Khác biệt giữa các bản “Bách Khoa Từ Điển Tin Lành”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 25 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
[[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]] là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện.  Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.   
 
[[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]] là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện.  Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.   
  
==Đức Chúa Trời==
+
==Ba Ngôi Đức Chúa Trời==
 
+
:* [[Đức Chúa Trời]]  
{| valign="top"|
+
:* [[Đức Chúa Jesus]]
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Trời'''
+
:* [[Đức Thánh Linh]]  
| valign="top" |
 
:* Đức Chúa Trời ([[Elohim]])
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Báo Trả (El  Gmulot)
 
:* Đức Chúa Trời Của Bê-tên (El Bethel)
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Chí Cao (El Elyon)
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Đoái Xem (El Roi)
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Hằng Sống (El Olam)
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Kỵ Tà (El Kanna)
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Toàn Năng (El Shaddai)
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Vĩnh Cửu
 
 
 
| valign="top" |
 
:* Đức Giê-hô-va (Jehova)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Bình An (Jehova Shalom)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Chăn Giữ (Jehova Raah)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Chí Cao (Jehova Elyon)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Chu Cấp (Jehova Jireh)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Chữa Lành (Jehova Jireh)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Công Chính (Jehova Tsidkenu)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Sửa Phạt (Jehova Makeh)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Thánh Hóa (Jehova M’kaddesh)
 
:* Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Jehova Elohim)
 
:* Giê-hô-va Đức Chúa Trời Toàn Năng
 
:* Giê-hô-va - Đức Chúa Trời Của Tôi (Jehova Eli)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Hiện Diện (Jehova Shammah)
 
:* Giê-hô-va - Ngọn Cờ Của Tôi (Jehova Nissi)
 
:* Giê-hô-va Vạn Quân (Jehova Sabaoth)
 
 
 
| valign="top" |
 
:* A-đô-nai Giê-hô-va (Adonai Jehovah)
 
:* Cha
 
:* Cha Thánh
 
:* Đấng Phân Xử Toàn Nhân Loại
 
:* Đấng Tự Hữu Hằng Hữu
 
:* Đức Chúa Trời Của Mọi An Ủi
 
:* Đức Chúa Trời Vinh Quang
 
:* Vua Của Thiên Cung
 
 
 
</ul>
 
|}
 
 
 
==Đức Chúa Jesus==
 
 
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Jesus'''
 
| valign="top" |
 
:* Alpha và Omega
 
:* Chúa
 
:* Chúa của muôn chúa
 
:* [[Con Đức Chúa Trời]]
 
:* Con Một Của Đức Chúa Trời
 
:* [[Con Người]]
 
:* Con Vua Đa-vít
 
:* [[Chiên Con Của Đức Chúa Trời]]
 
:* Chúa Bình An
 
| valign="top" |
 
:* [[Đấng Christ]]
 
:* [[Đấng Messiah]]
 
:* Đấng Cứu Chuộc
 
:* Đấng Được Dự Ngôn
 
:* Đấng Mưu Luận
 
:* Đấng Thánh
 
:* Đấng Tiên Tri
 
:* Đấng Trung Bảo
 
| valign="top" |
 
:* [[Emmanuel]]
 
:* Jesus
 
:* Ngôi Lời
 
:* Người Ga-li-lê
 
:* Người Na-xa-rét
 
:* Thầy (Rabbi)
 
:* Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm
 
:* Vua của muôn vua
 
:* Vua dân Giu-đa
 
</ul>
 
|}
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Biểu Tượng Của Đức Chúa Jesus'''
 
| valign="top" |
 
:* Bánh Hằng Sống
 
:* Cái Cửa
 
:* [[Chàng Rể]]
 
:* Chân Lý
 
 
 
| valign="top" |
 
:* Đường Đi
 
:* Gốc Nho
 
:* Người Chăn Nhân Từ
 
:* Nước Sống
 
 
 
| valign="top" |
 
 
 
