Có Ánh Sao Thần

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Có Ánh Sao Thần
  • Lời: Vũ Văn Cư
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Có Ánh Sao Thần
1. Có ánh sao thần chiếu Bết-lê-hem
Ngàn dặm soi sáng, các bác sĩ xem
Cứ ngắm tiến đến máng cỏ đê hèn
Tìm thờ lạy Vua, là Vua đáng tôn.
Điệp Khúc:
Mừng Chúa, mừng Chúa
Lạy Chúa là Vua.
2. Ánh dương chưa hừng, kẻ chăn còn canh
Cùng được tin báo: Đấng Christ đã sanh
Hớn hở cất bước đến Bết-lê-hem
Quỳ thờ lạy Vua tại nơi máng chiên.
3. Chúa bỏ ngôi trời, giáng sanh trần gian
Đành chịu đau đớn, đến chết chẳng than
Trải Bết-lê-hem, đến Gô-gô-tha
Ngài vì tội ta, đành đi suốt qua.
4. Chúa xót thương đời phó Con độc sanh
Từ thượng thiên xuống, chết thế chúng sanh
Cứu chúng thoát chết, khiến rỗi linh hồn
Người nào nhận tin lòng vui vẻ thay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo