Cô-lô-se: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Gây dựng trong Đấng Christ

1. Bởi vì tôi muốn cho anh em biết là tôi đã chiến đấu vì anh em, vì những người tại Lao-đi-xê, và rất nhiều người chưa từng thấy mặt tôi trong thể xác, 2. để cho tấm lòng của họ được khích lệ, hiệp lại với nhau trong tình yêu thương, để đạt được tất cả sự phong phú của một tri thức vững chắc để hiểu thấu huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, 3. mà trong Ngài tất cả kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức được tiềm ẩn.

4. Tôi nói điều này để không ai có thể lừa dối anh em bằng những lập luận thuyết phục. 5. Tôi vắng mặt, nhưng tôi vẫn ở với anh em trong tinh thần, và vui mừng khi thấy anh em có kỷ cương và đức tin kiên định trong Đấng Christ.

Sống trong Đấng Christ

6. Vì vậy, như anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thể nào, hãy bước đi trong Ngài như vậy, 7. hãy đâm rễ và phát triển trong Ngài, và hãy vững mạnh trong đức tin theo như anh em đã được dạy, hãy gia tăng trong điều đó với sự cảm tạ.

8. Hãy cẩn thận, đừng để ai trong anh em bị trói buộc bởi triết học, cùng những luận điệu giả dối hư không, theo truyền thống của loài người, và theo những quan niệm đơn sơ huyền hoặc của thế gian, mà không theo Đấng Christ. 9. Bởi vì thần tính của Đức Chúa Trời hiện diện cách đầy trọn trong thân thể của Ngài, 10. cho nên anh em cũng được đầy trọn ở trong Ngài - là Đấng làm đầu mọi quy luật và thẩm quyền, 11. và cũng trong Ngài anh em đã được cắt bì không phải bằng tay bởi việc cắt bỏ thân xác, nhưng bởi sự cắt bì của Đấng Christ; 12. đã được chôn với Ngài trong báp-têm, anh em cũng sẽ được sống lại với Ngài qua đức tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. 13. Và rồi khi anh em còn đang chết trong tội lỗi và trong thân xác không cắt bì của mình, Ngài đã làm cho anh em được đồng sống lại với Ngài. Ngài đã tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta, 14. đã bôi xóa những cáo trạng được viết ra để chống chúng ta - là điều nghịch lại chúng ta - và Ngài đã hủy bỏ đường lối của nó bằng cách đóng đinh nó trên thập tự. 15. Ngài đã vô hiệu hóa những quyền lực cùng những thẩm quyền, và Ngài đã thể hiện sự đắc thắng chúng tại trước công chúng.

16. Vì vậy, đừng để ai xét đoán anh em về thức ăn, hoặc về thức uống, hoặc về ngày lễ, hoặc về ngày trăng mới, hoặc về ngày Sa-bát, 17. những điều này chỉ là cái bóng của những gì đang đến, nhưng thực thể thì thuộc về Đấng Christ.

18. Đừng để người nào - giả bộ khiêm nhường và thờ phượng các thiên sứ - lừa gạt anh em khiến anh em bị mất đi phần thưởng của mình. Người đó nói về những chi tiết mà người đó đã thấy, rồi phóng đại cách hư không theo tâm trí xác thịt của mình, 19. nhưng lại không gắn chặt với Đầu, mà từ Ngài toàn thân được nuôi dưỡng và gắn bó với nhau bởi những khớp và gân để gia tăng trong sự phát triển theo cách của Đức Chúa Trời.

20. Nếu anh em đã đồng chết với Đấng Christ, đã thoát khỏi những nguyên tắc của thế gian, tại sao anh em lại sống như vẫn còn lệ thuộc thế gian để rồi anh em phục tùng những luật lệ: 21. Chớ cầm! Chớ nếm! Chớ rờ! 22. Tất cả những điều đó khi đã dùng rồi, thì sẽ bị hư đi. Chúng tuân theo những luật lệ và giáo huấn của loài người, 23. là những điều có vẻ như khôn ngoan trong việc tu thân, hạ mình, và đày đọa thân xác, nhưng chẳng có giá trị trong việc kiềm chế dục vọng của xác thịt.

Bản Dịch Ngữ Căn

Gây dựng trong Đấng Christ

1. Vì tôi muốn cho anh em biết tôi đã chiến đấu cho anh em và những người tại Lao-đi-xê, cùng nhiều người chưa từng thấy mặt tôi trong thể xác, 2. để lòng họ được khích lệ, hiệp với nhau trong tình yêu thương, đạt tất cả sự phong phú của sự hiểu biết vững chắc hoàn toàn; để đạt tri thức về huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ; 3. trong Ngài ẩn chứa tất cả kho tàng của khôn ngoan và tri thức.

4. Tôi nói điều này để không ai có thể lừa dối anh em bằng những lập luận thuyết phục. 5. Tôi vắng mặt, nhưng tôi vẫn ở với anh em trong tinh thần, và vui mừng khi thấy anh em có kỷ cương và đức tin kiên định trong Đấng Christ.

Sống trong Đấng Christ

6. Vì vậy, như anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jesus là Chúa thể nào, hãy bước đi trong Ngài như vậy, 7. hãy đâm rễ và phát triển trong Ngài, và hãy vững mạnh trong đức tin theo như anh em đã được dạy, hãy gia tăng trong điều đó với sự cảm tạ.

8. Hãy cẩn thận, đừng để ai trong anh em bị trói buộc bởi triết học cùng những luận điệu giả dối hư không, theo truyền thống của loài người và theo những nguyên lý huyền hoặc của thế gian, mà không theo Đấng Christ. 9. Bởi vì thần tính của Đức Chúa Trời hiện diện đầy trọn trong thân thể của Ngài, 10. nên anh em được trọn vẹn ở trong Ngài, là Đấng làm đầu mọi quy luật và thẩm quyền, 11. và cũng trong Ngài anh em đã được cắt bì không phải bằng tay, trong việc cắt bỏ thân thể xác thịt, nhưng bởi sự cắt bì của Đấng Christ; 12. đã được chôn với Ngài trong báp-têm, anh em cũng sẽ được sống lại với Ngài qua đức tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời, là Đấng đã nâng Ngài từ cõi chết. 13. Và rồi khi anh em còn đang chết trong tội lỗi và trong thân xác không cắt bì của mình, Ngài đã làm cho anh em được đồng sống lại với Ngài. Ngài đã tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta, 14. đã bôi xóa những cáo trạng được viết ra để chống chúng ta - là điều nghịch lại chúng ta - và Ngài đã hủy bỏ đường lối của nó bằng cách đóng đinh nó trên thập tự. 15. Ngài đã vô hiệu hóa những quyền lực cùng những thẩm quyền, và Ngài đã thể hiện sự đắc thắng chúng tại trước công chúng.

16. Vì vậy, đừng để ai xét đoán anh em về thức ăn, hoặc về thức uống, hoặc về ngày lễ, hoặc về ngày trăng mới, hoặc về ngày Sa-bát, 17. những điều này chỉ là cái bóng của những gì đang đến, nhưng thực thể thì thuộc về Đấng Christ.

18. Đừng để người nào - giả bộ khiêm nhường và thờ phượng các thiên sứ - lừa gạt anh em khiến anh em bị mất đi phần thưởng của mình. Người đó nói về những chi tiết mà người đó đã thấy, rồi phóng đại cách hư không theo tâm trí xác thịt của mình, 19. nhưng lại không gắn chặt với Đầu, mà từ Ngài toàn thân được nuôi dưỡng và gắn bó với nhau bởi những khớp và gân để gia tăng trong sự phát triển theo cách của Đức Chúa Trời.

20. Nếu anh em đã đồng chết với Đấng Christ, đã thoát khỏi những nguyên tắc của thế gian, tại sao anh em lại sống như vẫn còn lệ thuộc thế gian để rồi anh em phục tùng những luật lệ: 21. Chớ cầm! Chớ nếm! Chớ rờ! 22. Tất cả những điều đó khi đã dùng rồi, thì sẽ bị hư đi. Chúng tuân theo những luật lệ và giáo huấn của loài người, 23. là những điều có vẻ như khôn ngoan, trong việc tu thân, hạ mình, và đày đọa thân xác, nhưng chẳng có giá trị trong việc kiềm chế dục vọng của xác thịt.

Bản Dịch 1925

1. Vả, tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Lao-đi-xê, và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, 2. hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, 3. mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng. 4. Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. 5. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm. 6. Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7. hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.

8. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng. 9. Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. 10. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. 11. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. 12. Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. 13. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta: 14. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; 15. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.

16. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, 17. ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. 18. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, 19. không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến.

20. Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buột mình, như anh em còn sống trong thế gian: 21. Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? 22. Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo qui tắc và đạo lý loài người, 23. dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình; nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt.

Bản Dịch 2011

'

1 Vì tôi muốn anh chị em biết tôi đang chiến đấu cam go cho anh chị em, cho anh chị em ở Lao-đi-xê, và cho tất cả những anh chị em chưa hề biết mặt tôi như thể nào, 2 để lòng họ được khích lệ và gắn bó với nhau trong tình thương, hầu họ có được tất cả sự phong phú do hiểu biết một cách quả quyết, để nhận biết huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời, là Ðấng Christ; 3 trong Ngài, tất cả các kho tàng của khôn ngoan và tri thức được chôn giấu. 4 Tôi nói điều này để không ai có thể lừa dối anh chị em bằng những luận điệu hấp dẫn. 5 Vì tuy tôi xa cách trong thân xác, nhưng tôi vẫn hiện diện với anh chị em trong tinh thần, và tôi thật vui mừng khi thấy anh chị em có kỷ cương, và đức tin của anh chị em thật vững vàng trong Ðấng Christ.

Ðời Sống Sung Mãn trong Chúa

6 Vậy anh chị em đã tiếp nhận Ðức Chúa Jesus Christ làm Chúa thể nào, hãy bước đi trong Ngài thể ấy. 7 Hãy đâm rễ, xây dựng lên trong Ngài, và vững lập trong đức tin, như anh chị em đã được dạy dỗ; anh chị em cũng hãy dồi dào trong sự tạ ơn.

8 Ðừng để ai trói buộc anh chị em bằng những triết lý mơ hồ và những lời giả dối rỗng tuếch dựa trên truyền thống của loài người và trên những nguyên tắc sống cơ bản của đời này, thay vì dựa trên Ðấng Christ. 9 Vì trong Ngài toàn thể thần tính của Ðức Chúa Trời hiện diện trọn vẹn trong thân xác loài người, 10 và anh chị em được trở nên trọn vẹn trong Ngài, Ðấng làm đầu mọi quyền lực và quyền hành. 11 Trong Ngài anh chị em đã được cắt bì với phép cắt bì không bằng tay loài người, nhưng bằng phép cắt bì do Ðấng Christ thực hiện, để cắt bỏ bản ngã xác thịt. 12 Một khi đã được chôn với Ngài trong phép báp-têm, anh chị em cũng đã được sống lại với Ngài bởi đức tin vào quyền năng của Ðức Chúa Trời, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết. 13 Khi anh chị em còn chết trong tội lỗi mình và trong tình trạng không được cắt bì trên thân xác, Ðức Chúa Trời đã làm cho anh chị em được sống lại với Ðấng Christ, khi Ngài tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta, 14 xóa bỏ hồ sơ tội trạng mà Luật Pháp đòi hỏi phải hình phạt chúng ta, và hủy bỏ nó bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. 15 Ngài đã vô hiệu hóa tất cả các quyền lực và quyền hành, và Ngài đã phô bày chúng ra trước công chúng, chiến thắng chúng bằng thập tự giá.

16 Vì thế đừng để ai xét đoán anh chị em về những vấn đề liên quan đến thức ăn, thức uống, giữ các kỳ lễ, mừng trăng mới, hay giữ ngày Sa-bát. 17 Chúng chỉ là hình bóng của những gì sẽ đến, mà thực chất đã ở trong Ðấng Christ. 18 Ðừng để ai làm mất phần thưởng của anh chị em, nại cớ rằng lúc nào cũng phải tỏ ra vẻ đạo mạo khiêm nhường và thờ kính các thiên sứ; họ mải mê nói về những dị tượng họ trông thấy, rồi với tâm trí xác thịt, họ tự thổi phồng họ lên một cách vô lối. 19 Họ đã mất liên lạc với Ðầu, là Ðấng cả thân thể được nuôi dưỡng và kết chặt với nhau bằng những khớp xương và gân thịt, phát triển đúng theo sự tăng trưởng của Ðức Chúa Trời.

Cảnh Cáo về Các Giáo Sư Giả

20 Nếu anh chị em đã chết với Ðấng Christ về các nguyên tắc sống cơ bản của đời này, thì tại sao anh chị em lại sống như thể còn thuộc về đời này vậy? Tại sao anh chị em còn chấp hành các quy tắc như, 21 “Chớ đụng, chớ nếm, chớ cầm”? 22 Tất cả các quy tắc ấy đều sụp đổ khi đem ra áp dụng, vì chúng đặt nền tảng trên mệnh lệnh và sự dạy dỗ của loài người. 23 Các quy tắc ấy có vẻ như khôn ngoan khi đề cao việc khắc khổ tu thân, hạ mình, và đày đọa thân xác, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc kiềm chế dục vọng của xác thịt.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn- Thư Viện Tin Lành