:* Sự Sáng
 
:* Sự Sống
 
:* Sự Sống Lại (Sự Phục Sinh)
 
 
 
</ul>
 
|}
 
 
 
 
 
==Đức Thánh Linh==
 
 
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Thánh Linh'''
 
| valign="top" |
 
:* Thánh Linh Của Con Ngài
 
:* Thánh Linh Của Đấng Christ
 
:* Thánh Linh Của Đức Chúa Jesus Christ
 
:* Thánh Linh Của Ðức Chúa Trời
 
:* Thánh Linh Của Ðức Chúa Trời Hằng Sống
 
:* Thánh Linh Của Sự Vinh Hiển
 
:* Thần Của Ân Phước Và Sự Cầu Xin
 
:* Thần Của Chân Lý
 
:* Thần Của Đức Giê-hô-va
 
:* Thần Của Đức Tin
 
:* Thần Của Lửa Thiêu Đốt
 
:* Thần Của Mưu Lược và Năng Quyền
 
:* Thần Của Sự Công Chính
 
:* Thần Của Sự Khôn Ngoan và Thông Sáng
 
:* Thần Của Sự Thông Sáng và Mặc Khải
 
:* Thần Của Sự Phán Xét
 
:* Thần Của Sự Sống
 
:* Thần Của Tri Thức và Sự Tôn Kính Đức Chúa Trời
 
:* Thần Linh Của Sự Thánh Khiết
 
| valign="top" |
 
:* Đấng An Ủi
 
:* Đấng Cố Vấn
 
:* Hơi Thở của Đấng Toàn năng
 
:* Tiếng của Đấng Toàn năng
 
:* Tiếng của Đức Chúa Trời
 
</ul>
 
|}
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh'''
 
| valign="top" |
 
:* Bồ Câu
 
:* Dầu
 
:* Lửa
 
:* Nước
 
</ul>
 
|}
 
  
 
==Các Sách Trong [[Kinh Thánh]]==
 
==Các Sách Trong [[Kinh Thánh]]==
 
 
{| valign="top"|-|  
 
{| valign="top"|-|  
 
<ul>
 
<ul>
Dòng 197: Dòng 55:
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
 
 
{| valign="top"|-|  
 
{| valign="top"|-|  
 
<ul >'''Tân Ước'''
 
<ul >'''Tân Ước'''
Dòng 232: Dòng 89:
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
 
 
{| valign="top"|-|  
 
{| valign="top"|-|  
 
<ul>'''[[Sơ Lược Bốn Sách Phúc Âm]]'''
 
<ul>'''[[Sơ Lược Bốn Sách Phúc Âm]]'''
 +
</ul>
 +
<ul>'''[[Ngụ Ngôn Và Ẩn Dụ Trong Kinh Thánh]]'''
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
 
 
==Các Bản Dịch [[Kinh Thánh]] Tiếng Việt==
 
==Các Bản Dịch [[Kinh Thánh]] Tiếng Việt==
 
+
::# Bản Dịch Truyền Thống (1925)
# Bản Dịch Truyền Thống (1925)
+
::# Tân Ước Nhuận Chánh
# Tân Ước Nhuận Chánh  
+
::# Kinh Thánh Diễn Ý
# Kinh Thánh Diễn Ý
+
::# [[Bản Dịch 2002 | Bản Dịch Mới]]
# [[Bản Dịch 2002]]
+
::# [[Bản Dịch 2011]]
# [[Bản Dịch 2011]]
+
::# Bản Hiệu Đính 2011
# Bản Hiệu Đính 2011
+
::# Bản Dịch Phổ Thông
 
+
::# Bản Dịch Việt Ngữ
 +
::# Bản Dịch Đại Chúng
 +
::# Bản Dịch Ngữ Căn
 
==[[Thánh Ca]] Việt Ngữ==
 
==[[Thánh Ca]] Việt Ngữ==
 
 
:* Thơ Thánh (1917)
 
