Khác biệt giữa các bản “Bách Khoa Từ Điển Tin Lành”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Added mp3 and pdf)
Dòng 1: Dòng 1:
 
[[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]] là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện.  Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.   
 
[[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]] là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện.  Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.   
 
 
==Đức Chúa Trời==
 
==Đức Chúa Trời==
 
 
{| valign="top"|
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Trời'''
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Trời'''
Dòng 15: Dòng 13:
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Toàn Năng (El Shaddai)
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Toàn Năng (El Shaddai)
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Vĩnh Cửu  
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Vĩnh Cửu  
 
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 
:* Đức Giê-hô-va (Jehova)
 
:* Đức Giê-hô-va (Jehova)
Dòng 32: Dòng 29:
 
:* Giê-hô-va - Ngọn Cờ Của Tôi (Jehova Nissi)
 
:* Giê-hô-va - Ngọn Cờ Của Tôi (Jehova Nissi)
 
:* Giê-hô-va Vạn Quân (Jehova Sabaoth)
 
:* Giê-hô-va Vạn Quân (Jehova Sabaoth)
 
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 
:* A-đô-nai Giê-hô-va (Adonai Jehovah)
 
:* A-đô-nai Giê-hô-va (Adonai Jehovah)
Dòng 42: Dòng 38:
 
:* Đức Chúa Trời Vinh Quang
 
:* Đức Chúa Trời Vinh Quang
 
:* Vua Của Thiên Cung
 
:* Vua Của Thiên Cung
 
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
 
 
==Đức Chúa Jesus==
 
==Đức Chúa Jesus==
 
 
{| valign="top"|
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Jesus'''
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Jesus'''
Dòng 88: Dòng 81:
 
:* [[Chàng Rể]]
 
:* [[Chàng Rể]]
 
:* Chân Lý
 
:* Chân Lý
 
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 
:* Đường Đi
 
:* Đường Đi
Dòng 94: Dòng 86:
 
:* Người Chăn Nhân Từ
 
:* Người Chăn Nhân Từ
 
:* Nước Sống
 
:* Nước Sống
 
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 
 
:* Sự Sáng
 
:* Sự Sáng
 
:* Sự Sống
 
:* Sự Sống
 
:* Sự Sống Lại (Sự Phục Sinh)
 
:* Sự Sống Lại (Sự Phục Sinh)
 
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
 
 
 
==Đức Thánh Linh==
 
==Đức Thánh Linh==
 
 
{| valign="top"|
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Thánh Linh'''
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Thánh Linh'''
Dòng 146: Dòng 132:
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
 
 
==Các Sách Trong [[Kinh Thánh]]==
 
==Các Sách Trong [[Kinh Thánh]]==
 
 
{| valign="top"|-|  
 
{| valign="top"|-|  
 
<ul>
 
<ul>
Dòng 197: Dòng 181:
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
 
 
{| valign="top"|-|  
 
{| valign="top"|-|  
 
<ul >'''Tân Ước'''
 
<ul >'''Tân Ước'''
Dòng 232: Dòng 215:
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
 
 
{| valign="top"|-|  
 
{| valign="top"|-|  
 
<ul>'''[[Sơ Lược Bốn Sách Phúc Âm]]'''
 
<ul>'''[[Sơ Lược Bốn Sách Phúc Âm]]'''
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
 
 
==Các Bản Dịch [[Kinh Thánh]] Tiếng Việt==
 
==Các Bản Dịch [[Kinh Thánh]] Tiếng Việt==
 
 
# Bản Dịch Truyền Thống (1925)
 
# Bản Dịch Truyền Thống (1925)
 
# Tân Ước Nhuận Chánh  
 
# Tân Ước Nhuận Chánh  
Dòng 249: Dòng 229:
 
# Bản Dịch Việt Ngữ
 
# Bản Dịch Việt Ngữ
 
# Bản Hiệu Ngữ Căn
 
# Bản Hiệu Ngữ Căn
 
 
==[[Thánh Ca]] Việt Ngữ==
 
==[[Thánh Ca]] Việt Ngữ==
 
 
:* Thơ Thánh (1917)
 
:* Thơ Thánh (1917)
 
:* Thơ Thánh Có Nốt Đờn (1930)
 
:* Thơ Thánh Có Nốt Đờn (1930)
Dòng 261: Dòng 239:
 
:* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011)
 
:* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011)
 
:* Thánh Ca (2011)
 
:* Thánh Ca (2011)
 
 
==Tác Giả [[Thánh Ca]] Việt Nam==
 
==Tác Giả [[Thánh Ca]] Việt Nam==
 
 
:{|  
 
:{|  
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
Dòng 286: Dòng 262:
 
* [[Frances R. Havergal | Frances Ridley Havergal]]
 
