Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Trời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bảy Thánh Danh Của Đức Chúa Trời Trong Niềm Tin Của Người Do Thái

 • Đức Giê-hô-va (Jehova)
 • Đức Chúa Trời (El) - Đấng Thiêng Liêng
 • Đức Chúa Trời (Eloah)
 • Đức Chúa Trời (Elohim)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Toàn Năng (El Shaddai)
 • Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Ehyeh)
 • Đấng Vạn Quân (Sabaoth)

Những Danh Của Chúa Gắn Liền Với Danh Đức Chúa Trời

 • Đức Chúa Trời Của Bê-tên (El Bethel)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Chí Cao (El Elyon)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Đoái Xem (El Roi)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Hằng Sống (El Olam)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Kỵ Tà (El Kanna)

Những Danh Của Chúa Gắn Liền Với Danh Giê-hô-va

 • Giê-hô-va - Đấng Bình An (Jehova Shalom)
 • Giê-hô-va - Đấng Chăn Giữ (Jehova Raah)
 • Giê-hô-va - Đấng Chí Cao (Jehova Elyon)
 • Giê-hô-va - Đấng Chu Cấp (Jehova Jireh)
 • Giê-hô-va - Đấng Chữa Lành (Jehova Rapha)
 • Giê-hô-va - Đấng Công Chính (Jehova Tsidkenu)
 • Giê-hô-va - Đấng Sửa Phạt (Jehova Makeh)
 • Giê-hô-va - Đấng Thánh Hóa (Jehova M’kaddesh)
 • Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Jehova Elohim)
 • Giê-hô-va Đức Chúa Trời Toàn Năng
 • Giê-hô-va - Đức Chúa Trời Của Tôi (Jehova Eli)
 • Giê-hô-va - Đấng Hiện Diện (Jehova Shammah)
 • Giê-hô-va - Ngọn Cờ Của Tôi (Jehova Nissi)
 • Giê-hô-va Vạn Quân (Jehova Sabaoth)

Một Số Danh Hiệu Khác Của Chúa

 • A-đô-nai Giê-hô-va (Adonai Jehovah)
 • Jah
 • Cha
 • Cha Thánh
 • Đấng Vĩnh Cửu
 • Đấng Phân Xử Toàn Nhân Loại
 • Đức Chúa Trời Của Mọi An Ủi
 • Đức Chúa Trời Vinh Quang
 • Vua Của Thiên Cung
 • Vua Đời Đời

Nội Dung Liên Hệ

Tài Liệu

 • Kinh Thánh
 • Bách Khoa Từ Điển Tin Lành
 • Những Danh Hiệu Và Biểu Tượng Của Đức Chúa Trời - Phước Nguyên
 • Thần Đạo Học - John Drange Olsen - Nhà In Tin Lành - Sài Gòn (1958)
 • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà In Tin Lành - Sài Gòn (1970)