Báp Têm Trong Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Baptised into Our Saviour's Death
  • Tựa đề: Báp-Têm Trong Jêsus
  • Lời: Vô danh
  • Nhạc: William H. Havergal, 1846
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Báp-Têm Trong Jêsus
1. Đồng chịu Báp-têm, chết trong Jêsus
Lòng tôi quyết chết từ nay
Sống với Jêsus thoát lốt hư phù
Cùng Ngài thiên quốc cao bay.
2. Dù tại bên hữu ngôi Cha đêm ngày
Ngài được vinh hiển lạ thay
Cũng vẫn xưng mình Anh cả ta rày
Vị tiền nhân của ta nay.
3. Nguyện được nhân ái, tín tâm tuyệt vời
Vượt đời gian ác phù hoa
Quyết chứa muôn vàn châu báu trên trời
Lòng này luôn hướng nước Cha.
4. Nguyện đời lôi kéo chúng tôi trụy lạc
Nhờ Ngài thêm sức vụt bay
Bởi hấp lực Ngài cho chúng tôi đạt
Được phần ban thưởng vinh thay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo