Cô-lô-se: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 22:44, ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đời sống mới trong Đấng Christ

1. Như vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 2. Hãy chú tâm vào những việc ở trên trời, không phải vào những việc ở dưới đất; 3. vì anh em đã chết, và sự sống của anh em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, hiện ra, anh em cũng sẽ cùng hiện ra với Ngài trong vinh quang.

5. Vì vậy, hãy làm cho chết những điều trần tục như gian dâm, bất khiết, đam mê nhục dục, ham muốn xấu xa, và tham lam, tức là thờ hình tượng; 6. vì những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những đứa con không vâng phục, 7. anh em đã sống giữa những người như vậy và đã từng sống trong những điều đó. 8. Nhưng bây giờ, anh em hãy từ bỏ tất cả những điều này như giận dữ cuồng nộ, độc ác, phạm thượng, những lời tục tĩu ra từ miệng anh em. 9. Đừng nói dối nhau, bởi vì anh em đã lột bỏ con người cũ cùng với những hành vi của nó. 10. Hãy mặc lấy người mới, tức là người được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh của Đấng tạo dựng nên người ấy; 11. tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, người dã man, lạc hậu, nô lệ, tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

12. Anh em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh, và được yêu thương, vì vậy hãy mặc lấy sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, ôn hòa, và nhẫn nại; 13. hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau. Nếu người nào trong anh em có phàn nàn với người khác; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, anh em cũng hãy tha thứ nhau như vậy. 14. Tuy nhiên vượt trên tất cả những điều đó là tình yêu thương, đây là sợi dây liên kết cho sự hiệp nhất toàn vẹn. 15. Và rồi, hãy để sự bình an của Đấng Christ điều khiển tấm lòng của anh em, cũng chính vì điều đó mà anh em đã được gọi đến trong cùng một thân thể; và hãy biết ơn. 16. Hãy để lời của Đấng Christ sống thật sung mãn trong anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để giảng dạy và khuyên bảo lẫn nhau; hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, những bài hát thiêng liêng, cùng với sự tri ân từ tấm lòng của anh em, mà tôn ngợi Đức Chúa Trời. 17. Và trong mọi việc anh em có thể thực hiện - bằng lời nói hay hành động - hãy thực hiện trong danh của của Chúa, là Đức Chúa Jesus, nhờ Ngài mà cảm tạ Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Nề nếp trong gia đình tin Chúa

18. Hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng, vì điều đó là phù hợp ở trong Chúa. 19. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ và đừng đối đãi cay nghiệt với họ. 20. Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì điều này đẹp lòng Chúa. 21. Hỡi những người làm cha, đừng gây bực tức cho các con của mình, để chúng không nản lòng.

22. Hỡi những nô lệ, hãy vâng lời chủ về phần xác trong mọi sự, không chỉ làm trước mắt họ như những người làm vui lòng loài người, nhưng với tấm lòng thành thật, kính sợ Chúa. 23. Nếu làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho loài người; 24. hãy biết rằng từ Chúa, anh em sẽ nhận cơ nghiệp làm phần thưởng. Anh em hầu việc Chúa là Đấng Christ. 25. Ai cố tình làm điều sai trái sẽ bị báo trả về những sai phạm mình đã làm, và không có sự thiên vị.

Bản Dịch Ngữ Căn

Đời sống mới trong Đấng Christ

1. Vậy nếu anh em đã được nâng lên với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 2. Hãy chú tâm vào những việc ở trên trời, không phải vào những việc ở dưới đất; 3. vì anh em đã chết, và sự sống mình đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em hiện ra, anh em cũng sẽ cùng hiện ra với Ngài trong vinh quang.

5. Vì vậy, hãy làm cho chết những điều trần tục như gian dâm, bất khiết, đam mê nhục dục, ham muốn xấu xa, và tham lam, tức là thờ hình tượng; 6. vì những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những đứa con không vâng phục, 7. anh em đã sống giữa những người như vậy và đã từng sống trong những điều đó. 8. Nhưng bây giờ, anh em hãy từ bỏ tất cả những điều này, như giận dữ, cuồng nộ, độc ác, phạm thượng, và những lời tục tĩu ra từ miệng anh em. 9. Đừng nói dối nhau, vì anh em đã lột bỏ người cũ cùng với những hành vi của nó, 10. và hãy mặc lấy người mới, tức là người được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh của Đấng tạo dựng nên người ấy; 11. tại đây không còn phân biệt người Hy-lạp và người Do Thái, cắt bì và không cắt bì, người dã man, người Sy-the, nô lệ, tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

12. Anh em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh, và được yêu thương, vì vậy hãy mặc lấy sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, ôn hòa, và nhẫn nại; 13. hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau. Nếu người nào trong anh em có phàn nàn với người khác; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, anh em cũng hãy tha thứ nhau như vậy. 14. Nhưng vượt trên tất cả những điều đó là tình yêu thương, đây là sợi dây liên kết cho sự hiệp nhất toàn vẹn. 15. Và rồi, hãy để sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của anh em, là điều mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể. Cũng hãy cảm tạ. 16. Hãy để lời của Đấng Christ sống thật sung mãn trong anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để giảng dạy và khuyên bảo lẫn nhau; hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, những bài hát thiêng liêng, cùng với sự tri ân từ tấm lòng của anh em, mà tôn ngợi Đức Chúa Trời. 17. Và trong mọi việc anh em có thể thực hiện, bằng lời nói hay hành động, hãy thực hiện trong danh của Chúa, là Đức Chúa Jesus, và nhờ Ngài mà cảm tạ Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Nề nếp trong gia đình tin Chúa

18. Hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng, vì điều đó là phù hợp ở trong Chúa. 19. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ và đừng đối đãi cay nghiệt với họ. 20. Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì điều này đẹp lòng Chúa. 21. Hỡi những người làm cha, đừng gây bực tức cho các con mình, để chúng không nản lòng.

22. Hỡi những nô lệ, hãy vâng lời chủ về phần xác trong mọi sự, không chỉ làm trước mắt họ như những người làm vui lòng loài người, nhưng với tấm lòng thành thật, kính sợ Chúa. 23. Nếu làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho loài người; 24. hãy biết rằng từ Chúa, anh em sẽ nhận cơ nghiệp làm phần thưởng. Anh em hầu việc Chúa là Đấng Christ. 25. Ai cố tình làm điều sai trái sẽ bị báo trả về những sai phạm mình đã làm, và không có sự thiên vị.

Bản Dịch 1925

1. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 2. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; 3. vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. 5. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: 6. bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; 7. lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. 8. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. 9. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, 10. mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. 11. Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.

12. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13. nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

15. Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. 16. Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. 17. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

18. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. 19. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người.

20. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. 21. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng.

22. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. 23. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, 24. vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. 25. Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết.

Bản Dịch 2011

Ðời Mới trong Chúa

1 Vậy nếu anh chị em đã được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm kiếm những gì trên trời, nơi Ðấng Christ đang ngồi bên phải Ðức Chúa Trời. 2 Hãy hướng tâm trí của anh chị em vào những gì trên trời, không vào những gì dưới đất, 3 vì anh chị em đã chết, và cuộc đời anh chị em được giấu kín với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời. 4 Khi nào Ðấng Christ, là nguồn sống của anh chị em, xuất hiện, bấy giờ anh chị em cũng sẽ được xuất hiện với Ngài trong vinh hiển.

5 Vậy hãy làm chết các chi thể trần tục của anh chị em như gian dâm, bẩn tục, đam mê nhục dục, ham muốn xấu xa, và tham lam –tham lam là thờ thần tượng– 6 Vì những điều ấy cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời sẽ giáng trên các con cái không vâng lời. 7 Trước kia anh chị em cũng đã từng làm những điều ấy và đã từng sống như vậy; 8 nhưng bây giờ xin anh chị em hãy vứt bỏ tất cả những điều ấy, đó là giận dữ, thịnh nộ, hiểm ác, vu khống, và những lời tục tĩu ra từ miệng anh chị em. 9 Chớ nói dối nhau, vì anh chị em đã lột bỏ con người cũ và những hành vi của nó, 10 và mặc lấy con người mới, là con người được dựng nên mới trong nhận thức theo hình ảnh của Ðấng dựng nên mình. 11 Ở đây không còn phân biệt người Hy-lạp hay người Do-thái, người được cắt bì hay người không được cắt bì, người dã man, du mục, nô lệ, tự do, nhưng Ðấng Christ là tất cả và trong tất cả.

12 Anh chị em là những người được Ðức Chúa Trời chọn, những người thánh và được yêu thương của Ngài, vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, hiền lành, và nhẫn nhục; 13 hãy ráng chịu đựng nhau và tha thứ nhau; nếu ai có điều gì phiền trách người khác, thì như Chúa đã tha thứ anh chị em thể nào, anh chị em cũng hãy tha thứ nhau thể ấy. 14 Trên tất cả những điều đó, xin anh chị em hãy mặc lấy tình thương, vì tình thương là sợi dây liên kết tuyệt vời.

15 Nguyện xin sự bình an của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em, đó là sự bình an mà anh chị em đã được gọi đến để thành một thân thể. Anh chị em cũng hãy có lòng biết ơn.

16 Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời. 17 Trong mọi việc anh chị em làm, dù bằng lời nói hay hành động, hãy làm tất cả trong danh Ðức Chúa Jesus, nhờ Ngài mà tạ ơn Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.

Bổn Phận trong Gia Ðình

18 Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, vì như thế mới thích hiệp trong Chúa.

19 Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình và chớ đối xử cay nghiệt với nàng.

20 Hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong mọi sự, vì ấy là điều đẹp lòng Chúa.

21 Hỡi những người làm cha mẹ, đừng gây cho con cái mình bực tức, kẻo chúng nản lòng.

Lời Khuyên Các Công Nhân

22 Hỡi các công nhân, hãy vâng lời các chủ mình theo phần xác trong mọi sự, không phải chỉ khi nào họ để ý tới, như những người làm vừa lòng loài người, nhưng làm việc thật lòng, vì kính sợ Chúa. 23 Hễ làm việc gì, hãy làm hết lòng, như làm cho Chúa chứ không phải cho người ta, 24 vì biết rằng anh chị em sẽ lãnh phần thưởng do Chúa ban cho làm cơ nghiệp. Đức Chúa Jesus Christ mới thật sự là Ðấng anh chị em đang phục vụ. 25 Ai cố tình làm sai sẽ bị báo trả tùy theo sự sai phạm mình làm, và không có sự thiên vị.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn- Thư Viện Tin Lành