* [[Frances R. Havergal | Frances Ridley Havergal]]
 
* Phạm Xuân Hiển
 
* Phạm Xuân Hiển
 
 
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 
* [[Trần Lưu Hoàng]]
 
* [[Trần Lưu Hoàng]]
Dòng 342: Dòng 316:
 
* Thánh Kinh Tiểu Học Đường Cần Thơ
 
* Thánh Kinh Tiểu Học Đường Cần Thơ
 
|}
 
|}
 
 
==Tiểu Sử [[Thánh Ca]]==
 
==Tiểu Sử [[Thánh Ca]]==
 
{|  
 
{|  
Dòng 355: Dòng 328:
 
:* [[Tiểu Sử Thánh Ca: Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát | Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát]]
 
:* [[Tiểu Sử Thánh Ca: Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát | Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát]]
 
:* [[Khi Xem Muôn Vật - How Great Thou Art]]
 
:* [[Khi Xem Muôn Vật - How Great Thou Art]]
 
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 
:* [[Ta Hy Sinh Vì Con - I Gave My Life for Thee]]
 
:* [[Ta Hy Sinh Vì Con - I Gave My Life for Thee]]
Dòng 361: Dòng 333:
 
:* [[Xin Chúa Ở Cùng Con – Abide With Me]]
 
:* [[Xin Chúa Ở Cùng Con – Abide With Me]]
 
|}
 
|}
 
 
==Kiến Thức==
 
==Kiến Thức==
 
{|  
 
{|  
Dòng 380: Dòng 351:
 
:* Thành Ngữ [[Con Ngươi Của Mắt]]  
 
:* Thành Ngữ [[Con Ngươi Của Mắt]]  
 
|}
 
|}
 
 
==Lịch Sử==
 
==Lịch Sử==
 
{|  
 
{|  
Dòng 401: Dòng 371:
 
:* [[Lâm Ngữ Đường]]
 
:* [[Lâm Ngữ Đường]]
 
|}
 
|}
 
 
==Âm Nhạc==
 
==Âm Nhạc==
 
{|  
 
{|  
Dòng 421: Dòng 390:
 
:* Nguyễn Văn Thanh
 
:* Nguyễn Văn Thanh
 
|}
 
|}
 
 
==Danh Nhân Kinh Thánh==
 
==Danh Nhân Kinh Thánh==
 
{|  
 
{|  
Dòng 457: Dòng 425:
 
:* Giô-sép
 
:* Giô-sép
 
|}
 
|}
 
 
==Điển Tích Kinh Thánh==
 
==Điển Tích Kinh Thánh==
 
{|  
 
{|  
Dòng 485: Dòng 452:
 
:* Lưới Cá
 
:* Lưới Cá
 
|}
 
|}
 
 
==Thánh Kinh Địa Lý==
 
==Thánh Kinh Địa Lý==
 
{|  
 
{|  
Dòng 522: Dòng 488:
 
:* Tê-sa-lô-ni-ca
 
:* Tê-sa-lô-ni-ca
 
|}
 
|}
 
 
==[[Truyền Giáo]]==
 
==[[Truyền Giáo]]==
 
{|  
 
{|  
Dòng 531: Dòng 496:
 
:* Những Nhà Truyền Giáo Tin Lành Việt Nam
 
:* Những Nhà Truyền Giáo Tin Lành Việt Nam
 
|}
 
|}
 
 
==Cơ Quan==
 
==Cơ Quan==
 
{|  
 
{|  
Dòng 544: Dòng 508:
 
:* [[Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan]]
 
:* [[Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan]]
 
|}
 
|}
 
 
==Thần Học==
 
==Thần Học==
 
:* [[Thần Học Gia]]
 
:* [[Thần Học Gia]]
 
:* [[Tín Điều]]
 
:* [[Tín Điều]]
 
:* Quan Điểm Thần Học
 
:* Quan Điểm Thần Học
 
 
==Lịch Sử==
 
==Lịch Sử==
 
{|  
 
{|  
Dòng 555: Dòng 517:
 
:* [[Tàu Tin Lành]]
 
:* [[Tàu Tin Lành]]
 
|}
 
|}
 
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
 
:* [[Sơ Lược Về Kinh Thánh]]
 
:* [[Sơ Lược Về Kinh Thánh]]
Dòng 562: Dòng 523:
 
:* [[Quá Trình Phiên Dịch Kinh Thánh Sang Tiếng Việt]]
 
:* [[Quá Trình Phiên Dịch Kinh Thánh Sang Tiếng Việt]]
 
:* [[Dự Án Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Dự Án Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
 
==Sách==
 
==Sách==
 
:* [[Đỗ Lê Minh: Cho Tôi Chia Xẻ Niềm Tin]]
 
