Khác biệt giữa các bản “Bách Khoa Từ Điển Tin Lành”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 7 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
[[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]] là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện.  Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.   
 
[[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]] là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện.  Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.   
==Đức Chúa Trời==
 
  
'''Bảy Thánh Danh Của Đức Chúa Trời Trong Niềm Tin Của Người Do Thái'''
+
==Ba Ngôi Đức Chúa Trời==
:* Đức Giê-hô-va (Jehova)
+
:* [[Đức Chúa Trời]]
:* Đức Chúa Trời (El) - Đấng Thiêng Liêng
+
:* [[Đức Chúa Jesus]]
:* Đức Chúa Trời (Eloah)
+
:* [[Đức Thánh Linh]]  
:* Đức Chúa Trời ([[Elohim]])
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Toàn Năng (El Shaddai)
 
:* Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Ehyeh)
 
:* Đấng Vạn Quân (Sabaoth)
 
  
'''Những Danh Của Chúa Gắn Liền Với Danh Đức Chúa Trời'''
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Báo Trả (El  Gmulot)
 
:* Đức Chúa Trời Của Bê-tên (El Bethel)
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Chí Cao (El Elyon)
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Đoái Xem (El Roi)
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Hằng Sống (El Olam)
 
:* Đức Chúa Trời - Đấng Kỵ Tà (El Kanna)
 
 
'''Những Danh Của Chúa Gắn Liền Với Danh Giê-hô-va'''
 
:* Giê-hô-va - Đấng Bình An (Jehova Shalom)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Chăn Giữ (Jehova Raah)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Chí Cao (Jehova Elyon)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Chu Cấp (Jehova Jireh)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Chữa Lành (Jehova Rapha)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Công Chính (Jehova Tsidkenu)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Sửa Phạt (Jehova Makeh)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Thánh Hóa (Jehova M’kaddesh)
 
:* Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Jehova Elohim)
 
:* Giê-hô-va Đức Chúa Trời Toàn Năng
 
:* Giê-hô-va - Đức Chúa Trời Của Tôi (Jehova Eli)
 
:* Giê-hô-va - Đấng Hiện Diện (Jehova Shammah)
 
:* Giê-hô-va - Ngọn Cờ Của Tôi (Jehova Nissi)
 
:* Giê-hô-va Vạn Quân (Jehova Sabaoth)
 
 
'''Một Số Danh Hiệu Khác Của Chúa'''
 
:* A-đô-nai Giê-hô-va (Adonai Jehovah)
 
:* Jah
 
:* Cha
 
:* Cha Thánh
 
:* Đấng Vĩnh Cửu
 
:* Đấng Phân Xử Toàn Nhân Loại
 
:* Đức Chúa Trời Của Mọi An Ủi
 
:* Đức Chúa Trời Vinh Quang
 
:* Vua Của Thiên Cung
 
:* Vua Đời Đời
 
 
==Đức Chúa Jesus==
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Jesus'''
 
| valign="top" |
 
:* Alpha và Omega
 
:* Chúa
 
:* Chúa của muôn chúa
 
:* [[Con Đức Chúa Trời]]
 
:* Con Một Của Đức Chúa Trời
 
:* [[Con Người]]
 
:* Con Vua Đa-vít
 
:* [[Chiên Con Của Đức Chúa Trời]]
 
:* Chúa Bình An
 
| valign="top" |
 
:* [[Đấng Christ]]
 
:* [[Đấng Messiah]]
 
:* Đấng Cứu Chuộc
 
:* Đấng Được Dự Ngôn
 
:* Đấng Mưu Luận
 
:* Đấng Thánh
 
:* Đấng Tiên Tri
 
:* Đấng Trung Bảo
 
| valign="top" |
 
:* [[Emmanuel]]
 
:* Jesus
 
:* Ngôi Lời
 
:* Người Ga-li-lê
 
:* Người Na-xa-rét
 
:* Thầy (Rabbi)
 
:* Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm
 
:* Vua của muôn vua
 
:* Vua dân Giu-đa
 
</ul>
 
|}
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Biểu Tượng Của Đức Chúa Jesus'''
 
| valign="top" |
 
:* Bánh Hằng Sống
 
:* Cái Cửa
 
:* [[Chàng Rể]]
 
:* Chân Lý
 
| valign="top" |
 
:* Đường Đi
 
:* Gốc Nho
 
:* Người Chăn Nhân Từ
 
:* Nước Sống
 
| valign="top" |
 
:* Sự Sáng
 
:* Sự Sống
 
:* Sự Sống Lại (Sự Phục Sinh)
 
</ul>
 
|}
 
==Đức Thánh Linh==
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Danh Hiệu Của Đức Thánh Linh'''
 
| valign="top" |
 
:* [[Đức Thánh Linh]]
 
:* [[Thánh Linh Của Con Ngài]]
 
:* [[Thánh Linh Của Đấng Christ]]
 
:* [[Thánh Linh Của Đức Chúa Jesus]]
 
:* [[Thánh Linh Của Đức Chúa Jesus Christ]]
 
:* [[Thánh Linh Của Ðức Chúa Trời]]
 
:* [[Thánh Linh Của Ðức Chúa Trời Hằng Sống]]
 
:* [[Thánh Linh Của Lời Hứa]]
 
:* [[Thánh Linh Đời Đời]]
 
| valign="top" |
 
:* [[Thần]]
 
:* [[Thần Của Ân Điển]]
 
:* [[Thần Của Chân Lý]]
 
:* Thần Của Đức Tin
 
:* [[Thần Của Lửa Thiêu Đốt]]
 
:* Thần Của Mưu Lược và Năng Quyền
 
:* Thần Của Sự Công Chính
 
:* Thần Của Sự Khôn Ngoan và Thông Sáng
 
:* Thần Của Sự Thông Sáng và Mặc Khải
 
:* Thần Của Sự Phán Xét
 
:* [[Thần Của Sự Sống]]
 
:* Thần Của Tri Thức và Sự Tôn Kính Đức Chúa Trời
 
:* [[Thần Của Vinh Hiển]]
 
:* [[Thần Linh Của Sự Thánh Khiết]]
 
| valign="top" |
 
:* [[Đấng An Ủi]]
 
:* Đấng Cố Vấn
 
:* Hơi Thở của Đấng Toàn năng
 
:* Tiếng của Đấng Toàn năng
 
:* Tiếng của Đức Chúa Trời
 
</ul>
 
|}
 
{| valign="top"|
 
<ul>'''Các Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh'''
 
| valign="top" |
 
:* [[Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Bồ Câu | Chim Bồ Câu]]
 
:* [[Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Dầu | Dầu]]
 
| valign="top" |
 
:* [[Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Gió | Gió]]
 
:* [[Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Lửa | Lửa]]
 
| valign="top" |
 
:* [[Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Nước | Nước]]
 
:* [[Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh: Rượu | Rượu]]
 
</ul>
 
|}
 
 
==Các Sách Trong [[Kinh Thánh]]==
 
==Các Sách Trong [[Kinh Thánh]]==
 
{| valign="top"|-|  
 
{| valign="top"|-|  
Dòng 236: Dòng 94:
 
|}
 
|}
 
==Các Bản Dịch [[Kinh Thánh]] Tiếng Việt==
 
==Các Bản Dịch [[Kinh Thánh]] Tiếng Việt==
# Bản Dịch Truyền Thống (1925)
+
::# Bản Dịch Truyền Thống (1925)
# Tân Ước Nhuận Chánh  
+
::# Tân Ước Nhuận Chánh
# Kinh Thánh Diễn Ý
+
::# Kinh Thánh Diễn Ý
# [[Bản Dịch 2002]]
+
::# [[Bản Dịch 2002 | Bản Dịch Mới]]
# [[Bản Dịch 2011]]
+
::# [[Bản Dịch 2011]]
# Bản Hiệu Đính 2011
+
::# Bản Hiệu Đính 2011
# Bản Dịch Đại Chúng
+
::# Bản Dịch Phổ Thông
# Bản Dịch Việt Ngữ
+
::# Bản Dịch Việt Ngữ
# Bản Hiệu Ngữ Căn
+
::# Bản Dịch Đại Chúng
 +
::# Bản Dịch Ngữ Căn  
 
==[[Thánh Ca]] Việt Ngữ==
 
==[[Thánh Ca]] Việt Ngữ==
 
:* Thơ Thánh (1917)
 
:* Thơ Thánh (1917)
Dòng 281: Dòng 140:
 
* [[Frances R. Havergal | Frances Ridley Havergal]]
 
* [[Frances R. Havergal | Frances Ridley Havergal]]
 
* Phạm Xuân Hiển
 
* Phạm Xuân Hiển
| valign="top" |
 
 
* [[Trần Lưu Hoàng]]
 
* [[Trần Lưu Hoàng]]
 
* [[Trần Lưu Hoàng | Lưu Văn Hồng]]
 
* [[Trần Lưu Hoàng | Lưu Văn Hồng]]
Dòng 288: Dòng 146:
 
* Thy Hương
 
* Thy Hương
 
* Trần Huy Khanh
 
* Trần Huy Khanh
 +
| valign="top" |
 
* [[Phan Đình Liệu]]
 
* [[Phan Đình Liệu]]
 
* Nguyễn Lĩnh
 
* Nguyễn Lĩnh
Dòng 302: Dòng 161:
 
* Siôn
 
* Siôn
 
* Phạm Thị Son
 
* Phạm Thị Son
| valign="top" |
 
 
* Nguyễn Anh Tài
 
* Nguyễn Anh Tài
 
* [[Lê Vĩnh Thạch]]
 
* [[Lê Vĩnh Thạch]]
Dòng 314: Dòng 172:
 
* Uyên Trâm
 
* Uyên Trâm
 
* [[Đặng Minh Trí]]
 
* [[Đặng Minh Trí]]
 +
| valign="top" |
 
* [[Trần Thượng Trí]]
 
* [[Trần Thượng Trí]]
 
* [[Ông Văn Trung]]
 
* [[Ông Văn Trung]]
Dòng 322: Dòng 181:
 
* Đinh Thái Vinh
 
* Đinh Thái Vinh
 
* Vi Vu
 
* Vi Vu
| valign="top" |
 
 
* [[Charles Wesley]]
 
* [[Charles Wesley]]
 
* Trương Văn Xê
 
* Trương Văn Xê
Dòng 370: Dòng 228:
 
:* Thành Ngữ [[Con Ngươi Của Mắt]]  
 
:* Thành Ngữ [[Con Ngươi Của Mắt]]  
 
|}
 
|}
==Lịch Sử==
+
==Danh Nhân Hội Thánh==
 
{|  
 
{|  
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
Dòng 386: Dòng 244:
 
:* Mục sư Phạm Xuân Tín
 
:* Mục sư Phạm Xuân Tín
 
:* Mục sư Phạm Xuân Thiều
 
:* Mục sư Phạm Xuân Thiều
| valign="top" |
 
 
:* Tống Thượng Tiết
 
:* Tống Thượng Tiết
 
:* [[Lâm Ngữ Đường]]
 
:* [[Lâm Ngữ Đường]]
Dòng 396: Dòng 253:
 
:* Ludwig van Beethoven
 
:* Ludwig van Beethoven
 
:* [[George Frideric Handel]]
 
:* [[George Frideric Handel]]
| valign="top" |
 
 
:* Wolfgang Amadeus Mozart
 
:* Wolfgang Amadeus Mozart
 
:* [[Felix Mendelssohn]]
 
:* [[Felix Mendelssohn]]
 +
| valign="top" |
 
:* [[John Newton]]
 
:* [[John Newton]]
| valign="top" |
 
 
:* [[Isaac Watts]]
 
:* [[Isaac Watts]]
 
:* [[Charles Wesley]]
 
:* [[Charles Wesley]]
Dòng 453: Dòng 309:
 
:* Người Giàu và La-xa-rơ
 
:* Người Giàu và La-xa-rơ
 
:* Người Gieo Giống
 
:* Người Gieo Giống
| valign="top" |
 
 
:* Quan Án Bất Công
 
:* Quan Án Bất Công
 
:* Người Giàu Dại Dột
 
:* Người Giàu Dại Dột
Dòng 465: Dòng 320:
 
:* Cây Vả
 
:* Cây Vả
 
:* Hạt Cải
 
:* Hạt Cải
| valign="top" |
 
 
:* Ngọc Trai
 
:* Ngọc Trai
 
:* Cỏ Lùng
 
:* Cỏ Lùng
Dòng 483: Dòng 337:
 
:* [[Biển Chết]]
 
:* [[Biển Chết]]
 
:* Biển Đỏ
 
:* Biển Đỏ
| valign="top" |
 
 
:* Ca-na
 
:* Ca-na
 
:* Ca-na-an
 
:* Ca-na-an
Dòng 498: Dòng 351:
 
:* Giê-ru-sa-lem
 
:* Giê-ru-sa-lem
 
:* [[Giô-đanh]]
 
:* [[Giô-đanh]]
| valign="top" |
 
 
:* Hếp-rôn
 
:* Hếp-rôn
 
:* Lao-đi-cê
 
:* Lao-đi-cê

Bản hiện tại lúc 23:14, ngày 8 tháng 7 năm 2020

Bách Khoa Từ Điển Tin Lành là một dự án biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến niềm tin và sinh hoạt của người Tin Lành trong tiếng Việt do Thư Viện Tin Lành thực hiện. Dự án bắt đầu với các đề tài về Kinh Thánh, lịch sử hội thánh, điển tích Kinh Thánh, âm nhạc, danh nhân, Thánh Kinh địa dư, ngữ vựng thần học, và truyền giáo. Trong tương lai từ điển sẽ mở rộng sang những đề tài và lĩnh vực khác.

Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
  Tân Ước

Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

 1. Bản Dịch Truyền Thống (1925)
 2. Tân Ước Nhuận Chánh
 3. Kinh Thánh Diễn Ý
 4. Bản Dịch Mới
 5. Bản Dịch 2011
 6. Bản Hiệu Đính 2011
 7. Bản Dịch Phổ Thông
 8. Bản Dịch Việt Ngữ
 9. Bản Dịch Đại Chúng
 10. Bản Dịch Ngữ Căn

Thánh Ca Việt Ngữ

Tác Giả Thánh Ca Việt Nam

Tiểu Sử Thánh Ca

Kiến Thức

Danh Nhân Hội Thánh

 • Mục sư Lê Hoàng Phu
 • Mục sư Phạm Xuân Tín
 • Mục sư Phạm Xuân Thiều
 • Tống Thượng Tiết
 • Lâm Ngữ Đường

Âm Nhạc

Danh Nhân Kinh Thánh

 • A-đam
 • A-bô-lô
 • An-na
 • An-ne
 • Áp-ra-ham
 • A-rôn
 • Ba-na-ba
 • Bên-gia-min
 • Cọt-nây
 • Đa-ni-ên
 • Đa-vít
 • Đê-bô-ra
 • Ê-li
 • Ê-li-ê-se
 • Ê-li-sê
 • Ê-sai
 • Ê-tiên
 • Ê-va
 • Ê-xê-chi-ên
 • Ê-xơ-ra
 • Ê-xơ-tê
 • Ghê-đê-ôn
 • Gia-cơ
 • Gia-cốp
 • Giăng
 • Giăng Báp-tít
 • Giê-rê-mi
 • Giô-sép

Điển Tích Kinh Thánh

 • Người Sa-ma-ri Nhân Lành
 • Người Con Trai Hoang Đàng
 • Mười Người Nữ Đồng Trinh
 • Người Thâu Thuế và Người Pha-ri-si
 • Người Giàu và La-xa-rơ
 • Người Gieo Giống
 • Quan Án Bất Công
 • Người Giàu Dại Dột
 • Quản Gia Bất Trung
 • Hai Người Mắc Nợ
 • Hai Người Con Trai
 • Các ta-lâng
 • Chiên và Dê
 • Tiệc Cưới
 • Cây Vả
 • Hạt Cải
 • Ngọc Trai
 • Cỏ Lùng
 • Men
 • Lưới Cá

Thánh Kinh Địa Lý

 • Ga-la-ti
 • Ga-li-lê
 • Ghết-sê-ma-nê
 • Ghinh-ganh
 • Giê-ri-cô
 • Giê-ru-sa-lem
 • Giô-đanh
 • Hếp-rôn
 • Lao-đi-cê
 • Na-xa-rét
 • Phi-líp
 • Rô-ma
 • Sa-la-min
 • Tê-sa-lô-ni-ca

Truyền Giáo

 • Các Dân Tộc Tại Việt Nam
 • Các Cơ Quan Truyền Giáo Tin Lành
 • Các Giáo Sĩ Tin Lành Tại Việt Nam
 • Những Nhà Truyền Giáo Tin Lành Việt Nam

Cơ Quan

 • Trường Kinh Thánh Đà Nẵng
 • Thần Học Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Nha Trang
 • Chẩn Y Viện Ban-mê-thuột

Thần Học

Lịch Sử

Tài Liệu

Sách

Báo

 • Hướng Mới
 • Linh Lực
 • Hướng Đi
 • Đèn Linh
 • Thông Công - Hoa Kỳ
 • Thông Công - Âu Châu
 • Thông Công - Việt Nam
 • Đuốc Thiêng
 • Ánh Sáng
 • Chân Trời Mới
 • Nước Thiêng
 • Nếp Sống Mới

Tài Liệu Liên Hệ