Bách Khoa Từ Điển Tin Lành

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 22:06, ngày 4 tháng 10 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bách Khoa Từ Điển Tin Lành là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện. Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.

Đức Chúa Jesus

  Các Danh Hiệu Của Chúa
 • Đấng Cứu Thế
 • Vua của muôn vua
 • Chúa của muôn chúa
 • Đấng Cứu Thế Messiah
 • Emmanuel
 • Người Ga-li-lê
  Các Biểu Tượng Của Chúa
 • Bánh Hằng Sống
 • Nước Sống
 • Gốc Nho
 • Đường Đi
 • Chân Lý
 • Sự Sống
 • Người Chăn Nhân Từ
 • Sự Sáng
 • Cái Cửa

Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
 • Sáng Thế Ký
 • Xuất Ê-díp-tô Ký
 • Lê-vi Ký
 • Dân Số Ký
 • Phục Truyền Luật Lệ Ký
 • Giô-suê
 • Các Quan Xét
 • Ru-tơ
 • I Sa-mu-ên
 • II Sa-mu-ên
 • I Các Vua
 • II Các Vua
 • I Sử Ký
 • II Sử Ký
 • Ê-xơ-ra
 • Nê-hê-mi
 • Ê-xơ-tê
 • Gióp
 • Thi Thiên
 • Châm Ngôn
 • Truyền Đạo
 • Nhã Ca
 • Ê-sai
 • Giê-rê-mi
 • Ca Thương
 • Ê-xê-chi-ên
 • Đa-ni-ên
 • Ô-sê
 • Giô-ên
 • A-mốt
  Tân Ước
 • Ma-thi-ơ
 • Mác
 • Lu-ca
 • Giăng
 • Công Vụ Các Sứ Đồ
 • Rô-ma
 • I Cô-rinh-tô
 • II Cô-rinh-tô
 • Ga-la-ti
 • Ê-phê-sô
 • Phi-líp
 • Cô-lô-se
 • I Tê-sa-lô-ni-ca
 • II Tê-sa-lô-ni-ca
 • I Ti-mô-thê
 • II Ti-mô-thê
 • Tít
 • Phi-lê-môn

Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

 1. Bản Dịch Truyền Thống (1926)
 2. Tân Ước Nhuận Chánh
 3. Kinh Thánh Diễn Ý
 4. Bản Dịch 2002
 5. Bản Dịch 2011
 6. Bản Hiệu Đính 2011

Thánh Ca Việt Ngữ

Tác Giả Thánh Ca Việt Nam

Tiểu Sử Thánh Ca

Kiến Thức

Lịch Sử

 • Mục sư Lê Hoàng Phu
 • Mục sư Phạm Xuân Tín
 • Mục sư Phạm Xuân Thiều
 • Tàu Tin Lành

Âm Nhạc

 • Wolfgang Amadeus Mozart
 • Ludwig van Beethoven
 • Felix Mendelssohn

Điển Tích Kinh Thánh

 • Người Sa-ma-ri Nhân Lành
 • Người Con Trai Hoang Đàng
 • Mười Người Nữ Đồng Trinh
 • Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si
 • Người Giàu và La-xa-rơ
 • Người Gieo Giống
 • Quan Án Bất Công
 • Người Giàu Dại Dột
 • Quản Gia Bất Trung
 • Hai Người Mắc Nợ
 • Hai Người Con Trai
 • Các ta-lâng
 • Chiên và Dê
 • Tiệc Cưới
 • Cây Vả
 • Hạt Cải
 • Ngọc Trai
 • Cỏ Lùng
 • Men
 • Lưới Cá

Thánh Kinh Địa Lý

 • Ca-na
 • Ca-na-an
 • Cạt-mên
 • Cô-lô-se
 • Cô-rinh-tô
 • Ê-phê-sô
 • Ga-la-ti
 • Ga-li-lê
 • Ghết-sê-ma-nê
 • Giê-ri-cô
 • Giê-ru-sa-lem
 • Ghinh-ganh
 • Ba-by-lôn
 • Hếp-rôn
 • Lao-đi-cê
 • Na-xa-rét
 • Phi-líp
 • Rô-ma
 • Tê-sa-lô-ni-ca

Cơ Quan

 • Trường Kinh Thánh Đà Nẵng
 • Thần Học Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Ban-mê-thuột

Thần Học

Tài Liệu

Sách

Báo

 • Hướng Mới
 • Linh Lực
 • Hướng Đi
 • Đèn Linh
 • Thông Công - Hoa Kỳ
 • Thông Công - Âu Châu
 • Thông Công - Việt Nam
 • Đuốc Thiêng
 • Ánh Sáng
 • Chân Trời Mới
 • Nước Thiêng
 • Nếp Sống Mới

Tài Liệu Liên Hệ