Công Vụ Các Sứ Đồ: Chương 12

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lúc đó, vua Hê-rốt đang ra tay bách hại một số người trong Hội Thánh. 2. Ông đã dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. 3. Khi thấy điều đó vừa lòng những người Do Thái, vua cũng tiến hành bắt Phi-e-rơ. Những việc này đã diễn ra vào dịp lễ Bánh Không Men. 4. Vua đã bắt Phi-e-rơ, bỏ vào ngục, giao cho bốn toán lính, mỗi toán bốn người, thay phiên canh giữ ông, và dự định sau lễ Vượt Qua sẽ đem ra xử trước dân chúng.

5. Do đó Phi-e-rơ đã bị giam vào trong ngục; tuy nhiên Hội Thánh cứ cầu nguyện khẩn thiết với Đức Chúa Trời cho ông. 6. Sau đó, ngay trong đêm trước khi Hê-rốt đưa ông ra xử, Phi-e-rơ đang ngủ giữa hai người lính, bị xích bằng hai cái xiềng, cũng có những lính canh đang canh gác trước cửa ngục. 7. Thình lình, một thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh, ánh sáng chiếu lòa nơi giam giữ. Thiên sứ vỗ vào sườn của Phi-e-rơ để đánh thức ông, rồi nói: “Hãy mau mau chỗi dậy.” Những cái xiềng đã rớt ra khỏi tay của ông. 8. Sau đó thiên sứ nói với ông: “Hãy nai nịt và mang dép của ngươi.” Ông đã làm như vậy. Và rồi thiên sứ nói với ông: “Hãy mặc áo khoác của ngươi vào rồi theo ta.” 9. Phi-e-rơ đã đi theo mà không biết rằng việc thiên sứ đang làm đó là thật, nhưng ông cứ tưởng là ông thấy trong một khải tượng. 10. Sau đó, họ đã đi qua khỏi người lính canh thứ nhất, và người lính canh thứ nhì, rồi họ đến một cổng sắt dẫn vào thành phố, cổng đó đã tự động mở ra cho họ. Họ đã đi ra ngoài, tiếp tục đi qua một con đường; và lập tức thiên sứ lìa khỏi ông.

11. Phi-e-rơ hồi tỉnh và nói: “Bây giờ ta thật sự biết rằng Chúa đã sai thiên sứ của Ngài giải cứu ta thoát khỏi tay của Hê-rốt và khỏi mọi điều dân Do Thái đang mong đợi.”

12. Khi nhận thức được điều đó, ông đã đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, là người được gọi là Mác; tại đây có nhiều người đang nhóm lại và cầu nguyện. 13. Ông đã gõ vào cửa cổng, một đầy tớ gái, tên là Rô-đơ, đã đi ra để đáp lại. 14. Nhận ra tiếng của Phi-e-rơ, vì quá vui, cô đã không mở cổng, nhưng đã chạy vào để báo rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cổng. 15. Họ đã nói với cô: “Mầy mất trí rồi!” Nhưng cô cứ quả quyết đúng là như vậy. Rồi họ nói: “Đó là thiên sứ của ông.”

16. Tuy nhiên Phi-e-rơ cứ tiếp tục gõ; khi mở cổng, họ thấy Phi-e-rơ thì kinh ngạc. 17. Sau đó, ông dùng tay ra dấu bảo họ im lặng, rồi ông thuật lại cho họ cách nào Chúa đã cứu ông ra khỏi ngục. Sau đó, ông nói: “Hãy báo cho Gia-cơ và các anh em về những việc nầy.” Rồi ông đi ra và đến một nơi khác.

18. Đến sáng, có sự rối loạn lớn giữa vòng những người lính, bởi vì họ không biết việc gì đã xảy ra cho Phi-e-rơ. 19. Sau đó Hê-rốt đã cho truy lùng ông, nhưng không tìm thấy. Vua tra hỏi những người lính, rồi ra lệnh dẫn họ đi giết. Sau đó, vua đã từ Giu-đê xuống Sê-sa-rê rồi lưu lại tại đó.

20. Lúc nầy Hê-rốt rất tức giận dân Ty-rơ và Si-đôn; vì vậy, họ đồng lòng đến chầu vua. Sau khi thuyết phục được Ba-la-tút, là người trông coi nội cung của vua, họ đã đến cầu hòa, bởi vì xứ của họ lệ thuộc vào lương thực của xứ vua.

