Khác biệt giữa các bản “Bách Khoa Từ Điển Tin Lành”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 53 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
[[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]] là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện.  Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.   
 
[[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]] là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện.  Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.   
  
==Đức Chúa Jesus==
+
==Ba Ngôi Đức Chúa Trời==
 
+
:* [[Đức Chúa Trời]]  
{| valign="top"|
+
:* [[Đức Chúa Jesus]]
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Chúa'''
+
:* [[Đức Thánh Linh]]  
| valign="top" |
 
:* Chúa
 
:* Chúa của muôn chúa
 
:* [[Con Đức Chúa Trời]]
 
:* Con Một Của Đức Chúa Trời
 
:* [[Con Người]]
 
:* [[Chiên Con Của Đức Chúa Trời]]
 
:* Chúa Bình An
 
| valign="top" |
 
:* [[Đấng Christ]]
 
:* [[Đấng Messiah]]
 
:* Đấng Cứu Chuộc
 
:* Đấng Được Dự Ngôn
 
:* Đấng Mưu Luận
 
:* Đấng Thánh
 
:* Đấng Tiên Tri
 
:* Đấng Trung Bảo
 
| valign="top" |
 
:* [[Emmanuel]]
 
:* Ngôi Lời
 
:* Người Ga-li-lê
 
:* Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm
 
:* Vua của muôn vua
 
:* Vua dân Giu-đa
 
</ul>
 
|}
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Biểu Tượng Của Chúa'''
 
| valign="top" |
 
:* Bánh Hằng Sống
 
:* Nước Sống
 
:* Gốc Nho
 
| valign="top" |
 
:* Đường Đi
 
:* Chân Lý
 
:* Sự Sống
 
| valign="top" |
 
:* Người Chăn Nhân Từ
 
:* Sự Sáng
 
:* Cái Cửa
 
</ul>
 
|}
 
  
 
==Các Sách Trong [[Kinh Thánh]]==
 
==Các Sách Trong [[Kinh Thánh]]==
 
 
{| valign="top"|-|  
 
{| valign="top"|-|  
 
<ul>
 
<ul>
Dòng 98: Dòng 55:
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
 
 
{| valign="top"|-|  
 
{| valign="top"|-|  
 
<ul >'''Tân Ước'''
 
<ul >'''Tân Ước'''
Dòng 133: Dòng 89:
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
 
+
{| valign="top"|-|
 +
<ul>'''[[Sơ Lược Bốn Sách Phúc Âm]]'''
 +
</ul>
 +
<ul>'''[[Ngụ Ngôn Và Ẩn Dụ Trong Kinh Thánh]]'''
 +
</ul>
 +
|}
 
==Các Bản Dịch [[Kinh Thánh]] Tiếng Việt==
 
==Các Bản Dịch [[Kinh Thánh]] Tiếng Việt==
 
+
::# Bản Dịch Truyền Thống (1925)
# Bản Dịch Truyền Thống (1926)
+
::# Tân Ước Nhuận Chánh
# Tân Ước Nhuận Chánh
+
::# Kinh Thánh Diễn Ý
# Kinh Thánh Diễn Ý
+
::# [[Bản Dịch 2002 | Bản Dịch Mới]]
# [[Bản Dịch 2002]]
+
::# [[Bản Dịch 2011]]
# [[Bản Dịch 2011]]
+
::# Bản Hiệu Đính 2011
# Bản Hiệu Đính 2011
+
::# Bản Dịch Phổ Thông
 
+
::# Bản Dịch Việt Ngữ
 +
::# Bản Dịch Đại Chúng
 +
::# Bản Dịch Ngữ Căn
 
==[[Thánh Ca]] Việt Ngữ==
 
==[[Thánh Ca]] Việt Ngữ==
 
 
:* Thơ Thánh (1917)
 
:* Thơ Thánh (1917)
 
:* Thơ Thánh Có Nốt Đờn (1930)
 
:* Thơ Thánh Có Nốt Đờn (1930)
Dòng 153: Dòng 115:
 
:* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998)
 
:* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998)
 
:* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011)
 
:* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011)
 +
:* [[Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu]]
 
:* Thánh Ca (2011)
 
:* Thánh Ca (2011)
 +
:*[[Thánh Ca | Những Tài Liệu Thánh Ca]]
  