:* Thơ Thánh (1917)
 
:* Thơ Thánh Có Nốt Đờn (1930)
 
:* Thơ Thánh Có Nốt Đờn (1930)
Dòng 257: Dòng 115:
 
:* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998)
 
:* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998)
 
:* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011)
 
:* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011)
 +
:* [[Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu]]
 
:* Thánh Ca (2011)
 
:* Thánh Ca (2011)
 +
:*[[Thánh Ca | Những Tài Liệu Thánh Ca]]
  
 
==Tác Giả [[Thánh Ca]] Việt Nam==
 
==Tác Giả [[Thánh Ca]] Việt Nam==
 
 
:{|  
 
:{|  
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
Dòng 283: Dòng 142:
 
* [[Frances R. Havergal | Frances Ridley Havergal]]
 
* [[Frances R. Havergal | Frances Ridley Havergal]]
 
* Phạm Xuân Hiển
 
* Phạm Xuân Hiển
 
 
| valign="top" |
 
 
* [[Trần Lưu Hoàng]]
 
* [[Trần Lưu Hoàng]]
 
* [[Trần Lưu Hoàng | Lưu Văn Hồng]]
 
* [[Trần Lưu Hoàng | Lưu Văn Hồng]]
Dòng 292: Dòng 148:
 
* Thy Hương
 
* Thy Hương
 
* Trần Huy Khanh
 
* Trần Huy Khanh
 +
| valign="top" |
 
* [[Phan Đình Liệu]]
 
* [[Phan Đình Liệu]]
 
* Nguyễn Lĩnh
 
* Nguyễn Lĩnh
Dòng 306: Dòng 163:
 
* Siôn
 
* Siôn
 
* Phạm Thị Son
 
* Phạm Thị Son
| valign="top" |
 
 
* Nguyễn Anh Tài
 
* Nguyễn Anh Tài
 
* [[Lê Vĩnh Thạch]]
 
* [[Lê Vĩnh Thạch]]
Dòng 318: Dòng 174:
 
* Uyên Trâm
 
* Uyên Trâm
 
* [[Đặng Minh Trí]]
 
* [[Đặng Minh Trí]]
 +
| valign="top" |
 
* [[Trần Thượng Trí]]
 
* [[Trần Thượng Trí]]
 
* [[Ông Văn Trung]]
 
* [[Ông Văn Trung]]
Dòng 323: Dòng 180:
 
* [[Lưu Văn Tường]]
 
* [[Lưu Văn Tường]]
 
* [[Nguyễn Văn Vạn]]
 
* [[Nguyễn Văn Vạn]]
* Lê Ngọc Vinh
+
* [[Lê Ngọc Vinh]]
 
* Đinh Thái Vinh
 
* Đinh Thái Vinh
 
* Vi Vu
 
* Vi Vu
| valign="top" |
 
 
* [[Charles Wesley]]
 
* [[Charles Wesley]]
 
* Trương Văn Xê
 
* Trương Văn Xê
Dòng 339: Dòng 195:
 
* Thánh Kinh Tiểu Học Đường Cần Thơ
 
* Thánh Kinh Tiểu Học Đường Cần Thơ
 
|}
 
|}
 
 
==Tiểu Sử [[Thánh Ca]]==
 
==Tiểu Sử [[Thánh Ca]]==
 
{|  
 
{|  
Dòng 352: Dòng 207:
 
:* [[Tiểu Sử Thánh Ca: Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát | Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát]]
 
:* [[Tiểu Sử Thánh Ca: Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát | Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát]]
 
:* [[Khi Xem Muôn Vật - How Great Thou Art]]
 
:* [[Khi Xem Muôn Vật - How Great Thou Art]]
 
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 
:* [[Ta Hy Sinh Vì Con - I Gave My Life for Thee]]
 
:* [[Ta Hy Sinh Vì Con - I Gave My Life for Thee]]
Dòng 358: Dòng 212:
 
:* [[Xin Chúa Ở Cùng Con – Abide With Me]]
 
:* [[Xin Chúa Ở Cùng Con – Abide With Me]]
 
|}
 
|}
 
 
==Kiến Thức==
 
==Kiến Thức==
 
{|  
 
{|  
Dòng 377: Dòng 230:
 
:* Thành Ngữ [[Con Ngươi Của Mắt]]  
 
:* Thành Ngữ [[Con Ngươi Của Mắt]]  
 
|}
 
|}
 
+
==Danh Nhân Hội Thánh==
==Lịch Sử==
 
 
{|  
 
{|  
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
Dòng 394: Dòng 246:
 
:* Mục sư Phạm Xuân Tín
 
:* Mục sư Phạm Xuân Tín
 
:* Mục sư Phạm Xuân Thiều
 
:* Mục sư Phạm Xuân Thiều
| valign="top" |
 
 
:* Tống Thượng Tiết
 
:* Tống Thượng Tiết
 
:* [[Lâm Ngữ Đường]]
 
:* [[Lâm Ngữ Đường]]
 
|}
 
|}
 
 
==Âm Nhạc==
 
==Âm Nhạc==
 
{|  
 
{|  
Dòng 405: Dòng 255:
 
:* Ludwig van Beethoven
 
:* Ludwig van Beethoven
 
:* [[George Frideric Handel]]
 
:* [[George Frideric Handel]]
| valign="top" |
 
 
:* Wolfgang Amadeus Mozart
 
:* Wolfgang Amadeus Mozart
 
:* [[Felix Mendelssohn]]
 
:* [[Felix Mendelssohn]]
 +
| valign="top" |
 
:* [[John Newton]]
 
:* [[John Newton]]
| valign="top" |
 
 
:* [[Isaac Watts]]
 
:* [[Isaac Watts]]
 
:* [[Charles Wesley]]
 
:* [[Charles Wesley]]
Dòng 418: Dòng 267:
 
:* Nguyễn Văn Thanh
 
:* Nguyễn Văn Thanh
 
|}
 
|}
 
 
==Danh Nhân Kinh Thánh==
 
==Danh Nhân Kinh Thánh==
 
{|  
 
{|  
Dòng 454: Dòng 302:
 
:* Giô-sép
 
:* Giô-sép
 
|}
 
|}
 
 
==Điển Tích Kinh Thánh==
 
==Điển Tích Kinh Thánh==
 
{|  
 
{|  
Dòng 464: Dòng 311:
 
:* Người Giàu và La-xa-rơ
 
:* Người Giàu và La-xa-rơ
 
:* Người Gieo Giống
 
:* Người Gieo Giống
| valign="top" |
 
 
:* Quan Án Bất Công
 
:* Quan Án Bất Công
 
:* Người Giàu Dại Dột
 
:* Người Giàu Dại Dột
Dòng 476: Dòng 322:
 
:* Cây Vả
 
:* Cây Vả
 
:* Hạt Cải
 
:* Hạt Cải
| valign="top" |
 
 
:* Ngọc Trai
 
:* Ngọc Trai
 
:* Cỏ Lùng
 
:* Cỏ Lùng
Dòng 482: Dòng 327:
 
:* Lưới Cá
 
:* Lưới Cá
 
|}
 
|}
 
 
==Thánh Kinh Địa Lý==
 
==Thánh Kinh Địa Lý==
 
{|  
 
{|  
Dòng 495: Dòng 339:
 
:* [[Biển Chết]]
 
:* [[Biển Chết]]
 
:* Biển Đỏ
 
:* Biển Đỏ
| valign="top" |
 
 
:* Ca-na
 
:* Ca-na
 
:* Ca-na-an
 
:* Ca-na-an
Dòng 510: Dòng 353:
 