:* [[Đỗ Lê Minh: Cho Tôi Chia Xẻ Niềm Tin]]
 
:* [[Tùng Sơn: Giây Phút Trầm Tư]]
 
:* [[Tùng Sơn: Giây Phút Trầm Tư]]
 
 
==Báo==
 
==Báo==
 
{|  
 
{|  
Dòng 590: Dòng 549:
 
:* Nếp Sống Mới
 
:* Nếp Sống Mới
 
|}
 
|}
 
 
==Tài Liệu Liên Hệ==
 
==Tài Liệu Liên Hệ==
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/qua-trinh-phien-d%E1%BB%8Bch-kinh-thanh-sang-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/ Quá Trình Phiên Dịch Kinh Thánh Sang Tiếng Việt]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/qua-trinh-phien-d%E1%BB%8Bch-kinh-thanh-sang-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/ Quá Trình Phiên Dịch Kinh Thánh Sang Tiếng Việt]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/l%C6%B0%E1%BB%A3c-s%E1%BB%AD-thanh-kinh-bao/ Lược Sử Thánh Kinh Báo]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/l%C6%B0%E1%BB%A3c-s%E1%BB%AD-thanh-kinh-bao/ Lược Sử Thánh Kinh Báo]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/phan-khoi-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-va-phe-binh-thanh-kinh-bao/ Phan Khôi Giới Thiệu Thánh Kinh Báo]
 
:* [http://www.thuvientinlanh.org/phan-khoi-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-va-phe-binh-thanh-kinh-bao/ Phan Khôi Giới Thiệu Thánh Kinh Báo]

Phiên bản lúc 02:54, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Bách Khoa Từ Điển Tin Lành là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện. Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.

Đức Chúa Trời

  Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Trời
 • Đức Chúa Trời (Elohim)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Báo Trả (El Gmulot)
 • Đức Chúa Trời Của Bê-tên (El Bethel)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Chí Cao (El Elyon)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Đoái Xem (El Roi)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Hằng Sống (El Olam)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Kỵ Tà (El Kanna)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Toàn Năng (El Shaddai)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Vĩnh Cửu
 • Đức Giê-hô-va (Jehova)
 • Giê-hô-va - Đấng Bình An (Jehova Shalom)
 • Giê-hô-va - Đấng Chăn Giữ (Jehova Raah)
 • Giê-hô-va - Đấng Chí Cao (Jehova Elyon)
 • Giê-hô-va - Đấng Chu Cấp (Jehova Jireh)
 • Giê-hô-va - Đấng Chữa Lành (Jehova Jireh)
 • Giê-hô-va - Đấng Công Chính (Jehova Tsidkenu)
 • Giê-hô-va - Đấng Sửa Phạt (Jehova Makeh)
 • Giê-hô-va - Đấng Thánh Hóa (Jehova M’kaddesh)
 • Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Jehova Elohim)
 • Giê-hô-va Đức Chúa Trời Toàn Năng
 • Giê-hô-va - Đức Chúa Trời Của Tôi (Jehova Eli)
 • Giê-hô-va - Đấng Hiện Diện (Jehova Shammah)
 • Giê-hô-va - Ngọn Cờ Của Tôi (Jehova Nissi)
 • Giê-hô-va Vạn Quân (Jehova Sabaoth)
 • A-đô-nai Giê-hô-va (Adonai Jehovah)
 • Cha
 • Cha Thánh
 • Đấng Phân Xử Toàn Nhân Loại
 • Đấng Tự Hữu Hằng Hữu
 • Đức Chúa Trời Của Mọi An Ủi
 • Đức Chúa Trời Vinh Quang
 • Vua Của Thiên Cung

Đức Chúa Jesus

  Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Jesus
 • Đấng Christ
 • Đấng Messiah
 • Đấng Cứu Chuộc
 • Đấng Được Dự Ngôn
 • Đấng Mưu Luận
 • Đấng Thánh
 • Đấng Tiên Tri
 • Đấng Trung Bảo
 • Emmanuel
 • Jesus
 • Ngôi Lời
 • Người Ga-li-lê
 • Người Na-xa-rét
 • Thầy (Rabbi)
 • Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm
 • Vua của muôn vua
 • Vua dân Giu-đa
  Các Biểu Tượng Của Đức Chúa Jesus
 • Đường Đi
 • Gốc Nho
 • Người Chăn Nhân Từ
 • Nước Sống
 • Sự Sáng
 • Sự Sống
 • Sự Sống Lại (Sự Phục Sinh)

