Biết Giê-xu Và Truyền Bá Danh Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Robert Loveless
  • Nhạc: Robert Loveless

Lời Anh

Lời Việt

Biết Giê-xu Và Truyền Bá Danh Ngài - Lời: Nguyễn Hữu Ái
Yêu Giê-xu, hiến dâng thân cho Ngài
Yêu Giê-xu, sống luôn luôn vì Ngài
Ta tiến lên, vui rao truyền danh Chúa
Biết Giê-xu, sống cho Ngài, mến yêu Ngài
Tình yêu Giê-xu, có gì đem ví sánh
Ngài yêu ta, cam chết thay ta
Ta tiến lên, vui rao truyền danh Chúa
Biết Giê-xu, sống cho Ngài, mến yêu Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo