Khác biệt giữa các bản “Bách Khoa Từ Điển Tin Lành”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 271: Dòng 271:
 
* Louis Đường
 
* Louis Đường
 
* Thiên Định
 
* Thiên Định
 +
* [[Charles H. Gabriel]]
 
* [[Thiên Kiều Giang]]
 
* [[Thiên Kiều Giang]]
 
* [[Nguyễn Long Giáp]]
 
* [[Nguyễn Long Giáp]]

Phiên bản lúc 17:26, ngày 16 tháng 2 năm 2018

Bách Khoa Từ Điển Tin Lành là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện. Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.

Đức Chúa Trời

  Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Trời
 • Đức Chúa Trời (Elohim)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Báo Trả (El Gmulot)
 • Đức Chúa Trời Của Bê-tên (El Bethel)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Chí Cao (El Elyon)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Đoái Xem (El Roi)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Hằng Sống (El Olam)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Kỵ Tà (El Kanna)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Toàn Năng (El Shaddai)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Vĩnh Cửu
 • Đức Giê-hô-va (Jehova)
 • Giê-hô-va - Đấng Bình An (Jehova Shalom)
 • Giê-hô-va - Đấng Chăn Giữ (Jehova Raah)
 • Giê-hô-va - Đấng Chí Cao (Jehova Elyon)
 • Giê-hô-va - Đấng Chu Cấp (Jehova Jireh)
 • Giê-hô-va - Đấng Chữa Lành (Jehova Jireh)
 • Giê-hô-va - Đấng Công Chính (Jehova Tsidkenu)
 • Giê-hô-va - Đấng Sửa Phạt (Jehova Makeh)
 • Giê-hô-va - Đấng Thánh Hóa (Jehova M’kaddesh)
 • Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Jehova Elohim)
 • Giê-hô-va Đức Chúa Trời Toàn Năng
 • Giê-hô-va - Đức Chúa Trời Của Tôi (Jehova Eli)
 • Giê-hô-va - Đấng Hiện Diện (Jehova Shammah)
 • Giê-hô-va - Ngọn Cờ Của Tôi (Jehova Nissi)
 • Giê-hô-va Vạn Quân (Jehova Sabaoth)
 • A-đô-nai Giê-hô-va (Adonai Jehovah)
 • Cha
 • Cha Thánh
 • Đấng Phân Xử Toàn Nhân Loại
 • Đấng Tự Hữu Hằng Hữu
 • Đức Chúa Trời Của Mọi An Ủi
 • Đức Chúa Trời Vinh Quang
 • Vua Của Thiên Cung

Đức Chúa Jesus

  Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Jesus
 • Đấng Christ
 • Đấng Messiah
 • Đấng Cứu Chuộc
 • Đấng Được Dự Ngôn
 • Đấng Mưu Luận
 • Đấng Thánh
 • Đấng Tiên Tri
 • Đấng Trung Bảo
 • Emmanuel
 • Jesus
 • Ngôi Lời
 • Người Ga-li-lê
 • Người Na-xa-rét
 • Thầy (Rabbi)
 • Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm
 • Vua của muôn vua
 • Vua dân Giu-đa
  Các Biểu Tượng Của Đức Chúa Jesus
 • Đường Đi
 • Gốc Nho
 • Người Chăn Nhân Từ
 • Nước Sống
 • Sự Sáng
 • Sự Sống
 • Sự Sống Lại (Sự Phục Sinh)


Đức Thánh Linh

  Các Danh Hiệu Của Đức Thánh Linh
 • Thánh Linh Của Con Ngài
 • Thánh Linh Của Đấng Christ
 • Thánh Linh Của Đức Chúa Jesus Christ
 • Thánh Linh Của Ðức Chúa Trời
 • Thánh Linh Của Ðức Chúa Trời Hằng Sống
 • Thánh Linh Của Sự Vinh Hiển
 • Thần Của Ân Phước Và Sự Cầu Xin
 • Thần Của Chân Lý
 • Thần Của Đức Giê-hô-va
 • Thần Của Đức Tin
 • Thần Của Lửa Thiêu Đốt
 • Thần Của Mưu Lược và Năng Quyền
 • Thần Của Sự Công Chính
 • Thần Của Sự Khôn Ngoan và Thông Sáng
 • Thần Của Sự Thông Sáng và Mặc Khải
 • Thần Của Sự Phán Xét
 • Thần Của Sự Sống
 • Thần Của Tri Thức và Sự Tôn Kính Đức Chúa Trời
 • Thần Linh Của Sự Thánh Khiết
 • Đấng An Ủi
 • Đấng Cố Vấn
 • Hơi Thở của Đấng Toàn năng
 • Tiếng của Đấng Toàn năng
 • Tiếng của Đức Chúa Trời
  Các Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh
 • Bồ Câu
 • Dầu
 • Lửa
 • Nước

Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
  Tân Ước

Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

 1. Bản Dịch Truyền Thống (1925)
 2. Tân Ước Nhuận Chánh
 3. Kinh Thánh Diễn Ý
 4. Bản Dịch 2002
 5. Bản Dịch 2011
 6. Bản Hiệu Đính 2011

Thánh Ca Việt Ngữ

Tác Giả Thánh Ca Việt Nam

Tiểu Sử Thánh Ca

Kiến Thức

Lịch Sử

 • Mục sư Lê Hoàng Phu
 • Mục sư Phạm Xuân Tín
 • Mục sư Phạm Xuân Thiều

Âm Nhạc

Danh Nhân Kinh Thánh

 • A-đam
 • A-bô-lô
 • An-na
 • An-ne
 • Áp-ra-ham
 • A-rôn
 • Ba-na-ba
 • Bên-gia-min
 • Cọt-nây
 • Đa-ni-ên
 • Đa-vít
 • Đê-bô-ra
 • Ê-li
 • Ê-li-ê-se
 • Ê-li-sê
 • Ê-sai
 • Ê-tiên
 • Ê-va
 • Ê-xê-chi-ên
 • Ê-xơ-ra
 • Ê-xơ-tê
 • Ghê-đê-ôn
 • Gia-cơ
 • Gia-cốp
 • Giăng
 • Giăng Báp-tít
 • Giê-rê-mi
 • Giô-sép

Điển Tích Kinh Thánh

 • Người Sa-ma-ri Nhân Lành
 • Người Con Trai Hoang Đàng
 • Mười Người Nữ Đồng Trinh
 • Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si
 • Người Giàu và La-xa-rơ
 • Người Gieo Giống
 • Quan Án Bất Công
 • Người Giàu Dại Dột
 • Quản Gia Bất Trung
 • Hai Người Mắc Nợ
 • Hai Người Con Trai
 • Các ta-lâng
 • Chiên và Dê
 • Tiệc Cưới
 • Cây Vả
 • Hạt Cải
 • Ngọc Trai
 • Cỏ Lùng
 • Men
 • Lưới Cá

Thánh Kinh Địa Lý

 • Ca-na
 • Ca-na-an
 • Cạt-mên
 • Cô-lô-se
 • Cô-rinh-tô
 • Ê-phê-sô
 • Hếp-rôn
 • Lao-đi-cê
 • Na-xa-rét
 • Phi-líp
 • Rô-ma
 • Sa-la-min
 • Tê-sa-lô-ni-ca

Cơ Quan

 • Trường Kinh Thánh Đà Nẵng
 • Thần Học Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Ban-mê-thuột

Thần Học

Lịch Sử

Tài Liệu

Sách

Báo

 • Hướng Mới
 • Linh Lực
 • Hướng Đi
 • Đèn Linh
 • Thông Công - Hoa Kỳ
 • Thông Công - Âu Châu
 • Thông Công - Việt Nam
 • Đuốc Thiêng
 • Ánh Sáng
 • Chân Trời Mới
 • Nước Thiêng
 • Nếp Sống Mới

Tài Liệu Liên Hệ