Đức Thánh Linh

  Các Danh Hiệu Của Đức Thánh Linh
 • Thánh Linh Của Con Ngài
 • Thánh Linh Của Đấng Christ
 • Thánh Linh Của Đức Chúa Jesus Christ
 • Thánh Linh Của Ðức Chúa Trời
 • Thánh Linh Của Ðức Chúa Trời Hằng Sống
 • Thánh Linh Của Sự Vinh Hiển
 • Thần Của Ân Phước Và Sự Cầu Xin
 • Thần Của Chân Lý
 • Thần Của Đức Giê-hô-va
 • Thần Của Đức Tin
 • Thần Của Lửa Thiêu Đốt
 • Thần Của Mưu Lược và Năng Quyền
 • Thần Của Sự Công Chính
 • Thần Của Sự Khôn Ngoan và Thông Sáng
 • Thần Của Sự Thông Sáng và Mặc Khải
 • Thần Của Sự Phán Xét
 • Thần Của Sự Sống
 • Thần Của Tri Thức và Sự Tôn Kính Đức Chúa Trời
 • Thần Linh Của Sự Thánh Khiết
 • Đấng An Ủi
 • Đấng Cố Vấn
 • Hơi Thở của Đấng Toàn năng
 • Tiếng của Đấng Toàn năng
 • Tiếng của Đức Chúa Trời
  Các Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh
 • Bồ Câu
 • Dầu
 • Lửa
 • Nước

Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
  Tân Ước

Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

 1. Bản Dịch Truyền Thống (1925)
 2. Tân Ước Nhuận Chánh
 3. Kinh Thánh Diễn Ý
 4. Bản Dịch 2002
 5. Bản Dịch 2011
 6. Bản Hiệu Đính 2011
 7. Bản Dịch Đại Chúng
 8. Bản Dịch Việt Ngữ
 9. Bản Hiệu Ngữ Căn

Thánh Ca Việt Ngữ

Tác Giả Thánh Ca Việt Nam

Tiểu Sử Thánh Ca

Kiến Thức

Lịch Sử

 • Mục sư Lê Hoàng Phu
 • Mục sư Phạm Xuân Tín
 • Mục sư Phạm Xuân Thiều

Âm Nhạc

Danh Nhân Kinh Thánh

 • A-đam
 • A-bô-lô
 • An-na
 • An-ne
 • Áp-ra-ham
 • A-rôn
 • Ba-na-ba
 • Bên-gia-min
 • Cọt-nây
 • Đa-ni-ên
 • Đa-vít
 • Đê-bô-ra
 • Ê-li
 • Ê-li-ê-se
 • Ê-li-sê
 • Ê-sai
 • Ê-tiên
 • Ê-va
 • Ê-xê-chi-ên
 • Ê-xơ-ra
 • Ê-xơ-tê
 • Ghê-đê-ôn
 • Gia-cơ
 • Gia-cốp
 • Giăng
 • Giăng Báp-tít
 • Giê-rê-mi
 • Giô-sép

Điển Tích Kinh Thánh

 • Người Sa-ma-ri Nhân Lành
 • Người Con Trai Hoang Đàng
 • Mười Người Nữ Đồng Trinh
 • Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si
 • Người Giàu và La-xa-rơ
 • Người Gieo Giống
 • Quan Án Bất Công
 • Người Giàu Dại Dột
 • Quản Gia Bất Trung
 • Hai Người Mắc Nợ
 • Hai Người Con Trai
 • Các ta-lâng
 • Chiên và Dê
 • Tiệc Cưới
 • Cây Vả
 • Hạt Cải
 • Ngọc Trai
 • Cỏ Lùng
 • Men
 • Lưới Cá

Thánh Kinh Địa Lý

 • Ca-na
 • Ca-na-an
 • Cạt-mên
 • Cô-lô-se
 • Cô-rinh-tô
 • Ê-phê-sô
 • Hếp-rôn
 • Lao-đi-cê
 • Na-xa-rét
 • Phi-líp
 • Rô-ma
 • Sa-la-min
 • Tê-sa-lô-ni-ca

Truyền Giáo

 • Các Dân Tộc Tại Việt Nam
 • Các Cơ Quan Truyền Giáo Tin Lành
 • Các Giáo Sĩ Tin Lành Tại Việt Nam
 • Những Nhà Truyền Giáo Tin Lành Việt Nam

Cơ Quan

 • Trường Kinh Thánh Đà Nẵng
 • Thần Học Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Ban-mê-thuột

Thần Học

Lịch Sử

Tài Liệu

Sách

Báo

 • Hướng Mới
 • Linh Lực
 • Hướng Đi
 • Đèn Linh
 • Thông Công - Hoa Kỳ
 • Thông Công - Âu Châu
 • Thông Công - Việt Nam
 • Đuốc Thiêng
 • Ánh Sáng
 • Chân Trời Mới
 • Nước Thiêng
 • Nếp Sống Mới

Tài Liệu Liên Hệ