21. Đến ngày đã định, Hê-rốt mặc hoàng bào, ngồi trên ngai, phán cùng họ. 22. Dân chúng kêu lớn: “Đây là tiếng của một vị thần, không phải tiếng của loài người!” 23. Ngay lập tức, một thiên sứ của Chúa đã đánh vua bởi vì vua đã không quy vinh quang cho Đức Chúa Trời. Vua bị trùng đục chết.

24. Tuy nhiên đạo của Đức Chúa Trời tiếp tục gia tăng và phát triển. 25. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ tại Giê-ru-sa-lem, Ba-na-ba và Sau-lơ đã quay trở lại, họ dẫn theo Giăng, người được gọi là Mác.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Lúc đó, vua Hê-rốt đang ra tay bách hại một số người trong Hội Thánh. 2. Ông đã dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng; 3. Khi thấy điều đó vừa lòng những người Do Thái, vua cũng tiến hành bắt Phi-e-rơ - Những việc này đã diễn ra vào dịp lễ Bánh Không Men. 4. Vua đã bắt Phi-e-rơ, bỏ vào ngục, giao cho bốn toán lính, mỗi toán bốn người, thay phiên canh giữ ông, và dự định sau lễ Vượt Qua sẽ đem ra xử trước dân chúng.

5. Do đó Phi-e-rơ đã bị giam trong ngục; tuy nhiên Hội Thánh cứ cầu nguyện khẩn thiết với Đức Chúa Trời cho ông. 6. Sau đó, ngay trong đêm trước khi Hê-rốt đưa ông ra xử, Phi-e-rơ đang ngủ giữa hai người lính, bị xích bằng hai cái xiềng, cũng có những lính canh đang canh gác trước cửa ngục. 7. Thình lình, một thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh, ánh sáng chiếu lòa nơi giam giữ. Thiên sứ vỗ vào sườn của Phi-e-rơ để đánh thức ông, rồi nói: “Hãy mau mau chỗi dậy.” Những cái xiềng đã rớt ra khỏi tay của ông. 8. Sau đó thiên sứ nói với ông: “Hãy nai nịt và mang dép của ngươi.” Ông đã làm như vậy. Và rồi thiên sứ nói với ông: “Hãy mặc áo khoác của ngươi rồi theo ta.” 9. Phi-e-rơ đã đi theo mà không biết rằng việc thiên sứ đang làm đó là thật, nhưng ông cứ tưởng là ông thấy trong một khải tượng. 10. Sau đó, họ đã đi qua khỏi người lính canh thứ nhất, và người lính canh thứ nhì, rồi họ đến một cổng sắt dẫn vào thành phố, cổng đó đã tự động mở ra cho họ. Họ đã đi ra ngoài, tiếp tục đi qua một con đường; và lập tức thiên sứ lìa khỏi ông.

11. Phi-e-rơ hồi tỉnh và nói: “Bây giờ ta thật sự biết rằng Chúa đã sai thiên sứ của Ngài giải cứu ta thoát khỏi tay của Hê-rốt và khỏi mọi điều dân Do Thái đang mong đợi.”

12. Khi nhận thức được điều đó, ông đã đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, là người được gọi là Mác; tại đây có nhiều người đang nhóm lại và cầu nguyện. 13. Ông đã gõ vào cửa cổng, một đầy tớ gái, tên là Rô-đơ, đã đi ra để đáp lại. 14. Nhận ra tiếng của Phi-e-rơ, vì quá vui, cô đã không mở cổng, nhưng đã chạy vào để báo rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cổng. 15. Họ đã nói với cô: “Mầy mất trí rồi!” Nhưng cô cứ quả quyết đúng là như vậy. Rồi họ nói: “Đó là thiên sứ của ông.”

16. Tuy nhiên Phi-e-rơ cứ tiếp tục gõ; khi mở cổng, họ thấy Phi-e-rơ thì kinh ngạc. 17. Sau đó, ông dùng tay ra dấu bảo họ im lặng, rồi ông thuật lại cho họ cách nào Chúa đã cứu ông ra khỏi ngục. Sau đó, ông nói: “Hãy báo cho Gia-cơ và các anh em về những việc nầy.” Rồi ông đi ra và đến một nơi khác.

18. Đến sáng, có sự rối loạn không nhỏ giữa vòng những người lính, bởi vì họ không biết việc gì xảy ra cho Phi-e-rơ. 19. Sau đó Hê-rốt đã cho truy lùng ông, nhưng không tìm thấy; vua tra hỏi những người lính, rồi ra lệnh dẫn họ đi giết. Sau đó, vua đã từ Giu-đê xuống Sê-sa-rê rồi lưu lại tại đó.

20. Lúc nầy Hê-rốt rất tức giận dân Ty-rơ và Si-đôn; vì vậy, họ đồng lòng đến chầu vua. Sau khi thuyết phục được Ba-la-tút, là người trông coi nội cung của vua, họ đã đến cầu hòa, bởi vì xứ của họ lệ thuộc vào lương thực của xứ vua.

21. Đến ngày đã định, Hê-rốt mặc hoàng bào, ngồi trên ngai, phán cho họ. 22. Dân chúng kêu lớn: “Đây là tiếng của một vị thần, không phải tiếng của loài người!” 23. Ngay lập tức, một thiên sứ của Chúa đánh ông bởi vì vua đã không quy vinh quang cho Đức Chúa Trời. Vua bị trùng đục chết.

24. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời tiếp tục gia tăng và phát triển. 25. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ tại Giê-ru-sa-lem, Ba-na-ba và Sau-lơ đã quay trở lại, họ dẫn theo Giăng, người được gọi là Mác.

Bản Dịch 1925

1. Đang thuở đó, vua Hê-rốt hà hiếp một vài người trong Hội thánh. 2. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng; 3. thấy điều đó vừa ý người Giu-đa, nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. 4. Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy, vua bắt người và hạ ngục, phó cho bốn ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có bốn tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ Vượt Qua, thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. 5. Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn.

6. Vả, đêm rạng ngày mà Hê-rốt định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có quân canh giữ ngục. 7. Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sường Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. 8. Kế đó, thiên sứ nói rằng: Hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: Hãy mặc áo ngoài và theo ta. 9. Phi-e-rơ ra theo; chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy.10 Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt, là cửa thông vào thành; cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. 11. Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi.

12. Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. 13. Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Rô-đơ đến nghe, 14. nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng trở chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. 15. Người ta nói rằng: Mầy sảng. Song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói: Ấy là thiên sứ của người. 16. Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa, thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hãi. 17. Nhưng người lấy tay ra dấu biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục; đoạn, người lại dặn rằng: Hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều nầy. Rồi đó, người bước ra sang nơi khác.

18. Đến sáng, trong bọn lính có sự xôn xao rất lớn: vì chúng nó chẳng hay Phi-e-rơ đi đâu. 19. Vua Hê-rốt sai tìm người, nhưng tìm chẳng được, bèn tra hỏi bọn lính, rồi truyền lịnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn, người từ xứ Giu-đê xuống thành Sê-sa-rê, ở lại tại đó.

20. Vả, vua Hê-rốt căm giận dân thành Ty-rơ và dân thành Si-đôn. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Ba-la-tút rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. 21. Đến kỳ, vua Hê-rốt mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. 22. Dân chúng kêu lên rằng: Ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu! 23. Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết.

24. Bấy giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. 25. Ba-na-ba và Sau-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Giê-ru-sa-lem trở về thành An-ti-ốt, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác.

Bản Dịch 2011

Sứ Ðồ Gia-cơ Tuẫn Ðạo

1 Trong lúc ấy Vua Hê-rốt ra tay hãm hại một số người trong hội thánh. 2 Ông dùng gươm giết chết Gia-cơ anh của Giăng. [70: Herod Agrippa I, cháu nội của Hê-rốt Ðại Ðế. Ông là con của Aristobolus và bà Mariamne, cháu kêu Herod Antipas, kẻ giết Giăng Báp-tít, bằng chú. ]

Phi-rơ Bị Bắt và Ðược Giải Thoát

3 Khi Hê-rốt thấy điều đó làm hài lòng người Do-thái, ông cũng tiến hành việc bắt giam Phi-rơ. Việc ấy xảy ra trong kỳ Lễ Bánh Không Men. 4 Sau khi bắt Phi-rơ, ông giam ông ấy vào ngục và giao cho bốn toán lính, mỗi toán bốn người, canh giữ ông ấy, và dự định sau Lễ Vượt Qua sẽ đem ông ấy ra xử trước dân.

5 Trong khi Phi-rơ bị giam trong ngục, hội thánh nhiệt thành dâng lời cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời cho ông.

6 Trong đêm trước ngày Hê-rốt đem ông ra xử, Phi-rơ đang ngủ trong khi bị xiềng bằng hai dây xích giữa hai người lính, và bên ngoài các lính canh đang canh gác ngục. 7 Thình lình một thiên sứ của Chúa xuất hiện, hào quang tỏa rạng khắp phòng giam. Thiên sứ vỗ nhẹ vào sườn Phi-rơ, đánh thức ông dậy, và bảo, “Hãy thức dậy, lẹ lên.” Những xiềng xích tự động rớt ra khỏi hai tay ông. 8 Thiên sứ nói tiếp với ông, “Hãy thắt lưng và mang giày vào.” Ông làm theo như vậy. Thiên sứ lại bảo ông, “Hãy mặc áo choàng vào và đi theo tôi.” 9 Ông đi theo thiên sứ và ra ngoài, mà không biết việc thiên sứ dẫn ông đi là thật; ông cứ ngỡ rằng ông đang thấy chiêm bao. 10 Khi hai vị đã qua khỏi trạm canh thứ nhất và trạm canh thứ nhì, họ đến cổng sắt dẫn vào thành phố, cổng ấy tự động mở ra trước mặt họ; hai vị đi ra và tiếp tục đi chung với nhau một đoạn đường, thình lình thiên sứ lìa khỏi ông. 11 Bấy giờ Phi-rơ mới hoàn tỉnh và nói, “Bây giờ tôi biết chắc rằng Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến giải cứu tôi khỏi tay Hê-rốt và khỏi mọi điều người Do-thái đang mong đợi.”

12 Khi đã nhận thức được điều đó, ông đi ngay đến nhà của Ma-ry mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi ấy đang có nhiều người nhóm lại và cầu nguyện. 13 Ông gõ cửa ở ngoài cổng, một cô tớ gái tên là Rô-đa chạy ra nghe. 14 Vừa khi nhận ra tiếng của Phi-rơ, cô mừng quýnh và quên mất việc mở cửa, nhưng chạy trở vào báo rằng Phi-rơ đang đứng ngoài cổng. 15 Nhưng những người ấy nói với cô, “Bộ cô khùng rồi sao!” Nhưng cô ấy cứ quả quyết rằng đó là sự thật. Họ lại bảo, “Có lẽ là thiên sứ của ông ấy.”

16 Trong khi đó Phi-rơ cứ tiếp tục gõ cửa. Họ đi ra mở cửa; vừa trông thấy ông, ai nấy đều sửng sốt. 17 Ông dùng tay ra dấu cho họ im lặng, rồi thuật lại cho họ nghe thể nào Chúa đã đưa ông ra khỏi ngục. Ðoạn ông bảo, “Hãy báo cho Gia-cơ và anh chị em biết việc này.” Sau đó ông rời nơi ấy và đến một nơi khác.

18 Ðến sáng ngày trong đám quân canh có sự nhốn nháo không nhỏ về việc biến mất của Phi-rơ. 19 Hê-rốt cho lùng kiếm Phi-rơ khắp nơi nhưng không tìm ra được. Ông ra lịnh hỏi cung toán quân canh gác, rồi truyền đem họ đi xử tử. Sau đó ông rời Giu-đê đi xuống Sê-sa-rê và ở lại đó.

Hê-rốt Bị Chúa Phạt Chết

20 Lúc ấy Vua Hê-rốt rất giận dân Ty-rơ và dân Si-đôn, vì họ đồng lòng kéo nhau đến yêu sách ông. Nhưng sau khi Ba-la-tút, quan hầu cận của vua, nhận lời giúp đỡ họ, họ xin làm hòa, vì xứ sở của họ bị lệ thuộc vào thực phẩm cung cấp từ lãnh thổ của vua. 21 Ðến ngày đã định, Hê-rốt mặc vương bào, ngồi trên ngai, và tuyên phán với họ.

22 Ðám đông tung hô, “Ðó là tiếng của một vị thần chớ không phải tiếng của loài người.” 23 Ngay lập tức, một thiên sứ của Chúa đánh ông gục xuống, vì ông đã không nhường vinh hiển cho Ðức Chúa Trời; và ông bị trùng đục mà chết. 24 Còn Ðạo của Ðức Chúa Trời cứ tiếp tục lớn mạnh và phát triển.

Ba-na-ba và Sau-lơ Trở Về An-ti-ốt

25 Sau khi đã hoàn tất công tác, Ba-na-ba và Sau-lơ rời Giê-ru-sa-lem trở về, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành