Cây Hương Nam

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 05:12, ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Thi Thiên 80:10''' 10. Các núi bị bóng nó che phủ, Và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trờ…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Thi Thiên 80:10

10. Các núi bị bóng nó che phủ, Và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời.

Tài Liệu