Biến Đổi Hết Mọi Điều

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Stanton W. Gavitt
  • Nhạc: Stanton W. Gavitt

Lời Anh

Lời Việt

Biến Đổi Hết Mọi Điều
Biến đổi hết mọi điều
Tâm hồn nay được trắng trong, khi tôi dâng lòng mình tiếp Giê-xu
Biến đổi hết mọi điều
Tâm hồn nay được trắng trong, khi Giê-xu ngự vào cõi lòng
Những lối ác ngày xưa cách xa từ đây
Nếp sống mới ngày nay thánh khiết Chúa ban
Biến đổi hết mọi điều
Tâm hồn nay được trắng trong, khi tôi dâng lòng mình tiếp Giê-xu
Biến đổi hết mọi điều
Tâm hồn nay được trắng trong, khi Giê-xu ngự vào cõi lòng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo