Khác biệt giữa các bản “Bách Khoa Từ Điển Tin Lành”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
[[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]] là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện.  Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.   
 
[[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]] là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện.  Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.   
 +
 +
==Đức Chúa Trời==
 +
 +
{| valign="top"|
 +
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Trời'''
 +
| valign="top" |
 +
:* Đức Chúa Trời (Elohim)
 +
:* Đức Chúa Trời - Đấng Báo Trả (El  Gmulot)
 +
:* Đức Chúa Trời Của Bê-tên (El Bethel)
 +
:* Đức Chúa Trời - Đấng Chí Cao (El Elyon)
 +
:* Đức Chúa Trời - Đấng Đoái Xem (El Roi)
 +
:* Đức Chúa Trời - Đấng Hằng Sống (El Olam)
 +
:* Đức Chúa Trời - Đấng Kỵ Tà (El Kanna)
 +
:* Đức Chúa Trời - Đấng Toàn Năng (El Shaddai)
 +
 +
| valign="top" |
 +
:* Đức Giê-hô-va (Jehova)
 +
:* Giê-hô-va - Đấng Bình An (Jehova Shalom)
 +
:* Giê-hô-va - Đấng Chăn Giữ (Jehova Raah)
 +
:* Giê-hô-va - Đấng Chí Cao (Jehova Elyon)
 +
:* Giê-hô-va - Đấng Chu Cấp (Jehova Jireh)
 +
:* Giê-hô-va - Đấng Chữa Lành (Jehova Jireh)
 +
:* Giê-hô-va - Đấng Công Chính (Jehova Tsidkenu)
 +
:* Giê-hô-va - Đấng Sửa Phạt (Jehova Makeh)
 +
:* Giê-hô-va - Đấng Thánh Hóa (Jehova M’kaddesh)
 +
:* Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Jehova Elohim)
 +
:* Giê-hô-va - Đức Chúa Trời Của Tôi (Jehova Eli)
 +
:* Giê-hô-va - Đấng Hiện Diện (Jehova Shammah)
 +
:* Giê-hô-va - Ngọn Cờ Của Tôi (Jehova Nissi)
 +
:* Giê-hô-va Vạn Quân (Jehova Sabaoth)
 +
 +
 +
| valign="top" |
 +
:* Đấng Tự Hữu Hằng Hữu
 +
:* A-đô-nai Giê-hô-va (Adonai Jehovah)
 +
 +
</ul>
 +
|}
  
 
==Đức Chúa Jesus==
 
==Đức Chúa Jesus==
  
 
{| valign="top"|
 
{| valign="top"|
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Chúa'''
+
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Jesus'''
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 
:* Alpha và Omega
 
:* Alpha và Omega
Dòng 37: Dòng 75:
 
|}
 
|}
 
{| valign="top"|
 
{| valign="top"|
<ul>'''Các Biểu Tượng Của Chúa'''
+
<ul>'''Các Biểu Tượng Của Đức Chúa Jesus'''
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
 
:* Bánh Hằng Sống
 
:* Bánh Hằng Sống

Phiên bản lúc 19:31, ngày 16 tháng 1 năm 2017

Bách Khoa Từ Điển Tin Lành là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện. Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.

Đức Chúa Trời

  Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Trời
 • Đức Chúa Trời (Elohim)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Báo Trả (El Gmulot)
 • Đức Chúa Trời Của Bê-tên (El Bethel)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Chí Cao (El Elyon)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Đoái Xem (El Roi)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Hằng Sống (El Olam)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Kỵ Tà (El Kanna)
 • Đức Chúa Trời - Đấng Toàn Năng (El Shaddai)
 • Đức Giê-hô-va (Jehova)
 • Giê-hô-va - Đấng Bình An (Jehova Shalom)
 • Giê-hô-va - Đấng Chăn Giữ (Jehova Raah)
 • Giê-hô-va - Đấng Chí Cao (Jehova Elyon)
 • Giê-hô-va - Đấng Chu Cấp (Jehova Jireh)
 • Giê-hô-va - Đấng Chữa Lành (Jehova Jireh)
 • Giê-hô-va - Đấng Công Chính (Jehova Tsidkenu)
 • Giê-hô-va - Đấng Sửa Phạt (Jehova Makeh)
 • Giê-hô-va - Đấng Thánh Hóa (Jehova M’kaddesh)
 • Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Jehova Elohim)
 • Giê-hô-va - Đức Chúa Trời Của Tôi (Jehova Eli)
 • Giê-hô-va - Đấng Hiện Diện (Jehova Shammah)
 • Giê-hô-va - Ngọn Cờ Của Tôi (Jehova Nissi)
 • Giê-hô-va Vạn Quân (Jehova Sabaoth)


 • Đấng Tự Hữu Hằng Hữu
 • A-đô-nai Giê-hô-va (Adonai Jehovah)

Đức Chúa Jesus

  Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Jesus
 • Đấng Christ
 • Đấng Messiah
 • Đấng Cứu Chuộc
 • Đấng Được Dự Ngôn
 • Đấng Mưu Luận
 • Đấng Thánh
 • Đấng Tiên Tri
 • Đấng Trung Bảo
 • Emmanuel
 • Jesus
 • Ngôi Lời
 • Người Ga-li-lê
 • Người Na-xa-rét
 • Thầy (Rabbi)
 • Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm
 • Vua của muôn vua
 • Vua dân Giu-đa
  Các Biểu Tượng Của Đức Chúa Jesus
 • Đường Đi
 • Gốc Nho
 • Người Chăn Nhân Từ
 • Nước Sống
 • Sự Sáng
 • Sự Sống
 • Sự Sống Lại (Sự Phục Sinh)

Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
  Tân Ước

Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

 1. Bản Dịch Truyền Thống (1926)
 2. Tân Ước Nhuận Chánh
 3. Kinh Thánh Diễn Ý
 4. Bản Dịch 2002
 5. Bản Dịch 2011
 6. Bản Hiệu Đính 2011

Thánh Ca Việt Ngữ

Tác Giả Thánh Ca Việt Nam

Tiểu Sử Thánh Ca

Kiến Thức

Lịch Sử

 • Mục sư Lê Hoàng Phu
 • Mục sư Phạm Xuân Tín
 • Mục sư Phạm Xuân Thiều

Âm Nhạc

Danh Nhân Kinh Thánh

 • A-đam
 • A-bô-lô
 • An-na
 • An-ne
 • Áp-ra-ham
 • A-rôn
 • Ba-na-ba
 • Bên-gia-min
 • Cọt-nây
 • Đa-ni-ên
 • Đa-vít
 • Đê-bô-ra
 • Ê-li
 • Ê-li-ê-se
 • Ê-li-sê
 • Ê-sai
 • Ê-tiên
 • Ê-va
 • Ê-xê-chi-ên
 • Ê-xơ-ra
 • Ê-xơ-tê
 • Ghê-đê-ôn
 • Gia-cơ
 • Gia-cốp
 • Giăng
 • Giăng Báp-tít
 • Giê-rê-mi
 • Giô-sép

Điển Tích Kinh Thánh

 • Người Sa-ma-ri Nhân Lành
 • Người Con Trai Hoang Đàng
 • Mười Người Nữ Đồng Trinh
 • Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si
 • Người Giàu và La-xa-rơ
 • Người Gieo Giống
 • Quan Án Bất Công
 • Người Giàu Dại Dột
 • Quản Gia Bất Trung
 • Hai Người Mắc Nợ
 • Hai Người Con Trai
 • Các ta-lâng
 • Chiên và Dê
 • Tiệc Cưới
 • Cây Vả
 • Hạt Cải
 • Ngọc Trai
 • Cỏ Lùng
 • Men
 • Lưới Cá

Thánh Kinh Địa Lý

 • Ca-na
 • Ca-na-an
 • Cạt-mên
 • Cô-lô-se
 • Cô-rinh-tô
 • Ê-phê-sô
 • Hếp-rôn
 • Lao-đi-cê
 • Na-xa-rét
 • Phi-líp
 • Rô-ma
 • Sa-la-min
 • Tê-sa-lô-ni-ca

Cơ Quan

 • Trường Kinh Thánh Đà Nẵng
 • Thần Học Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Ban-mê-thuột

Thần Học

Lịch Sử

Tài Liệu

Sách

Báo

 • Hướng Mới
 • Linh Lực
 • Hướng Đi
 • Đèn Linh
 • Thông Công - Hoa Kỳ
 • Thông Công - Âu Châu
 • Thông Công - Việt Nam
 • Đuốc Thiêng
 • Ánh Sáng
 • Chân Trời Mới
 • Nước Thiêng
 • Nếp Sống Mới

Tài Liệu Liên Hệ