 
==Tác Giả [[Thánh Ca]] Việt Nam==
 
==Tác Giả [[Thánh Ca]] Việt Nam==
 
 
:{|  
 
:{|  
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
Dòng 163: Dòng 126:
 
* Chung Thị Hoàng Bích
 
* Chung Thị Hoàng Bích
 
* [[Nguyễn Hữu Bình]]
 
* [[Nguyễn Hữu Bình]]
 +
* [[Đặng Trương Thanh Bình]]
 
* Ngô Văn Bửu
 
* Ngô Văn Bửu
 
* Grace Cadman
 
* Grace Cadman
Dòng 172: Dòng 136:
 
* Louis Đường
 
* Louis Đường
 
* Thiên Định
 
* Thiên Định
 +
* [[Charles H. Gabriel]]
 +
* [[Thiên Kiều Giang]]
 
* [[Nguyễn Long Giáp]]
 
* [[Nguyễn Long Giáp]]
 
* [[Nguyễn Văn Hai]]
 
* [[Nguyễn Văn Hai]]
Dòng 177: Dòng 143:
 
* Phạm Xuân Hiển
 
* Phạm Xuân Hiển
 
* [[Trần Lưu Hoàng]]
 
* [[Trần Lưu Hoàng]]
 
| valign="top" |
 
 
* [[Trần Lưu Hoàng | Lưu Văn Hồng]]
 
* [[Trần Lưu Hoàng | Lưu Văn Hồng]]
 
* [[Ông Văn Huyên]]
 
* [[Ông Văn Huyên]]
Dòng 184: Dòng 148:
 
* Thy Hương
 
* Thy Hương
 
* Trần Huy Khanh
 
* Trần Huy Khanh
 +
| valign="top" |
 
* [[Phan Đình Liệu]]
 
* [[Phan Đình Liệu]]
 
* Nguyễn Lĩnh
 
* Nguyễn Lĩnh
 
* [[Lưu Văn Tường | Tường Lưu]]
 
* [[Lưu Văn Tường | Tường Lưu]]
* Vũ Đức Nghiêm
+
* [[Lowell Mason]]
 +
* [[Vũ Đức Nghiêm]]
 
* Nguyễn Xuân Phong
 
* Nguyễn Xuân Phong
 
* [[Nguyễn Hữu Phúc]]  
 
* [[Nguyễn Hữu Phúc]]  
Dòng 197: Dòng 163:
 
* Siôn
 
* Siôn
 
* Phạm Thị Son
 
* Phạm Thị Son
| valign="top" |
 
 
* Nguyễn Anh Tài
 
* Nguyễn Anh Tài
 
* [[Lê Vĩnh Thạch]]
 
* [[Lê Vĩnh Thạch]]
Dòng 209: Dòng 174:
 
* Uyên Trâm
 
* Uyên Trâm
 
* [[Đặng Minh Trí]]
 
* [[Đặng Minh Trí]]
 +
| valign="top" |
 +
* [[Trần Thượng Trí]]
 
* [[Ông Văn Trung]]
 
* [[Ông Văn Trung]]
 
* [[Lê Đình Tươi]]
 
* [[Lê Đình Tươi]]
 
* [[Lưu Văn Tường]]
 
* [[Lưu Văn Tường]]
 
* [[Nguyễn Văn Vạn]]
 
* [[Nguyễn Văn Vạn]]
* Lê Ngọc Vinh
+
* [[Lê Ngọc Vinh]]
 
* Đinh Thái Vinh
 
* Đinh Thái Vinh
 
* Vi Vu
 
* Vi Vu
| valign="top" |
 
 
* [[Charles Wesley]]
 
* [[Charles Wesley]]
 
* Trương Văn Xê
 
* Trương Văn Xê
Dòng 229: Dòng 195:
 
* Thánh Kinh Tiểu Học Đường Cần Thơ
 
* Thánh Kinh Tiểu Học Đường Cần Thơ
 
|}
 
|}
 
 
==Tiểu Sử [[Thánh Ca]]==
 
==Tiểu Sử [[Thánh Ca]]==
 
{|  
 
{|  
Dòng 240: Dòng 205:
 
:* [[Giê-xu Đẹp Thay - Fairest Lord Jesus]]
 
:* [[Giê-xu Đẹp Thay - Fairest Lord Jesus]]
 
:* [[Tiểu Sử Thánh Ca: Hương Nhạc Sao Mơ | Hương Nhạc Sao Mơ]]
 
:* [[Tiểu Sử Thánh Ca: Hương Nhạc Sao Mơ | Hương Nhạc Sao Mơ]]
 +
:* [[Tiểu Sử Thánh Ca: Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát | Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát]]
 
:* [[Khi Xem Muôn Vật - How Great Thou Art]]
 
:* [[Khi Xem Muôn Vật - How Great Thou Art]]
 
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 
:* [[Ta Hy Sinh Vì Con - I Gave My Life for Thee]]
 
:* [[Ta Hy Sinh Vì Con - I Gave My Life for Thee]]
Dòng 247: Dòng 212:
 
:* [[Xin Chúa Ở Cùng Con – Abide With Me]]
 
:* [[Xin Chúa Ở Cùng Con – Abide With Me]]
 
|}
 
|}
 
 
==Kiến Thức==
 
==Kiến Thức==
 
{|  
 
{|  
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 +
:* [[Kiến Thức Căn Bản Của Người Tin Chúa]]
 
:* [[Lễ Tro]]
 
:* [[Lễ Tro]]
 
:* [[Lễ Lá]]
 
:* [[Lễ Lá]]
Dòng 258: Dòng 223:
 
:* [[Lễ Tạ Ơn]]
 
:* [[Lễ Tạ Ơn]]
 
:* [[Mùa Vọng]]
 
:* [[Mùa Vọng]]
 +
:* [[Mười Điều Răn]]
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 
:* [[Nguồn Gốc Mother's Day]]
 
:* [[Nguồn Gốc Mother's Day]]
Dòng 264: Dòng 230:
 
:* Thành Ngữ [[Con Ngươi Của Mắt]]  
 
:* Thành Ngữ [[Con Ngươi Của Mắt]]  
 
|}
 
|}
 
+
==Danh Nhân Hội Thánh==
==Lịch Sử==
 
 
{|  
 
{|  
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
Dòng 281: Dòng 246:
 
:* Mục sư Phạm Xuân Tín
 
:* Mục sư Phạm Xuân Tín
 
:* Mục sư Phạm Xuân Thiều
 
:* Mục sư Phạm Xuân Thiều
| valign="top" |
 
 
:* Tống Thượng Tiết
 
:* Tống Thượng Tiết
 
:* [[Lâm Ngữ Đường]]
 
:* [[Lâm Ngữ Đường]]
 
|}
 
|}
 
 
==Âm Nhạc==
 
==Âm Nhạc==
 
{|  
 
{|  
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 
:* [[Johann Sebastian Bach]]
 
:* [[Johann Sebastian Bach]]
 +
:* Ludwig van Beethoven
 
:* [[George Frideric Handel]]
 
:* [[George Frideric Handel]]
| valign="top" |
 
 
:* Wolfgang Amadeus Mozart
 
:* Wolfgang Amadeus Mozart
:* Ludwig van Beethoven
+
:* [[Felix Mendelssohn]]
:* Felix Mendelssohn
 
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 +
:* [[John Newton]]
 +
:* [[Isaac Watts]]
 
:* [[Charles Wesley]]
 
:* [[Charles Wesley]]
:* [[John Newton]]
 
 
:* [[Frances R. Havergal | Frances Ridley Havergal]]
 
:* [[Frances R. Havergal | Frances Ridley Havergal]]
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 +
:* [[Carl Gotthard Liander]]
 
:* [[Trần Thượng Trí]]
 
:* [[Trần Thượng Trí]]
 
:* Nguyễn Văn Thanh
 
:* Nguyễn Văn Thanh
 
|}
 
|}
 
 
==Danh Nhân Kinh Thánh==
 
==Danh Nhân Kinh Thánh==
 
{|  
 
{|  
Dòng 339: Dòng 302:
 
:* Giô-sép
 
:* Giô-sép
 
|}
 
|}
 
 
==Điển Tích Kinh Thánh==
 
==Điển Tích Kinh Thánh==
 
{|  
 
{|  
Dòng 349: Dòng 311:
 
:* Người Giàu và La-xa-rơ
 
:* Người Giàu và La-xa-rơ
 
:* Người Gieo Giống
 
:* Người Gieo Giống
| valign="top" |
 
 
:* Quan Án Bất Công
 
:* Quan Án Bất Công
 
:* Người Giàu Dại Dột
 
:* Người Giàu Dại Dột
Dòng 361: Dòng 322:
 
:* Cây Vả
 
:* Cây Vả
 
:* Hạt Cải
 
:* Hạt Cải
| valign="top" |
 
 
:* Ngọc Trai
 
:* Ngọc Trai
 
:* Cỏ Lùng
 
:* Cỏ Lùng
Dòng 367: Dòng 327:
 
:* Lưới Cá
 
:* Lưới Cá
 
|}
 
|}
 
 
==Thánh Kinh Địa Lý==
 
==Thánh Kinh Địa Lý==
 
{|  
 
{|  
Dòng 378: Dòng 337:
 
:* [[Bê-tha-ny]]
 
:* [[Bê-tha-ny]]
 
:* [[Bết-lê-hem]]
 
:* [[Bết-lê-hem]]
:* Biển Chết
+
:* [[Biển Chết]]
 
:* Biển Đỏ
 
:* Biển Đỏ
| valign="top" |
 
 
:* Ca-na
 
:* Ca-na
 
:* Ca-na-an
 
:* Ca-na-an
Dòng 394: Dòng 352:
 
:* Giê-ri-cô
 
:* Giê-ri-cô
 
:* Giê-ru-sa-lem
 
:* Giê-ru-sa-lem
:* Giô-đanh
+
:* [[Giô-đanh]]
| valign="top" |
 
 
:* Hếp-rôn
 
:* Hếp-rôn
 
:* Lao-đi-cê
 
:* Lao-đi-cê
Dòng 404: Dòng 361:
 
:* Tê-sa-lô-ni-ca
 
:* Tê-sa-lô-ni-ca
 
|}
 
|}
 
+
==[[Truyền Giáo]]==
 +
{|
 +
| valign="top" |
 +
:* [[Các Dân Tộc Tại Việt Nam]]
 +
:* Các Cơ Quan Truyền Giáo Tin Lành
 +
:* Các Giáo Sĩ Tin Lành Tại Việt Nam
 +
:* Những Nhà Truyền Giáo Tin Lành Việt Nam
 +
|}
 
==Cơ Quan==
 
==Cơ Quan==
 
{|  
 
{|  
Dòng 417: Dòng 381:
 
:* [[Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan]]
 
:* [[Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan]]
 
|}
 
|}
 
 
==Thần Học==
 
==Thần Học==
 
:* [[Thần Học Gia]]
 
:* [[Thần Học Gia]]
 
:* [[Tín Điều]]
 
:* [[Tín Điều]]
 
:* Quan Điểm Thần Học
 
:* Quan Điểm Thần Học
 
 
==Lịch Sử==
 
==Lịch Sử==
 
{|  
 
{|  
Dòng 428: Dòng 390:
 
:* [[Tàu Tin Lành]]
 
:* [[Tàu Tin Lành]]
 
|}
 
|}
 
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
 
:* [[Sơ Lược Về Kinh Thánh]]
 
:* [[Sơ Lược Về Kinh Thánh]]
Dòng 435: Dòng 396:
 
:* [[Quá Trình Phiên Dịch Kinh Thánh Sang Tiếng Việt]]
 
:* [[Quá Trình Phiên Dịch Kinh Thánh Sang Tiếng Việt]]
 
:* [[Dự Án Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Dự Án Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
 
==Sách==
 
==Sách==
 
:* [[Đỗ Lê Minh: Cho Tôi Chia Xẻ Niềm Tin]]
 
:* [[Đỗ Lê Minh: Cho Tôi Chia Xẻ Niềm Tin]]
 
:* [[Tùng Sơn: Giây Phút Trầm Tư]]
 
:* [[Tùng Sơn: Giây Phút Trầm Tư]]
 
 
==Báo==
 
==Báo==
 
{|  
 
{|  
Dòng 463: Dòng 422:
 
:* Nếp Sống Mới
 
:* Nếp Sống Mới
 
|}
 
|}
 
 
==Tài Liệu Liên Hệ==
 
==Tài Liệu Liên Hệ==
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/qua-trinh-phien-d%E1%BB%8Bch-kinh-thanh-sang-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/ Quá Trình Phiên Dịch Kinh Thánh Sang Tiếng Việt]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/qua-trinh-phien-d%E1%BB%8Bch-kinh-thanh-sang-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/ Quá Trình Phiên Dịch Kinh Thánh Sang Tiếng Việt]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/l%C6%B0%E1%BB%A3c-s%E1%BB%AD-thanh-kinh-bao/ Lược Sử Thánh Kinh Báo]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/l%C6%B0%E1%BB%A3c-s%E1%BB%AD-thanh-kinh-bao/ Lược Sử Thánh Kinh Báo]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/phan-khoi-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-va-phe-binh-thanh-kinh-bao/ Phan Khôi Giới Thiệu Thánh Kinh Báo]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/phan-khoi-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-va-phe-binh-thanh-kinh-bao/ Phan Khôi Giới Thiệu Thánh Kinh Báo]

Bản hiện tại lúc 16:56, ngày 1 tháng 9 năm 2020

Bách Khoa Từ Điển Tin Lành là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện. Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.

Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
  Tân Ước

Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

 1. Bản Dịch Truyền Thống (1925)
 2. Tân Ước Nhuận Chánh
 3. Kinh Thánh Diễn Ý
 4. Bản Dịch Mới
 5. Bản Dịch 2011
 6. Bản Hiệu Đính 2011
 7. Bản Dịch Phổ Thông
 8. Bản Dịch Việt Ngữ
 9. Bản Dịch Đại Chúng
 10. Bản Dịch Ngữ Căn

Thánh Ca Việt Ngữ

Tác Giả Thánh Ca Việt Nam

Tiểu Sử Thánh Ca

Kiến Thức

Danh Nhân Hội Thánh

 • Mục sư Lê Hoàng Phu
 • Mục sư Phạm Xuân Tín
 • Mục sư Phạm Xuân Thiều
 • Tống Thượng Tiết
 • Lâm Ngữ Đường

Âm Nhạc

Danh Nhân Kinh Thánh

 • A-đam
 • A-bô-lô
 • An-na
 • An-ne
 • Áp-ra-ham
 • A-rôn
 • Ba-na-ba
 • Bên-gia-min
 • Cọt-nây
 • Đa-ni-ên
 • Đa-vít
 • Đê-bô-ra
 • Ê-li
 • Ê-li-ê-se
 • Ê-li-sê
 • Ê-sai
 • Ê-tiên
 • Ê-va
 • Ê-xê-chi-ên
 • Ê-xơ-ra
 • Ê-xơ-tê
 • Ghê-đê-ôn
 • Gia-cơ
 • Gia-cốp
 • Giăng
 • Giăng Báp-tít
 • Giê-rê-mi
 • Giô-sép

Điển Tích Kinh Thánh

 • Người Sa-ma-ri Nhân Lành
 • Người Con Trai Hoang Đàng
 • Mười Người Nữ Đồng Trinh
 • Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si
 • Người Giàu và La-xa-rơ
 • Người Gieo Giống
 • Quan Án Bất Công
 • Người Giàu Dại Dột
 • Quản Gia Bất Trung
 • Hai Người Mắc Nợ
 • Hai Người Con Trai
 • Các ta-lâng
 • Chiên và Dê
 • Tiệc Cưới
 • Cây Vả
 • Hạt Cải
 • Ngọc Trai
 • Cỏ Lùng
 • Men
 • Lưới Cá

Thánh Kinh Địa Lý

 • Ga-la-ti
 • Ga-li-lê
 • Ghết-sê-ma-nê
 • Ghinh-ganh
 • Giê-ri-cô
 • Giê-ru-sa-lem
 • Giô-đanh
 • Hếp-rôn
 • Lao-đi-cê
 • Na-xa-rét
 • Phi-líp
 • Rô-ma
 • Sa-la-min
 • Tê-sa-lô-ni-ca

Truyền Giáo

 • Các Dân Tộc Tại Việt Nam
 • Các Cơ Quan Truyền Giáo Tin Lành
 • Các Giáo Sĩ Tin Lành Tại Việt Nam
 • Những Nhà Truyền Giáo Tin Lành Việt Nam

Cơ Quan

 • Trường Kinh Thánh Đà Nẵng
 • Thần Học Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Ban-mê-thuột

Thần Học

Lịch Sử

Tài Liệu

Sách

Báo

 • Hướng Mới
 • Linh Lực
 • Hướng Đi
 • Đèn Linh
 • Thông Công - Hoa Kỳ
 • Thông Công - Âu Châu
 • Thông Công - Việt Nam
 • Đuốc Thiêng
 • Ánh Sáng
 • Chân Trời Mới
 • Nước Thiêng
 • Nếp Sống Mới

Tài Liệu Liên Hệ