức Chúa Jesus, thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.” 32. Và rồi họ nói với ông, và tất cả những người ở trong nhà của ông, về đạo của Chúa.

33. Ngay trong ban đêm, vào chính giờ đó, viên cai ngục đã đem hai ông ra rửa những vết thương. Và rồi ngay lập tức, ông và cả gia đình đều nhận báp-têm. 34. Sau đó, ông mời họ vào trong nhà, dọn bàn, rồi vui vẻ cùng với cả gia đình bởi vì họ đã tin Đức Chúa Trời.

35. Và rồi đến sáng, các thẩm phán sai các cảnh vệ đến nói: “Hãy thả những người đó.” 36. Sau đó, viên cai ngục cho truyền đạt những lời nầy với Phao-lô: “Các thẩm phán đã nhắn rằng các ông có thể đi. Vì vậy, hãy ra, và đi bình an.”

37. Nhưng Phao-lô nói với họ: “Chúng tôi là công dân Rô-ma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng tôi giữa công chúng rồi tống giam vào ngục; bây giờ họ lại lén lút thả chúng tôi hay sao? Không thể được! Họ phải đích thân đến đây để thả chúng tôi!”

38. Sau đó các cảnh vệ đã trình lại những lời này với các thẩm phán. Sau khi nghe hai ông là công dân Rô-ma thì họ sợ hãi. 39. Vì vậy, họ đã đến, năn nỉ hai ông, đưa hai ông ra ngoài, rồi khẩn nài hai ông hãy rời khỏi thành phố.

40. Khi đã ra khỏi tù, họ đến thăm Ly-đi; khi đã gặp, họ khích lệ các anh em, rồi rời đi.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô tới thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ. Nơi đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Gờ-réc. 2. Anh em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt về người. 3. Phao-lô muốn đem người theo; bởi cớ những người Giu-đa ở trong các nơi đó, nên Phao-lô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Ti-mô-thê là người Gờ-réc. 4. Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Giê-ru-sa-lem lập ra. 5. Ấy vậy, các Hội thánh được vững vàng trong đức tin, và số người càng ngày càng thêm lên.

6. Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. 7. Tới gần xứ My-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus không cho phép, 8. bèn kíp qua khỏi xứ My-si, và xuống thành Trô-ách. 9. Đang ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi. 10. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền Tin Lành ở đó.

11. Vậy, chúng ta từ thành Trô-ách đi thuyền thẳng đến đảo Sa-mô-tra-xơ; bữa sau, đến thành Nê-a-bô-li; 12. từ nơi đó, chúng ta tới thành Phi-líp, là thành thứ nhất của tỉnh Ma-xê-đoan, và là thuộc địa nước Rô-ma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. 13. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông, là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện; chúng ta ngồi xong, giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. 14. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. 15. Khi người đã chịu phép báp-tem với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: Nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi, mà ở lại đó; rồi người ép mời vào.

16. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. 17. Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. 18. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỉ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mà truyền mầy ra khỏi người đàn bà nầy. Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi.

19. Song le các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước mặt các quan, 20. rồi điệu đến các thượng quan, mà thưa rằng: Những người nầy làm rối loạn thành ta; ấy là người Giu-đa, 21. dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy, hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Rô-ma. 22. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. 23. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. 24. Được lịnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm.

25. Lối nữa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe. 26. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. 27. Người đề lao giựt mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm, toan giết mình. 28. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng: Chớ làm hại mình; chúng ta đều còn cả đây. 29. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. 30. Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? 31. Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. 32. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa. 33. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-tem. 34. Đoạn, người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời.

35. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người đề lao rằng: Hãy thả các người ấy đi. 36. Người trình lời đó cùng Phao-lô rằng: Các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông; vậy, hãy ra, và xin đi cho bình yên. 37. Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng: Chúng ta vốn là quốc dân Rô-ma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ, rồi bỏ vào ngục; nay họ lại thả lén chúng ta ư! Điều đó không được. Chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải! 38. Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Rô-ma, thì sợ hãi. 39. Họ bèn đến nói với hai người, thả đi, và xin lìa khỏi thành. 40. Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Ly-đi, thăm và khuyên bảo anh em, rồi đi.

Bản Dịch 2011

Phao-lô Chọn Thêm Ti-mô-thê

1 Phao-lô cũng đến Ðẹc-bê và Lít-tra. Này, tại Lít-tra có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con trai của một nữ tín hữu người Do-thái, nhưng cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp. 2 Ti-mô-thê được anh chị em tín hữu tại Lít-tra và I-cô-ni-um làm chứng tốt. 3 Phao-lô muốn dẫn Ti-mô-thê theo với ông. Sau khi đã nhận Ti-mô-thê, ông cho Ti-mô-thê chịu phép cắt bì, vì ông không muốn bị phiền phức với những người Do-thái ở các nơi ấy, vì mọi người đều biết cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp.

4 Ðến thành nào họ cũng dặn anh chị em tín hữu phải vâng giữ những quy luật mà các vị sứ đồ và các vị trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem đã quyết định. 5 Vì vậy các hội thánh được vững mạnh trong đức tin, và số tín hữu gia tăng hằng ngày.

6 Họ đi qua vùng Phi-ry-gi-a và Ga-la-ti, sau khi bị Ðức Thánh Linh ngăn trở họ giảng Ðạo trong vùng A-si-a. 7 Khi đến gần ranh giới của vùng My-si-a, họ muốn vào vùng Bi-thy-ni-a, nhưng Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Jesus không cho phép. 8 Vì thế họ đi xuyên qua vùng My-si-a và xuống Trô-ách.

Phao-lô Thấy Khải Tượng tại Trô-ách

9 Trong đêm Phao-lô thấy một khải tượng: Một người Ma-xê-đô-ni-a đứng trước mặt ông và khẩn khoản nài xin ông, “Xin ông qua xứ Ma-xê-đô-ni-a giúp chúng tôi.” 10 Sau khi Phao-lô thấy khải tượng đó, chúng tôi lập tức tìm cách đến Ma-xê-đô-ni-a, vì chúng tôi tin rằng Ðức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi đến giảng Tin Mừng cho người Ma-xê-đô-ni-a.

Ðoàn Truyền Giáo Ðến Phi-líp

Ly-đi-a Tin Nhận Chúa

11 Chúng tôi xuống tàu tại Trô-ách và cho căng buồm đi thẳng đến Sa-mô-thơ-ra; hôm sau, chúng tôi đến Nê-a-pô-li. 12 Từ đó chúng tôi đến Phi-líp, thành quan trọng nhất trong Tỉnh Ma-xê-đô-ni-a, thuộc địa của Ðế Quốc La-mã; chúng tôi ở lại thành phố đó vài ngày.

13 Ðến ngày Sa-bát chúng tôi ra bên ngoài cổng thành, đến một chỗ gần bờ sông, nơi chúng tôi nghĩ là chỗ người ta đến để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu nói với các bà đang tụ họp tại đó.

14 Có một bà nọ tên là Ly-đi-a, quê ở Thành Thy-a-ti-ra, làm nghề bán vải điều; bà là người thờ phượng Ðức Chúa Trời. Bà để ý nghe chúng tôi; Chúa mở lòng bà, và bà đáp ứng sứ điệp Phao-lô giảng.

15 Sau khi bà và cả nhà bà đã chịu báp-têm, bà khẩn thiết mời chúng tôi rằng, “Nếu quý ông xét thấy tôi là người trung thành với Chúa, xin quý ông đến nhà tôi tạm trú.” Bà ép mời mãi, nên chúng tôi đành chiều theo.

Phao-lô và Si-la Bị Tù tại Phi-líp

Người Cai Ngục Tin Chúa

16 Một ngày kia khi chúng tôi đến địa điểm nhóm cầu nguyện, một cô gái nô lệ bị quỷ xem bói ám đón gặp chúng tôi. Nhờ khả năng xem bói, cô ấy đã đem lại lợi tức rất nhiều cho các chủ của cô. 17 Cô gái đó cứ đi theo Phao-lô và chúng tôi và la to rằng, “Những người này là các đầy tớ của Ðức Chúa Trời Tối Cao; họ rao giảng cho các người con đường cứu rỗi.” 18 Cô ấy đã làm như thế nhiều ngày, nhưng hôm đó Phao-lô cảm thấy rất bực bội, nên ông quay lại và bảo con quỷ, “Nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho ngươi xuất ra khỏi cô này.” Ngay lúc đó con quỷ xuất ra khỏi cô ấy.

19 Nhưng khi các chủ của cô khám phá ra khả năng kiếm tiền cho họ của cô đã mất, họ bắt Phao-lô và Si-la lôi đến khu hành chính thương mại và nộp cho chính quyền địa phương. 20 Họ điệu các ông ra trước các quan tòa và cáo buộc, “Những người này đã làm xáo trộn thành phố chúng ta. Họ là những người Do-thái, 21 đến truyền bá những tập tục mà chúng ta là công dân La-mã không được phép chấp nhận hoặc làm theo.” 22 Ðám đông cũng nổi lên, hiệp với họ, chống đối hai ông.

Các quan tòa truyền lịnh xé áo hai ông và cho đánh đòn hai ông. 23 Sau khi đã đánh đập hai ông thậm tệ, họ tống giam hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục canh giữ cẩn thận. 24 Nhận được lịnh đó, viên cai ngục nhốt hai ông vào phòng giam an ninh nhất và khóa chân hai ông vào cùm.

25 Khoảng nửa đêm Phao-lô và Si-la cầu nguyện và hát thánh ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời trong khi các tù nhân khác lắng nghe. 26 Thình lình, một cơn động đất dữ dội xảy ra, làm lắc lư cả nền ngục, khiến các cửa ngục mở toang, và xiềng xích các tù nhân đều sút ra.

27 Viên cai ngục giựt mình thức dậy và thấy các cửa ngục đều mở toang; ông tưởng các tù nhân đã trốn hết, nên rút gươm toan tự sát. 28 Nhưng Phao-lô kêu lớn tiếng rằng, “Ông đừng làm hại chính mình; chúng tôi đều còn cả đây.”

29 Viên cai ngục kêu thắp đèn lên, rồi vội vàng chạy vào ngục; ông run lẩy bẩy và sấp mình xuống trước mặt Phao-lô và Si-la. 30 Sau khi đưa hai ông ra ngoài, viên cai ngục hỏi, “Thưa các ông, tôi phải làm gì để được cứu?”

31 Họ đáp, “Hãy tin Ðức Chúa Jesus thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu.” 32 Rồi hai ông giảng Ðạo Chúa cho viên cai ngục và mọi người trong nhà ông ấy. 33 Ngay giờ đó, giữa đêm khuya, viên cai ngục đưa hai ông ra và rửa các vết thương cho, rồi ông ấy và mọi người trong nhà ông ấy lập tức chịu phép báp-têm.

34 Sau đó viên cai ngục đưa hai ông lên nhà, dọn thức ăn ra mời hai ông dùng, vì ông ấy và cả nhà ông ấy rất đỗi vui mừng, bởi họ đã quyết định tin thờ Ðức Chúa Trời.

Phao-lô và Si-la Ðược Thả Ra

35 Ðến sáng ngày các quan tòa sai các cảnh sát đến nói với viên cai ngục, “Hãy thả mấy người ấy ra.”

36 Viên cai ngục đến báo tin với Phao-lô, “Các quan tòa cho người đến bảo thả quý ông ra. Vậy bây giờ xin quý ông ra và kính chúc thượng lộ bình an.”

37 Nhưng Phao-lô nói với họ, “Chúng tôi là công dân La-mã. Khi chưa định tội chúng tôi rõ ràng, họ đã cho người đánh đòn chúng tôi giữa công chúng, rồi tống giam chúng tôi vào ngục; bây giờ họ lại âm thầm thả chúng tôi sao? Không đâu. Chính họ phải đích thân đến đây thả chúng tôi mới được.”

38 Các cảnh sát về báo cáo những lời ấy với các quan tòa. Khi các quan tòa nghe rằng hai ông là công dân La-mã, họ hoảng sợ. 39 Họ liền đến, năn nỉ hai ông, đưa hai ông ra khỏi ngục, và xin hai ông rời khỏi thành.

40 Sau khi ra khỏi ngục, hai ông đến nhà bà Ly-đi-a. Khi gặp các anh chị em tín hữu, hai ông khuyên nhủ họ, rồi từ giã lên đường.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành