Cô-lô-se: Chương 4

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hỡi các chủ nhân! Hãy đối xử công chính và công bằng với những nô lệ của mình, hãy biết rằng anh em cũng có một Chủ ở trên trời.

2. Hãy kiên trì cầu nguyện, hãy tỉnh thức và cũng hãy biết ơn. 3. Xin cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để Đức Chúa Trời mở cho chúng tôi một cánh cửa giảng đạo công bố huyền nhiệm của Đấng Christ, chính vì điều đó mà tôi bị xiềng xích, 4. để tôi có thể trình bày điều đó cách rõ ràng, như tôi cần phải nói.

5. Hãy sống với những người ngoài cách khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ. 6. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và mặn mà, để anh em theo trách nhiệm biết đối đáp thế nào với mỗi người.

Lời chào cuối thư

7. Ty-chi-cơ, người anh em yêu dấu, một người phục vụ trung thành và đồng lao phục vụ với tôi trong Chúa, sẽ nói cho anh em về mọi việc của tôi; 8. tôi gởi người đến anh em với mục đích này, để cho anh em có thể biết về chúng tôi, và để người có thể khích lệ lòng của anh em; 9. cùng với Ô-nê-sim, một anh em yêu dấu và trung thành, là một người của anh em. Họ sẽ nói cho anh em biết mọi việc ở đây.

10. Gởi đến anh em lời chào từ A-ri-tạc, bạn đồng tù với tôi, và Mác, cháu của Ba-na-ba - là người mà anh em đã nhận những chỉ thị, nếu người đến với anh em, hãy tiếp đãi người - 11. và cũng có Giê-su, gọi là Giúc-tu. Trong số những người chịu cắt bì, chỉ có những người này là bạn đồng lao vì vương quốc Đức Chúa Trời, và họ là niềm an ủi cho tôi.

12. Ê-pháp-ra, đồng hương của anh em, là đầy tớ của Đấng Christ Jesus, chào anh em. Anh ấy luôn chiến đấu cho anh em trong sự cầu nguyện, để anh em có thể đứng vững, trưởng thành và trọn thành theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. 13. Tôi làm chứng cho anh ấy rằng anh ấy rất quan tâm đến anh em, và những người tại Lao-đi-xê, và những người tại Hi-ê-ra-bô-li.

14. Lu-ca, thầy thuốc rất yêu dấu, cùng Đê-ma, chào anh em.

15. Hãy chào những anh em tại Lao-đi-xê, và Nim-pha, cùng với hội thánh tại nhà của bà.

Chia sẻ bức thư

16. Và sau khi thư này đã được đọc giữa anh em, cũng hãy đọc nó trong hội thánh Lao-đi-xê, và anh em cũng có thể đọc thư từ Lao-đi-xê. 17. Và hãy nói với A-chíp: Hãy chú tâm về chức vụ mà anh đã nhận lãnh từ nơi Chúa, để làm cho hoàn thành.

18. Chính tay tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm này. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Nguyện ân điển ở cùng anh em.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hỡi những chủ nhân, hãy đối xử công chính và công bằng với nô lệ của mình, hãy biết rằng anh em cũng có một Chủ ở trên trời.

2. Hãy kiên trì cầu nguyện, hãy tỉnh thức và cũng hãy biết ơn. 3. Xin cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để Đức Chúa Trời mở cho chúng tôi một cánh cửa giảng đạo công bố huyền nhiệm của Đấng Christ, chính vì điều đó mà tôi bị xiềng xích, 4. để tôi có thể trình bày điều đó cách rõ ràng, như tôi cần phải nói.

5. Hãy đến với những người ngoài cách khôn ngoan, tận dụng thì giờ. 6. Lời nói của anh em luôn có ân hậu, và nêm thêm muối, để anh em theo trách nhiệm biết đối đáp thế nào với mỗi người.

Lời chào cuối thư

7. Ty-chi-cơ, người anh em yêu dấu, một người phục vụ trung thành và đồng lao phục vụ với tôi trong Chúa, sẽ nói cho anh em về mọi việc của tôi; 8. tôi gởi người đến anh em với mục đích này, để cho anh em có thể biết về chúng tôi, và để người có thể khích lệ lòng của anh em; 9. cùng với Ô-nê-sim, một anh em yêu dấu và trung thành, là một người của anh em. Họ sẽ nói cho anh em biết mọi việc ở đây.

10. Gởi đến anh em lời chào từ A-ri-tạc, bạn đồng tù với tôi, và Mác, anh em họ của Ba-na-ba - là người mà anh em đã nhận những chỉ thị, nếu người đến với anh em, hãy tiếp đãi người - 11. và cũng có Giê-su, gọi là Giúc-tu. Trong số những người chịu cắt bì, chỉ có những người này là bạn đồng lao vì vương quốc Đức Chúa Trời, và họ là niềm an ủi cho tôi.

12. Ê-pháp-ra, đồng hương của anh em, là đầy tớ của Đấng Christ Jesus, chào anh em. Anh ấy luôn chiến đấu cho anh em trong sự cầu nguyện, để anh em có thể đứng vững, trưởng thành và trọn thành theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. 13. Tôi làm chứng cho anh ấy rằng anh ấy rất quan tâm đến anh em, và những người tại Lao-đi-xê, và những người tại Hi-ê-ra-bô-li.

14. Lu-ca, thầy thuốc rất yêu dấu, cùng Đê-ma, chào anh em.

15. Hãy chào những anh em tại Lao-đi-xê, và Nim-pha, cùng với hội thánh tại nhà của bà.

Chia sẻ bức thư

16. Và sau khi thư này đã được đọc giữa anh em, cũng hãy đọc nó trong hội thánh Lao-đi-xê, và anh em cũng có thể đọc thư từ Lao-đi-xê. 17. Và hãy nói với A-chíp: Hãy chú tâm về chức vụ mà anh đã nhận lãnh từ nơi Chúa, để làm cho hoàn thành.

18. Chính tay tôi viết lời chào thăm này - Phao-lô. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Nguyện ân điển ở cùng anh em.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ mình ở trên trời.

2. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. 3. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, 4. lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. 5. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ. 6. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.

7. Ti-chi-cơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi 8. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, đặng người yên ủi lòng anh em. 9. Kẻ cùng đi với người là Ô-nê-sim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây.

10. A-ri-tạc, là bạn đồng tù với tôi, gởi lời thăm anh em, Mác, anh em chú bác với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi; nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. 11. Giê-su gọi là Giúc-tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi.

12. Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. 13. Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Lao-đi-xê và người Hi-ê-ra-bô-li nữa. 14. Lu-ca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em, Đê-ma cũng vậy.

15. Hãy chào các anh em ở Lao-đi-xê và Nim-pha, cùng Hội thánh nhóm trong nhà người. 16. Anh em đọc thơ nầy rồi, hãy đưa cho Hội thánh Lao-đi-xê đọc với, anh em cũng phải đọc thơ ở Lao-đi-xê gởi đến nữa. 17. Rốt lại, hãy nói với A-chíp rằng: Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn. 18. Chính tay tôi, Phao-lô, viết chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi. Nguyền xin ân điển ở cùng anh em!

Bản Dịch 2011

Lời Khuyên Các Chủ Nhân

1 Hỡi các chủ nhân, xin anh chị em hãy đối xử công bằng và hợp lý với các công nhân của mình, vì biết rằng anh chị em cũng đang có một Chủ trên trời.

Lời Khuyên Nhủ Chung

2 Xin anh chị em hãy dốc lòng cầu nguyện, hãy thức canh cầu nguyện với lòng biết ơn. 3 Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi, để Ðức Chúa Trời mở cho chúng tôi một cánh cửa giảng đạo, hầu chúng tôi có thể nói ra lẽ huyền nhiệm của Ðấng Christ, vì huyền nhiệm đó mà tôi đang bị giam cầm. 4 Xin cầu nguyện để tôi có thể trình bày huyền nhiệm đó rõ ràng như tôi đáng phải nói.

5 Xin anh chị em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài. Hãy tận dụng thì giờ. 6 Lời nói của anh chị em phải luôn có ân hậu và mặn mà, để anh chị em biết phải đối đáp thế nào cho thích hợp với mỗi người.

Giới Thiệu Ty-chi-cơ và Ô-nê-sim

7 Ty-chi-cơ, người anh em yêu dấu, một người phục vụ trung thành, và một bạn đồng lao trong Chúa, sẽ nói cho anh chị em biết mọi sự về tôi. 8 Tôi nhờ anh ấy đến với anh chị em với mục đích ấy, để anh chị em có thể biết hoàn cảnh của chúng tôi hiện nay ra sao, và cũng để anh ấy có thể khích lệ lòng anh chị em. 9 Cùng đi với anh ấy có Ô-nê-sim, một anh em trung thành và yêu dấu, một người đồng hương của anh chị em. Hai anh em ấy sẽ nói cho anh chị em biết mọi sự ở đây.

Lời Chào Cuối Thư

10 A-ri-tạc bạn đồng tù với tôi và Mác anh em họ của Ba-na-ba gởi lời chào thăm anh chị em; về Mác, anh chị em đã nhận được lời dặn dò rồi: nếu anh ấy đến với anh chị em, hãy ân cần tiếp đón anh ấy. 11 Giê-su, cũng có tên là Giúc-tu, gởi lời chào thăm anh chị em. Trong vòng những người được cắt bì chỉ có các anh em này là bạn đồng lao với tôi cho vương quốc Ðức Chúa Trời, và họ quả là niềm an ủi cho tôi.

12 Ê-pháp-ra, người đồng hương của anh chị em, một đầy tớ của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi lời chào thăm anh chị em. Anh ấy luôn chiến đấu cho anh chị em trong khi cầu nguyện để anh chị em được đứng vững, trưởng thành, và hoàn toàn vâng theo mọi ý muốn của Ðức Chúa Trời. 13 Tôi xin làm chứng cho anh ấy rằng anh ấy đã làm việc khó nhọc vì anh chị em và vì các anh chị em ở Lao-đi-xê và Hi-ê-ra-pô-li.

14 Lu-ca người y sĩ yêu dấu và Ðê-ma gởi lời chào thăm anh chị em.

15 Xin cho tôi kính lời chào thăm các anh chị em ở Lao-đi-xê và bà Nim-pha, cùng hội thánh nhóm họp trong nhà bà ấy.

16 Sau khi anh chị em nghe đọc bức thư này, xin hãy đọc nó cho anh chị em ở Hội Thánh Lao-đi-xê nghe nữa, và anh chị em cũng hãy đọc thư tôi đã gởi cho Hội Thánh Lao-đi-xê. 17 Xin anh chị em nhắn giùm với Ạc-khíp-pu rằng, “Xin hãy chú tâm vào chức vụ anh đã lãnh nhận nơi Chúa, mà chu toàn nó.”

18 Tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm này bằng chính tay tôi. Xin anh chị em nhớ rằng tôi vẫn còn mang xiềng xích. Nguyện xin ân sủng ở cùng anh chị em. A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn- Thư Viện Tin Lành