:* Giê-ru-sa-lem
 
:* Giê-ru-sa-lem
 
:* [[Giô-đanh]]
 
:* [[Giô-đanh]]
| valign="top" |
 
 
:* Hếp-rôn
 
:* Hếp-rôn
 
:* Lao-đi-cê
 
:* Lao-đi-cê
Dòng 519: Dòng 361:
 
:* Tê-sa-lô-ni-ca
 
:* Tê-sa-lô-ni-ca
 
|}
 
|}
 
+
==[[Truyền Giáo]]==
 +
{|
 +
| valign="top" |
 +
:* [[Các Dân Tộc Tại Việt Nam]]
 +
:* Các Cơ Quan Truyền Giáo Tin Lành
 +
:* Các Giáo Sĩ Tin Lành Tại Việt Nam
 +
:* Những Nhà Truyền Giáo Tin Lành Việt Nam
 +
|}
 
==Cơ Quan==
 
==Cơ Quan==
 
{|  
 
{|  
Dòng 532: Dòng 381:
 
:* [[Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan]]
 
:* [[Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan]]
 
|}
 
|}
 
 
==Thần Học==
 
==Thần Học==
 
:* [[Thần Học Gia]]
 
:* [[Thần Học Gia]]
 
:* [[Tín Điều]]
 
:* [[Tín Điều]]
 
:* Quan Điểm Thần Học
 
:* Quan Điểm Thần Học
 
 
==Lịch Sử==
 
==Lịch Sử==
 
{|  
 
{|  
Dòng 543: Dòng 390:
 
:* [[Tàu Tin Lành]]
 
:* [[Tàu Tin Lành]]
 
|}
 
|}
 
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
 
:* [[Sơ Lược Về Kinh Thánh]]
 
:* [[Sơ Lược Về Kinh Thánh]]
Dòng 550: Dòng 396:
 
:* [[Quá Trình Phiên Dịch Kinh Thánh Sang Tiếng Việt]]
 
:* [[Quá Trình Phiên Dịch Kinh Thánh Sang Tiếng Việt]]
 
:* [[Dự Án Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Dự Án Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
 
==Sách==
 
==Sách==
 
:* [[Đỗ Lê Minh: Cho Tôi Chia Xẻ Niềm Tin]]
 
:* [[Đỗ Lê Minh: Cho Tôi Chia Xẻ Niềm Tin]]
 
:* [[Tùng Sơn: Giây Phút Trầm Tư]]
 
:* [[Tùng Sơn: Giây Phút Trầm Tư]]
 
 
==Báo==
 
==Báo==
 
{|  
 
{|  
Dòng 578: Dòng 422:
 
:* Nếp Sống Mới
 
:* Nếp Sống Mới
 
|}
 
|}
 
 
==Tài Liệu Liên Hệ==
 
==Tài Liệu Liên Hệ==
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/qua-trinh-phien-d%E1%BB%8Bch-kinh-thanh-sang-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/ Quá Trình Phiên Dịch Kinh Thánh Sang Tiếng Việt]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/qua-trinh-phien-d%E1%BB%8Bch-kinh-thanh-sang-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/ Quá Trình Phiên Dịch Kinh Thánh Sang Tiếng Việt]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/l%C6%B0%E1%BB%A3c-s%E1%BB%AD-thanh-kinh-bao/ Lược Sử Thánh Kinh Báo]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/l%C6%B0%E1%BB%A3c-s%E1%BB%AD-thanh-kinh-bao/ Lược Sử Thánh Kinh Báo]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/phan-khoi-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-va-phe-binh-thanh-kinh-bao/ Phan Khôi Giới Thiệu Thánh Kinh Báo]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/phan-khoi-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-va-phe-binh-thanh-kinh-bao/ Phan Khôi Giới Thiệu Thánh Kinh Báo]

Bản hiện tại lúc 16:56, ngày 1 tháng 9 năm 2020

Bách Khoa Từ Điển Tin Lành là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện. Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.

Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
  Tân Ước

Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

 1. Bản Dịch Truyền Thống (1925)
 2. Tân Ước Nhuận Chánh
 3. Kinh Thánh Diễn Ý
 4. Bản Dịch Mới
 5. Bản Dịch 2011
 6. Bản Hiệu Đính 2011
 7. Bản Dịch Phổ Thông
 8. Bản Dịch Việt Ngữ
 9. Bản Dịch Đại Chúng
 10. Bản Dịch Ngữ Căn

Thánh Ca Việt Ngữ

Tác Giả Thánh Ca Việt Nam

Tiểu Sử Thánh Ca

Kiến Thức

Danh Nhân Hội Thánh

 • Mục sư Lê Hoàng Phu
 • Mục sư Phạm Xuân Tín
 • Mục sư Phạm Xuân Thiều
 • Tống Thượng Tiết
 • Lâm Ngữ Đường

Âm Nhạc

Danh Nhân Kinh Thánh

 • A-đam
 • A-bô-lô
 • An-na
 • An-ne
 • Áp-ra-ham
 • A-rôn
 • Ba-na-ba
 • Bên-gia-min
 • Cọt-nây
 • Đa-ni-ên
 • Đa-vít
 • Đê-bô-ra
 • Ê-li
 • Ê-li-ê-se
 • Ê-li-sê
 • Ê-sai
 • Ê-tiên
 • Ê-va
 • Ê-xê-chi-ên
 • Ê-xơ-ra
 • Ê-xơ-tê
 • Ghê-đê-ôn
 • Gia-cơ
 • Gia-cốp
 • Giăng
 • Giăng Báp-tít
 • Giê-rê-mi
 • Giô-sép

Điển Tích Kinh Thánh

 • Người Sa-ma-ri Nhân Lành
 • Người Con Trai Hoang Đàng
 • Mười Người Nữ Đồng Trinh
 • Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si
 • Người Giàu và La-xa-rơ
 • Người Gieo Giống
 • Quan Án Bất Công
 • Người Giàu Dại Dột
 • Quản Gia Bất Trung
 • Hai Người Mắc Nợ
 • Hai Người Con Trai
 • Các ta-lâng
 • Chiên và Dê
 • Tiệc Cưới
 • Cây Vả
 • Hạt Cải
 • Ngọc Trai
 • Cỏ Lùng
 • Men
 • Lưới Cá

Thánh Kinh Địa Lý

 • Ga-la-ti
 • Ga-li-lê
 • Ghết-sê-ma-nê
 • Ghinh-ganh
 • Giê-ri-cô
 • Giê-ru-sa-lem
 • Giô-đanh
 • Hếp-rôn
 • Lao-đi-cê
 • Na-xa-rét
 • Phi-líp
 • Rô-ma
 • Sa-la-min
 • Tê-sa-lô-ni-ca

Truyền Giáo

 • Các Dân Tộc Tại Việt Nam
 • Các Cơ Quan Truyền Giáo Tin Lành
 • Các Giáo Sĩ Tin Lành Tại Việt Nam
 • Những Nhà Truyền Giáo Tin Lành Việt Nam

Cơ Quan

 • Trường Kinh Thánh Đà Nẵng
 • Thần Học Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Ban-mê-thuột

Thần Học

Lịch Sử

Tài Liệu

Sách

Báo

 • Hướng Mới
 • Linh Lực
 • Hướng Đi
 • Đèn Linh
 • Thông Công - Hoa Kỳ
 • Thông Công - Âu Châu
 • Thông Công - Việt Nam
 • Đuốc Thiêng
 • Ánh Sáng
 • Chân Trời Mới
 • Nước Thiêng
 • Nếp Sống Mới

Tài Liệu Liên Hệ