Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đức Chúa Jesus

  Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Jesus
 • Đấng Christ
 • Đấng Messiah
 • Đấng Cứu Chuộc
 • Đấng Được Dự Ngôn
 • Đấng Mưu Luận
 • Đấng Thánh
 • Đấng Tiên Tri
 • Đấng Trung Bảo
 • Emmanuel
 • Jesus
 • Ngôi Lời
 • Người Ga-li-lê
 • Người Na-xa-rét
 • Thầy (Rabbi)
 • Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm
 • Vua của muôn vua
 • Vua dân Giu-đa
  Các Biểu Tượng Của Đức Chúa Jesus
 • Đường Đi
 • Gốc Nho
 • Người Chăn Nhân Từ
 • Nước Sống
 • Sự Sáng
 • Sự Sống
 • Sự Sống Lại (Sự Phục Sinh)

Nội Dung Liên Hệ

Tài Liệu