Cánh Chúa Hằng Sống

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Leaning on the Everlasting Arms
  • Tựa đề: Cánh Chúa Hằng Sống
  • Lời: Elisa A. Hoffman, 1887
  • Nhạc: Anthong J. Showalter, 1887
  • Tài Liệu:
  • The Glad Evan­gel for Re­viv­al, Camp, and Evan­gel­is­tic Meet­ings (Dal­ton, Georg­ia: A. J. Sho­wal­ter & Com­pa­ny, 1887).

Lời Anh

Leaning on the Everlasting Arms
1. What a fellowship, what a joy divine,
Leaning on the everlasting arms;
What a blessedness, what a peace is mine,
Leaning on the everlasting arms.
Refrain
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms;
Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
2. O how sweet to walk in this pilgrim way,
Leaning on the everlasting arms;
O how bright the path grows from day to day,
Leaning on the everlasting arms.
3. What have I to dread, what have I to fear,
Leaning on the everlasting arms;
I have blessed peace with my Lord so near,
Leaning on the everlasting arms.

Lời Việt

Cánh Chúa Hằng Sống
1. Dưới bóng Chúa hiển vinh, chỗ ấy rất vui tình
Giờ mà tôi dựa nương cánh Chúa vĩnh sinh
Huyết báu bối chảy tuôn, đánh đổ hết cơn buồn
Giờ mà tôi dựa nương cánh Chúa vĩnh sinh.
Điệp Khúc:
Cánh kia, nghiêng vào
Còn e sợ sao?
Có Đấng chí cao
Cánh kia nghiêng vào
Đời đời tôi được nương ở cánh vĩnh sinh.
2. Phấn chí quyết nhất sinh ruỗi bước đến thiên thành
Vì là tôi dựa nương ở cánh vĩnh sinh
Ánh sáng Chúa rỡ soi, nhắm lối thánh theo hoài
Vì là tôi dựa nương phải cánh vĩnh sinh.
3. Quyết chí cứ thẳng xông, rung nhác chẳng nao lòng
Vì là tôi dựa nương ở cánh vĩnh sinh
Chúa giáng phước ấp yêu, quyến luyến đến tôi nhiều
Lòng này mong dựa luôn ở cánh vĩnh sinh.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo